Xét tính trạng lặn mắt trắng ở ruồi giấm do gen s quy định nằm trên NST X (Không có gen tương ứng trên Y). Trong một quầ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Hóa vô cơ 10: Hệ xác định chất trong bài tập HNO3 cơ bản

Xét tính trạng lặn mắt trắng ở ruồi giấm do gen s quy định nằm trên NST X (Không có gen tương ứng trên Y). Trong một quầ?

ID [118999]

Xét tính trạng lặn mắt trắng ở ruồi giấm do gen s quy định nằm trên NST X (Không có gen tương ứng trên Y). Trong một quần thể ruồi giấm đang cân bằng di truyền gồm 1800 cá thể, người ta đếm được 99 ruồi mắt trắng. Biết rằng tỉ lệ giới tính là 1 : 1. Trong các nhận xét sau, có bao nhiêu nhận xét đúng?
I. Tính trạng màu mắt đỏ dễ biểu hiện ở giới dị giao (XY) hơn giới đồng giao.
II. Tần số alen s trong quần thể ruồi là 10%.
III. Số cái mắt trắng là 9.
IV. Số phép lai tối đa có thể xảy ra trong quần thể là 10.
V. Tính trạng màu mắt tuân theo quy luật di truyền chéo.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án C I. Sai.
II. Đúng. Vì \(\dfrac{{{q}^{2}}+q}{2}=\dfrac{99}{1800}\to q=0,1vap=0,9\)
III. Đúng. Vì cái mặt trắng XXL T × 1800 = 9.
IV. Sai. Vì số phép lại tối đa: 3 cái × 2 đực = 6.
V. Đúng. Gen trên NST giới tính tuân theo quy luật di truyền chéo.
Bình luận