Yếu tố nào không phải là nguyên tắc tồn tại của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Yếu tố nào không phải là nguyên tắc tồn tại của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết?

ID [304405]

Yếu tố nào không phải là nguyên tắc tồn tại của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết?

A.Sự bình đẳng về mọi mặt.
B.Quyền tự quyết của dân tộc.
C.Xây dựng liên minh mạnh, mở rộng quan hệ với bên ngoài.
D.Sự giúp đỡ lẫn nhau vì mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án C
Bình luận