Xét hai cặp gen Aa và Bb quy định hai cặp tính trạng nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Trong một quần thể đang câ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Xét hai cặp gen Aa và Bb quy định hai cặp tính trạng nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Trong một quần thể đang câ?

ID [119494]

Xét hai cặp gen Aa và Bb quy định hai cặp tính trạng nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Trong một quần thể đang cân bằng về di truyền, A có tần số 0,4; B có tần số 0,5. Lấy một cá thể mang hai tính trạng trội về hai cặp gen nói trên, xác suất để được cá thể thuần chủng là

A. \(\dfrac{1}{12}.\)
B. \(\dfrac{1}{6}.\)
C. \(\dfrac{1}{25}.\)
D. \(\dfrac{1}{5}.\)
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án A Kiểu hình trội A- = 1 – aa (vì tổng kiểu hình trội (A-) và kiểu hình lặn (aa) = 1)
- Cá thể mang hai tính trạng trội được kí hiệu là A-B- có tỉ lệ = (1 - aa)(1 - bb) = [1 – (0,6)]2.[1 – (0,5)2] = [0,64].[0,75] = 0,48.
- Cá thể mang hai tính trạng trội thuần chủng (AABB) có tỉ lệ = (0,4)2.(0,5)2 = 0,16 × 0,25 = 0,04.
- Lấy một cá thể mang hai tính trạng trội về hai cặp gen nói trên, xác suất để được cá thể thuần chủng là \(=\dfrac{0,04}{0,48}=\dfrac{1}{12}\) → Đáp án A.
Bình luận