Xà phòng hóa hoàn toàn m gam triglixerit X bằng lượng vừa đủ NaOH thu được 0,5 mol glixerol và 459 gam muối khan. Giá tr?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Xà phòng hóa hoàn toàn m gam triglixerit X bằng lượng vừa đủ NaOH thu được 0,5 mol glixerol và 459 gam muối khan. Giá tr?

ID [0]

Xà phòng hóa hoàn toàn m gam triglixerit X bằng lượng vừa đủ NaOH thu được 0,5 mol glixerol và 459 gam muối khan. Giá trị của m là

A.442.
B.443.
C.445.
D.444.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án CGiải: Ta có nNaOH pứ = 3nGlixerol = 1,5 mol

BTKL ta có: m = 0,5×92 + 459 – 1,5×40 = 445 ⇒ Chọn C

Bình luận