When we apologize we admit our
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Ứng dụng tích phân trong bài toán diện tích hình phẳng (P1)

When we apologize we admit our


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID []

When we apologize we admit our ________

A. courtesy
B. courteous
C. discourteous
D. discourtesy
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án D Chọn đáp án: D. discourtesy (n): sự bất lịch sự, thiếu nhã nhặn
Tính từ sở hữu + N nên loại B, C. Ở đây cần 1 từ mang nghĩa phủ định nên chọn A
Đáp án còn lại: A. courtesy (n): phép lịch sự, nhã nhặn
B. courteous (adj): lịch sự, nhã nhặn
C. discourteous (adj): bất lịch sự, thiếu nhã nhặn
Tạm dịch: Khi chúng ta xin lỗi ai đó, chúng ta phải thú nhận sự bất lịch sự của mình
Bình luận