You left your purse in sight, so it’s not very surprising that somebody stole it.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

You left your purse in sight, so it’s not very surprising that somebody stole it.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Null

ID [755960]

You left your purse in __________ sight, so it’s not very surprising that somebody stole it.

A. good
B. clear
C. near
D. plain
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Cấu trúc: in plain sight: ở nơi rõ ràng, ai cũng thấy được
Tạm dịch: Bạn để ví của bạn ở một nơi ai cũng thấy, vì vậy không ngạc nhiên gì khi ai đó đã đánh cắp nó.