We are by far the team with the most points in the league, but the team in second place is only 1 point behind, so God f?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

We are by far the team with the most points in the league, but the team in second place is only 1 point behind, so God f?


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Null

ID [755976]

We are by far the team with the most points in the league, but the team in second place is only 1 point behind, so God forbid we should lose the upcoming matches.

A. by
B. should
C. forbid
D. in
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Chữa: by -> so; so far: cho đến bây giờ
Tạm dịch: Chúng tôi cho đến nay là đội có nhiều điểm nhất giải đấu, nhưng đội ở vị trí thứ hai chỉ kém 1 điểm, vì vậy lạy Chúa chúng tôi không thua các trận đấu sắp tới