Xà phòng hóa hoàn toàn 2,96 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Xà phòng hóa hoàn toàn 2,96 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m?

ID [649159]

Xà phòng hóa hoàn toàn 2,96 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 2,52.
B. 3,28.
C. 2,72.
D. 3,36.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C Giải: Ta có nHCOOC2H5 = \(\dfrac{2,96}{74}\) = 0,04 mol

⇒ mMuối = mHCOONa = 0,04×68 = 2,72 gam ⇒ Chọn C

Bình luận