Ví dụ nào sau đây là ví dụ minh họa cho cơ chế cách li trước hợp tử?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ví dụ nào sau đây là ví dụ minh họa cho cơ chế cách li trước hợp tử?

ID [651857]

Ví dụ nào sau đây là ví dụ minh họa cho cơ chế cách li trước hợp tử?

A. Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản
B. Cừu và dê giao phối với nhau, có thụ tinh nhưng hợp tử bị chết mà không phát triển thành cơ thể.
C. Trứng nhái thụ tinh bằng tinh trùng cóc thì hợp tử không phát triển
D. Chim sẻ và chim gõ kiến không giao phối với nhau vì tập tính ve vãn khác nhau.
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án D Trong các ví dụ nói trên thì ví dụ về chim sẽ và chim gõ kiến không giao phối với nhau vì tập tính giao phối khác nhau là cách lý trước hợp tử (cách li tập tính) → Đáp án D.
Các ví dụ khác đều thuộc loại cách li sau hợp tử.
Bình luận