Xét 1 quần thể người ở trạng thái cân bằng, trong đó tỉ lệ người bị thuận tay trái (aa) là 16%, một gen lặn khác (m) nằm?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Xét 1 quần thể người ở trạng thái cân bằng, trong đó tỉ lệ người bị thuận tay trái (aa) là 16%, một gen lặn khác (m) nằm?

ID [118997]

Xét 1 quần thể người ở trạng thái cân bằng, trong đó tỉ lệ người bị thuận tay trái (aa) là 16%, một gen lặn khác (m) nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X qui định bệnh P. Tần số xuất hiện bệnh ở người nữ là 1/100. Xác suất để một cặp vợ chồng thuận tay phải và không bị bệnh P sinh ra một đứa con gái thuận tay trái và không mang alen gây bệnh P là bao nhiêu? Biết rằng các tính trạng đều có quan hệ trội lặn hoàn toàn.

A.6/539.
B.20/539.
C.3/539.
D.2/539.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B


Do quần thể người đang ở trạng thái cân bằng
* Tính trạng thuận tay:
+ Tỉ lệ aa =0,16 →Tần số a= 0,4; A = 0,6.
→ Quần thể: 0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa = 1.
* Tính trạng gen bệnh P:
+ Khi chỉ xét riêng giới nữ thì XmXm = 0,01 → Tần số Xm = 0,1; XM = 0,9.
+ Giới XX: 0,81XMXM+ 0,18XMXm + 0,01XmXm = 1.
+ Giới XY: 0,9XmY+ 0,1XmY = 1.
* Cặp vợ chồng thuận tay phải và không bị bệnh P: (3/7AA : 4/7Aa)(9/11XMXM : 2/11XMXm) × (3/7AA : 4/7Aa)XMY
→ XS sinh con aaXMXM = (2/7 × 2/7)(10/11 × 1/2) = 20/539.
Bình luận