When a Vietnamese wants to work part-time in Australia, he needs to get a work .
Moon.vn - Học để khẳng định mình

When a Vietnamese wants to work part-time in Australia, he needs to get a work .


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID []

When a Vietnamese wants to work part-time in Australia, he needs to get a work ______.

A. permit
B. permission
C. permissibility
D. permissiveness
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án A Chọn đáp án: A. permit (n): giấy phép (Eg: export permit: giấy phép xuất khẩu)
Đáp án còn lại: B. permission (n): sự cho phép, sự chấp nhận (Eg: Don't speak without permission: Đừng nói khi không được phép.)
C. permissibility (n): tính cho phép được, tính chấp nhận được
D. permissiveness (n): tính dễ dãi, sự buông thả (Eg: I don't like her permissiveness: Tôi không thích bản tính dễ dãi của cô ta.)
Tạm dịch: Khi mà người Việt Nam muốn làm việc tạm thời ở Úc, anh ấy cần phải có giấy phép làm việc.
Bình luận