Xét một cơ thể đực có kiểu gen frac{{{rm{ABDEMnPq}}}}{{{rm{abdEmNpq}}}}tiến hành giảm phân?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn |
|
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Xét một cơ thể đực có kiểu gen frac{{{rm{ABDEMnPq}}}}{{{rm{abdEmNpq}}}}tiến hành giảm phân?

ID 707686.

Xét một cơ thể đực có kiểu gen tiến hành giảm phân tạo giao tử. Giả sử trong quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng ở tất cả các tế bào đều xảy ra trao đổi chéo dẫn tới hoán vị gen. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
I. Có 3 tế bào giảm phân tạo ra tối đa 12 loại giao tử.
II. Có 20 tế bào giảm phân tạo ra tối đa 64 loại giao tử.
III. Có 2 tế bào giảm phân và mỗi tế bào chỉ có trao đổi chéo tại 1 điểm thì tạo ra tối đa 6 loại giao tử.
IV. Có 8 tế bào giảm phân và mỗi tế bào chỉ có trao đổi chéo tại 1 điểm thì tạo ra tối đa 12 loại giao tử.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
NinhDuong ( Thanh Ha Nguyen )

13/1/2019 lúc 12:39 Link fb: https://www.facebook.com/ThanhHaNguyen.HUSer.K63

ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: