Ý nghĩa lớn nhất của chiến dịch Tây Nguyên đầu năm 1975 là gì?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ý nghĩa lớn nhất của chiến dịch Tây Nguyên đầu năm 1975 là gì?

ID [756082]

Ý nghĩa lớn nhất của chiến dịch Tây Nguyên đầu năm 1975 là gì?

A. Nguồn cổ vũ tinh thần mạnh mẽ để quân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam.
B. Đó là thắng lợi lớn nhất, oanh liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta.
C. Làm tinh thần địch hốt hoảng, mất khả năng chiến đấu.
D. Chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước sang giai đoạn mới.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN