Xác định sản phẩm sau phản ứng: KI + KMnO4 + H2SO4→
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Xác định sản phẩm sau phản ứng: KI + KMnO4 + H2SO4→

ID [0]

Xác định sản phẩm sau phản ứng: KI + KMnO4 + H2SO4

A.I2 , K2MnO4 , K2SO4 , H2O.
B.I2 , MnO2 , K2SO4 , H2O.
C.I2 , MnSO4 , K2SO4 , H2O.
D.I2 , MnSO4 , KOH.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C
Bình luận