While the previous report didn’t take financial risks into consideration, this one provides us with more information abo?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

While the previous report didn’t take financial risks into consideration, this one provides us with more information abo?


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Null

ID [755961]

While the previous report didn’t take financial risks into consideration, this one provides us with more information about this particular respect.

A. field
B. aspect
C. branch
D. area
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

“respect” ở đây nghĩa là một chi tiết, khía cạnh = aspect: một khía cạnh
Tạm dịch: Trong khi báo cáo trước đã không cân nhắc đến rủi ro tài chính, báo cáo này cung cấp cho chúng tôi nhiều thông tin hơn về khía cạnh đặc biệt này.