02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Ở người, tính trạng nhóm máu do gen I nằm trên NST thường quy định. Gen I có 3 alen là IA, IB, I0, trong đó IA và IB đều?

Ở người, tính trạng nhóm máu do gen I nằm trên NST thường quy định. Gen I có 3 alen là IA, IB, I0, trong đó IA và IB đều trội so với I0 nhưng không trội so với nhau. Người có kiểu gen IAIA hoặc IAI0 có nhóm máu A; kiểu gen IBIB hoặc IBI0 có nhóm máu B; kiểu gen IAIB có nhóm máu AB; kiểu gen I0I0 có nhóm máu O. Trong một quần thể người đang cân bằng di truyền có 32% số người nhóm máu A và 4% người có nhóm máu O. Cho sơ đồ phả hệ sau đây:
40.png
Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Có 5 người có kiểu gen dị hợp.
II. Người số 4 có kiểu gen đồng hợp với xác suất 50%.
III. Cặp vợ chồng 8 – 9 sinh con có nhóm máu A với xác suất 1/10.
IV. Cặp vợ chồng 10 – 11 sinh con có nhóm máu A với xác suất 80%.

cho 22,4 lít khí etilen (ở đktc) tác dụng với nước có axit sunfuric làm xúc tác, thu được 13,8 gam rượu etylic. Hiệu suấ?

cho 22,4 lít khí etilen (ở đktc) tác dụng với nước có axit sunfuric làm xúc tác, thu được 13,8 gam rượu etylic. Hiệu suất phản ứng cộng nước của etilen là

Cho dung dịch axit axetic có nồng độ a% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH nồng độ 10%, thu được dung dịch muối có nồng ?

Cho dung dịch axit axetic có nồng độ a% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH nồng độ 10%, thu được dung dịch muối có nồng độ 10,25%. Giá trị của a là

Một quần thể động vật giao phối, màu sắc cánh do 1 gen gồm 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Trong đó, alen?

Một quần thể động vật giao phối, màu sắc cánh do 1 gen gồm 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Trong đó, alen A1 quy định cánh đen trội hoàn toàn so với alen A2, alen A3 và alen A4; Alen A2 quy định cánh xám trội hoàn toàn so với alen A3 và A4; Alen Aquy định cánh vàng trội hoàn toàn so với alen A4 quy định cánh trắng. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 84% con cánh đen; 12% con cánh xám; 3% con cánh vàng; 1% con cánh trắng. Biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tần số alen A1 là 0,6.
II. Nếu chỉ có các cá thể cánh đen giao phối với nhau thì sẽ thu được đời con có số cá thể cánh vàng thuần chủng chiếm tỉ lệ là 1/196.
III. Nếu loại bỏ toàn bộ các cá thể cánh trắng, sau đó cho các cá thể còn lại giao phối ngẫu nhiên thì sẽ thu được đời con có số cá thể cánh đen thuần chủng chiếm tỉ lệ là 400/1089.
IV. Nếu loại bỏ toàn bộ các cá thể cánh xám, sau đó cho các cá thể còn lại giao phối ngẫu nhiên thì sẽ thu được đời con có số cá thể cánh xám thuần chủng chiếm tỉ lệ 9/484.

Khi nói về đột biến nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Đột biến chuyển đoạn không làm thay đổi hàm l?

Khi nói về đột biến nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Đột biến chuyển đoạn không làm thay đổi hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào.
II. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể sẽ làm tăng hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào.
III. Đột biến đa bội lẽ thường không có khả năng sinh sản hữu tính.
IV. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể không làm thay đổi trình tự sắp xếp của các gen trên nhiễm sắc thể.

Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng? I. Trong điều kiện không có tác nhân đột biến thì vẫn có thể p?

Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?
I. Trong điều kiện không có tác nhân đột biến thì vẫn có thể phát sinh đột biến gen.
II. Tất cả các cơ thể mang gen đột biến đều được gọi là thể đột biến.
III. Đột biến gen luôn dẫn tới làm thay đổi cấu trúc và chức năng của protein.
IV. Hóa chất 5-BU thường gây ra các đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: $\frac{{\underline {{\rm{AB}}?

Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: $\frac{{\underline {{\rm{AB}}} }}{{{\rm{ab}}}}{{\rm{X}}^{{\rm{De}}}}{{\rm{X}}^{{\rm{dE}}}}$× $\frac{{\underline {{\rm{aB}}} }}{{{\rm{ab}}}}{{\rm{X}}^{{\rm{De}}}}{\rm{Y}}$, thu được F1. Biết rằng không xảy ra đột biết, khoảng cách giữa gen A và gen B = 20cM; giữa gen D và gen E = 40cM. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Phép lai trên có 64 kiểu tổ hợp giao tử.
II. Đời F1 có 56 loại kiểu gen, 24 loại kiểu hình.
III. Ở F1, loại kiểu hình có 1 tính trạng trội và 3 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ là 14,5%.
IV. Ở F1, có 9 loại kiểu gen quy định kiểu hình A-B-D-E-?

Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam rượu etylic. Thể tích khí CO2 tạo ra được là (ở đktc)

Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam rượu etylic. Thể tích khí CO2 tạo ra được là (ở đktc)

Cho phép lai (P) $\frac{{\underline {{\rm{AB}}} }}{{{\rm{ab}}}}\frac{{\underline {{\rm{MNpQ}}} }}{{{\rm{mnpq}}}} \times ?

Cho phép lai (P) $\frac{{\underline {{\rm{AB}}} }}{{{\rm{ab}}}}\frac{{\underline {{\rm{MNpQ}}} }}{{{\rm{mnpq}}}} \times \frac{{\underline {{\rm{AB}}} }}{{{\rm{ab}}}}\frac{{\underline {{\rm{MNpQ}}} }}{{{\rm{mnpq}}}}$, thu được F1. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F1 có tối đa 32 kiểu gen đồng hợp.
II. F1 có tối đa 8 kiểu gen dị hợp.
III. F1 có tối đa 16 kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen.
IV. F1 có tối đa 36 loại kiểu gen.

Có thể phân biệt dung dịch axit axetic và dung dịch ancol etylic bằng

Có thể phân biệt dung dịch axit axetic và dung dịch ancol etylic bằng

Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen quy định. Cho hai cây đều có hoa hồng (P) giao phấn với nhau, thu đ?

Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen quy định. Cho hai cây đều có hoa hồng (P) giao phấn với nhau, thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 9 cây hoa đỏ : 6 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F2 có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ.
II. Trong tổng số cây hoa hồng ở F2, số cây có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 2/3.
III. Cho tất cả các cây hoa đỏ ở F2 giao phấn với cây hoa trắng, thu được F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 4 cây hoa đỏ : 4 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng.
IV. Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với tất cả các cây hoa đỏ ở F2, thu được F3 có số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 10/27.

Cho dãy chất sau: Na, NaOH, NaHCO3, NaCl, CH3–CH2–OH, Cu. Trong dãy chất trên, ở điều kiện thích hợp có bao nhiêu chất c?

Cho dãy chất sau: Na, NaOH, NaHCO3, NaCl, CH3–CH2–OH, Cu. Trong dãy chất trên, ở điều kiện thích hợp có bao nhiêu chất cso thể phản ứng được với axit axetic?

Ở một loài thú, tính trạng màu lông do một gen có 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Alen A1 quy định lông đ?

Ở một loài thú, tính trạng màu lông do một gen có 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Alen A1 quy định lông đen trội hoàn toàn so với các alen A2, A3, A4; Alen A2 quy định lông xám trội hoàn toàn so với alen A3, A4; Alen A3 quy định lông vàng trội hoàn toàn so với alen A4 quy định lông trắng. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Cho cá thể lông xám giao phối với cá thể lông vàng, thu được F1 có tối đa 4 loại kiểu gen, 3 loại kiểu hình.
II. Cho 1 cá thể lông đen giao phối với 1 cá thể lông trắng, đời con có thể có tỉ lệ kiểu hình là 1 con lông đen : 1 con lông vàng.
III. Cho 1 cá thể lông đen giao phối với 1 cá thể lông trắng, đời con có thể có tỉ lệ kiểu hình là 1 con lông đen : 1 con lông xám.
IV. Cho 1 cá thể lông vàng giao phối với 1 cá thể lông vàng, đời con có thể có tỉ lệ kiểu hình là 3 con lông vàng : 1 con lông trắng.

Phân tử chất nào sau đây có chứa nhóm –COOH?

Phân tử chất nào sau đây có chứa nhóm –COOH?

Có thể thu được bao nhiêu lít rượu 25o từ 500 ml rượu 45o?

Có thể thu được bao nhiêu lít rượu 25o từ 500 ml rượu 45o?

Khi nói về chu trình nước trong tự nhiên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Nước là thành phần không thể thiếu và ?

Khi nói về chu trình nước trong tự nhiên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nước là thành phần không thể thiếu và chiếm phần lớn khối lượng cơ thể sinh vật.
II. Nước sạch là nguồn tài nguyên tái sinh nên đây là nguồn tài nguyên vô tận.
III. Nước là nguồn tài nguyên không tái sinh.
IV. Nước trên Trái Đất luân chuyển theo vòng tuần hoàn.

Diễn thế sinh thái thứ sinh thường có đủ bao nhiêu đặc điểm sau đây? I. Làm biến đổi thành phần loài và số lượng loài củ?

Diễn thế sinh thái thứ sinh thường có đủ bao nhiêu đặc điểm sau đây?
I. Làm biến đổi thành phần loài và số lượng loài của quần xã.
II. Làm biến đổi mạng lưới dinh dưỡng của quần xã.
III. Xảy ra ở môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống.
IV. Có sự biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường .

Khi nói về cạnh tranh cùng loài, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Cạnh tranh cùng loài làm giảm mật độ cá thể của?

Khi nói về cạnh tranh cùng loài, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Cạnh tranh cùng loài làm giảm mật độ cá thể của quần thể.
II. Trong cùng một quần thể, thường xuyên diễn ra cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài.
III. Cạnh tranh cùng loài là động lực thúc đẩy sự tiến hóa của các quần thể.
IV. Cạnh tranh cùng loài giúp duy trì ổn định số lượng cá thể ở mức phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.

Cho dãy chất sau: CH3–CH3, CH3–O–CH3, CH3–CH2–OH, C6H6. Trong dãy chất trên, số chất có thể tác dụng được với Na là

Cho dãy chất sau: CH3–CH3, CH3–O–CH3, CH3–CH2–OH, C6H6. Trong dãy chất trên, số chất có thể tác dụng được với Na là

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Nếu không có đột biến, không có di – nhập gen thì?

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu không có đột biến, không có di – nhập gen thì quần thể không xuất hiện alen mới.
II. Nếu không có chọn lọc tự nhiên thì tần số alen của quần thể sẽ không bị thay đổi.
III. Nếu không có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì tính đa dạng di truyền của quần thể không bị thay đổi.
IV. Trong những điều kiện nhất định, chọn lọc tự nhiên có thể tác động trực tiếp lên kiểu gen nhưng không tác động trực tiếp lên kiểu hình.

Một cơ thể đực có kiểu gen $\frac{{{\rm{Ab}}}}{{{\rm{aB}}}}$ giảm phân tạo giao tử. Biết quá trình giảm phân không xảy r?

Một cơ thể đực có kiểu gen $\frac{{{\rm{Ab}}}}{{{\rm{aB}}}}$ giảm phân tạo giao tử. Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
I. Nếu chỉ có 1 tế bào giảm phân sinh ra tối đa 4 loại giao tử với tỉ lệ 1:1:1:1.
II. Có 3 tế bào giảm phân, trong đó có 1 tế bào có hoán vị thì tỉ lệ giao tử là 5:5:1:1.
III. Có 4 tế bào giảm phân, trong đó có 2 tế bào có hoán vị thì tỉ lệ giao tử là 3:3:1:1.
IV. Có 5 tế bào giảm phân, trong đó cả 5 tế bào có hoán vị thì tỉ lệ giao tử là 1:1:1:1.

Có bao nhiêu ví dụ sau đây phản ánh sự mềm dẻo kiểu hình? I. Bệnh phêninkêtoniệu ở người do rối loạn chuyển hoá axit ami?

Có bao nhiêu ví dụ sau đây phản ánh sự mềm dẻo kiểu hình?
I. Bệnh phêninkêtoniệu ở người do rối loạn chuyển hoá axit amin phêninalanin. Nếu được phát hiện sớm và áp dụng chế độ ăn kiêng thì trẻ có thể phát triển bình thường.
II. Các cây hoa cẩm tú cầu có cùng một kiểu gen nhưng màu hoa có thể biểu hiện ở các dạng trung gian khác khau tuỳ thuộc vào độ pH của môi trường đất.
III. Loài bướm Biston betularia khi sống ở rừng bạch dương không bị ô nhiễm thì có màu trắng, khi khu rừng bị ô nhiễm bụi than thì tất cả các bướm trằng đều bị chọn lọc loại bỏ và bướm có màu đen phát triển ưu thế.
IV. Gấu bắc cực có bộ lông thay đổi theo môi trường.

Mẹ có kiểu gen XAXa, bố có kiểu gen XAY, con gái có kiểu gen XAXAXa. Cho biết quá trình giảm phân ở bố và mẹ không xảy r?

Mẹ có kiểu gen XAXa, bố có kiểu gen XAY, con gái có kiểu gen XAXAXa. Cho biết quá trình giảm phân ở bố và mẹ không xảy ra đột biến gen. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây về quá trình giảm phân của bố và mẹ là đúng?
I. Trong giảm phân II ở bố, NST giới tính không phân li. Ở mẹ giảm phân bình thường.
II. Trong giảm phân I ở bố, NST giới tính không phân li. Ở mẹ giảm phân bính thường.
III. Trong giảm phân II ở mẹ, NST giới tính không phân li. Ở bố giảm phân bình thường.
IV. Trong giảm phân I ở mẹ, NST giới tính không phân li. Ở bố giảm phân bình thường.

Một gen ở tế bào nhân sơ gồm 3000 nuclêôtit. Trên mạch thứ nhất của gen có hiệu số giữa nuclêôtit ađênin và nuclêôtit ti?

Một gen ở tế bào nhân sơ gồm 3000 nuclêôtit. Trên mạch thứ nhất của gen có hiệu số giữa nuclêôtit ađênin và nuclêôtit timin bằng 10% số nuclêôtit của mạch. Trên mạch thứ hai của gen có số nuclêôtit ađêmin chiếm 30% số nuclêôtit của mạch và gấp 1,5 lần số nuclêôtit guanin. Người ta sử dụng mạch thứ nhất của gen này làm khuôn để tổng hợp một mạch pôlinuclêôtit mới có chiều dài bằng chiều dài của gen trên. Theo lý thuyết, số lượng nuclêôtit mỗi loại cần cho quá trình tổng hợp này là:

Trong không gian, các cá thể cùng loài không có kiểu phân bố nào sau đây?

Trong không gian, các cá thể cùng loài không có kiểu phân bố nào sau đây?

Trong khu bảo tồn đất ngập nước có diện tích là 5000 ha. Người ta theo dõi số lượng của quần thể chim cồng cộc, vào cuối?

Trong khu bảo tồn đất ngập nước có diện tích là 5000 ha. Người ta theo dõi số lượng của quần thể chim cồng cộc, vào cuối năm thứ nhất ghi nhận được mật độ cá thể trong quần thể là 0,2 cá thể/ha. Đến cuối năm thứ hai, đếm được số lượng cá thể là 1300 cá thể. Biết tỉ lệ tử vong của quần thể là 7%/năm. Trong điều kiện không có di - nhập cư, tỉ lệ sinh sản của quần thể là bao nhiêu?

Ví dụ nào sau đây là biểu hiện của cách li sau hợp tử?

Ví dụ nào sau đây là biểu hiện của cách li sau hợp tử?

Trong điều kiện mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và alen trội là trội hoàn toàn. Ở phép lai AaBbDd × AaBbDd, thu ?

Trong điều kiện mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và alen trội là trội hoàn toàn. Ở phép lai AaBbDd × AaBbDd, thu được F1 có kiểu gen AABBDd chiếm tỷ lệ bao nhiêu?

Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng?

Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng?

Đặc điểm nào sau đây chỉ có ở quá trình nhân đôi của ADN ở sinh vật nhân thực mà không có ở quá trình nhân đôi ADN của s?

Đặc điểm nào sau đây chỉ có ở quá trình nhân đôi của ADN ở sinh vật nhân thực mà không có ở quá trình nhân đôi ADN của sinh vật nhân sơ?

Khi nói về đặc điểm của hệ tuần hoàn hở, phát biểu nào sau đây đúng?

Khi nói về đặc điểm của hệ tuần hoàn hở, phát biểu nào sau đây đúng?

Sắc tố nào sau đây trực tiếp tham gia chuyển hoá năng lượng ánh sáng thành năng lượng của các liên kết hoá học trong ATP?

Sắc tố nào sau đây trực tiếp tham gia chuyển hoá năng lượng ánh sáng thành năng lượng của các liên kết hoá học trong ATP và NADPH?

Bọ xít có vòi chích dịch từ cây mướp để sinh sống. Bọ xít và cây mướp thuộc mối quan hệ

Bọ xít có vòi chích dịch từ cây mướp để sinh sống. Bọ xít và cây mướp thuộc mối quan hệ

Một quần thể của một loài có mật độ cá thể 10 cá thể/ha. Nếu vùng phân bố của quần thể này rộng 600 ha thì số lượng cá t?

Một quần thể của một loài có mật độ cá thể 10 cá thể/ha. Nếu vùng phân bố của quần thể này rộng 600 ha thì số lượng cá thể của quần thể là

Trong lịch sử phát triển của thế giới sinh vật, thực vật có hoa bắt đầu xuất hiện ở giai đoạn nào sau đây?

Trong lịch sử phát triển của thế giới sinh vật, thực vật có hoa bắt đầu xuất hiện ở giai đoạn nào sau đây?

Quá trình tiến hóa nhỏ có đặc điểm:

Quá trình tiến hóa nhỏ có đặc điểm:

Tiến hành nuôi hạt phấn của cây có kiểu gen AaBbDd để tạo dòng thuần chủng. Theo lí thuyết, có thể thu được tối đa bao n?

Tiến hành nuôi hạt phấn của cây có kiểu gen AaBbDd để tạo dòng thuần chủng. Theo lí thuyết, có thể thu được tối đa bao nhiêu dòng thuần?

Một quần thể gồm 160 cá thể có kiểu gen AA, 480 cá thể có kiểu gen Aa, 360 cá thể có kiểu gen aa. Tần số alen A là

Một quần thể gồm 160 cá thể có kiểu gen AA, 480 cá thể có kiểu gen Aa, 360 cá thể có kiểu gen aa. Tần số alen A là

Cho biết quá trình giảm phân không phát sinh đột biến và có hoán vị gen xảy ra. Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen nào s?

Cho biết quá trình giảm phân không phát sinh đột biến và có hoán vị gen xảy ra. Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen nào sau đây cho nhiều loại giao tử nhất?

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo l?

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × AaBbDd cho đời con có bao nhiêu kiểu gen, bao nhiêu kiểu hình?

Ở người, alen A nằm trên nhiễm sắc thể X quy định mắt nhìn màu bình thường là trội hoàn toàn so với alen a quy định bệnh?

Ở người, alen A nằm trên nhiễm sắc thể X quy định mắt nhìn màu bình thường là trội hoàn toàn so với alen a quy định bệnh mù màu. Kiểu gen nào sau đây là người nữ bị mù màu?

Trong quá trình nghiên cứu để phát hiện ra các quy luật di truyền, menđen đã sử dụng đối tượng nào sau đây để nghiên cứu?

Trong quá trình nghiên cứu để phát hiện ra các quy luật di truyền, menđen đã sử dụng đối tượng nào sau đây để nghiên cứu di truyền?

Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực, sơi cơ bản có đường kính

Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực, sơi cơ bản có đường kính

Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể?

Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể?

Một gen có chiều dài 4080 A0 và số nuclêôtit loại ađênin (loại A) chiếm 10%. Số nuclêôtit loại G của gen là bao nhiêu?

Một gen có chiều dài 4080 A0 và số nuclêôtit loại ađênin (loại A) chiếm 10%. Số nuclêôtit loại G của gen là bao nhiêu?

Loại nuclêôtit nào sau đây không phải là đơn phân cấu tạo nên gen?

Loại nuclêôtit nào sau đây không phải là đơn phân cấu tạo nên gen?

Những động vật nào sau đây có dạ dày 4 ngăn?

Những động vật nào sau đây có dạ dày 4 ngăn?

Khử nitrát là quá trình

Khử nitrát là quá trình

Cho X là axit cacboxylic, Y là aminoaxit (phân tử có một nhóm NH2). Đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol hỗn hợp gồm X và Y, thu ?

Cho X là axit cacboxylic, Y là aminoaxit (phân tử có một nhóm NH2). Đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol hỗn hợp gồm X và Y, thu được khí N2; 23,52 lít khí CO2 (đktc) và 21,60 gam H2O. Mặt khác, 0,6 mol hỗn hợp trên phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa m gam HCl. Giá trị của m là

(Trích đề minh họa số 2 năm 2017) Hỗn hợp M gồm một este no, đơn chức, mạch hở và hai amin no, đơn chức, mạch hở X và Y ?

(Trích đề minh họa số 2 năm 2017) Hỗn hợp M gồm một este no, đơn chức, mạch hở và hai amin no, đơn chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M thu được N2; 5,04 gam H2O và 3,584 lít CO2 (đktc). Khối lượng phân tử của chất X là

Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam H2O. Mặt khác, thủy phâ?

Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được dung dịch chứa b gam muối. Giá trị của b là

Đốt cháy m gam một chất béo X cần 36,064 lít O2, sinh ra 25,536 lít CO2 và 19,08 gam nước. Thể tích các khí đo ở điều ki?

Đốt cháy m gam một chất béo X cần 36,064 lít O2, sinh ra 25,536 lít CO2 và 19,08 gam nước. Thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với NaOH thì khối lượng muối thu được là

Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo (triglixerit) cần 1,61 mol O2, sinh ra 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cũng m gam ch?

Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo (triglixerit) cần 1,61 mol O2, sinh ra 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cũng m gam chất béo này tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là

Khi thủy phân triglixerit X trong NaOH dư người ta thu được hỗn hợp 3 muối natri oleat; natri stearat và natri linoleat.?

Khi thủy phân triglixerit X trong NaOH dư người ta thu được hỗn hợp 3 muối natri oleat; natri stearat và natri linoleat. Khi đốt cháy a mol X thu được b mol CO2 và c mol H2O. Mối liên hệ giữa a, b, c là

Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được lượng CO2 và H2O hơn kém nhau 6 mol. Mặt khác a mol chất béo trên tác dụng t?

Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được lượng CO2 và H2O hơn kém nhau 6 mol. Mặt khác a mol chất béo trên tác dụng tối đa với 600 ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của a là

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp glucozơ và saccarozơ, thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 5,04 gam H2O. Giá trị của m là

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp glucozơ và saccarozơ, thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 5,04 gam H2O. Giá trị của m là

Đốt cháy hoàn toàn a mol X (là trieste của glixerol với các axit đơn chức, mạch hở) cần vừa đủ 1,54 mol O2, thu được 1,0?

Đốt cháy hoàn toàn a mol X (là trieste của glixerol với các axit đơn chức, mạch hở) cần vừa đủ 1,54 mol O2, thu được 1,00 mol H2O và 24,64 lít (đktc) khí CO2. Mặt khác, x mol X tác dụng tối đa với 240 ml dung dịch Br2 1,0M. Giá trị của x là

Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm hai este đơn chức tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch KOH 2M, thu được chất hữu cơ Y (no, đơn?

Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm hai este đơn chức tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch KOH 2M, thu được chất hữu cơ Y (no, đơn chức, mạch hở có tham gia phản ứng tráng bạc) và 53 gam hỗn hợp muối. Đốt cháy toàn bộ Y cần vừa đủ 5,6 lít khí O2 (đktc). Khối lượng của 0,3 moi X là

Cho 0,1 mol este X (no, đơn chức, mạch hở) phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,18 mol MOH (M là kim loại kiềm). Cô c?

Cho 0,1 mol este X (no, đơn chức, mạch hở) phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,18 mol MOH (M là kim loại kiềm). Cô cạn dung dịch sau phàn ứng, thu được chất rắn Y và 4,6 gam ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được M2CO3, H2O và 4,84 gam CO2. Tên gọi của X là

Đốt cháy hoàn toàn một luợng este X (no, đơn chức, mạch hở) cần vừa đủ a mol O2, thu được a mol H2O. Mặt khác, cho 0,1 m?

Đốt cháy hoàn toàn một luợng este X (no, đơn chức, mạch hở) cần vừa đủ a mol O2, thu được a mol H2O. Mặt khác, cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

Este X đơn chức, mạch hở có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp E gồm X và 2 este Y, Z?

Este X đơn chức, mạch hở có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp E gồm X và 2 este Y, Z (đều no, mạch hở, MY < MZ) thu được 0,7 mol CO2. Biết E phản ứng với dung dịch KOH vừa đủ chỉ thu được hỗn hợp 2 ancol (có cùng số cacbon) và hỗn hợp hai muối. Phân tử khối của Z là

Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là

Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là

Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X (tạo nên từ một axit cacboxylic đơn chức và một ancol đơn chức) thu được 0,22 gam?

Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X (tạo nên từ một axit cacboxylic đơn chức và một ancol đơn chức) thu được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Số este đồng phân của X là

Hiđro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được (m ?

Hiđro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được (m + 1) gam hỗn hợp hai ancol. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn cũng m gam X thì cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc). Giá trị của m là

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai ancol X và Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau, thu được 0,3 mol CO2 và 0,425 mol H2O. ?

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai ancol X và Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau, thu được 0,3 mol CO2 và 0,425 mol H2O. Mặt khác, cho 0,25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dư), thu được chưa đến 0,15 mol H2. Công thức phân tử của X, Y là

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,07 mol một ancol đa chức và 0,03 mol một ancol không no, có một liên kết đôi, mạch hở?

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,07 mol một ancol đa chức và 0,03 mol một ancol không no, có một liên kết đôi, mạch hở, thu được 0,23 mol khí CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là

Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no (chỉ có nhóm chức –COOH và –NH2 trong phân tử), trong đó tỉ lệ mO : mN = 80 : 21. Để tác d?

Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no (chỉ có nhóm chức –COOH và –NH2 trong phân tử), trong đó tỉ lệ mO : mN = 80 : 21. Để tác dụng vừa đủ với 3,83 gam hỗn hợp X cần 30 ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam hỗn hợp X cần 3,192 lít O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O và N2) vào nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là

Cho X là axit cacboxylic, Y là amino axit (phân tử có một nhóm NH2). Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp gồm X và Y, thu ?

Cho X là axit cacboxylic, Y là amino axit (phân tử có một nhóm NH2). Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp gồm X và Y, thu được khí N2; 15,68 lít khí CO2 (đktc) và 14,4 gam H2O. Mặt khác, 0,35 mol hỗn hợp trên phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa m gam HCl. Giá trị của m là

Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên $m \in [0;100]$ để hàm số $y = \left| {{x^3} - 3m{x^2} + 4{m^3} - 12m - 8} \right|$ ?

Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên $m \in [0;100]$ để hàm số $y = \left| {{x^3} - 3m{x^2} + 4{m^3} - 12m - 8} \right|$ có 5 điểm cực trị. Tính tổng các phần tử của S

Số nghiệm của phương trình ${2^{{x^3} + 2{x^2} - 3x}}{.3^{x - 1}} = 1$ là

Số nghiệm của phương trình ${2^{{x^3} + 2{x^2} - 3x}}{.3^{x - 1}} = 1$ là

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol, thu được 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 15,3 gam H2O. Mặt khác, cho m gam?

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol, thu được 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 15,3 gam H2O. Mặt khác, cho m gam X tác dụng với Na (dư), thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

Trong một buổi dạ hội có 10 thành viên nam và 12 thành viên nữ, trong đó có 2 cặp vợ chồng. Ban tổ chức muốn chọn ra 7 đ?

Trong một buổi dạ hội có 10 thành viên nam và 12 thành viên nữ, trong đó có 2 cặp vợ chồng. Ban tổ chức muốn chọn ra 7 đôi, mỗi đôi gồm 1 nam và 1 nữ để tham gia trò chơi. Tính xác suất để trong 7 đôi đó, có đúng một đôi là cặp vợ chồng. Biết rằng trong trò chơi, người vợ có thể ghép đôi với một người khác chồng mình và người chồng có thể ghép đôi với một người khác vợ mình

Đốt cháy hoàn toàn ancol X thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 4. Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy?

Đốt cháy hoàn toàn ancol X thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 4. Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy X bằng 1,5 lần thể tích khí CO2 thu được (ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của X là

Nếu ${\log 2}\left( {{{\log }8}x} \right) = {\log 8}\left( {{{\log }2}x} \right)$ thì ${\left( {{{\log }2}x} \right)^2}$?

Nếu ${\log _2}\left( {{{\log }_8}x} \right) = {\log _8}\left( {{{\log }_2}x} \right)$ thì ${\left( {{{\log }_2}x} \right)^2}$ bằng

Cho hàm số $y = {x^3} - 3x$ có đồ thị (C) tiếp tuyến với (C) song song với đường thẳng $y = 9x - 16$ có phương trình $y ?

Cho hàm số $y = {x^3} - 3x$ có đồ thị (C) tiếp tuyến với (C) song song với đường thẳng $y = 9x - 16$ có phương trình $y = ax + b.$ Tính ${\log _5}\left( {a + b} \right):$

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có đạo hàm $f'\left( x \right) = {x^2}\left( {x + 2} \right)\left( {{x^2} + mx + 5} \?

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có đạo hàm $f'\left( x \right) = {x^2}\left( {x + 2} \right)\left( {{x^2} + mx + 5} \right)$ với $\forall x \in \mathbb{R}.$ Số giá trị nguyên âm của m để hàm số $g\left( x \right) = f\left( {{x^2} + x - 2} \right)$ đồng biến trên khoảng $\left( {1; + \infty } \right)$ là

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B ,$AB = a,SA = 2a$ và $SA \bot \left( {ABC} \right).$ Gọi H ?

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B ,$AB = a,SA = 2a$ và $SA \bot \left( {ABC} \right).$ Gọi H , K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên SB , SC . Tính thể tích hình chóp $S.AHK,$

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm anđehit malonic, anđehyt acrylic và một este đơn chức mạch hở cần 2128 ml O2(đktc?

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm anđehit malonic, anđehyt acrylic và một este đơn chức mạch hở cần 2128 ml O2(đktc) và thu được 2016 ml CO2 và 1,08 gam H2O. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 0,1 M, thu được dung dịch Y (giả thiết chỉ xảy ra phản ứng xà phòng hóa). Cho Y tác dụng với AgNO3 trong NH3, khối lượng Ag tối đa thu được

Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \ln \left( {3x - 1} \right) - \frac{m}{x} + 2$ nghịch biến ?

Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \ln \left( {3x - 1} \right) - \frac{m}{x} + 2$ nghịch biến trên khoảng $(\frac{1}{2};3]$ là

Hỗn hợp X gồm 1 mol aminoaxit no, mạch hở và 1 mol amin no, mạch hở. X có khả năng phản ứng tối đa với 2 mol HCl hoặc 2 ?

Hỗn hợp X gồm 1 mol aminoaxit no, mạch hở và 1 mol amin no, mạch hở. X có khả năng phản ứng tối đa với 2 mol HCl hoặc 2 mol NaOH. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 6 mol CO2, x mol H2O và y mol N2. Các giá trị x, y tương ứng là

Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng $a.$ Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, BC v?

Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng $a.$ Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, BC và $A'B'.$ Tính tang góc giữa hai mặt phẳng (MNP ) và (ACP)

Cho hàm số $y = \frac{{m\ln x - 2}}{{\ln x + 1}}$ (m là tham số thực) thỏa mãn $\mathop {\min y}\limits{[1;e]} + \mathop?

Cho hàm số $y = \frac{{m\ln x - 2}}{{\ln x + 1}}$ (m là tham số thực) thỏa mãn $\mathop {\min y}\limits_{[1;e]} + \mathop {\max y}\limits_{[1;e]} = 2.$ Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Một khúc gỗ có dạng hình khối nón có bán kính đáy bằng r = 1m , chiều cao h = 3m . Bác thợ mộc muốn chế tác từ khúc gỗ đ?

Một khúc gỗ có dạng hình khối nón có bán kính đáy bằng r = 1m , chiều cao h = 3m . Bác thợ mộc muốn chế tác từ khúc gỗ đó thành một khúc gỗ có dạng hình khối trụ như hình vẽ sao cho thể tích khối trụ lớn nhất. Gọi V là thể tích lớn nhất đó. Tính V.

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một ancol đơn chức trong 0,7 mol O2 (dư), thu được tổng số mol các khí và hơi bằng 1 mol. Khố?

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một ancol đơn chức trong 0,7 mol O2 (dư), thu được tổng số mol các khí và hơi bằng 1 mol. Khối lượng ancol ban đầu đem đốt cháy là

Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác ABC vuông cân tại A, góc giữa mặt phẳng $\left( {AB'C} \right)$ v?

Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác ABC vuông cân tại A, góc giữa mặt phẳng $\left( {AB'C} \right)$ và mặt phẳng $\left( {BCC'B'} \right)$ bằng ${60^0}$ và khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng $\left( {AB'C} \right)$ là $\frac{{a\sqrt 6 }}{2}.$ Thể tích của khối đa diện $AB'CA'C'$ là:

Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông $BA = BC = a,$ cạnh bên $AA' = a\sqrt 2 ,$ M là trung đ?

Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông $BA = BC = a,$ cạnh bên $AA' = a\sqrt 2 ,$ M là trung điểm của BC. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và $B'C$ là:

X là một ancol no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gam oxi, thu được hơi nước và 6,6 gam CO2. Công thức c?

X là một ancol no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gam oxi, thu được hơi nước và 6,6 gam CO2. Công thức của X là

Cho hàm số $f\left( x \right) = \ln 2019 - \ln \left( {\frac{{x + 2}}{x}} \right).$ Tính tổng$S = f'\left( 1 \right) + f?

Cho hàm số $f\left( x \right) = \ln 2019 - \ln \left( {\frac{{x + 2}}{x}} \right).$ Tính tổng$S = f'\left( 1 \right) + f'(3) + ... + f'\left( {2019} \right).$

Hỗn hợp X gồm axit axetic, axit fomic và axit oxalic. Khi cho m gam X tác dụng với NaHCO3 (dư) thì thu được 15,68 lít kh?

Hỗn hợp X gồm axit axetic, axit fomic và axit oxalic. Khi cho m gam X tác dụng với NaHCO3 (dư) thì thu được 15,68 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 8,96 lít khí O2 (đktc), thu được 35,2 gam CO2 và y mol H2O. Giá trị của y là

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ V lít O2 (ở đktc), thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H?

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ V lít O2 (ở đktc), thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là

Đốt cháy hoàn toàn 20 ml hơi hợp chất hữu cơ X (chỉ gồm C, H, O) cần vừa đủ 110 ml khí O2 thu được 160 ml hỗn hợp Y gồm ?

Đốt cháy hoàn toàn 20 ml hơi hợp chất hữu cơ X (chỉ gồm C, H, O) cần vừa đủ 110 ml khí O2 thu được 160 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn Y qua dung dịch H2SO4 đặc (dư), còn lại 80 ml khí Z. Biết các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện. Công thức phân tử của X là

Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic, rồi hấp thụ toàn bộ sản?

Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). Sau phản ứng thu được 18 gam kết tủa và dung dịch X. Khối lượng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu đã thay đổi như thế nào?

Trong mặt phẳng (P) cho tam giác ABC đều cạnh bằng 8cm và một điểm S đi động ngoài mặt phẳng (P) sao cho tam giác MAB lu?

Trong mặt phẳng (P) cho tam giác ABC đều cạnh bằng 8cm và một điểm S đi động ngoài mặt phẳng (P) sao cho tam giác MAB luôn có diện tích bằng $16\sqrt 3 c{m^2},$ với M là trung điểm của SC. Gọi (S) là mặt cầu đi qua bốn đỉnh M, A, B, C. Khi thể tích hình chóp $S.ABC$ lớn nhất, tính bán kính nhỏ nhất của (S):

Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 có cùng số mol. Lấy một lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác nung nóng, thu được hỗn hợp Y gồm ?

Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 có cùng số mol. Lấy một lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác nung nóng, thu được hỗn hợp Y gồm C2H4, C2H6, C2H2 và H2. Sục Y vào dung dịch brom (dư) thì khối lượng bình brom tăng 10,8 gam và thoát ra 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là

Hỗn hợp X chứa ba axit cacboxylic đều đơn chức, mạch hở, gồm một axit no và hai axit không no đều có một liên kết đôi (C?

Hỗn hợp X chứa ba axit cacboxylic đều đơn chức, mạch hở, gồm một axit no và hai axit không no đều có một liên kết đôi (C=C). Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 2M, thu được 25,56 gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy bằng dung dịch NaOH dư, khối lượng dung dịch tăng thêm 40,08 gam. Tổng khối lượng của hai axit cacboxylic không no trong m gam X là

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ xác định trên R \{0} và có bảng biến thiên như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình $3?

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ xác định trên R \{0} và có bảng biến thiên như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình $3\left| {f\left( {3 - 2x} \right)} \right| - 10 = 0$ là

Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượ?

Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch phản ứng vừa đủvới 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z thu được 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) và 4,5 gam nước. Giá trịcủa V bằng

Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình $\log 2^2x - \left( {2m + 5} \right){\log 2}x + {m^2} + 5m ?

Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình $\log _2^2x - \left( {2m + 5} \right){\log _2}x + {m^2} + 5m + 4 < 0$ nghiệm đúng với mọi $x \in [2;4)$ là

Cho hàm số bậc ba $f\left( x \right) = a{x^3} + b{x^2} + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Hỏi đồ thị hàm số$g\left( x \rig?

Cho hàm số bậc ba $f\left( x \right) = a{x^3} + b{x^2} + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Hỏi đồ thị hàm số$g\left( x \right) = \frac{{\left( {{x^2} - 3x + 2} \right).\sqrt {x - 1} }}{{x.[{f^2}\left( x \right) - f\left( x \right)]}}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO và H2 đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợ?

Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO và H2 đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu cơ. Đốt cháy hết Y thì thu được 11,7 gam H2O và 7,84 lít khí CO2 (ở đktc). Phần trăm theo thể tích của H2 trong X là

Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn $\frac{{9{x^3} + x}}{{y + 1}} = \sqrt {3y + 2} .$ Giá trị lớn nhất của biểu thức $S ?

Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn $\frac{{9{x^3} + x}}{{y + 1}} = \sqrt {3y + 2} .$ Giá trị lớn nhất của biểu thức $S = 6x - y$ là:

Gọi (T) là hình chóp lục giác đều có cạnh bên bằng 9cm, cạnh đáy bằng 8cm và (N) là hình nón có đỉnh là đỉnh của (T) và ?

Gọi (T) là hình chóp lục giác đều có cạnh bên bằng 9cm, cạnh đáy bằng 8cm và (N) là hình nón có đỉnh là đỉnh của (T) và đáy là đường tròn ngoại tiếp đáy của (T). Thể tích của khối nón (N) (tính bằng $c{m^3}$) là:

Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, có ?

Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, có 4 gam brom đã phản ứng và còn lại 1,12 lít khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít X thì sinh ra 2,8 lít khí CO2. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là (biết các thể tích khí đều đo ở đktc)

Cho $\int {f\left( x \right)dx = 3{x^2} - 4x + C.} $ Tìm$\int {f\left( {{e^x}} \right)dx} $

Cho $\int {f\left( x \right)dx = 3{x^2} - 4x + C.} $ Tìm$\int {f\left( {{e^x}} \right)dx} $

Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình ${2^x} + 3 = m\sqrt {{4^x} + 1} $ có hai nghiệm thực phân biệt là $\lef?

Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình ${2^x} + 3 = m\sqrt {{4^x} + 1} $ có hai nghiệm thực phân biệt là $\left( {a;\sqrt b } \right).$ Tính $S = 2a + 3b$

Người ta ngâm một loại rượu trái cây bằng cách xếp 6 trái cây hình cầu có cùng bán kính bằng 5cm vào một cái bình hình t?

Người ta ngâm một loại rượu trái cây bằng cách xếp 6 trái cây hình cầu có cùng bán kính bằng 5cm vào một cái bình hình trụ sao cho hai quả nằm cạnh nhau tiếp xúc với nhau, các quả đều tiếp xúc với tất cả các đường sinh của mặt xung quanh của hình trụ, đồng thời quả nằm bên dưới cùng tiếp xúc với mặt đáy trụ, quả nằm bên trên cùng tiếp xúc với nắp của hình trụ, cuối cùng là đổ rượu vào đầy bình. Số lít rượu tối thiểu cần đổ vào bình gần nhất với số nào sau đây:

Hóa hơi 15,52 gam hỗn hợp gồm một axit no đơn chức X và một axit no đa chức Y (số mol X lớn hơn số mol Y), thu được một ?

Hóa hơi 15,52 gam hỗn hợp gồm một axit no đơn chức X và một axit no đa chức Y (số mol X lớn hơn số mol Y), thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 5,6 gam N2 (đo cùng trong điều kiện nhiệt độ, áp suất). Nếu đốt cháy toàn bộ hỗn hợp hai axit trên thì thu được 10,752 lít CO2 (đktc). Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là

Cho hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch không phân nhánh. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp X, thu dược 11,2 lit?

Cho hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch không phân nhánh. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp X, thu dược 11,2 lit khí CO2 (ở đktc). Nếu trung hòa 0,3 mol X thì cần dùng 500 ml dung dịch NaOH 1M. Hai axit đó là:

Cho X và Y là hai axit cacboxylic mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon, trong đó X đơn chức, Y hai chức. Chia hỗn hợp X ?

Cho X và Y là hai axit cacboxylic mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon, trong đó X đơn chức, Y hai chức. Chia hỗn hợp X và Y thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng hết với Na, thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn phần hai, thu được 13,44 lít khí CO2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp là

Trung hòa 3,88 gam hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở bằng dung dịch NaOH, cô cạn toàn bộ dung dịch?

Trung hòa 3,88 gam hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở bằng dung dịch NaOH, cô cạn toàn bộ dung dịch sau phản ứng thu được 5,2 gam muối khan. Nếu đốt cháy hoàn toàn 3,88 gam X thì thể tích oxi (đktc) cần dùng là

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai este đồng phân cần dùng 27,44 lít khí O2, thu được 23,52 lít khí CO2 và 18,9 ?

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai este đồng phân cần dùng 27,44 lít khí O2, thu được 23,52 lít khí CO2 và 18,9 gam H2O. Nếu cho m gam X tác dụng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 27,9 gam chất rắn khan, trong đó có a mol muối Y và b mol muối Z (My < Mz). Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tỉ lệ a : b là

Este X no, đơn chức, mạch hở, không có phản ứng tráng bạc. Đốt cháy 0,1 mol X rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn và?

Este X no, đơn chức, mạch hở, không có phản ứng tráng bạc. Đốt cháy 0,1 mol X rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,22 mol Ca(OH)2 thì vẫn thu được kết tủa. Thuỷ phân X bằng dung dịch NaOH thu được 2 chất hữu cơ có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng nhau. Phần trăm khối lượng của oxi trong X là

Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức, mạch hở X (phân tử có số liên kết π nhỏ hơn 3), thu được thể tích khí CO2 bằng 6/7?

Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức, mạch hở X (phân tử có số liên kết π nhỏ hơn 3), thu được thể tích khí CO2 bằng 6/7 thể tích khí O2 đã phản ứng (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0,7M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 12,88 gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Biết rằng cả ba số $a,b,c$ đều khác 0. Tọa độ điểm M nằm trên mặt phẳng (Oxy) nhưng không nằm trên trục Ox và Oy có thể ?

Biết rằng cả ba số $a,b,c$ đều khác 0. Tọa độ điểm M nằm trên mặt phẳng (Oxy) nhưng không nằm trên trục Ox và Oy có thể là:

Tìm m để hàm số $y = m{x^4} + \left( {{m^2} - 1} \right)x + 1$ đạt cực đại tại $x = 0.$

Tìm m để hàm số $y = m{x^4} + \left( {{m^2} - 1} \right)x + 1$ đạt cực đại tại $x = 0.$

Họ nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right) = x\left( {1 + 2\sin x} \right)$ là:

Họ nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right) = x\left( {1 + 2\sin x} \right)$ là:

Thủy phân hoàn toàn m1 gam este X mạch hở bằng dung dịch NaOH dư, thu được m2 gam ancol Y (không có khả năng phản ứng vớ?

Thủy phân hoàn toàn m1 gam este X mạch hở bằng dung dịch NaOH dư, thu được m2 gam ancol Y (không có khả năng phản ứng với Cu(OH)2) và 15 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn m2 gam Y bằng oxi dư, thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Giá trị của m1

Tìm tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu có phương trình ${x^2} + {y^2} + {z^2} + 2x - 4y = 1$

Tìm tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu có phương trình ${x^2} + {y^2} + {z^2} + 2x - 4y = 1$

Số điểm cực trị của hàm số $y = {e^x} + x + 1$ là

Số điểm cực trị của hàm số $y = {e^x} + x + 1$ là

Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O2 (ở đktc), ?

Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O2 (ở đktc), thu được 6,38 gam CO2. Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức phân tử của hai este trong X là

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như sau Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như sau

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều cạnh bằng $a.$ Thể tích của khối nón này bằng:

Cho hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều cạnh bằng $a.$ Thể tích của khối nón này bằng:

Một hình trụ có bán kính đáy r = 5cm , chiều cao h = 7cm. Diện tích xung quanh của hình trụ này là:

Một hình trụ có bán kính đáy r = 5cm , chiều cao h = 7cm. Diện tích xung quanh của hình trụ này là:

Cho hỗn hợp A gồm 3 hidrocacbon X, Y, Z thuộc 3 dãy đồng đẳng khác nhau, hỗn hợp B gồm O2 và O3. Trộn A và B theo tỉ lệ ?

Cho hỗn hợp A gồm 3 hidrocacbon X, Y, Z thuộc 3 dãy đồng đẳng khác nhau, hỗn hợp B gồm O2 và O3. Trộn A và B theo tỉ lệ thể tích tương ứng 1,5 : 3,2 rồi đốt cháy hoàn toàn thu được hỗn hợp chỉ gồm CO2 và hơi H2O theo tỉ lệ thể tích là 1,3 : 1,2. Biết tỉ khối của khí B đối với H2 là 19. Tỉ khối của A đối với H2

Một khu rừng có trữ lượng gỗ ${4.10^5}$ mét khối. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây trong rừng đó là 4% mỗi năm. Hỏi s?

Một khu rừng có trữ lượng gỗ ${4.10^5}$ mét khối. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây trong rừng đó là 4% mỗi năm. Hỏi sau 10 năm khu rừng đó có số mét khối gỗ gần nhất với số nào?

Tính thể tích khối chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a và góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng ${60^0}?$

Tính thể tích khối chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a và góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng ${60^0}?$

Hỗn hợp X gồm O2 và O3 có tỉ khối so với H2 là 22 . Hỗn hợp khí Y gồm metylamin và etylamin có tỉ khối so với H2 là 17,8?

Hỗn hợp X gồm O2 và O3 có tỉ khối so với H2 là 22 . Hỗn hợp khí Y gồm metylamin và etylamin có tỉ khối so với H2 là 17,833. Để đốt cháy hoàn toàn V1 lít Y cần vừa đủ V2 lít X (biết sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2, các chất khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ V1 : V2

Với hai số thực bất kì $a \ne 0,b \ne 0,$ khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

Với hai số thực bất kì $a \ne 0,b \ne 0,$ khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x + \frac{9}{x}$ trên đoạn [2;4] là:

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x + \frac{9}{x}$ trên đoạn [2;4] là:

Hỗn hợp E gồm este đơn chức X và este hai chức Y (X, Y đều no, mạch hở). Xà phòng hóa hoàn toàn 40,48 gam E cần vừa đủ 5?

Hỗn hợp E gồm este đơn chức X và este hai chức Y (X, Y đều no, mạch hở). Xà phòng hóa hoàn toàn 40,48 gam E cần vừa đủ 560 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hai muối có khối lượng a gam và hỗn hợp T gồm hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy toàn bộ T, thu được 16,128 lít khí CO2 (đktc) và 19,44 gam H2O. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây?

Este Z đơn chức, mạch hở, được tạo thành từ axit X và ancol Y. Đốt cháy hoàn toàn 2,15 gam Z, thu được 0,1 mol CO2 và 0,?

Este Z đơn chức, mạch hở, được tạo thành từ axit X và ancol Y. Đốt cháy hoàn toàn 2,15 gam Z, thu được 0,1 mol CO2 và 0,075 mol H2O. Mặt khác, cho 2,15 gam Z tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được 2,75 gam muối. Công thức của X và Y lần lượt là

Hỗn hợp M gồm một anken và hai amin no, đơn chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn m?

Hỗn hợp M gồm một anken và hai amin no, đơn chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng 4,536 lít O2 (đktc) thu được H2O, N2 và 2,24 lít CO2 (đktc). Chất Y là

Đốt cháy hoàn toàn 9,84 gam hỗn hợp X gồm một ancol và một este (đều đơn chức, mạch hở), thu được 7,168 lít khí CO2 (đkt?

Đốt cháy hoàn toàn 9,84 gam hỗn hợp X gồm một ancol và một este (đều đơn chức, mạch hở), thu được 7,168 lít khí CO2 (đktc) và 7,92 gam H2O. Mặt khác, cho 9,84 gam X tác dụng hoàn toàn với 96 ml dung dịch NaOH 2M, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Hỗn hợp X gồm etylamin và đimetylamin. Đốt cháy hoàn toàn m gam X bằng O2, thu được V lít N2 (đktc). Cho m gam X phản ứn?

Hỗn hợp X gồm etylamin và đimetylamin. Đốt cháy hoàn toàn m gam X bằng O2, thu được V lít N2 (đktc). Cho m gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 16,3 gam muối. Giá trị của V là

Cho hình trụ (T) có chiều cao $h = 2m,$ bán kính đáy $r = 3m.$ Giả sử (L) là hình lăng trụ đều n cạnh có hai đáy là đa g?

Cho hình trụ (T) có chiều cao $h = 2m,$ bán kính đáy $r = 3m.$ Giả sử (L) là hình lăng trụ đều n cạnh có hai đáy là đa giác đều nội tiếp đường tròn đáy của hình trụ (T). Khi n tăng lên vô hạn thì tổng diện tích tất cả các mặt của của khối lăng trụ (L) (tính bằng ${m^2}$) có giới hạn là

Biết X là axit cacboxylic đơn chức, Y là ancol no, cả hai chất đều mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn t?

Biết X là axit cacboxylic đơn chức, Y là ancol no, cả hai chất đều mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp gồm X và Y (trong đó số mol của X lớn hơn số mol của Y) cần vừa đủ 30,24 lít khí O2, thu được 26,88 lít khí CO2 và 19,8 gam H2O. Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Khối lượng Y trong 0,4 mol hỗn hợp trên là

Giả sử $f$ là hàm số liên tục trên khoảng $K$ và $a,b,c$ là ba số bất kỳ trên khoảng $K.$ Khẳng định nào sau đây sai ?

Giả sử $f$ là hàm số liên tục trên khoảng $K$ và $a,b,c$ là ba số bất kỳ trên khoảng $K.$ Khẳng định nào sau đây sai ?

Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X trong khí oxi dư, thu được khí N2; 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 18,9 gam H2O. Số c?

Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X trong khí oxi dư, thu được khí N2; 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 18,9 gam H2O. Số công thức cấu tạo của X là

Có bao nhiêu cách chia hết 4 chiếc bánh khác nhau cho 3 em nhỏ, biết rằng mỗi em nhận được ít nhất 1 chiếc

Có bao nhiêu cách chia hết 4 chiếc bánh khác nhau cho 3 em nhỏ, biết rằng mỗi em nhận được ít nhất 1 chiếc

Người ta sản suất một đồ chơi bằng cách tạo ra hình bát diện đều cạnh bằng 10 cm và bơm dung dịch màu vào bên trong (tha?

Người ta sản suất một đồ chơi bằng cách tạo ra hình bát diện đều cạnh bằng 10 cm và bơm dung dịch màu vào bên trong (tham khảo hình vẽ). Biết vỏ của hình bát diện rất mỏng. Thể tích dung dịch cần bơm vào, tính theo $c{m^3},$ gần với giá trị nào sau đây nhất:

Tính đạo hàm của hàm số $y = {\log 5}\left( {{x^2} + x + 1} \right).$

Tính đạo hàm của hàm số $y = {\log _5}\left( {{x^2} + x + 1} \right).$

(Trích đề hóa THPTQG năm 2016) Hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) chỉ có một loại nhóm chức. Cho 0,15 mol X phản ứng vừa đ?

(Trích đề hóa THPTQG năm 2016) Hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) chỉ có một loại nhóm chức. Cho 0,15 mol X phản ứng vừa đủ với 180 gam dung dịch NaOH, thu được dung dịch Y. Làm bay hơi Y, chỉ thu được 164,7 gam hơi nước và 44,4 gam hỗn hợp chất rắn khan Z. Đốt cháy hoàn toàn Z, thu được 23,85 gam Na2CO3; 56,1 gam CO2 và 14,85 gam H2O. Mặt khác, Z phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được hai axit cacboxylic đơn chức và hợp chất T (chứa C, H, O và MT < 126). Số nguyên tử H trong phân tử T bằng

Biết rằng đồ thị hàm số $y = {x^3} + {x^2} - x + 2$ và đồ thị hàm số $y = - {x^2} - x + 5$cắt nhau tại điểm duy nhất có ?

Biết rằng đồ thị hàm số $y = {x^3} + {x^2} - x + 2$ và đồ thị hàm số $y = - {x^2} - x + 5$cắt nhau tại điểm duy nhất có tọa độ$\left( {{x_0};{y_0}} \right).$ Tìm ${y_0}.$

Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 10,?

Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là

Tập nghiệm của bất phương trình ${\log {\frac{1}{2}}}\left( {{x^2} - 5x + 7} \right) > 0$ là

Tập nghiệm của bất phương trình ${\log _{\frac{1}{2}}}\left( {{x^2} - 5x + 7} \right) > 0$ là

Tập xác định của hàm số $y = {\left( {{x^2} - 4x} \right)^e}$ là

Tập xác định của hàm số $y = {\left( {{x^2} - 4x} \right)^e}$ là

Hợp chất X có thành phần gồm C, H, O chứa vòng benzen. Cho 6,9 gam X vào 360 ml dung dịch NaOH 0,5 M (dư 20% so với lượn?

Hợp chất X có thành phần gồm C, H, O chứa vòng benzen. Cho 6,9 gam X vào 360 ml dung dịch NaOH 0,5 M (dư 20% so với lượng cần phản ứng) đến phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn khan. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 6,9 gam X cần vừa đủ 7,84 lít O2 (đktc), thu được 15,4 gam CO2. Biết X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Giá trị của m là

Đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon X. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 (dư) tạo ra 29,55 gam kế?

Đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon X. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 (dư) tạo ra 29,55 gam kết tủa, dung dịch sau phản ứng có khối lượng giảm 19,35 gam so với dung dịch Ba(OH)2 ban đầu. Công thức phân tử của X là

Từ hình mẫu là một hình lập phương có sẵn, người ta tạo ra một hình lập phương có độ dài cạnh gấp ba lần so với độ dài c?

Từ hình mẫu là một hình lập phương có sẵn, người ta tạo ra một hình lập phương có độ dài cạnh gấp ba lần so với độ dài cạnh của hình lập phương ban đầu thì thể tích của hình lập phương mới gấp bao nhiêu lần thể tích của hình lập phương ban đầu?

Bảng biến thiên của hình bên là của một trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây. Hãy tìm hàm số đó

Bảng biến thiên của hình bên là của một trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây. Hãy tìm hàm số đó

Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 2?

Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không khí (ở đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là

Trong không gian $Oxyz,$ cho điểm$P\left( {a;b;c} \right)$. Khoảng cách từ $P$ đến trục toạ độ $Oy$ bằng:

Trong không gian $Oxyz,$ cho điểm$P\left( {a;b;c} \right)$. Khoảng cách từ $P$ đến trục toạ độ $Oy$ bằng:

Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) và 3,6 gam n?

Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon (tỉ lệ số mol 1 : 1) có công thức đơn giản nhất khác nhau, thu được 2,2?

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon (tỉ lệ số mol 1 : 1) có công thức đơn giản nhất khác nhau, thu được 2,2 gam CO2 và 0,9 gam H2O. Các chất trong X là

Hai chất hữu cơ X và Y, thành phần nguyên tố đều gồm C, H, O, có cùng số nguyên tử cacbon (MX < MY). Khi đốt cháy hoà?

Hai chất hữu cơ X và Y, thành phần nguyên tố đều gồm C, H, O, có cùng số nguyên tử cacbon (MX < MY). Khi đốt cháy hoàn toàn mỗi chất trong oxi dư đều thu được số mol H2O bằng số mol CO2. Cho 0,1 mol hỗn hợp gồm X và Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 28,08 gam Ag. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp ban đầu là

Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng c?

Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là

Họ nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right) = {x^2} + \frac{3}{x}$ trên $\left( { - \infty ;0} \right)$ và $\left( {0; +?

Họ nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right) = {x^2} + \frac{3}{x}$ trên $\left( { - \infty ;0} \right)$ và $\left( {0; + \infty } \right)$ là:

Đồ thị hàm số nào dưới đây không có tiệm cận ngang?

Đồ thị hàm số nào dưới đây không có tiệm cận ngang?

Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được một muối và 3?

Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được một muối và 336 ml hơi một ancol (ở đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng 6,82 gam. Công thức của hai hợp chất hữu cơ trong X là

Cho cấp số nhân $\left( {{un}} \right)$ có số hạng đầu ${u1} = 3$ và công bội $q = 2.$ Tổng ${S{10}} = {u1} + {u2} + {u3?

Cho cấp số nhân $\left( {{u_n}} \right)$ có số hạng đầu ${u_1} = 3$ và công bội $q = 2.$ Tổng ${S_{10}} = {u_1} + {u_2} + {u_3} + ... + {u_{10}}$ bằng.

Hỗn hợp khí X gồm một ankan và một anken. Tỉ khối của X so với H2 bằng 11,25. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít X, thu được 6,?

Hỗn hợp khí X gồm một ankan và một anken. Tỉ khối của X so với H2 bằng 11,25. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít X, thu được 6,72 lít CO2 (các thể tích khí đo ở đktc). Công thức của ankan và anken lần lượt là

Cho $f\left( x \right);g\left( x \right)$ là hai hàm số liên tục trên [1;3] thỏa mãn $\int\limits1^3 {[f\left( x \right)?

Cho $f\left( x \right);g\left( x \right)$ là hai hàm số liên tục trên [1;3] thỏa mãn $\int\limits_1^3 {[f\left( x \right) + 3g\left( x \right)]} dx = 10$và $\int\limits_1^3 {[2f\left( x \right) - g\left( x \right)]} dx = 6.$ Tính $\int\limits_1^3 {[f\left( x \right) + g\left( x \right)]} dx.$

Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm một ankan và một anken, thu được 0,35 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Phần trăm số mol ?

Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm một ankan và một anken, thu được 0,35 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Phần trăm số mol của anken trong X là

Hóa hơi 8,64 gam hỗn hợp gồm một axit no, đơn chức, mạch hở X và một axit no, đa chức Y (có mạch cacbon hở, không phân n?

Hóa hơi 8,64 gam hỗn hợp gồm một axit no, đơn chức, mạch hở X và một axit no, đa chức Y (có mạch cacbon hở, không phân nhánh) thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 2,8 gam N2 (đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Đốt cháy hoàn toàn 8,64 gam hỗn hợp hai axit trên thu được 11,44 gam CO2. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp ban đầu là

Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 21,7 gam X, t?

Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 21,7 gam X, thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 18,9 gam H2O. Thực hiện phản ứng este hóa X với hiệu suất 60%, thu được m gam este. Giá trị của m là

Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 4,02 gam ?

Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 4,02 gam X, thu được 2,34 gam H2O. Mặt khác 10,05 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được 12,8 gam muối. Công thức của hai axit là

Hỗn hợp X gồm axit Y đơn chức và axit Z hai chức (Y, Z có cùng số nguyên tử cacbon). Chia X thành hai phần bằng nhau. Ch?

Hỗn hợp X gồm axit Y đơn chức và axit Z hai chức (Y, Z có cùng số nguyên tử cacbon). Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng hết với Na, sinh ra 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Đốt cháy hoàn toàn phần hai, sinh ra 26,4 gam CO2. Công thức cấu tạo thu gọn và phần trăm về khối lượng của Z trong hỗn hợp X lần lượt là

Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít khí CO2, 0,56 lít khí N2 (các khí đo ở đktc) và 3,15 gam H2?

Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít khí CO2, 0,56 lít khí N2 (các khí đo ở đktc) và 3,15 gam H2O. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có muối H2N–CH2–COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Trong không gian $Oxyz,$ cho các điểm $A\left( {0;0; - 2} \right)$ và $B\left( {3;4;1} \right).$ Gọi$\left( P \right)$ l?

Trong không gian $Oxyz,$ cho các điểm $A\left( {0;0; - 2} \right)$ và $B\left( {3;4;1} \right).$ Gọi$\left( P \right)$ là mặt phẳng chứa đường tròn giao tuyến của hai mặt cầu $\left( {{S_1}} \right):{\left( {x - 1} \right)^2} + {\left( {y - 1} \right)^2} + {\left( {z + 3} \right)^2} = 25$ với $\left( {{S_2}} \right):{x^2} + {y^2} + {z^2} - 2x - 2y - 14 = 0.$ M, N là hai điểm thuộc $\left( P \right)$ sao cho $MN = 1.$ Giá trị nhỏ nhất của $AM + BN$ là

Cho các số thực dương x, y thỏa mãn ${\log {2{x^3} + xy + 3{y^2}}}\left( {11x + 20y - 40} \right) = 1.$ Gọi M, m lần lượ?

Cho các số thực dương x, y thỏa mãn ${\log _{2{x^3} + xy + 3{y^2}}}\left( {11x + 20y - 40} \right) = 1.$ Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của $S = \frac{y}{x}.$ Tính $M + m.$

Hai bạn A và B mỗi bạn lên bảng viết ngẫu nhiên một số tự nhiên gồm ba chữ số đôi một khác nhau. Xác suất để các chữ số ?

Hai bạn A và B mỗi bạn lên bảng viết ngẫu nhiên một số tự nhiên gồm ba chữ số đôi một khác nhau. Xác suất để các chữ số có mặt ở hai số đó giống nhau đồng thời tổng hợp lập phương các chữ số đó chia hết cho 3 là

Cho hình chóp$S.ABCD$ có $SA = SB = SC = AB = BC = CD = DA = 1.$ Gọi ${G1},{G2},{G3},{G4}$ lần lượt là trọng tâm các tam?

Cho hình chóp$S.ABCD$ có $SA = SB = SC = AB = BC = CD = DA = 1.$ Gọi ${G_1},{G_2},{G_3},{G_4}$ lần lượt là trọng tâm các tam giác $SAB,SBC,SCD,SDA.$ $AC$ cắt $BD$ tại $O.$ Khi thể tích khối chóp $S.ABCD$ lớn nhất thì thể tích khối chóp $O.{G_1}{G_2}{G_3}{G_4}$bằng

Cho ${z1},{z2}$ là hai trong các số phức thỏa mãn $\left| {z - 3 + \sqrt {3i} } \right| = 2$và$\left| {{z1} - {z2}} \rig?

Cho ${z_1},{z_2}$ là hai trong các số phức thỏa mãn $\left| {z - 3 + \sqrt {3i} } \right| = 2$và$\left| {{z_1} - {z_2}} \right| = 4.$ Giá trị lớn nhất của $\left| {{z_1}} \right| + \left| {{z_2}} \right|$ bằng

Cho hàm $f\left( x \right)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau: Hàm số $y = 6f\left( {x - 1} \right) - 2{x^3} + 3{x^2}?

Cho hàm $f\left( x \right)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

Hàm số $y = 6f\left( {x - 1} \right) - 2{x^3} + 3{x^2}$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình ${m^2}\left( {{x^4} - {x^3}} \right) - m\left( {{x?

Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình ${m^2}\left( {{x^4} - {x^3}} \right) - m\left( {{x^3} - {x^2}} \right) - x + {e^{x - 1}} \ge 0$ đúng với mọi $x \in \mathbb{R}.$ Số tập con của S là

Cho hàm số $f\left( x \right)$ nhận giá trị dương và có đạo hàm liên tục trên đoạn [0;1]. Biết $f\left( 1 \right) = 1$ v?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ nhận giá trị dương và có đạo hàm liên tục trên đoạn [0;1]. Biết $f\left( 1 \right) = 1$ và $f\left( x \right).f\left( {1 - x} \right) = {e^{{x^2} - x}},\forall x \in [0;1].$ Tính $I = \int\limits_0^1 {\frac{{\left( {2{x^3} - 3{x^2}} \right).f'\left( x \right)}}{{f\left( x \right)}}} dx?$

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Số giá trị nguyên của tham số m ?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Số giá trị nguyên của tham số m để phương trình ${f^2}\left( {\cos x} \right) + \left( {m - 2018} \right)f\left( {\cos x} \right) + m - 2019 = 0$ có đúng 6 nghiệm phân biệt thuộc đoạn $[0;2\pi ]$ là.
20.PNG

Cho hàm số $y = f\left( x \right) = a{x^4} + b{x^3} + c{x^2} + dx + e\left( {a,b,c,d,e \in \mathbb{R}} \right)$ có đồ th?

Cho hàm số $y = f\left( x \right) = a{x^4} + b{x^3} + c{x^2} + dx + e\left( {a,b,c,d,e \in \mathbb{R}} \right)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm của phương trình
$f\left( {\sqrt {f(x)} } \right) + f\left( x \right) + 2\sqrt {f\left( x \right)} - 1 = 0$
19.PNG

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn [0;5] và có bảng biến thiên như hình bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên ?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn [0;5] và có bảng biến thiên như hình bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để bất phương trình$mf\left( x \right) + \sqrt {3x} \le 2019f\left( x \right) - \sqrt {10 - 2x} $ nghiệm đúng với mọi $x \in [0;5]?$

Một thùng đựng rượu làm bằng gỗ là một hình tròn xoay ( tham khảo hình bên ). Bán kính các đáy là 30cm, khoảng cách hai ?

Một thùng đựng rượu làm bằng gỗ là một hình tròn xoay ( tham khảo hình bên ). Bán kính các đáy là 30cm, khoảng cách hai mặt đáy là 1m, thiết diện vuông góc với trục và cách đều hai đáy có chu vi là Biết rằng mặt phẳng chứa trục cắt mặt xung quanh của bình là các đường parabol. Thể tích của thùng gần với số nào sau đây?
16.PNG

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là nửa lục giác đều nội tiếp đường tròn đường kính $AD = 2a,SA$ vuông góc với đáy ?

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là nửa lục giác đều nội tiếp đường tròn đường kính $AD = 2a,SA$ vuông góc với đáy và Gọi $H$ là hình chiếu của A lên $SB.$ Khoảng cách từ đến mặt phẳng $\left( {SCD} \right)$ bằng

Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp khí X gồm CH4 và C2H4 thu được 8,96 lít khí CO2 và 9 gam H2O. Biết các thể tích đo ở đk?

Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp khí X gồm CH4 và C2H4 thu được 8,96 lít khí CO2 và 9 gam H2O. Biết các thể tích đo ở đktc. Giá trị của V là

Trong không gian $Oxyz,$ cho mặt phẳng $\left( P \right):2x + 2y - z + 9 = 0$ và điểm $A\left( {1;2; - 3} \right).$ Đườn?

Trong không gian $Oxyz,$ cho mặt phẳng $\left( P \right):2x + 2y - z + 9 = 0$ và điểm $A\left( {1;2; - 3} \right).$ Đường thẳng d đi qua $A$ và có vectơ chỉ phương $\overrightarrow u = \left( {3;4; - 4} \right)$ cắt $\left( P \right)$ tại B. Điểm M thay đổi trên $(P)$ sao cho $M$ luôn nhìn đoạn $AB$ dưới một góc ${90^0}$. Độ dài đoạn $MB$ lớn nhất bằng

Trong không gian $Oxyz,$ cho đường thẳng $d:\frac{{x + 1}}{2} = \frac{y}{1} = \frac{{z - 2}}{1},$ mặt phẳng $\left( P \r?

Trong không gian $Oxyz,$ cho đường thẳng $d:\frac{{x + 1}}{2} = \frac{y}{1} = \frac{{z - 2}}{1},$ mặt phẳng $\left( P \right):x + y - 2x + 5 = 0$ và $A\left( {1; - 1;2} \right).$ Đường thẳng $\Delta $ cắt d và $\left( P \right)$ lần lượt tại MN sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng MN. Một vectơ chỉ phương của $\Delta $ là

Nhằm tạo môi trường xanh, sạch, đẹp và thân thiện. Đoàn trường THPT Hậu Lộc 2 đã phát động phong trào trồng hoa toàn bộ ?

Nhằm tạo môi trường xanh, sạch, đẹp và thân thiện. Đoàn trường THPT Hậu Lộc 2 đã phát động phong trào trồng hoa toàn bộ khuôn viên đường vào trường. Sau 1 ngày thực hiện đã trồng được một phần diện tích. Nếu tiếp tục với tiến độ như vậy thì dự kiến sau đúng 23 ngày nữa sẽ hoàn thành. Nhưng thấy công việc có ý nghĩa nên mỗi ngày số lượng đoàn viên tham gia đông hơn vì vậy từ ngày thứ hai mỗi ngày diện tích được trồng tăng lên 4% so với diện tích ngày kế trước. Hỏi công việc sẽ hoàn thành vào ngày bao nhiêu? Biết rằng ngày 08/03 là ngày bắt đầu thực hiện và làm liên tục.

Cho số phức $z = a + bi,\left( {a,b \in \mathbb{R}} \right)$ thỏa mãn $z + 3 + i - \left| z \right|i = 0.$ Tổng $S = a +?

Cho số phức $z = a + bi,\left( {a,b \in \mathbb{R}} \right)$ thỏa mãn $z + 3 + i - \left| z \right|i = 0.$ Tổng $S = a + b$ là

Một cuộn đề can có dạng hình trụ có đường kính 44,9 cm. Trong thời gian diễn ra AFF Cup 2018 người ta đã sử dụng để in c?

Một cuộn đề can có dạng hình trụ có đường kính 44,9 cm. Trong thời gian diễn ra AFF Cup 2018 người ta đã sử dụng để in các băng rôn, khẩu hiệu cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, do có đường kình của cuộn đề can còn lại là 12,5cm. Biết độ dày của tấm đề can là 0,06cm, hãy tình chiều dài L của tấm đề can đã sử dụng?(Làm tròn đến hàng đơn vị)
11.PNG

Cho $\int\limits0^3 {\frac{x}{{4 + 2\sqrt {x + 1} }}dx = \frac{a}{3} + b\ln 2 + c\ln 3,} $với a, b, c là các số nguyên. ?

Cho $\int\limits_0^3 {\frac{x}{{4 + 2\sqrt {x + 1} }}dx = \frac{a}{3} + b\ln 2 + c\ln 3,} $với a, b, c là các số nguyên. Giá trị của $a + b + c$ bằng

Số giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{{ - x + 6}}{{x + m}}$ đồng biếm trên khoảng $\left( {10; + \infty }?

Số giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{{ - x + 6}}{{x + m}}$ đồng biếm trên khoảng $\left( {10; + \infty } \right)$ là

Trong không gian $Oxyz,$ cho mặt phẳng (P):$2x - y + 2z - 3 = 0$ và đường thẳng $\left( \Delta \right):\frac{{x - 1}}{2?

Trong không gian $Oxyz,$ cho mặt phẳng (P):$2x - y + 2z - 3 = 0$ và đường thẳng $\left( \Delta \right):\frac{{x - 1}}{2} = \frac{{y + 1}}{2} = \frac{{z - 1}}{{ - 1}}.$ Khoảng cách giữa $\left( \Delta \right)$ và $\left( P \right)$ là

Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a, góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng ${60^0}.$ Thể tích của khối chóp là

Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a, góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng ${60^0}.$ Thể tích của khối chóp là

Cho a,b là các số thực dương khác , đồ thị hàm số $y = {\log a}x$ và $y = {\log b}x$ lần lượt là $\left( {{C1}),({C2}} \?

Cho a,b là các số thực dương khác , đồ thị hàm số $y = {\log _a}x$ và $y = {\log _b}x$ lần lượt là $\left( {{C_1}),({C_2}} \right)$ như hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng.

10.PNG

Cho hàm số $y = f\left( x \right) = a{x^4} + b{x^2} + c\left( {a,b,c \in \mathbb{R}} \right)$ có đồ thị như hình vẽ bên.?

Cho hàm số $y = f\left( x \right) = a{x^4} + b{x^2} + c\left( {a,b,c \in \mathbb{R}} \right)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm của phương trình$2f\left( x \right) + 3 = 0$ là
9.PNG

Trong không gian $Oxyz,$ cho hai điểm $A\left( {1;3;2} \right),B\left( {3;5; - 4} \right).$Phương trình mặt phẳng trung ?

Trong không gian $Oxyz,$ cho hai điểm $A\left( {1;3;2} \right),B\left( {3;5; - 4} \right).$Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn $AB$ là

Cho hình nón có bán kính đáy bằng 4a và chiều cao 3a. Diện tích xung quanh của hình nón là

Cho hình nón có bán kính đáy bằng 4a và chiều cao 3a. Diện tích xung quanh của hình nón là

Cho $\int\limits0^2 {f\left( x \right)dx = 2} $ và $\int\limits2^0 {g\left( x \right)dx = 1} ,$khi đó $\int\limits0^2 {\?

Cho $\int\limits_0^2 {f\left( x \right)dx = 2} $ và $\int\limits_2^0 {g\left( x \right)dx = 1} ,$khi đó $\int\limits_0^2 {\left| {f\left( x \right) - 3g\left( x \right)} \right|dx} $bằng

Tập nghiệm của bất phương trình $\ln 3x < \ln \left( {2x + 6} \right)$ là

Tập nghiệm của bất phương trình $\ln 3x < \ln \left( {2x + 6} \right)$ là

Cho số phức $z = a + bi,\left( {a,b \in \mathbb{R}} \right).$ Số mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau là I. Môđun của z là?

Cho số phức $z = a + bi,\left( {a,b \in \mathbb{R}} \right).$ Số mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau là
I. Môđun của z là một số thực dương.
II. ${z^2} = {\left| z \right|^2}.$
III. $\left| {\overline z } \right| = \left| {iz} \right| = \left| z \right|.$
IV. Điểm M(-a; b) là điểm biểu diễn số phức $\overline z .$

Con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo nhẹ độ cứng 40 N/m gắn với hai vật nhỏ giống nhau, khối lượng mỗi vật 50 g. Kéo dãn lò?

Con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo nhẹ độ cứng 40 N/m gắn với hai vật nhỏ giống nhau, khối lượng mỗi vật 50 g. Kéo dãn lò xo 10 cm và thả ra nhẹ nhàng, khi lò xo dãn 5 cm thì vật ở ngoài rời khỏi hệ. Khi lò xo qua vị trí cân bằng, khoảng cách giữa hai vật gần giá trị nào sau đây nhất?

Cho hình lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$có đáy $ABCD$ là hình thoi, $AC = 2AA' = 2a\sqrt 3 .$ Góc giữa hai mặt phẳng $(A'B?

Cho hình lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$có đáy $ABCD$ là hình thoi, $AC = 2AA' = 2a\sqrt 3 .$ Góc giữa hai mặt phẳng $(A'BD)$ và $(C'BD)$bằng