Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Xu thế toàn cầu hoá trên thế giới là hệ quả của

Xu thế toàn cầu hoá trên thế giới là hệ quả của

A. sự phát triển quan hệ thương mại quốc tế. 

B. cuộc cách mạng khoa học – công nghệ.

C. sự ra đời của các công ty xuyên quốc gia. 

D.

quá trình thống nhất thị trường thế giới.

Đáp án B