Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

When you have a small child in the house, you leave small objects lying around. Such objects be swallowed, causing ser?


When you have a small child in the house, you _______ leave small objects lying around. Such objects ________ be swallowed, causing serious injury or even death

A. needn't / may

B. should not / might

C. mustn't / can't

D. should / must

Đáp án B

Đáp án đúng là B. should not : không nên ( chỉ lời khuyên ); might: có thể ( chỉ khả năng)
Toàn Khi có trẻ nhỏ trong nhà, bạn ko nên để những đồ vật nhỏ trên mặt đất. Những vật đó có thể bị bọn trẻ nuốt, làm chúng bị thương nặng hoặc có thể là tử vong. . 5/1/2017
. 05/01/2017
Cao Thị Quế câu này dịch là gì ậy ? . 4/1/2017
1 Trả lời . 04/01/2017