Ý nào dưới đây giải thích đúng và đầy đủ nhất sự cần thiết của Việt Nam phải thực hiện thống nhất đất nước về mặt nhà nư?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

Ý nào dưới đây giải thích đúng và đầy đủ nhất sự cần thiết của Việt Nam phải thực hiện thống nhất đất nước về mặt nhà nư?

ID [756040]

Ý nào dưới đây giải thích đúng và đầy đủ nhất sự cần thiết của Việt Nam phải thực hiện thống nhất đất nước về mặt nhà nước sau năm 1975?

A. Nhân dân cả nước mong muốn có một chính phủ thống nhất.
B. Cần có một cơ quan đại diện quyền lực chung cho cả nước.
C. Quy luật tất yếu của lịch sử và nguyện vọng của cả dân tộc Việt Nam.
D. Làm thất bại âm mưu và tham vọng của Mĩ trong “chiến lược toàn cầu”.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN