Xét hai cặp gen Aa và Bb quy định hai cặp tính trạng nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Trong một quần thể đang câ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Xét hai cặp gen Aa và Bb quy định hai cặp tính trạng nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Trong một quần thể đang câ?

ID [119495]

Xét hai cặp gen Aa và Bb quy định hai cặp tính trạng nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Trong một quần thể đang cân bằng về di truyền, A có tần số 0,2; B có tần số 0,8. Lấy một cá thể mang hai tính trạng trội về hai cặp gen nói trên, xác suất để được cá thể dị hợp cả 2 cặp gen là

A. \(\dfrac{1}{12}.\)
B. \(\dfrac{8}{27}.\)
C. \(\dfrac{1}{27}.\)
D. \(\dfrac{1}{5}.\)
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án B Cá thể mang hai tính trạng trội được kí hiệu là A-B- có tỉ lệ
= (1 - aa)(1 - bb) = [1 – (0,8)]2.[1 – (0,2)2] = [0,36].[0,96] = 0,3456.
- Cá thể mang hai tính trạng trội dị hợp (AaBb) có tỉ lệ = (2 × 0,2 × 0,8).(2 × 0,8 × 0,2) = 0,32 × 0,32 = 0,1024.
- Lấy một cá thể mang hai tính trạng trội về hai cặp gen nói trên, xác suất để được cá thể dị hợp hai cặp gen là \(=\dfrac{0,1024}{0,3456}=\dfrac{8}{27}\)
→ Đáp án B.
Bình luận