When we apologize we admit our
Moon.vn - Học để khẳng định mình

When we apologize we admit our


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID [777940]

When we apologize we admit our ________

A. courtesy
B. courteous
C. discourteous
D. discourtesy
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Giải thích: A. courtesy (n): phép lịch sự, nhã nhặn
B. courteous (adj): lịch sự, nhã nhặn
C. discourteous (adj): bất lịch sự, thiếu nhã nhặn
D. discourtesy (n): sự bất lịch sự, thiếu nhã nhặn
Đáp án D
Tạm dịch: Khi chúng ta xin lỗi ai đó, chúng ta phải thú nhận sự bất lịch sự của mình.