Young people often dispense with the traditional ceremonies of marriage.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Young people often dispense with the traditional ceremonies of marriage.


Choose the word or phrase that is CLOSET in meaning to the bolded part.

Null

ID []

Young people often dispense with the traditional ceremonies of marriage.

A. engage upon
B. unite
C. destroy
D. omit
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án D Chọn đáp án: D. omit
Dispense (v) = omit (v): bỏ qua
Đáp án còn lại: A. engage (v): tham gia
B. unite (v): hợp nhất
C. destroy (v): phá hủy
Tạm dịch: Những người trẻ tuổi thường bỏ qua những nghi thức truyền thống trong đám cưới.
Bình luận