Yếu tố quyết định cho sự thành công của Cách mạng tháng Tám (1945), kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) và chống Mĩ, cứ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Yếu tố quyết định cho sự thành công của Cách mạng tháng Tám (1945), kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) và chống Mĩ, cứ?

ID [756057]

Yếu tố quyết định cho sự thành công của Cách mạng tháng Tám (1945), kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) và chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975) ở Việt Nam là đều

A. lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang.
B. dựa vào nội lực, sức mạnh của toàn dân tộc.
C. bối cảnh quốc tế để chuyển biến tình hình.
D. dựa vào lực lượng vũ trang của ba thứ quân.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN