When people are angry, they seldom act in a rational way.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

When people are angry, they seldom act in a rational way.


Choose the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the bolded part.

Null

ID []

When people are angry, they seldom act in a rational way.

A. polite
B. friendly
C. unreasonable
D. considerate
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án C Chọn đáp án: C. unreasonable
rational (adj): có lý, sáng suốt >< unreasonable (adj): không hợp lý
Đáp án còn lại: A. polite (adj): lịch sự
B. friendly (adj): thân thiện
D. considerate (adj): chu đáo
Tạm dịch: Khi con người tức giận, họ thường ít khi hành xử một cách có lý trí.
Bình luận