Yếu tố nào quyết định sự xuất hiện và thắng lợi của khuynh hướng cách mạng vô sản ở Việt Nam (những năm 20 của thế kỉ XX?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Yếu tố nào quyết định sự xuất hiện và thắng lợi của khuynh hướng cách mạng vô sản ở Việt Nam (những năm 20 của thế kỉ XX?

ID [756055]

Yếu tố nào quyết định sự xuất hiện và thắng lợi của khuynh hướng cách mạng vô sản ở Việt Nam (những năm 20 của thế kỉ XX)?

A. Chuyển biến về kinh tế, xã hội và tư tưởng từ cuộc khai thác thuộc địa lần hai của Pháp.
B. Khởi nghĩa Yên Bái thất bại (đầu 1930) đã chấm dứt luôn khuynh hướng dân chủ tư sản.
C. Sự hoạt động liên tục của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
D. Thời đại mới và những hoạt động tích cực của Nguyễn Ái Quốc.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN