X là hỗn hợp gồm 2 anđehit đồng đẳng liên tiếp. Cho 0,1 mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 được 32,4 gam bạ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

X là hỗn hợp gồm 2 anđehit đồng đẳng liên tiếp. Cho 0,1 mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 được 32,4 gam bạ?

ID [659313]

X là hỗn hợp gồm 2 anđehit đồng đẳng liên tiếp. Cho 0,1 mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 được 32,4 gam bạc. % khối lượng của anđehit có số cacbon nhỏ hơn trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 60%.
B. 50%.
C. 40%.
D. 30%.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Liên Trường - Sở GD & ĐT Nghệ An - MĐ 202- Lần 1 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C Giải: Vì 2nAndehit đơn chức < nAg

⇒ 2 andehit đồng đẳng đơn chức là HCHO và CH3CHO

+ Đặt nHCHO = a và nCH3CHO = b ta có

a + b = 0,1 (1) || 4a + 2b = 0,3 (2)

+ Giải hệ (1) và (2) ⇒ nHCHO = nCH3CHO = 0,05 mol

⇒ %mHCHO = \(\dfrac{0,05 \times 30 \times 100}{0,05 \times (30+44)}\) ≈ 40,5% ⇒ Chọn C

Bình luận