Xét mạch dao động điện từ tự do LC. Giá trị cực đại điện tích của tụ điện là q0, cường độ dòng điện cực đại trong mạch l?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Xét mạch dao động điện từ tự do LC. Giá trị cực đại điện tích của tụ điện là q0, cường độ dòng điện cực đại trong mạch l?

ID [0]

Xét mạch dao động điện từ tự do LC. Giá trị cực đại điện tích của tụ điện là q0, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Hệ thức đúng

A.3a.png
B.3b.png
C.3c.png
D.3d.png
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B10e.png
Bình luận