Xác định sản phẩm sau phản ứng: KI + KMnO4 + H2SO4→
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Xác định sản phẩm sau phản ứng: KI + KMnO4 + H2SO4→

ID [558092]

Xác định sản phẩm sau phản ứng: KI + KMnO4 + H2SO4

A. I2 , K2MnO4 , K2SO4 , H2O.
B. I2 , MnO2 , K2SO4 , H2O.
C. I2 , MnSO4 , K2SO4 , H2O.
D. I2 , MnSO4 , KOH.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C
Bình luận