Moon.vn - Tìm ID
02432 99 98 98 MoonBook.vn Tài liệu miễn phí Xếp hạng Box
Kích hoạt Sách ID
Moon.vn - Học để khẳng định mình

A. attitude B. manager C. invention D. company

A. inform B. explore C. prevent D. cancel

A. obtain B. perform C. affect D. happen

A. president B. opponent C. assistant D. companion

A. disaster B. origin C. charity D. agency

A. behave B. relax C. enter D. allow

A. explain B. involve C. borrow D. discuss

A. apartment B. benefit C. argument D. vacancy

A. intend B. install C. follow D. decide

A. sympathy B. poverty C. equipment D. character

A. interview B. compliment C. sacrifice D. represent

A. legal B. diverse C. polite D. complete

Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) nổ ra trong hoàn cảnh cách mạng miền Nam Việt Nam đang

Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) nổ ra trong hoàn cảnh cách mạng miền Nam Việt Nam đang

Cho một đa giác đều gồm $2n$ đỉnh $\left( n\ge 2,n\in \mathbb{N} \right).$ Chọn ngẫu nhiên ba đỉnh trong số $2n$ đỉnh củ?

Cho một đa giác đều gồm $2n$ đỉnh $\left( n\ge 2,n\in \mathbb{N} \right).$ Chọn ngẫu nhiên ba đỉnh trong số $2n$ đỉnh của đa giác, xác suất ba đỉnh được chọn tạo thành một tam giác vuông là $\frac{1}{5}.$ Tìm $n.$

Cho hàm số bậc ba $y = f\left( x \right)$ có đồ thị như hình vẽ. Tìm tham số $m$ để hàm số $y = \left| {f\left( x \right?

Cho hàm số bậc ba $y = f\left( x \right)$ có đồ thị như hình vẽ. Tìm tham số $m$ để hàm số $y = \left| {f\left( x \right) + m} \right|$ có ba điểm cực trị.

Cho hình chóp $S.ABC,M$ và $N$ là các điểm thuộc các cạnh $SA$ và $SB$ sao cho $MA = 2SM,SN = 2NB,\left( \alpha \right)$?

Cho hình chóp $S.ABC,M$ và $N$ là các điểm thuộc các cạnh $SA$ và $SB$ sao cho $MA = 2SM,SN = 2NB,\left( \alpha \right)$ là mặt phẳng qua $MN$ và song song với $SC.$ Mặt phẳng $\left( \alpha \right)$ chia khối chóp $S.ABC$ thành hai khối đa diện $\left( {{H_1}} \right)$ và $\left( {{H_2}} \right)$ với $\left( {{H_1}} \right)$ là khối đa diện chứa điểm $S,\left( {{H_2}} \right)$ là khối đa diện chứa điểm $A.$ Gọi ${V_1}$ và ${V_2}$ lần lượt là thể tích của $\left( {{H_1}} \right)$ và $\left( {{H_2}} \right).$ Tính thể tích $\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}}.$

Cho các số thực $x,y$ thỏa mãn ${x^2} + 2xy + 3{y^2} = 4.$ Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = {\left( {x - y} \right)^2?

Cho các số thực $x,y$ thỏa mãn ${x^2} + 2xy + 3{y^2} = 4.$ Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = {\left( {x - y} \right)^2}$ là

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành có diện tích bằng $2{a^2},AB = a\sqrt 2 ,BC = 2a.$ Gọi $M$ là tru?

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành có diện tích bằng $2{a^2},AB = a\sqrt 2 ,BC = 2a.$ Gọi $M$ là trung điểm của $CD.$ Hai mặt phẳng $\left( {SBD} \right)$ và $\left( {SAM} \right)$ cùng vuông góc với đáy. Khoảng cách từ điểm $B$ đến mặt phẳng $\left( {SAM} \right)$ bằng

Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác cân, $AB = AC = a,$ $\widehat {BAC} = {120^0}.$ Mặt phẳng $\left( {AB'?

Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác cân, $AB = AC = a,$ $\widehat {BAC} = {120^0}.$ Mặt phẳng $\left( {AB'C'} \right)$ tạo với mặt đáy góc ${60^0}.$ Tính khoảng cách từ đường thẳng $BC$ đến mặt phẳng $\left( {AB'C'} \right)$ theo $a.$

Gọi $n$ là số cạnh của hình chóp có 101 đỉnh. Tìm $n.$

Gọi $n$ là số cạnh của hình chóp có 101 đỉnh. Tìm $n.$

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{{x - 1}}{{\sqrt {{x^2} + 1} }}$ bằng

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{{x - 1}}{{\sqrt {{x^2} + 1} }}$ bằng

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a$ có $SA \bot \left( {ABCD} \right)$ và $SA = a\sqrt 2 .$ Gọi ?

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a$ có $SA \bot \left( {ABCD} \right)$ và $SA = a\sqrt 2 .$ Gọi $M$ là trung điểm $SB.$ Tính tan góc giữa đường thẳng $DM$ và $\left( {ABCD} \right).$

Cho hàm số $f\left( x \right) = \left\{ \begin{array}{l} a{x^2} + bx + 1,x \ge 0\\ ax - b - 1,x < 0 \end{array} \right..?

Cho hàm số $f\left( x \right) = \left\{ \begin{array}{l} a{x^2} + bx + 1,x \ge 0\\ ax - b - 1,x < 0 \end{array} \right..$ Khi hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm tại ${x_0} = 0.$ Hãy tính $T = a + 2b.$

Tìm tất cả giá trị thực của tham số $m$ để đồ thị hàm số $y = {x^3} - 3m{x^2} + 2$ có hai điểm cực trị $A$ và $B$ sao ch?

Tìm tất cả giá trị thực của tham số $m$ để đồ thị hàm số $y = {x^3} - 3m{x^2} + 2$ có hai điểm cực trị $A$ và $B$ sao cho các điểm $A,B$ và $M\left( {1; - 2} \right)$ thẳng hàng.

Cho khối chóp đều $S.ABC$ có cạnh bên bằng $a$ và các mặt bên hợp với đáy một góc ${45^0}.$ Tính thể tích của khối chóp ?

Cho khối chóp đều $S.ABC$ có cạnh bên bằng $a$ và các mặt bên hợp với đáy một góc ${45^0}.$ Tính thể tích của khối chóp $S.ABC$ theo $a.$

Biết đồ thị hàm số $y = \frac{{\left( {4a - b} \right){x^2} + ax + 1}}{{{x^2} + ax + b - 12}}$ nhận trục hoành và trục t?

Biết đồ thị hàm số $y = \frac{{\left( {4a - b} \right){x^2} + ax + 1}}{{{x^2} + ax + b - 12}}$ nhận trục hoành và trục tung làm hai tiệm cận thì giá trị $a + b$ bằng

Với $x$ là số thực tùy ý, xét các mệnh đề sau: (1) ${{x}^{n}}=\underbrace{x.x...x}{n}\,\,\left( n\in \mathbb{N},n\ge 1 \?

Với $x$ là số thực tùy ý, xét các mệnh đề sau:
(1) ${{x}^{n}}=\underbrace{x.x...x}_{n}\,\,\left( n\in \mathbb{N},n\ge 1 \right).$
(2) ${{\left( 2x-1 \right)}^{0}}=1.$
(3) ${{\left( 4x+1 \right)}^{-2}}=\frac{1}{{{\left( 4x+1 \right)}^{2}}}.$
(4) ${{\left( x-1 \right)}^{\frac{1}{3}}}+{{\left( 5-x \right)}^{\frac{1}{2}}}=1\Leftrightarrow \sqrt[3]{x-1}+\sqrt{5-x}=2.$
Số mệnh đề đúng là

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ xác định và liên tục trên đoạn $\left[ {0;\frac{7}{2}} \right]$ có đồ thị hàm số $y =?

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ xác định và liên tục trên đoạn $\left[ {0;\frac{7}{2}} \right]$ có đồ thị hàm số $y = f'\left( x \right)$ như hình vẽ.

Hỏi hàm số $y = f\left( x \right)$ đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $\left[ {0;\frac{7}{2}} \right]$ tại điểm ${x_0}$ nào dưới đây?

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa $f\left( 2 \right)=f\left( -2 \right)=0$ và đồ thị hà?

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa $f\left( 2 \right)=f\left( -2 \right)=0$ và đồ thị hàm số $y=f'\left( x \right)$ có dạng như hình vẽ bên dưới.

Hàm số $y = {\left( {f\left( x \right)} \right)^2}$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

Biết rằng đồ thị hàm số $f\left( x \right) = \frac{1}{3}{x^3} - \frac{1}{2}m{x^2} + x - 2$ có giá trị tuyệt đối của hoàn?

Biết rằng đồ thị hàm số $f\left( x \right) = \frac{1}{3}{x^3} - \frac{1}{2}m{x^2} + x - 2$ có giá trị tuyệt đối của hoành độ hai điểm cực trị là độ dài hai cạnh của tam giác vuông có cạnh huyền là $\sqrt 7 .$ Hỏi có mấy giá trị của $m?$

Cho $A = Cn^0 + 5Cn^1 + {5^2}Cn^2 + ... + {5^n}Cn^n.$ Vậy $A$ bằng

Cho $A = C_n^0 + 5C_n^1 + {5^2}C_n^2 + ... + {5^n}C_n^n.$ Vậy $A$ bằng

Một nhà kho có dạng khối hộp chữ nhật đứng $ABCD.A'B'C'D',$ nền là hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 3m,BC = 6m,$ chiều cao ?

Một nhà kho có dạng khối hộp chữ nhật đứng $ABCD.A'B'C'D',$ nền là hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 3m,BC = 6m,$ chiều cao $AA' = 3m,$ chắp thêm một lăng trụ tam giác đều mà một mặt bên là $A'B'C'D'$ và $A'B'$ là một cạnh đáy của lăng trụ. Tính thể tích của nhà kho.

Giá trị của $m$ đề đường thẳng $d:x + 3y + m = 0$ cắt đồ thị hàm số $y = \frac{{2x - 3}}{{x - 1}}$ tại hai điểm $M,N$ sa?

Giá trị của $m$ đề đường thẳng $d:x + 3y + m = 0$ cắt đồ thị hàm số $y = \frac{{2x - 3}}{{x - 1}}$ tại hai điểm $M,N$ sao cho tam giác $AMN$ vuông tại điểm $A\left( {1;0} \right)$ là

Trong các giới hạn sau, giới hạn nào là giới hạn dạng vô định?

Trong các giới hạn sau, giới hạn nào là giới hạn dạng vô định?

Cho hàm số $y = {x^3} - 3{x^2} + 1.$ Tích các giá trị cực đại và cực tiểu của hàm số bằng

Cho hàm số $y = {x^3} - 3{x^2} + 1.$ Tích các giá trị cực đại và cực tiểu của hàm số bằng

Trong khai triển nhị thức ${{\left( x+2 \right)}^{n+6}}\,\left( n\in \mathbb{N} \right).$ Có tất cả 17 số hạng. Vậy giá ?

Trong khai triển nhị thức ${{\left( x+2 \right)}^{n+6}}\,\left( n\in \mathbb{N} \right).$ Có tất cả 17 số hạng. Vậy giá trị của $n$ bằng

Cho hình lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng $a,$ cạnh bên bằng $2a.$ Thể tích của khối lăng trụ là

Cho hình lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng $a,$ cạnh bên bằng $2a.$ Thể tích của khối lăng trụ là

Đồ thị sau đây là của hàm số $y = {x^4} - 3{x^2} - 3.$ Với giá trị nào của $m$ thì phương trình ${x^4} - 3{x^2} - 3 - m ?

Đồ thị sau đây là của hàm số $y = {x^4} - 3{x^2} - 3.$ Với giá trị nào của $m$ thì phương trình ${x^4} - 3{x^2} - 3 - m = 0$ có ba nghiệm phân biệt?

Cho hình chóp đều $S.ABC$ có cạnh đáy là $a;SA = 2a.$ Thể tích khối chóp $S.ABC$ là

Cho hình chóp đều $S.ABC$ có cạnh đáy là $a;SA = 2a.$ Thể tích khối chóp $S.ABC$ là

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $3a.$ Đường thẳng $SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy, $SA = 2a.$ Gọi $M$ ?

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $3a.$ Đường thẳng $SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy, $SA = 2a.$ Gọi $M$ là trung điểm của $CD.$ Khoảng cách từ $M$ đến $\left( {SAB} \right)$ nhận giá trị nào trong các giá trị sau?

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $a.$ Đường thẳng $SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy, $SA = a.$ Góc giữa đ?

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $a.$ Đường thẳng $SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy, $SA = a.$ Góc giữa đường thẳng $SC$ và mặt phẳng $\left( {ABCD} \right)$ là $\alpha ,$ khi đó $\tan \alpha $ nhận giá trị nào trong các giá trị sau?

Cho hàm số $f\left( x \right) = \left\{ \begin{array}{l} \frac{{{x^3} + 8}}{{4x + 8}}\,\,khi\,x \ne - 2\\ 3\,\,\,\,\,\,\?

Cho hàm số $f\left( x \right) = \left\{ \begin{array}{l} \frac{{{x^3} + 8}}{{4x + 8}}\,\,khi\,x \ne - 2\\ 3\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,khix = - 2 \end{array} \right..$ Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

Trong một hộp đựng 7 bi xanh, 5 bi đỏ và 3 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi, tính xác suất để 3 bi lấy ra cùng màu.

Trong một hộp đựng 7 bi xanh, 5 bi đỏ và 3 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi, tính xác suất để 3 bi lấy ra cùng màu.

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác vuông tại $B,AB = a,BC = a\sqrt 3 ,$ $SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy. Bi?

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác vuông tại $B,AB = a,BC = a\sqrt 3 ,$ $SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết góc giữa $SC$ và $\left( {ABC} \right)$ bằng ${60^0}.$ Tính thể tích khối chóp $S.ABC?$

Một khối hộp chữ nhật $\left( H \right)$ có các kích thước là $a,b,c.$ Khối hộp chữ nhật $\left( {H'} \right)$ có các kí?

Một khối hộp chữ nhật $\left( H \right)$ có các kích thước là $a,b,c.$ Khối hộp chữ nhật $\left( {H'} \right)$ có các kích thước tương ứng lần lượt là $\frac{a}{2},\frac{{2b}}{3},\frac{{3c}}{4}.$ Khi đó tỉ số thể tích $\frac{{{V_{\left( {H'} \right)}}}}{{{V_{\left( H \right)}}}}$ là

Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Rút gọn biểu thức $\sqrt {81{a^4}{b^2}} ,$ ta được

Rút gọn biểu thức $\sqrt {81{a^4}{b^2}} ,$ ta được

Cho $a$ là một số dương, biểu thức ${a^{\frac{2}{3}}}.\sqrt a $ viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là

Cho $a$ là một số dương, biểu thức ${a^{\frac{2}{3}}}.\sqrt a $ viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là

Cho hàm số $y = \frac{{4x - 1}}{{x - 2}}.$ Tìm khẳng định sai.

Cho hàm số $y = \frac{{4x - 1}}{{x - 2}}.$ Tìm khẳng định sai.

Đồ thị ở hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào sau đây?

Đồ thị ở hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào sau đây?

Đồ thị hàm số nào sau đây có tiệm cận đứng?

Đồ thị hàm số nào sau đây có tiệm cận đứng?

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = {x^3} - 3x + 2019$ trên đoạn $\left[ {0;2} \right]$ là

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = {x^3} - 3x + 2019$ trên đoạn $\left[ {0;2} \right]$ là

Cho hàm số $y = {x^3} - 6{x^2} + 2.$ Tìm khẳng định đúng.

Cho hàm số $y = {x^3} - 6{x^2} + 2.$ Tìm khẳng định đúng.

Biểu thức ${\left( {x + 1} \right)^{ - 7}}$ xác định trên tập nào sau đây?

Biểu thức ${\left( {x + 1} \right)^{ - 7}}$ xác định trên tập nào sau đây?

Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình vẽ sau?

Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình vẽ sau?

Cho hàm số $y = {x^3} + 4x.$ Số giao điểm của đồ thị hàm số và trục $Ox$ bằng

Cho hàm số $y = {x^3} + 4x.$ Số giao điểm của đồ thị hàm số và trục $Ox$ bằng

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a.$ Biết $SA \bot \left( {ABCD} \right)$ và $SA = a\sqrt 3 .$ T?

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a.$ Biết $SA \bot \left( {ABCD} \right)$ và $SA = a\sqrt 3 .$ Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ là

Số cạnh của một khối chóp bất kì luôn là

Số cạnh của một khối chóp bất kì luôn là

Gọi $M,N$ là giao điểm của đường thẳng $y = x + 1$ và đường cong $y = {x^2} - 3x + 1.$ Khi đó hoành độ trung điểm $I$ củ?

Gọi $M,N$ là giao điểm của đường thẳng $y = x + 1$ và đường cong $y = {x^2} - 3x + 1.$ Khi đó hoành độ trung điểm $I$ của đoạn thẳng $MN$ bằng

Kết luận nào là đúng về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sqrt {x - {x^2}} ?$

Kết luận nào là đúng về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sqrt {x - {x^2}} ?$

Trong các phương trình sau đây, phương trình nào có nghiệm?

Trong các phương trình sau đây, phương trình nào có nghiệm?

Có bao nhiêu loại khối đa diện đều?

Có bao nhiêu loại khối đa diện đều?

Trong các đồ thị dưới đây, đồ thị nào là đồ thị của hàm số $y = {x^4} - 2{x^2} - 3?$

Trong các đồ thị dưới đây, đồ thị nào là đồ thị của hàm số $y = {x^4} - 2{x^2} - 3?$

Gọi $A,a$ lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: $y = {x^3} - 3x + m$ trên đoạn $\left[ {0;2} \right?

Gọi $A,a$ lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: $y = {x^3} - 3x + m$ trên đoạn $\left[ {0;2} \right].$ Gọi $S$ là tập các giá trị thực của tham số $m$ để $Aa = 12.$ Tổng các phần tử của $S$ bằng

Một hộp đựng bóng tennis có dạng hình trụ. Biết rằng hộp chứa vừa khít ba quả bóng tennis được xếp theo chiều dọc, các q?

Một hộp đựng bóng tennis có dạng hình trụ. Biết rằng hộp chứa vừa khít ba quả bóng tennis được xếp theo chiều dọc, các quả bóng tennis có kích thước như nhau. Thể tích phần không gian còn trống trong hộp chiếm tỉ lệ $a\% $ so với thể tích của hộp bóng tennis. Số $a$ gần nhất với số nào sau đây?

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có đồ thị $\left( C \right),$ biết tiếp tuyến của đồ thị $\left( C \right)$ tại điểm ?

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có đồ thị $\left( C \right),$ biết tiếp tuyến của đồ thị $\left( C \right)$ tại điểm có hoành độ $x = 0$ là đường thẳng $y = 3x - 3.$ Giá trị của $\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{3x}}{{f\left( {3x} \right) - 5f\left( {4x} \right) + 4f\left( {7x} \right)}}$ bằng

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:Có bao nhiêu giá trị nguyên củ?

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ sao cho phương trình $2f\left( {\sin x - \cos x} \right) = m - 1$ có hai nghiệm phân biệt trên khoảng $\left( { - \frac{\pi }{4};\frac{{3\pi }}{4}} \right)?$

Cho hàm số $y=\frac{\sqrt{x+3}+ax+b}{{{\left( x-1 \right)}^{2}}}$ có đồ thị $\left( C \right).$ Biết rằng đồ thị hàm số ?

Cho hàm số $y=\frac{\sqrt{x+3}+ax+b}{{{\left( x-1 \right)}^{2}}}$ có đồ thị $\left( C \right).$ Biết rằng đồ thị hàm số $\left( C \right)$ không có tiệm cận đứng. Tính giá trị $T=2a-3b.$

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có $f\left( 0 \right)=\frac{1}{2}.$ Đồ thị hàm số $y=f'\left?

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có $f\left( 0 \right)=\frac{1}{2}.$ Đồ thị hàm số $y=f'\left( x \right)$ như hình vẽ. Hàm số $y=\left| 2f\left( x+2 \right)+\left( x+1 \right)\left( x+3 \right) \right|$ nghịch biến trên khoảng

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi tâm $O,$ cạnh bằng $a\sqrt 3 ,BAD = {60^0},SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy, $?

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi tâm $O,$ cạnh bằng $a\sqrt 3 ,BAD = {60^0},SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy, $SA = 3a.$ Khoảng cách giữa hai đường thẳng $SO$ và $AD$ bằng

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm $f'\left( x \right)={{x}^{2}}-9x,\forall x\in \mathbb{R}.$ Hàm số $g\left( x?

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm $f'\left( x \right)={{x}^{2}}-9x,\forall x\in \mathbb{R}.$ Hàm số $g\left( x \right)=f\left( {{x}^{2}}-8x \right)$ đồng biến trên khoảng nào?

Bạn A trúng tuyển vào trường Đại học Ngoại Thương nhưng vì không đủ tiền nộp học phí nên bạn A quyết định vay ngân hàng ?

Bạn A trúng tuyển vào trường Đại học Ngoại Thương nhưng vì không đủ tiền nộp học phí nên bạn A quyết định vay ngân hàng trong bốn năm, mỗi năm 4 triệu đồng để nộp học phí với lãi suất ưu đãi 3%/năm. Ngay sau khi tốt nghiệp Đại học, bạn A thực hiện trả góp hàng tháng cho ngân hàng số tiền (không đổi) với lãi suất theo cách tính mới là 0,25%/tháng trong vòng 5 năm. Tính số tiền hàng tháng bạn A phải trả cho ngân hàng (kết quả làm tròn tới hàng đơn vị).

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Tổng tất cả các giá trị nguyên của tham?

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số $m$ để bất phương trình ${{9.6}^{f\left( x \right)}}+\left( 4-{{f}^{2}}\left( x \right) \right){{.9}^{f\left( x \right)}}\le \left( -{{m}^{2}}+5m \right){{.4}^{f\left( x \right)}}$ đúng với $\forall x\in \mathbb{R}$ là

Biết $m={{m}{0}};{{m}{0}}\in \mathbb{R}$ là giá trị của tham số $m$ để đồ thị hàm số $y={{x}^{4}}+2m{{x}^{2}}+1$ có ba đ?

Biết $m={{m}_{0}};{{m}_{0}}\in \mathbb{R}$ là giá trị của tham số $m$ để đồ thị hàm số $y={{x}^{4}}+2m{{x}^{2}}+1$ có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông. Khẳng định nào sau đây đúng?

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi $M$ là trung điểm của $SB,N$ là điểm thuộc cạnh $SC$ sao cho?

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi $M$ là trung điểm của $SB,N$ là điểm thuộc cạnh $SC$ sao cho $SN = 2NC,P$ là điểm thuộc cạnh $SD$ sao cho $SP = 3DP.$ Mặt phẳng $\left( {MNP} \right)$ cắt $SA$ tại $Q.$ Biết khối chóp $S.MNPQ$ có thể tích bằng 1, khối đa diện $ABCD.QMNP$ có thể tích bằng

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị là đường cong như hình vẽ sau. Đặt $g\left( x?

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị là đường cong như hình vẽ sau. Đặt $g\left( x \right)=3f\left( f\left( x \right) \right)+4.$ Tìm số điểm cực trị của hàm số $g\left( x \right)?$

Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng $a\sqrt 2 ,$ biết cạnh bên tạo với đáy góc ${60^0}.$ Gọi $\alpha $ là góc gi?

Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng $a\sqrt 2 ,$ biết cạnh bên tạo với đáy góc ${60^0}.$ Gọi $\alpha $ là góc giữa hai mặt phẳng $\left( {SAC} \right)$ và $\left( {SCD} \right).$ Tính $\tan \alpha .$

Cho $\int {\frac{{{{\left( {x - 1} \right)}^{2019}}}}{{{{\left( {x + 1} \right)}^{2021}}}}dx} = \frac{1}{a}\frac{{{{\lef?

Cho $\int {\frac{{{{\left( {x - 1} \right)}^{2019}}}}{{{{\left( {x + 1} \right)}^{2021}}}}dx} = \frac{1}{a}\frac{{{{\left( {x - 1} \right)}^b}}}{{{{\left( {x + 1} \right)}^c}}} + C$ với $a,b,c$ là các số nguyên. Giá trị $a + b + c$ bằng

Từ các tập con của tập $A = \left\{ {1,2,3,...,2020} \right\},$ người ta chọn ngẫu nhiên ra hai tập. Tính xác suất của b?

Từ các tập con của tập $A = \left\{ {1,2,3,...,2020} \right\},$ người ta chọn ngẫu nhiên ra hai tập. Tính xác suất của biến cố cả hai tập được chọn đều khác rồng đồng thời có số phần tử là một số chẵn nhỏ hơn 1009.

Tổng $C{2020}^0 + \frac{3}{2}C{2020}^1 + \frac{5}{4}C{2020}^2 + \frac{9}{8}C{2020}^3 + ... + \frac{{{2^k} + 1}}{{{2^k}}}?

Tổng $C_{2020}^0 + \frac{3}{2}C_{2020}^1 + \frac{5}{4}C_{2020}^2 + \frac{9}{8}C_{2020}^3 + ... + \frac{{{2^k} + 1}}{{{2^k}}}C_{2020}^k + ... + \frac{{{2^{2020}} + 1}}{{{2^{2020}}}}C_{2020}^{2020} = \frac{{{a^{4040}} + {b^{2020}}}}{{{2^{2020}}}} - 1.$ Khi đó $a + 3b$ thuộc khoảng nào sau đây?

Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số $m$ sao cho phương trình ${\log 2}\frac{{3{x^2} + 3x + m + 1}}{{2{x^2} - x + ?

Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số $m$ sao cho phương trình ${\log _2}\frac{{3{x^2} + 3x + m + 1}}{{2{x^2} - x + 1}} = {x^2} - 5x - m + 2$ có nghiệm?

Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có thể tích bằng $V.$ Gọi $M,N$ lần lượt là trung điểm của $A'B',AC$ và $P$ là điểm thuộc?

Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có thể tích bằng $V.$ Gọi $M,N$ lần lượt là trung điểm của $A'B',AC$ và $P$ là điểm thuộc cạnh $CC'$ sao cho $CP = 2C'P.$ Tính thể tích khối tứ diện $BMNP$ theo $V.$

Số tập con gồm ba phần tử khác nhau của một tập hợp gồm bảy phần tử khác nhau?

Số tập con gồm ba phần tử khác nhau của một tập hợp gồm bảy phần tử khác nhau?

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ { - 1;2} \right]$ và có đồ thị như hình vẽ sau. Gọi $M,m$ ?

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ { - 1;2} \right]$ và có đồ thị như hình vẽ sau. Gọi $M,m$ lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $\left[ { - 1;2} \right].$ Ta có $2M - 3m$ bằng

Cho hàm số $y = \frac{{ax + b}}{{x + c}}$ có đồ thị như hình vẽ sau. Giá trị $a + 2b + 3c$ bằng

Cho hàm số $y = \frac{{ax + b}}{{x + c}}$ có đồ thị như hình vẽ sau. Giá trị $a + 2b + 3c$ bằng

Hàm số $y = {x^4} - 2{x^2}$ đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

Hàm số $y = {x^4} - 2{x^2}$ đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

Trong không gian $Oxyz,$ cho hai điểm $A\left( {1;2;3} \right),B\left( { - 1;4;1} \right).$ Phương trình mặt cầu có đườn?

Trong không gian $Oxyz,$ cho hai điểm $A\left( {1;2;3} \right),B\left( { - 1;4;1} \right).$ Phương trình mặt cầu có đường kính $AB$ là

Trong khai triển ${\left( {2a - b} \right)^5},$ hệ số của số hạng thứ 3 bằng

Trong khai triển ${\left( {2a - b} \right)^5},$ hệ số của số hạng thứ 3 bằng

Họ nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right) = {e^x} + x$ là

Họ nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right) = {e^x} + x$ là

Cho cấp số cộng $\left( {{un}} \right),$ biết ${u2} = 3$ và ${u4} = 7.$ Giá trị của ${u{15}}$ bằng

Cho cấp số cộng $\left( {{u_n}} \right),$ biết ${u_2} = 3$ và ${u_4} = 7.$ Giá trị của ${u_{15}}$ bằng

Gọi $F\left( x \right)$ là một nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right) = \frac{{{e^{2x}} - 6}}{{{e^x}}},$ biết $F\left(?

Gọi $F\left( x \right)$ là một nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right) = \frac{{{e^{2x}} - 6}}{{{e^x}}},$ biết $F\left( 0 \right) = 7.$ Tính tổng các nghiệm của phương trình $F\left( x \right) = 5.$

Người ta chế tạo một thiết bị hình trụ như hình vẽ. Biết hình trụ nhỏ phía trong và hình trụ lớn phía ngoài có chiều cao?

Người ta chế tạo một thiết bị hình trụ như hình vẽ. Biết hình trụ nhỏ phía trong và hình trụ lớn phía ngoài có chiều cao bằng nhau và có bán kính lần lượt là ${r_1},{r_2}$ thỏa mãn ${r_2} = 5{r_1}.$ Tỉ số thể tích của phần nằm giữa hai hình trụ và khối trụ nhỏ là

Thể tích của khối nón có chiều cao bằng $\frac{{a\sqrt 3 }}{2}$ và bán kính đường tròn đáy bằng $\frac{a}{2}$ là

Thể tích của khối nón có chiều cao bằng $\frac{{a\sqrt 3 }}{2}$ và bán kính đường tròn đáy bằng $\frac{a}{2}$ là

Tìm số nghiệm của phương trình $\ln x + \ln \left( {2x - 1} \right) = 0.$

Tìm số nghiệm của phương trình $\ln x + \ln \left( {2x - 1} \right) = 0.$

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy,$ cho $\overrightarrow v = \left( { - 1;3} \right)$ và điểm $A\left( {2;3} \right).$ Tìm tọa?

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy,$ cho $\overrightarrow v = \left( { - 1;3} \right)$ và điểm $A\left( {2;3} \right).$ Tìm tọa độ điểm $B,$ biết $A$ là ảnh của $B$ qua phép tịnh tiến theo vectơ $\overrightarrow v ?$

Trong không gian $Oxyz,$ đường thẳng $\Delta :\frac{{1 - x}}{2} = \frac{{y - 2}}{3} = \frac{{z - 2}}{1}$ có một vectơ ch?

Trong không gian $Oxyz,$ đường thẳng $\Delta :\frac{{1 - x}}{2} = \frac{{y - 2}}{3} = \frac{{z - 2}}{1}$ có một vectơ chỉ phương là

Trong các cặp số sau đây, cặp nào không là nghiệm của bất phương trình $2x + y < 1?$

Trong các cặp số sau đây, cặp nào không là nghiệm của bất phương trình $2x + y < 1?$

Trong không gian $Oxyz,$ cho hai điểm $A\left( {3;1; - 1} \right),B\left( {2; - 1;4} \right).$ Phương trình mặt phẳng $\?

Trong không gian $Oxyz,$ cho hai điểm $A\left( {3;1; - 1} \right),B\left( {2; - 1;4} \right).$ Phương trình mặt phẳng $\left( {OAB} \right)$ với $O$ là gốc tọa độ là

Trong không gian $Oxyz,$ cho điểm $A\left( {1; - 2;3} \right).$ Hình chiếu vuông góc của điểm $A$ trên mặt phẳng $\left(?

Trong không gian $Oxyz,$ cho điểm $A\left( {1; - 2;3} \right).$ Hình chiếu vuông góc của điểm $A$ trên mặt phẳng $\left( {Oyz} \right)$ là điểm $M.$ Tọa độ điểm $M$ là

Nếu $\int {f\left( x \right)dx} = \frac{1}{x} + \ln \left| x \right| + C$ thì $f\left( x \right)$ là

Nếu $\int {f\left( x \right)dx} = \frac{1}{x} + \ln \left| x \right| + C$ thì $f\left( x \right)$ là

Phương trình $\sin 2x = - \frac{1}{2}$ có số nghiệm thuộc khoảng $\left( {0;\pi } \right)$ là

Phương trình $\sin 2x = - \frac{1}{2}$ có số nghiệm thuộc khoảng $\left( {0;\pi } \right)$ là

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây:Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã c?

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây:

Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

Tính số giá trị nguyên của tham số $m$ trên khoảng $\left( { - 2020;2020} \right)$ để hàm số $y = {x^4} - 2m{x^2} - 3m +?

Tính số giá trị nguyên của tham số $m$ trên khoảng $\left( { - 2020;2020} \right)$ để hàm số $y = {x^4} - 2m{x^2} - 3m + 1$ đồng biến trên khoảng $\left( {1;2} \right).$

Tính $I = \int {\sin 5x\cos xdx} $ ta được

Tính $I = \int {\sin 5x\cos xdx} $ ta được

Tập xác định của hàm số $y = {\left( { - {x^2} + 3x + 4} \right)^{\frac{1}{3}}} + \sqrt {2 - x} $ là

Tập xác định của hàm số $y = {\left( { - {x^2} + 3x + 4} \right)^{\frac{1}{3}}} + \sqrt {2 - x} $ là

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm $f'\left( x \right)=\left( {{x}^{2}}-1 \right){{\left( x+1 \right)}^{2020}}\le?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm $f'\left( x \right)=\left( {{x}^{2}}-1 \right){{\left( x+1 \right)}^{2020}}\left( {{x}^{2}}-9 \right){{\left( x-1 \right)}^{2019}},\forall x\in \mathbb{R}.$ Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

Với mọi số thực dương $a,b,x,y$ và $a,b \ne 1,$ mệnh đề nào sau đây sai?

Với mọi số thực dương $a,b,x,y$ và $a,b \ne 1,$ mệnh đề nào sau đây sai?

Họ các nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right) = \frac{1}{{x + 1}}$ là

Họ các nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right) = \frac{1}{{x + 1}}$ là

Hàm số $y = {\left( {{x^3} - 3x} \right)^e}$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Hàm số $y = {\left( {{x^3} - 3x} \right)^e}$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Trong không gian $Oxyz,$ mặt phẳng $\left( P \right):x + y - z + 3 = 0,\left( P \right)$ đi qua điểm nào dưới đây?

Trong không gian $Oxyz,$ mặt phẳng $\left( P \right):x + y - z + 3 = 0,\left( P \right)$ đi qua điểm nào dưới đây?

Giá trị của $M = \ln \frac{1}{2} + \ln \frac{2}{3} + ... + \ln \frac{{2020}}{{2021}}$ bằng

Giá trị của $M = \ln \frac{1}{2} + \ln \frac{2}{3} + ... + \ln \frac{{2020}}{{2021}}$ bằng

Khối đa diện loại $\left\{ {3;5} \right\}$ là khối

Khối đa diện loại $\left\{ {3;5} \right\}$ là khối

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz,$cho $\overrightarrow a = \left( {2; - 3;3} \right),\overrightarrow b = \left(?

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz,$cho $\overrightarrow a = \left( {2; - 3;3} \right),\overrightarrow b = \left( {0;2; - 1} \right),\overrightarrow c = \left( {3; - 1;5} \right).$ Tìm tọa độ của vectơ $\overrightarrow u = 2\overrightarrow a + 3\overrightarrow b - 2\overrightarrow c .$

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954?

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954?

Theo Hiệp định Giơnevơ năm 1954, con sông nào là giới tuyến quân sự tạm thời ngăn cách hai miền Nam – Bắc Việt Nam?

Theo Hiệp định Giơnevơ năm 1954, con sông nào là giới tuyến quân sự tạm thời ngăn cách hai miền Nam – Bắc Việt Nam?

Ở Việt Nam, ngày 16 – 5 – 1955, toán lính Pháp cuối cùng rút khỏi đảo Cát Bà (Hải Phòng) là sự kiện đánh dấu

Ở Việt Nam, ngày 16 – 5 – 1955, toán lính Pháp cuối cùng rút khỏi đảo Cát Bà (Hải Phòng) là sự kiện đánh dấu

Nét nổi bật nhất về tình hình ở Việt Nam sau khi Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương là

Nét nổi bật nhất về tình hình ở Việt Nam sau khi Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương là

Sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, nhân dân miền Bắc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nào?

Sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, nhân dân miền Bắc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nào?

Sự kiện nào là mốc đánh dấu miền Bắc Việt Nam hoàn toàn giải phóng?

Sự kiện nào là mốc đánh dấu miền Bắc Việt Nam hoàn toàn giải phóng?

Thủ đô Hà Nội chính thức được giải phóng vào ngày

Thủ đô Hà Nội chính thức được giải phóng vào ngày

John doesn’t play tennis. Neither does David.

John doesn’t play tennis. Neither does David.

This house was built years ago. It is still in very good shape.

This house was built years ago. It is still in very good shape.

I am very interested in the book you lent me last week.

I am very interested in the book you lent me last week.

They got success since they took my advice.

They got success since they took my advice.

“You should have finished the report by now” John told his secretary.

“You should have finished the report by now” John told his secretary.

Although there were a lot of opposition initially, many people now accept that infertile couples have right to medical h?

Although there were a lot of opposition initially, many people now accept that infertile couples have right to medical help.

Different fourteen crops were grown 8,600 years ago by some of the world’s earliest farmers.

Different fourteen crops were grown 8,600 years ago by some of the world’s earliest farmers.

He won the World Championship for the third successful year.

He won the World Championship for the third successful year.

Most vacationers can’t stand travelling in packed cars or stay in dirty hotel rooms.

Most vacationers can’t stand travelling in packed cars or stay in dirty hotel rooms.

He had been working very hardly for nearly ten years before the company went bankrupt.

He had been working very hardly for nearly ten years before the company went bankrupt.

Something about her manner reminds me an old school teacher I used to have.

Something about her manner reminds me ______ an old school teacher I used to have.

The minister appeared on TV to make excuses for the failure of the project. , most people weren’t satisfied with them.

The minister appeared on TV to make excuses for the failure of the project. _______, most people weren’t satisfied with them.

Many of the beautiful buildings in our cities by exhaust gases from cars and factories. We must do something to stop it.

Many of the beautiful buildings in our cities _____ by exhaust gases from cars and factories. We must do something to stop it.

The joke would not be funny if it into French.

The joke would not be funny if it _______ into French.

Rose and Jack went to school to see their children.

Rose and Jack went to ______ school to see their children.

The chemical injected into the body will attach itself to cancer cells.

The chemical injected into the body will attach itself _____ to cancer cells.

It pays some professional advice before you make a decision.

It pays ______ some professional advice before you make a decision.

My dogs as well as my cats twice a day.

My dogs as well as my cats ______ twice a day.

Determining the mineral content of soil samples is an exacting process, experts must perform detail tests to analyze so?

Determining the mineral content of soil samples is an exacting process, _______ experts must perform detail tests to analyze soil specimens.

She fainted when she heard her son had died.

She ____ fainted when she heard her son had died.

Mei her money on the bus since she was forgetful.

Mei _____ her money on the bus since she was forgetful.

I would feel less worried about Michael if he more interest in his school work.

I would feel less worried about Michael if he ______ more interest in his school work.

They’ve both had knee injuries, but the two friends make light of their weakness.

They’ve both had knee injuries, but the two friends make _____ light of their weakness.

James should have stayed out of the sun as his skin is so .

James should have stayed out of the sun as his skin is so _______.

Speaking English will allow you with people from every corner of the world.

Speaking English will allow you ______ with people from every corner of the world.

The report makes the recommendation that no more prisons .

The report makes the recommendation that no more prisons ______.

Once successfully, eSIM will provide features and services as traditional SIM.

Once ______ successfully, eSIM will provide features and services as traditional SIM.

Nana works hard her brother is very lazy.

Nana works hard ____ her brother is very lazy.

The corpse of the prisoner who had run away was found in the forest. The police for him about two weeks.

The corpse of the prisoner who had run away was found in the forest. The police _____ for him about two weeks.

If his mother shut him up in his room, we more comfortable.

If his mother shut him up in his room, we ______ more comfortable.

There were dirty dishes and clothes all over place.

There were dirty dishes and clothes all over _____ place.

The patient was lying on the bed.

The patient was lying _____ on the bed.

Mike hoped to join the club. He could make friends with many people here.

Mike hoped _____ to join the club. He could make friends with many people here.

Crushed ice is used to cool drinks, and is often applied to injuries when there is swelling, to remove excess heat in t?

Crushed ice is used to cool drinks, and is often applied to injuries when there is swelling, to remove excess heat _____ in the tissues.

“Which is more important: luck or effort?” – “Luck is effort.”

“Which is more important: luck or effort?” – “Luck is _____ effort.”

I know Pete’s conduct was intolerable, but don’t be hard him.

I know Pete’s conduct was intolerable, but don’t be hard _______ him.

The tennis match was continued it began to rain.

The tennis match was continued ____ it began to rain.

Mary her lessons while I was watching television.

Mary ______ her lessons while I was watching television.

If you up before the journey, we wouldn’t have lost half an hour looking for petrol station in an unknown city.

If you ________ up before the journey, we wouldn’t have lost half an hour looking for petrol station in an unknown city.

Iain Bank’s debut novel The Wasp Factory is a disturbing tale of adolescence.

Iain Bank’s debut novel The Wasp Factory is a disturbing tale of ______ adolescence.

Today many species of plants and animals are in of extinction.

Today many species of plants and animals are in _______ of extinction.

You are old enough to take for what you have done.

You are old enough to take ______ for what you have done.

It is advisable that we should avoid leaded petrol to save the environment.

It is advisable that we should avoid ______ leaded petrol to save the environment.

classical dance for six years, Jane finally felt ready to perform in public.

______ classical dance for six years, Jane finally felt ready to perform in public.

They were discussing enthusiastically when their teacher in.

They were discussing enthusiastically when their teacher _______ in.

He did not share his secrets with many people but he confided her.

He did not share his secrets with many people but he confided _____ her.

We can stay at my brother’s house we are in California.

We can stay at my brother’s house _____ we are in California.

This time tomorrow on the beach sunbathing and drinking freshly squeezed fruit juice!

This time tomorrow ______ on the beach sunbathing and drinking freshly squeezed fruit juice!

, tell him I have gone to London.

_______, tell him I have gone to London.

Peter is only child in his family so his parents love him a lot.

Peter is _____ only child in his family so his parents love him a lot.

Cho hàm số $f\left( x \right) = \left| {{x^3} - 3{x^2} + m} \right|$ với $m \in \left[ { - 5;7} \right]$ là tham số. Có ?

Cho hàm số $f\left( x \right) = \left| {{x^3} - 3{x^2} + m} \right|$ với $m \in \left[ { - 5;7} \right]$ là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m$ để hàm số có đúng ba điểm cực trị?

Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'.$ Gọi $P$ là trọng tâm của tam giác $A'B'C'$ và $Q$ là trung điểm $BC.$ Tính tỉ số thể tíc?

Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'.$ Gọi $P$ là trọng tâm của tam giác $A'B'C'$ và $Q$ là trung điểm $BC.$ Tính tỉ số thể tích giữa hai khối tứ diện $B'PAQ$ và $A'ABC.$

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{{x + 1}}{{\sqrt {{x^2} - 4} }}$ bằng

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{{x + 1}}{{\sqrt {{x^2} - 4} }}$ bằng

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị $f'\left( x \right)$ như hình vẽ. Hỏi hàm số $y=f?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị $f'\left( x \right)$ như hình vẽ. Hỏi hàm số $y=f\left( \left| x \right|-2 \right)+2019$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Cho tứ diện $ABCD$ có các cạnh $AB,AC$ và $AD$ đôi một vuông góc với nhau; $AB = 6a,AC = 7a,AD = 4a.$ Gọi $M,N,P$ tương ?

Cho tứ diện $ABCD$ có các cạnh $AB,AC$ và $AD$ đôi một vuông góc với nhau; $AB = 6a,AC = 7a,AD = 4a.$ Gọi $M,N,P$ tương ứng là trung điểm các cạnh $BC,CD,DB.$ Tính thể tích $V$ của khối tứ diện $AMNP.$

Tìm tất cả các giá trị của tham số $m$ để đồ thị hàm số $y = {x^4} - 2m{x^2} + m$ có ba điểm cực trị tạo thành một tam g?

Tìm tất cả các giá trị của tham số $m$ để đồ thị hàm số $y = {x^4} - 2m{x^2} + m$ có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp lớn hơn 1.

Tìm $m$ để tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{{{m^2}x - 4m}}{{2x - {m^2}}}$ đi qua điểm $A\left( {2;1} \right).$

Tìm $m$ để tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{{{m^2}x - 4m}}{{2x - {m^2}}}$ đi qua điểm $A\left( {2;1} \right).$

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$ nếu phép tịnh tiến biến điểm $M\left( {4;2} \right)$ thành điểm $M'\left( {4;5} \right)$ th?

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$ nếu phép tịnh tiến biến điểm $M\left( {4;2} \right)$ thành điểm $M'\left( {4;5} \right)$ thì nó biến điểm $A\left( {2;5} \right)$ thành

Có bao nhiêu giá trị thực của $m$ để đồ thị hàm số $y = {x^3} - 3m{x^2} + 4{m^3}$ có các điểm cực đại và cực tiểu đối xứ?

Có bao nhiêu giá trị thực của $m$ để đồ thị hàm số $y = {x^3} - 3m{x^2} + 4{m^3}$ có các điểm cực đại và cực tiểu đối xứng với nhau qua đường thẳng $y = x?$

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình $3f\left( x \right) - 2 = 0$ là

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình $3f\left( x \right) - 2 = 0$ là

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như sau:Hàm số $y = f\left( x \right) + 2018$ đồng biến trên khoản?

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như sau:

Hàm số $y = f\left( x \right) + 2018$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Các điểm $A',C'$ thỏa mãn $\overrightarrow {SA'} = \frac?

Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Các điểm $A',C'$ thỏa mãn $\overrightarrow {SA'} = \frac{1}{3}\overrightarrow {SA} ,\overrightarrow {SC'} = \frac{1}{5}\overrightarrow {SC} .$ Mặt phẳng $\left( P \right)$ chứa đường thẳng $A'C'$ cắt các cạnh $SB,SD$ lần lượt tại $B',D'$ và đặt $k = \frac{{{V_{S.A'B'C'D'}}}}{{{V_{S.ABCD}}}}.$ Giá trị nhỏ nhất của $k$ là

Tìm giá trị thực của tham số $m$ để đường thẳng $d:y = \left( {2m - 1} \right)x + 3 + m$ vuông góc với đường thẳng đi qu?

Tìm giá trị thực của tham số $m$ để đường thẳng $d:y = \left( {2m - 1} \right)x + 3 + m$ vuông góc với đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = {x^3} - 3{x^2} + 1.$

Cho hàm số $y = \frac{{mx + 1}}{{x - 2m}}$ với tham số $m \ne 0.$ Giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số thu?

Cho hàm số $y = \frac{{mx + 1}}{{x - 2m}}$ với tham số $m \ne 0.$ Giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số thuộc đường thẳng có phương trình nào dưới đây?

Biết rằng hàm số $f\left( x \right) = - x + 2018 - \frac{1}{x}$ đạt giá trị lớn nhất trên khoảng $\left( {0;4} \right)$ ?

Biết rằng hàm số $f\left( x \right) = - x + 2018 - \frac{1}{x}$ đạt giá trị lớn nhất trên khoảng $\left( {0;4} \right)$ tại ${x_0}.$ Tính $P = {x_0} + 2018.$

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác đều cạnh $a,SA$ vuông góc với mặt đáy. Gọi $M$ là trung điểm của $BC.$ Mặ?

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác đều cạnh $a,SA$ vuông góc với mặt đáy. Gọi $M$ là trung điểm của $BC.$ Mặt phẳng $\left( P \right)$ đi qua $A$ và vuông góc với $SM$ cắt $SB,SC$ lần lượt tại $E,F.$ Biết ${V_{S.AEF}} = \frac{1}{4}{V_{S.ABC}}.$ Tính thể tích $V$ của khối chóp $S.ABC.$

Trong khai triển đa thức $P\left( x \right) = {\left( {x + \frac{2}{{\sqrt x }}} \right)^6}\left( {x > 0} \right),$ hệ s?

Trong khai triển đa thức $P\left( x \right) = {\left( {x + \frac{2}{{\sqrt x }}} \right)^6}\left( {x > 0} \right),$ hệ số của ${x^3}$ là

Hàm số $y = {x^3} - 3\left( {m + 1} \right){x^2} + 3{\left( {m - 1} \right)^2}x.$ Hàm số đạt cực trị tại điểm có hoành đ?

Hàm số $y = {x^3} - 3\left( {m + 1} \right){x^2} + 3{\left( {m - 1} \right)^2}x.$ Hàm số đạt cực trị tại điểm có hoành độ $x = 1$ khi

Cho hàm số $y = {x^3} - 6{x^2} + 9x$ có đồ thị như hình 1. Đồ thị hình 2 là của hàm số nào dưới đây?

Cho hàm số $y = {x^3} - 6{x^2} + 9x$ có đồ thị như hình 1. Đồ thị hình 2 là của hàm số nào dưới đây?

Cho hình bát diện đều cạnh 2. Gọi $S$ là tổng diện tích tất cả các mặt của hình bát diện đó. Khi đó $S$ bằng

Cho hình bát diện đều cạnh 2. Gọi $S$ là tổng diện tích tất cả các mặt của hình bát diện đó. Khi đó $S$ bằng

Cho hàm số $y = a{x^4} + b{x^2} + c$ có đồ thị như hình vẽ. Tìm khẳng định đúng.

Cho hàm số $y = a{x^4} + b{x^2} + c$ có đồ thị như hình vẽ. Tìm khẳng định đúng.

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có đồ thị $y = f'\left( x \right)$ như hình vẽ. Xét hàm số $g\left( x \right) = f\lef?

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có đồ thị $y = f'\left( x \right)$ như hình vẽ. Xét hàm số $g\left( x \right) = f\left( x \right) - \frac{1}{3}{x^3} - \frac{3}{4}{x^2} + \frac{3}{2}x + 1.$ Trong 4 mệnh đề dưới đây:

(I) $g\left( { - 3} \right) < g\left( { - 1} \right).$
(II) Hàm số $g\left( x \right)$ đồng biến trên $\left( { - 3;1} \right).$
(III) $\mathop {\min }\limits_{x \in \left[ { - 1;0} \right]} g\left( x \right) = g\left( { - 1} \right).$
(IV) $\mathop {\max }\limits_{x \in \left[ { - 3;1} \right]} g\left( x \right) = \max \left\{ {g\left( { - 3} \right);g\left( 1 \right)} \right\}.$
Số mệnh đề đúng là

Cho các chữ số 1; 2; 3; 4; 6; 8. Từ các chữ số đó lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau sao cho luôn có m?

Cho các chữ số 1; 2; 3; 4; 6; 8. Từ các chữ số đó lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau sao cho luôn có mặt chữ số 4?

Trong khai triển ${\left( {1 + 3x} \right)^{20}}$ với số mũ tăng dần, hệ số của số hạng đứng chính giữa là

Trong khai triển ${\left( {1 + 3x} \right)^{20}}$ với số mũ tăng dần, hệ số của số hạng đứng chính giữa là

Biết rằng hàm số $y = a\sin 2x + b\cos 2x - x$ $\left( {0 < x < \pi } \right)$ đạt cực trị tại các điểm $x = \frac{\pi }?

Biết rằng hàm số $y = a\sin 2x + b\cos 2x - x$ $\left( {0 < x < \pi } \right)$ đạt cực trị tại các điểm $x = \frac{\pi }{6}$ và $x = \frac{\pi }{2}.$ Tính giá trị của biểu thức $T = a - b.$

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác đều cạnh $a,$ cạnh bên $SA$ vuông góc với đáy. Biết rằng đường thẳng $SC$?

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác đều cạnh $a,$ cạnh bên $SA$ vuông góc với đáy. Biết rằng đường thẳng $SC$ tạo với mặt phẳng đáy một góc ${60^0}.$ Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để phương trình $\tan x + m\cot x = 8$ có nghiệm.

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để phương trình $\tan x + m\cot x = 8$ có nghiệm.

Đa diện đều loại $\left\{ {5;3} \right\}$ có tên gọi nào dưới đây?

Đa diện đều loại $\left\{ {5;3} \right\}$ có tên gọi nào dưới đây?

Số nguyên dương nhỏ nhất thỏa mãn bất phương trình $\sqrt x - \sqrt {x - 1} < \frac{1}{{100}}$ là

Số nguyên dương nhỏ nhất thỏa mãn bất phương trình $\sqrt x - \sqrt {x - 1} < \frac{1}{{100}}$ là

Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017