Xenlulozơ tác dụng với anhiđrit axetic (có H2SO4 làm xúc tác) tạo ra 9,84 gam xenlulozơ axetat X và 4,8 gam CH3COOH. Côn?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Xenlulozơ tác dụng với anhiđrit axetic (có H2SO4 làm xúc tác) tạo ra 9,84 gam xenlulozơ axetat X và 4,8 gam CH3COOH. Côn?

ID [456933]

Xenlulozơ tác dụng với anhiđrit axetic (có H2SO4 làm xúc tác) tạo ra 9,84 gam xenlulozơ axetat X và 4,8 gam CH3COOH. Công thức của X là:

A. [C6H7O2(OOC-CH3)3]n.
B. [C6H7O2(OOC-CH3)2OH]n.
C. [C6H7O2(OOC-CH3)(OH)2]n.
D. [C6H7O2(OOC-CH3)3]n và [C6H7O2(OOC-CH3)2OH]n.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B \([C_6H_7O_2(OH)_3]_n + nx(CH_3CO)_2O = C_6H_7O_2(OH)_{3-x}(OOCCH_3)_x]_n + nxCH_3COOH \)

\(n_{CH_3COOH}=\dfrac{4,8}{60}=0,08 \Rightarrow n_X=\dfrac{0,08}{nx}\)

\(\Rightarrow m_X=\dfrac{0,08}{nx}*n*(162+42x)=9,84 \Rightarrow 162=81x \Rightarrow x=2\)

\(\Rightarrow X: [C_6H_7O_2(OOCCH_3)_2OH]_n\)

Chọn B
Bình luận
namdeptrai1605 sai . 27/8/2015
28 Tháng 8 lúc 19:44
military #note . 27/8/2015
28 Tháng 8 lúc 19:47
batiena1mdb thử đáp án =.= . 27/8/2015
28 Tháng 8 lúc 20:57
phuongjunior thử )) . 30/8/2015
31 Tháng 8 lúc 11:11
nhanchoa51 thử số đẹp lấy hí . 25/9/2015
Trả lời 26 Tháng 9 lúc 16:20
ngocanha1 hay . 27/5/2016
28 Tháng 5 lúc 16:55