Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Dịch bệnh là một ví dụ về các yếu tố ngẫu nhi?

Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Dịch bệnh là một ví dụ về các yếu tố ngẫu nhiên tác động lên quần thể.
II. Áp lực của các yếu tố ngẫu nhiên tỷ lệ thuận với kích thước quần thể.
III. Các yếu tố ngẫu nhiên làm tăng nhanh tính đa dạng di truyền của quần thể.
IV. Các yếu tố ngẫu nhiên thường làm thay đổi tần số alen của quần thể một cách chậm chạp qua các thế hệ.

Khi nói về nhân tố di – nhập gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Di – nhập gen là một nhân tố tiến hóa. ?

Khi nói về nhân tố di – nhập gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Di – nhập gen là một nhân tố tiến hóa.
II. Xuất cư luôn loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó ra khỏi quần thế.
III. Di - nhập gen có thể diễn ra thông qua sự phát tán hạt phấn hay bào tử.
IV. Di – nhập gen làm thay đổi đột ngột thành phần kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen của quần thể.
V. Di – nhập gen giúp sàng lọc các kiểu gen kém thích nghi trong quần thể.

Khi nói về chọn lọc tự nhiên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Chọn lọc tự nhiên chỉ tác động lên cấp độ tổ chức?

Khi nói về chọn lọc tự nhiên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Chọn lọc tự nhiên chỉ tác động lên cấp độ tổ chức sống cá thể.
II. Chọn lọc tự nhiên làm tăng dần tỷ lệ các kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi của quần thể.
III. Áp lực của chọn lọc tự nhiên đối với alen trội thường lớn hơn đối với alen lặn.
IV. Chọn lọc tự nhiên luôn loại bỏ hoàn toàn các kiểu gen quy định kiểu hình kém thích nghi trong quần thể.

Khi nói về nhân tố giao phối, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Giao phối ngẫu nhiên làm tăng tính đa dạng di tru?

Khi nói về nhân tố giao phối, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Giao phối ngẫu nhiên làm tăng tính đa dạng di truyền của quần thể.
II. Quá trình giao phối có thể làm trung hòa tính có hại của đột biến.
III. Tất cả các hình thức giao phối đều là nhân tố thúc đẩy sự tiến hóa của quần thể.
IV. Giao phối không ngẫu nhiên là nhân tố tiến hóa làm biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng xác định, tăng dần tỷ lệ đồng hợp giảm dần tỷ lệ kiểu gen dị hợp.

Khi nói về đột biến, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Đột biến cung cấp nguồn nguyên liệusơ cấp cho quá trình ti?

Khi nói về đột biến, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Đột biến cung cấp nguồn nguyên liệusơ cấp cho quá trình tiến hóa.
II. Đột biến có thể làm phát sinh alen gây chết từ đó loại bỏ các kiểu gen, làm nghèo vốn gen của quần thể.
III. Đột biến gen có hại có thể được phát tán trong quần thể nhờ quá trình sinh sản.
IV. Đột biến gen thường làm thay đổi tần số alen của quần thể một cách đột ngột.
V. Đột biến gen làm cho 2 mạch của gen không liên kết theo nguyên tắc bổ sung.

Khi nói về nguồn biến dị di truyền của quần thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Không phải tất cả các biến dị ?

Khi nói về nguồn biến dị di truyền của quần thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Không phải tất cả các biến dị phát sinh trong quần thể đều được gọi là biến dị di truyền.
II. Nếu không có biến dị di truyền thì không xảy ra quá trình tiến hóa.
III. Tất cả các biến dị di truyền đều di truyền được cho đời con qua sinh sản.
IV. Tất cả các biến dị di truyền đều làm thay đổi cấu trúc vật chất di truyền.

Khi nói về tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Tiến hóa nhỏ được diễn biến không ngừn?

Khi nói về tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tiến hóa nhỏ được diễn biến không ngừng dưới tác động của các nhân tố tiến hóa.
II. Nếu không diễn ra tiến hóa nhỏ thì không diễn ra tiến hóa lớn.
III. Tiến hóa lớn là quá trình hình thành các đơn vị phân loại trên loài.
IV. Tiến hóa nhỏ diễn ra trên phạm vi rộng, thời gian dài nên không có thể nghiên cứu được bằng thực nghiệm.

Một quần thể ngẫu phối đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét hai loại alen, alen A quy định hoa màu đỏ trội hoàn toà?

Một quần thể ngẫu phối đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét hai loại alen, alen A quy định hoa màu đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa màu trắng. Tần số của alen a là 0,2. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

Ở một loài thực vật, kiểu gen AA quy định hoa đỏ; kiểu gen Aa quy định hoa vàng; kiểu gen aa quy định hoa trắng. Thế hệ ?

Ở một loài thực vật, kiểu gen AA quy định hoa đỏ; kiểu gen Aa quy định hoa vàng; kiểu gen aa quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát của một quần thể giao phấn ngẫu nhiên có thành phần kiểu gen: 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa thì ở F2, số cá thể mang alen a chiếm 36%.
II. Nếu trong quá trình sinh sản, các cây khác màu hoa không giao phấn với nhau thì sẽ làm thay đổi tần số alen của quần thể.
III. Nếu ở F2, quần thể có tỉ lệ kiểu gen: 0,4AA : 0,6Aa thì chứng tỏ do tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.
IV. Nếu tất cả các cây hoa trắng đều không tạo được giao tử thì ở F1, cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 1/36.

Giả sử một quần thể có tỉ lệ kiểu gen là 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa. Có bao nhiêu trường hợp sau đây không làm thay đổi tần?

Giả sử một quần thể có tỉ lệ kiểu gen là 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa. Có bao nhiêu trường hợp sau đây không làm thay đổi tần số alen của quần thể?
I. Sự giao phối không ngẫu nhiên.
II. Chọn lọc tự nhiên chống lại kiểu gen dị hợp.
III. Đột biến làm cho gen A thành gen a.
IV. Chọn lọc tự nhiên chống lại kiểu gen đồng hợp lặn.
V. Chọn lọc tự nhiên chống lại đồng hợp trội và đồng hợp lặn với áp lực như nhau.

Một quần thể giao phối có cấu trúc di truyền là: 0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa = 1. Chọn lọc tự nhiên tác động làm cho những ?

Một quần thể giao phối có cấu trúc di truyền là: 0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa = 1. Chọn lọc tự nhiên tác động làm cho những cá thể có kiểu gen aa đều bị chết ở giai đoạn phôi. Cấu trúc di truyền của quần thể sau tác động của chọn lọc tự nhiên ở F1 là:

Một quần thể ngẫu phối, thế hệ xuất phát có thành phần kiêu gen là: 0,36BB + 0,48Bb + 0,16bb =1. Khi trong quần thể này,?

Một quần thể ngẫu phối, thế hệ xuất phát có thành phần kiêu gen là: 0,36BB + 0,48Bb + 0,16bb =1. Khi trong quần thể này, các cá thể có kiểu gen dị hợp có sức sống và khả năng sinh sản cao hơn hẳn so với các cá thể có kiểu gen đồng hợp thì:

Một quần thể sinh vật ngẫu phối chịu tác động của chọn lọc tự nhiên có cấu trúc di truyền ở các thế hệ như sau: Nhận xét?

Một quần thể sinh vật ngẫu phối chịu tác động của chọn lọc tự nhiên có cấu trúc di truyền ở các thế hệ như sau:
Screenshot_3.png
Nhận xét nào sau đây đúng về tác động của chọn lọc tự nhiên đối với quần thể này?

Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp thu được kết quả như sau: Quần thể đang c?

Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp thu được kết quả như sau:
Screenshot_2.png
Quần thể đang chịu tác động của những nhân tố tiến hóa nào sau đây?

Ở một quần thể, cấu trúc di truyền của 4 thế hệ liên tiếp như sau: F1: 0,12AA : 0,56Aa : 0,32aa. F2: 0,18AA : 0,44Aa ?

Ở một quần thể, cấu trúc di truyền của 4 thế hệ liên tiếp như sau:
F1: 0,12AA : 0,56Aa : 0,32aa. F2: 0,18AA : 0,44Aa : 0,38aa.
F3: 0,24A : 0,32Aa : 044aa . F4: 0,28AA : 0,24Aa : 0,48aa.
Cho biết các kiểu gen khác nhau có sức sống và khả năng sinh sản như nhau. Quần thể có khả năng đang chịu tác động của nhân tố nào sau đây?

Dưới tác động của một nhân tố tiến hóa, thành phần kiểu gen của một quần thể giao phối là: 0,5AA : 0,3Aa : 0,2aa đột ngộ?

Dưới tác động của một nhân tố tiến hóa, thành phần kiểu gen của một quần thể giao phối là: 0,5AA : 0,3Aa : 0,2aa đột ngột biến đổi thành 100%AA. Biết gen trội là trội hoàn toàn. Quần thể này có thể chịu tác động của nhân tố tiến hóa nào?

Có bao nhiêu nhân tố tiến hóa sau đây có thể tạo ra biến dị di truyền cho quần thể? I. Đột biến. II. Chọn lọc tự nh?

Có bao nhiêu nhân tố tiến hóa sau đây có thể tạo ra biến dị di truyền cho quần thể?
I. Đột biến. II. Chọn lọc tự nhiên.
III. Các yếu tố ngẫu nhiên. IV. Giao phối không ngẫu nhiên.

Có bao nhiêu nhân tố tiến hóa sau đây có thể làm tăng tính đa dạng di truyền của quần thể? I. Đột biến. II. Chọn lọ?

Có bao nhiêu nhân tố tiến hóa sau đây có thể làm tăng tính đa dạng di truyền của quần thể?
I. Đột biến. II. Chọn lọc tự nhiên.
III. Các yếu tố ngẫu nhiên. IV. Di – nhập gen.

Theo quan niệm của Đacuyn về chọn lọc tự nhiên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Chọn lọc tự nhiên là sự phân hó?

Theo quan niệm của Đacuyn về chọn lọc tự nhiên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Chọn lọc tự nhiên là sự phân hóa về khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các kiểu gen trong quần thể.
II. Chọn lọc tự nhiên dẫn đến hình thành các quần thể có nhiều cá thể mang các kiểu gen quy định các đặc điểm thích nghi với môi trường.
III. Đối tượng tác động của chọn lọc tự nhiên là các cá thể trong quần thể.
IV. Kết quả của chọn lọc tự nhiên là hình thành nên loài sinh vật có các đặc điểm thích nghi với môi trường.

Có bao nhiêu cặp cơ quan sau đây là cơ quan tương đồng? I. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người. II. Cá?

Có bao nhiêu cặp cơ quan sau đây là cơ quan tương đồng?
I. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người.
II. Cánh dơi và tay người.
III. Gai xương rồng và gai cây bồ kết.
IV. Cánh bướm và cánh chim.

Khi nói về bằng chứng tiến hóa, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Cơ quan tương đồng là những cặp cơ quan có hình ?

Khi nói về bằng chứng tiến hóa, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Cơ quan tương đồng là những cặp cơ quan có hình dạng ngoài giống và cấu tạo bên trong giống nhau.
II. Cơ quan tương tự là những cặp cơ quan có hình dạng ngoài tương tự nhau nhưng cấu tạo bên trong khác nhau.
III. Dựa vào cơ quan tương tự để suy ra được nguồn gốc chung của các loài.
IV. Dựa vào trình tự của axit nucleic hoặc trình tự axit amin của một số protein để xác định nguồn gốc các loài.

Số nghiệm của phương trình ${\log 3}\frac{{2x - 1}}{{{{\left( {x - 1} \right)}^2}}} = 3{x^2} - 8x + 5$ là

Số nghiệm của phương trình ${\log _3}\frac{{2x - 1}}{{{{\left( {x - 1} \right)}^2}}} = 3{x^2} - 8x + 5$ là

Hỏi phương trình $3{x^2} - 6x + \ln {\left( {x + 1} \right)^3} + 1 = 0$ có bao nhiêu nghiệm phân biệt?

Hỏi phương trình $3{x^2} - 6x + \ln {\left( {x + 1} \right)^3} + 1 = 0$ có bao nhiêu nghiệm phân biệt?

Tập nghiệm của phương trình ${2^x} - {2^{1 - x}} = {\log 2}\frac{{1 - x}}{x}$ có bao nhiêu phần tử?

Tập nghiệm của phương trình ${2^x} - {2^{1 - x}} = {\log _2}\frac{{1 - x}}{x}$ có bao nhiêu phần tử?

Tập nghiệm của phương trình ${\log 2}\frac{{{x^2} + x + 2}}{{2{x^2} - 3x + 5}} = {x^2} - 4x + 3$ là

Tập nghiệm của phương trình ${\log _2}\frac{{{x^2} + x + 2}}{{2{x^2} - 3x + 5}} = {x^2} - 4x + 3$ là

Giả sử $p$ và $q$ là các số dương sao cho ${\log {16}}p = {\log {20}}q = {\log {25}}\left( {p + q} \right)$. Tìm giá trị?

Giả sử $p$ và $q$ là các số dương sao cho ${\log _{16}}p = {\log _{20}}q = {\log _{25}}\left( {p + q} \right)$. Tìm giá trị $\frac{p}{q}.$

Cho hai số thực dương $x,\,\,y$ thỏa mãn ${\log 3}x = {\log 6}y = {\log 2}\left( {x + y} \right).$ Biểu thức $P = \frac{?

Cho hai số thực dương $x,\,\,y$ thỏa mãn ${\log _3}x = {\log _6}y = {\log _2}\left( {x + y} \right).$ Biểu thức $P = \frac{1}{{{x^2}}} + \frac{1}{{{y^2}}}$ có giá trị bằng

Cho hai số thực dương $x,\,\,y$ thỏa mãn ${\log 9}x = {\log 6}y = {\log 4}\left( {2x + y} \right).$ Tính giá trị của biể?

Cho hai số thực dương $x,\,\,y$ thỏa mãn ${\log _9}x = {\log _6}y = {\log _4}\left( {2x + y} \right).$ Tính giá trị của biểu thức $\frac{x}{y}$ bằng

Cho các số thực $x,\,\,y$ thỏa mãn ${\log 4}x = {\log 6}y = {\log 9}\left( {x + y} \right).$ Tính giá trị của biểu thức ?

Cho các số thực $x,\,\,y$ thỏa mãn ${\log _4}x = {\log _6}y = {\log _9}\left( {x + y} \right).$ Tính giá trị của biểu thức $\frac{x}{y}.$

Phương trình ${\log 2}\left( {{2^x} + 1} \right).{\log 2}\left( {{2^{x + 1}} + 2} \right) = 2$ có tất cả bao nhiêu nghiệ?

Phương trình ${\log _2}\left( {{2^x} + 1} \right).{\log _2}\left( {{2^{x + 1}} + 2} \right) = 2$ có tất cả bao nhiêu nghiệm?

Phương trình ${\log 2}x - 3\sqrt {{{\log }2}8x} + 3 = 0$ có tất cả bao nhiêu nghiệm?

Phương trình ${\log _2}x - 3\sqrt {{{\log }_2}8x} + 3 = 0$ có tất cả bao nhiêu nghiệm?

Gọi $S$ là tập nghiệm của phương trình $\frac{1}{{4 + {{\log }2}x}} + \frac{2}{{2 - {{\log }2}x}} = 1.$ Tổng các phần tử?

Gọi $S$ là tập nghiệm của phương trình $\frac{1}{{4 + {{\log }_2}x}} + \frac{2}{{2 - {{\log }_2}x}} = 1.$ Tổng các phần tử của tập hợp $S$ bằng

Phương trình $\log 3^2x - 2{\log {\sqrt 3 }}x - 2{\log {\frac{1}{3}}}x - 3 = 0$ có hai nghiệm phân biệt là ${x1},{x2}.$ ?

Phương trình $\log _3^2x - 2{\log _{\sqrt 3 }}x - 2{\log _{\frac{1}{3}}}x - 3 = 0$ có hai nghiệm phân biệt là ${x_1},{x_2}.$ Tính giá trị của biểu thức $P = {\log _3}{x_1} + {\log _{27}}{x_2}$ biết ${x_1} < {x_2}.$

Tích tất cả các nghiệm của phương trình ${\log 3}\left( {9{x^2}} \right) + {\log x}27 = 7$ là

Tích tất cả các nghiệm của phương trình ${\log _3}\left( {9{x^2}} \right) + {\log _x}27 = 7$ là

Tích các nghiệm của phương trình $\log 2^2\left( {4x} \right) - 3{\log {\sqrt 2 }}x - 7 = 0$ là

Tích các nghiệm của phương trình $\log _2^2\left( {4x} \right) - 3{\log _{\sqrt 2 }}x - 7 = 0$ là

Phương trình $\log 2^2x - 2{\log 4}\left( {4x} \right) - 4 = 0$ có hai nghiệm ${x1},{x2}.$ Tích ${x1}.{x2}$ bằng

Phương trình $\log _2^2x - 2{\log _4}\left( {4x} \right) - 4 = 0$ có hai nghiệm ${x_1},{x_2}.$ Tích ${x_1}.{x_2}$ bằng

Số nghiệm của phương trình $3\sqrt {{{\log }3}x} - {\log 3}3x = 1$ là

Số nghiệm của phương trình $3\sqrt {{{\log }_3}x} - {\log _3}3x = 1$ là

Cho số thực $a,b$ thỏa mãn $1 < a < b$ và ${\log a}b + {\log b}{a^2} = 3.$ Giá trị của biểu thức $T = {\log {ab}}\frac{{?

Cho số thực $a,b$ thỏa mãn $1 < a < b$ và ${\log _a}b + {\log _b}{a^2} = 3.$ Giá trị của biểu thức $T = {\log _{ab}}\frac{{{a^2} + b}}{2}$ bằng

Số nghiệm của phương trình $\log 3^2x - 4{\log 3}\left( {3x} \right) + 7 = 0$ là

Số nghiệm của phương trình $\log _3^2x - 4{\log _3}\left( {3x} \right) + 7 = 0$ là

Tổng các nghiệm của phương trình $\log 2^2x - 7{\log 2}x + 10 = 0$ là

Tổng các nghiệm của phương trình $\log _2^2x - 7{\log _2}x + 10 = 0$ là

Gọi $S$ là tập nghiệm của phương trình $2{\log 3}\left( {x - 2} \right) + {\log 3}{\left( {x - 4} \right)^2} = 0.$ Tổng ?

Gọi $S$ là tập nghiệm của phương trình $2{\log _3}\left( {x - 2} \right) + {\log _3}{\left( {x - 4} \right)^2} = 0.$ Tổng các phần tử của tập hợp $S$ bằng

Gọi $n$ là số nghiệm của phương trình ${\log 2}{x^2} = 2{\log 2}\left( {3x + 4} \right).$ Tìm $n.$

Gọi $n$ là số nghiệm của phương trình ${\log _2}{x^2} = 2{\log _2}\left( {3x + 4} \right).$ Tìm $n.$

Tổng bình phương tất cả các nghiệm của phương trình ${\log 3}\left( {{x^2} - 2x + 3} \right) - \frac{1}{2}{\log {\sqrt 3?

Tổng bình phương tất cả các nghiệm của phương trình ${\log _3}\left( {{x^2} - 2x + 3} \right) - \frac{1}{2}{\log _{\sqrt 3 }}\left( {x + 1} \right) = 1$ là

Tích các nghiệm của phương trình ${\log 2}x.{\log 4}x.{\log 8}x.{\log {16}}x = \frac{{81}}{{24}}$ là

Tích các nghiệm của phương trình ${\log _2}x.{\log _4}x.{\log _8}x.{\log _{16}}x = \frac{{81}}{{24}}$ là

Phương trình ${\log 3}x + {\log 9}3x + {\log {27}}x = \frac{5}{3}$ có nghiệm duy nhất ${x0}$ được biểu diễn dưới dạng ${?

Phương trình ${\log _3}x + {\log _9}3x + {\log _{27}}x = \frac{5}{3}$ có nghiệm duy nhất ${x_0}$ được biểu diễn dưới dạng ${m^{\frac{n}{{11}}}},$ với $m,n$ là các số nguyên. Tổng $m + n$ bằng

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình ${\log 3}\left( {7 - {3^x}} \right) = 2 - x$ bằng

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình ${\log _3}\left( {7 - {3^x}} \right) = 2 - x$ bằng

Gọi $S$ là tập nghiệm của phương trình ${\log 2}\frac{{x - 1}}{{x + 4}} + {\log 2}\left( {x - 1} \right)\left( {x + 4} \?

Gọi $S$ là tập nghiệm của phương trình ${\log _2}\frac{{x - 1}}{{x + 4}} + {\log _2}\left( {x - 1} \right)\left( {x + 4} \right) = 2.$ Tổng các phần tử của tập hợp $S$ là

Gọi $S$ là tập nghiệm của phương trình $\log \left( {x - 9} \right) + 2\log \sqrt {2x - 1} = 2.$ Tổng các phần tử của t?

Gọi $S$ là tập nghiệm của phương trình $\log \left( {x - 9} \right) + 2\log \sqrt {2x - 1} = 2.$ Tổng các phần tử của tập hợp $S$ là

Gọi $S$ là tập nghiệm của phương trình $2{\log 8}\left( {2x} \right) + {\log {2\sqrt 2 }}\left( {x - 1} \right) = \frac{?

Gọi $S$ là tập nghiệm của phương trình $2{\log _8}\left( {2x} \right) + {\log _{2\sqrt 2 }}\left( {x - 1} \right) = \frac{4}{3}.$ Số phần tử của tập hợp $S$ là

Số nghiệm dương của phương trình $\ln \left| {{x^2} - 5} \right| = 0$ là

Số nghiệm dương của phương trình $\ln \left| {{x^2} - 5} \right| = 0$ là

Gọi $S$ là tập nghiệm của phương trình ${\log 5}\left( {x + 4} \right) = 1 - 2{\log {25}}x.$ Số phần tử của tập hợp $S$ ?

Gọi $S$ là tập nghiệm của phương trình ${\log _5}\left( {x + 4} \right) = 1 - 2{\log _{25}}x.$ Số phần tử của tập hợp $S$ là

Tìm tập nghiệm $S$ của phương trình ${\log 3}\left( {2x + 1} \right) - {\log 3}\left( {x - 1} \right) = 1.$

Tìm tập nghiệm $S$ của phương trình ${\log _3}\left( {2x + 1} \right) - {\log _3}\left( {x - 1} \right) = 1.$

Nghiệm của phương trình ${\log 3}\left( {x + 1} \right) + 1 = {\log 3}\left( {4x + 1} \right)$ là

Nghiệm của phương trình ${\log _3}\left( {x + 1} \right) + 1 = {\log _3}\left( {4x + 1} \right)$ là

Phả hệ ở hình dưới đây mô tả sự di truyền 2 bệnh ở người: Bệnh P do một trong hai alen của một gen nằm trên nhiễm sắc th?

Phả hệ ở hình dưới đây mô tả sự di truyền 2 bệnh ở người: Bệnh P do một trong hai alen của một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định; bệnh M do một trong hai alen của một gen nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
Screenshot_23.png
I. Người số 9 có kiểu gen giống người số 10.
II. Xác suất để cặp vợ chồng 12 và 13 sinh con không mang alen lặn là 1/4.
III. Xác suất sinh con đầu lòng bị bệnh của cặp vợ chồng 12 - 13 là 13/48.
IV. Xác suất sinh con đầu lòng chỉ bị 1 bệnh của cặp vợ chồng 12 - 13 là 1/4.

Ở người, tính trạng nhóm máu do gen I nằm trên NST thường quy định. Gen I có 3 alen là IA, IB, I0, trong đó IA và IB đều?

Ở người, tính trạng nhóm máu do gen I nằm trên NST thường quy định. Gen I có 3 alen là IA, IB, I0, trong đó IA và IB đều trội so với I0 nhưng không trội so với nhau. Người có kiểu gen IAIA hoặc IAI0 có nhóm máu A; kiểu gen IBIB hoặc IBI0 có nhóm máu B; kiểu gen IAIB có nhóm máu AB; kiểu gen I0I0 có nhóm máu O. Cho sơ đồ phả hệ sau đây:
Screenshot_22.png
Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Biết được chính xác kiểu gen của 8 người.
II. Cặp vợ chồng 8 – 9 có thể sinh con có nhóm máu A.
III. Cặp vợ chồng 8 – 9 sinh con có nhóm máu B với xác suất 7/32.
IV. Cặp vợ chồng 10 – 11 sinh con có nhóm máu O với xác suất 50%.

Ở người, một gen trên nhiễm sắc thể thường có hai alen: alen A quy định thuận tay phải trội hoàn toàn so với alen a quy ?

Ở người, một gen trên nhiễm sắc thể thường có hai alen: alen A quy định thuận tay phải trội hoàn toàn so với alen a quy định thuận tay trái. Một quần thể người đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 84% số người mang gen thuận tay phải. Một cặp vợ chồng đều thuận tay phải thuộc quần thể này. Xác suất để người con đầu lòng của cặp vợ chồng này là con gái và thuận tay phải là

Phả hệ sau đây mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do 1 trong 2 alen của 1 gen quy định. Cho biết không phát sinh độ?

Phả hệ sau đây mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do 1 trong 2 alen của 1 gen quy định.
Screenshot_21.png
Cho biết không phát sinh đột biến và người số 11 không nhận gen bệnh từ người số 4. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Bệnh do alen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính quy định.
II. Có thể xác định được chính xác kiểu gen của 12 người.
III. Xác suất sinh con không bị bệnh của cặp vợ chồng 12 – 13 là 15/16.
IV. Xác suất sinh con không mang alen bệnh của cặp vợ chồng 12 – 13 là 7/8.

Phả hệ sau đây mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do 1 trong 2 alen của 1 gen quy định: Cho biết không phát sinh đ?

Phả hệ sau đây mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do 1 trong 2 alen của 1 gen quy định:
Screenshot_20.png
Cho biết không phát sinh đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Bệnh do alen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định.
II. Có nhiều nhất 10 người có kiểu gen dị hợp tử.
III. Có thể xác định được chính xác kiểu gen của 11 người.
IV. Xác suất sinh con không bị bệnh của cặp vợ chồng 13 – 14 là 3/4.

Trong các thành tựu tạo giống sau đây có bao nhiêu thành tựu là của công nghệ gen? I. Tạo giống cừu Dolly. II. Tạo ?

Trong các thành tựu tạo giống sau đây có bao nhiêu thành tựu là của công nghệ gen?
I. Tạo giống cừu Dolly. II. Tạo giống dâu tằm tam bội.
III. Tạo giống bông kháng sâu hại. IV. Tạo chuột bạch có gen của chuột cống.

Khi nói về ADN tái tổ hợp, phát biểu nào sau đây là đúng?

Khi nói về ADN tái tổ hợp, phát biểu nào sau đây là đúng?

Cho một số thao tác cơ bản trong quy trình chuyển gen tạo ra chủng vi khuẩn có khả năng tổng hợp insulin của người như s?

Cho một số thao tác cơ bản trong quy trình chuyển gen tạo ra chủng vi khuẩn có khả năng tổng hợp insulin của người như sau:
(1) Tách plasmit từ tế bào vi khuẩn và tách gen mã hoá insulin từ tế bào người.
(2) Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp mang gen mã hoá insulin của người.
(3) Chuyển ADN tái tổ hợp mang gen mã hoá insulin của người vào tế bào vi khuẩn.
(4) Tạo ADN tái tổ hợp mang gen mã hoá insulin của người. Trình tự đúng của các thao tác trên là

Có bao nhiêu biện pháp sau đây có thể tạo ra nguồn biến dị di truyền cung cấp cho quá trình chọn giống? I. Tiến hành la?

Có bao nhiêu biện pháp sau đây có thể tạo ra nguồn biến dị di truyền cung cấp cho quá trình chọn giống?
I. Tiến hành lai hữu tính giữa các giống khác nhau.
II. Sử dụng kĩ thuật di truyền để chuyển gen.
III. Gây đột biến nhân tạo bằng các tác nhân vật lí, hoá học.
IV. Loại bỏ những cá thể không mong muốn.

Trong các phương pháp dưới đây, có bao nhiêu phương pháp có thể tạo ra thể song nhị bội mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội ?

Trong các phương pháp dưới đây, có bao nhiêu phương pháp có thể tạo ra thể song nhị bội mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của 2 loài khác nhau?
I. Dung hợp tế bào trần II. Lai khác dòng đơn
III. Lai xa kèm theo đa bội hóa IV. Gây đột biến nhân tạo.

Hai loài cải bắp và cải củ đều có số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 18. Khi lấy hạt phấn của cây cải bắp thụ phấn ch?

Hai loài cải bắp và cải củ đều có số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 18. Khi lấy hạt phấn của cây cải bắp thụ phấn cho cây cải củ, tạo ra cải lai F1 nhưng bị bất thụ. Có bao nhiêu phương pháp sau đây có thể thu được con lai hữu thụ?
I. Nuôi cấy mô của cây lai bất thụ rồi xử lí cônsixin để tạo tế bào dị đa bội, sau đó nuôi cấy các tế bào này rồi cho chúng tái sinh thành các cây dị đa bội.
II. Sử dụng kĩ thuật dung hợp tế bào trần để dung hợp hai tế bào sinh dưỡng của hai loài này với nhau và nuôi chúng thành cây dị đa bội hoàn chỉnh.
III. Gây đột biến tạo ra giao tử lưỡng bội từ cây đơn bội rồi cho hạt phấn lưỡng bội của loài này kết hợp với noãn lưỡng bội của loài kia tạo ra hợp tử dị đa bội phát triển thành cây.
IV. Sử dụng kĩ thuật dung hợp tế bào trần để dung hợp hạt phấn và noãn của hai loài này với nhau, tạo ra tế bào lai. Nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng phù hợp để phát triển thành cây.

Phương pháp nào sau đây sẽ tạo ra được các cây lai có mức phản ứng hoàn toàn giống với dạng ban đầu.

Phương pháp nào sau đây sẽ tạo ra được các cây lai có mức phản ứng hoàn toàn giống với dạng ban đầu.

Ở thực vật, dòng tế bào sinh dưỡng của loài A có kiểu gen aaBb, dòng tế bào sinh dưỡng của loài B có kiểu gen ddee. Tiến?

Ở thực vật, dòng tế bào sinh dưỡng của loài A có kiểu gen aaBb, dòng tế bào sinh dưỡng của loài B có kiểu gen ddee. Tiến hành lai tế bào sinh dưỡng giữa 2 tế bào của 2 dòng này tạo ra tế bào lai, tế bào lai phát triển thành cây lai. Cây lai sẽ có kiểu gen

Nuôi cấy hạt phấn của cây có kiểu gen AaBbddEE thành các dòng đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa tạo thành các dòng lưỡng bội?

Nuôi cấy hạt phấn của cây có kiểu gen AaBbddEE thành các dòng đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa tạo thành các dòng lưỡng bội thuần chủng. Biết không xảy ra hiện tượng đột biến. Theo lí thuyết, sẽ tạo ra được tối đa bao nhiêu dòng thuần chủng từ cây nói trên?

Trong chọn giống cây trồng, phương pháp gây đột biến nhân tạo nhằm mục đích

Trong chọn giống cây trồng, phương pháp gây đột biến nhân tạo nhằm mục đích

Để tạo ra một giống cây thuần chủng có kiểu gen AAbbDD từ hai giống cây ban đầu có kiểu gen AABBdd và aabbDD, người ta c?

Để tạo ra một giống cây thuần chủng có kiểu gen AAbbDD từ hai giống cây ban đầu có kiểu gen AABBdd và aabbDD, người ta có thể tiến hành:

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng khi nói về ưu thế lai? I. Ưu thế lai được biểu hiện cao nhất ở đời F1 và sau đó ?

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng khi nói về ưu thế lai?
I. Ưu thế lai được biểu hiện cao nhất ở đời F1 và sau đó tăng dần ở các đời tiếp theo.
II. Khi lai khác dòng hoặc lai khác loài, con lai luôn có biểu hiện ưu thế lai.
III. Nếu sử dụng con lai F1 làm giống thì sẽ gây ra hiện tượng thoái hoá giống vì kiểu gen đồng hợp lặn có hại tăng lên.
IV. Trong cùng một tổ hợp lai, phép lai thuận có thể không cho ưu thế lai nhưng phép lai nghịch lại có thể cho ưu thế lai và ngược lại.

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng khi nói về ưu thế lai? I. Ưu thế lai được biểu hiện cao nhất ở đời F1 và sau đó ?

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng khi nói về ưu thế lai?
I. Ưu thế lai được biểu hiện cao nhất ở đời F1 và sau đó giảm dần ở các thế hệ tiếp theo.
II. Ưu thế lai luôn biểu hiện ở con lai của phép lai giữa hai dòng thuần chủng.
III. Các con lai F1 có ưu thế lai cao thường được sử dụng làm giống vì chúng có kiểu hình giống nhau.
IV. Trong cùng một tổ hợp lai, phép lai thuận có thể không cho ưu thế lai nhưng phép lai nghịch lại có thể cho ưu thế lai và ngược lại.

Nuôi cấy các hạt phấn của cơ thể AaBbDdEe, sau đó lưỡng bội hoá để tạo thành giống thuần chủng. Số loại giống mới được t?

Nuôi cấy các hạt phấn của cơ thể AaBbDdEe, sau đó lưỡng bội hoá để tạo thành giống thuần chủng. Số loại giống mới được tạo ra là

Trong trường hợp gen có lợi là trội hoàn toàn, theo giả thuyết siêu trội, phép lai nào sau đây cho F1 có ưu thế lai cao ?

Trong trường hợp gen có lợi là trội hoàn toàn, theo giả thuyết siêu trội, phép lai nào sau đây cho F1 có ưu thế lai cao nhất?

Stranger: "Could you show me how to get to the nearest train station from here?" Lan: “.”

Stranger: "Could you show me how to get to the nearest train station from here?"
Lan: “___________________.”

Son: "I've been awarded a scholarship to Harvard University." Mum: “.”

Son: "I've been awarded a scholarship to Harvard University."
Mum: “___________________.”

The University of Kentucky has held this prestigious title until 1989, when it was granted to the University of Georgia.

The University of Kentucky has held this prestigious title until 1989, when it was granted to the University of Georgia.

There are very large rooms with beautiful decorated walls in her new house.

There are very large rooms with beautiful decorated walls in her new house.

Although they always argue with each other, but they are good friends.

Although they always argue with each other, but they are good friends.

She teaches children with special needs. Many of them have severe learning difficulties.

She teaches children with special needs. Many of them have severe learning difficulties.

He was very tired. He agreed to play tennis.

He was very tired. He agreed to play tennis.

(5)

(5)

(4)

(4)

(3)

(3)

(2)

(2)

(1)

(1)

My father doesn't work in the factory any more Bella told us.

My father doesn't work in the factory any more Bella told us.

He broke up with her but now he thinks that was a mistake.

He broke up with her but now he thinks that was a mistake.

People believed that Jane failed the test because of her laziness.

People believed that Jane failed the test because of her laziness.

The aircraft carrier is indispensable in naval operations against sea or shore based enemies.

The aircraft carrier is indispensable in naval operations against sea or shore based enemies.

I can't spend a lot of time talking about your problem. I have other fish to fry.

I can't spend a lot of time talking about your problem. I have other fish to fry.

He plagued me stupid questions all through lunch.

He plagued me _________ stupid questions all through lunch.

Nobody called the phone, ?

Nobody called the phone, _________?

as the representative at the conference, she felt extremely proud of herself.

_________ as the representative at the conference, she felt extremely proud of herself.

He went to work early this morning he had to translate an urgent letter into English for his boss.

He went to work early this morning _________ he had to translate an urgent letter into English for his boss.

Nobody likes him because he is .

Nobody likes him because he is _________.

He took one of books at random.

He took one of _________ books at _________ random.

Winning the cup in 1998 was just a in the pan - they haven't won the match since then.

Winning the cup in 1998 was just a _________ in the pan - they haven't won the match since then.

I'm not used as early as this.

I'm not used _________ as early as this.

Action movies may have a negative on children.

Action movies may have a negative _________ on children.

David is a rich man because he a lot of money last year.

David is a rich man because he _________ a lot of money last year.

This room is smoky. I wish you smoking.

This room is smoky. I wish you _________ smoking.

If you had taken my advice, you in such difficulties now.

If you had taken my advice, you _________ in such difficulties now.

I didn't to see my aunt when I was in Paris.

I didn't _________ to see my aunt when I was in Paris.

Applications in alter 30 April will not be considered.

Applications _________ in alter 30 April will not be considered.

Don'tin my presentation with your comments like that. It is so annoying and rude.

Don't____________in my presentation with your comments like that. It is so annoying and rude.

Her physical condition was not an impediment to her career as a singer. She has won a lot of prizes.

Her physical condition was not an impediment to her career as a singer. She has won a lot of prizes.

In Thailand. it's against the law to litter on the pavement. If you are caught, you can be fined up to 2000 Baht

In Thailand. it's against the law to litter on the pavement. If you are caught, you can be fined up to 2000 Baht

According to the passage, the results of the experiments with kangaroo rats showed that .

According to the passage, the results of the experiments with kangaroo rats showed that __________.

It is implied by the author that desert animals can exist with little or no water because of.

It is implied by the author that desert animals can exist with little or no water because of__________.

The word "parsimony" in line 10 is closest in meaning to .

The word "parsimony" in line 10 is closest in meaning to __________.

The author states that the kangaroo rat is known for all of the following EXCEPT.

The author states that the kangaroo rat is known for all of the following EXCEPT__________.

Which of the following is NOT a source of water for the desert animals?

Which of the following is NOT a source of water for the desert animals?

The word "expire" inline 3 is closest in meaning to .

The word "expire" inline 3 is closest in meaning to __________.

What is the topic of this passage?

What is the topic of this passage?

It can be inferred from the passage that .

It can be inferred from the passage that __________.

The word "step-by-step" in paragraph 3 is closest in meaning to .

The word "step-by-step" in paragraph 3 is closest in meaning to __________.

Which of the following is NOT the type of books giving information on careers?

Which of the following is NOT the type of books giving information on careers?

The word "it" in paragraph 2 refers to .

The word "it" in paragraph 2 refers to __________.

What is the passage mainly about?

What is the passage mainly about?

It’s a complete waste of time and energy to continue to argue over such a matter.

It’s a complete waste of time and energy to continue to argue over such a __________ matter.

The city preference to job applicants who live there.

The city _____________ preference to job applicants who live there.

We were disappointed that they insisted on such a rigid of the rules.

We were disappointed that they insisted on such a rigid _____________ of the rules.

I think she's very conscious being the only person in the office who didn't have a university education.

I think she's very conscious _____ being the only person in the office who didn't have a university education.

Emissions from the factory are widely suspected of having a effect on health.

Emissions from the factory are widely suspected of having a ______________ effect on health.

The well-dressed businessman the kid wearing a T-shirt in the elevator, not knowing that he was the new CEO.

The well-dressed businessman _____________ the kid wearing a T-shirt in the elevator, not knowing that he was the new CEO.

It is often difficult to clearly between fact and fiction in this book.

It is often difficult to _______________ clearly between fact and fiction in this book.

They have agreed to the proposal principle but we still have to negotiate the terms.

They have agreed to the proposal ___________ principle but we still have to negotiate the terms.

The warranty period is due to at the end of November.

The warranty period is due to ______________ at the end of November.

Because of logging, many of the animals and plants that once flourished in the rainforest are gone forever.

Because of logging, many of the ________________ animals and plants that once flourished in the rainforest are gone forever.

Thuy Tien singer is willing to lend to victims of the flooding.

Thuy Tien singer is willing to lend _______________ to victims of the flooding.

Climate was a factor in establishing where the tournament should be held.

Climate was a ________________ factor in establishing where the tournament should be held.

We wanted to the garage into an extension of the living room.

We wanted to _____________ the garage into an extension of the living room.

It is for him that he cannot see his children.

It is ___________________ for him that he cannot see his children.

There is no new drug on the that will make this disease easier to treat.

There is no new drug on the _______________ that will make this disease easier to treat.

Because Elaine has not paid her electricity bill in five months, her utility company is going to her service.

Because Elaine has not paid her electricity bill in five months, her utility company is going to ______________ her service.

wisdom has it that higher oil prices are bad for economic growth.

_________________ wisdom has it that higher oil prices are bad for economic growth.

Renewable energy resources can help fossil fuels and reduce carbon emissions.

Renewable energy resources can help ______________ fossil fuels and reduce carbon emissions.

In with school rules, the teacher asked him to remove his hat when inside the building.

In ________________ with school rules, the teacher asked him to remove his hat when inside the building.

His public speeches are in direct to his personal lifestyle.

His public speeches are in direct __________________ to his personal lifestyle.

The Navajos are among the indigenous people of North America. (CLOSET)

The Navajos are among the indigenous people of North America. (CLOSET)

With so many areas of woodland being cut down, a lot of wildlife is losing its natural .

With so many areas of woodland being cut down, a lot of wildlife is losing its natural ______________.

He was arrested and charged with causing a in a public place.

He was arrested and charged with causing a ____________________ in a public place.

She failed to all the requirements for entry to the college.

She failed to ____________ all the requirements for entry to the college.

In order to purchase the property, they had to a lengthy application process.

In order to purchase the property, they had to _____________ a lengthy application process.

The highly contagious illness out an entire community of people.

The highly contagious illness _______________ out an entire community of people.

A bomb the city and killed hundreds of people working in the area.

A bomb _________________ the city and killed hundreds of people working in the area.

Mars is sometimes called the Red Planet because of its colour.

Mars is sometimes called the Red Planet because of its ____________ colour.

The final technical report into the accident reinforces the findings of initial investigations. (CLOSET)

The final technical report into the accident reinforces the findings of initial investigations. (CLOSET

He didn't heed of the doctors, and now he's struggling to survive.

He didn't ____________ heed of the doctors, and now he's struggling to survive.

A bad economic situation and rising crime usually go .

A bad economic situation and rising crime usually go _______________.

We wanted to find a camping site that was a little bit off the path.

We wanted to find a camping site that was a little bit off the ________ path.

A number of companies have been putting on politicians to ease up on corporate taxes and regulations.

A number of companies have been putting _________on politicians to ease up on corporate taxes and regulations.

She never allows her personal feelings to interfere her work.

She never allows her personal feelings to interfere ___________ her work.

Her novels have gained in over recent years.

Her novels have gained in ________________ over recent years.

She tried to make of the situation, but I could tell that she was worried.

She tried to make _____________ of the situation, but I could tell that she was worried.

The of the new regime led to a marked decline in women's rights.

The ____________ of the new regime led to a marked decline in women's rights.

All houses within 100 metres of the seas are at of flooding.

All houses within 100 metres of the seas are at ___________ of flooding.

Taxes and fees levied motorists would pay for the new highway.

Taxes and fees levied ______________ motorists would pay for the new highway.

The new software application will collaborative efforts between writers in different countries by allowing them to simu?

The new software application will _______________ collaborative efforts between writers in different countries by allowing them to simultaneously type on one document.

(5)

(5)

(4)

(4)

(3)

(3)

(2)

(2)

(1)

(1)

He was imprisoned because he revealed secrets to the enemies.

He was imprisoned because he revealed secrets to the enemies.

Sorry, I can’t come to your party. I am snowed under with work at the moment.

Sorry, I can’t come to your party. I am snowed under with work at the moment.

The main purpose of this passage is to .

The main purpose of this passage is to __________.

The word “bystander” refers to.

The word “bystander” refers to___________.

Which of the following is NOT implied by the author?

Which of the following is NOT implied by the author?

Which of the following is NOT mentioned in this passage?

Which of the following is NOT mentioned in this passage?

The word “activity” in the first paragraph is most similar to which of the following?

The word “activity” in the first paragraph is most similar to which of the following?

Which of the following best describes the organization of this passage?

Which of the following best describes the organization of this passage?

The phrase “to a good cause” could be best replaced by which of the following?

The phrase “to a good cause” could be best replaced by which of the following?

A porter is talking to Mary in the hotel lobby. - Porter. “May I help you with your suitcase?” -Mary: “.................?

A porter is talking to Mary in the hotel lobby.
- Porter. “May I help you with your suitcase?”
-Mary: “..................”

Linda and Peter are talking about safe driving. - Linda'. “I think drink-driving should be severely punished.” - Peter "?

Linda and Peter are talking about safe driving.
- Linda'. “I think drink-driving should be severely punished.”
- Peter "...............It may cause accidents or even deaths.”

What does the passage mainly discuss?

What does the passage mainly discuss?

Where do people in Kenya give the name to the child?

Where do people in Kenya give the name to the child?

Which of the following is NOT mentioned in paragraph 2?

Which of the following is NOT mentioned in paragraph 2?

The word "undergo" in paragraph 3 is closest in meaning to .

The word "undergo" in paragraph 3 is closest in meaning to _______________.

What does the word "they" in paragraph 3 refer to?

What does the word "they" in paragraph 3 refer to?

It is such an interesting book. I have read it three times

It is such an interesting book. I have read it three times

You can stay in the flat for free. You pay the bills.

You can stay in the flat for free. You pay the bills.

She probably buys this house next week.

She probably buys this house next week.

“I bought these books last week ”. He said

“I bought these books last week ”. He said

My father is less friendly than my mother.

My father is less friendly than my mother.

If the examiner can't make sense of what your essay is about, you'll get the low mark.

If the examiner can't make sense of what your essay is about, you'll get the low mark.

The Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, was established on 8 August 1967 in Bangkok, Thailand, with Indone?

The Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, was established on 8 August 1967 in Bangkok, Thailand, with Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand, joining hands initially.

Dams are used to control flooding, provide water for irrigation, and generating electricity for the surrounding area.

Dams are used to control flooding, provide water for irrigation, and generating electricity for the surrounding area.

The world is becoming more industrialized and the number of animal species that have become extinct have increased.

The world is becoming more industrialized and the number of animal species that have become extinct have increased.

It was an interested book that I bought at Ngoc Binh Store last Sunday

It was an interested book that I bought at Ngoc Binh Store last Sunday

It is important that he into a good university.

It is important that he _____into a good university.

We hung coloured lights around the room for .

We hung coloured lights around the room for_____ .