Cho hai số phức ${{z}{1}}=a+2i,{{z}{2}}=5-4i\,\left( a\in \mathbb{R} \right)$ sao cho $\frac{{{z}{1}}}{{{z}{2}}}$ là số ?

Cho hai số phức ${{z}_{1}}=a+2i,{{z}_{2}}=5-4i\,\left( a\in \mathbb{R} \right)$ sao cho $\frac{{{z}_{1}}}{{{z}_{2}}}$ là số thuần ảo. Số thực $a$ thuộc khoảng nào sau đây?

Số điểm cực trị của hàm số $f\left( x \right)={{x}^{5}}-2{{x}^{3}}+2020$ là

Số điểm cực trị của hàm số $f\left( x \right)={{x}^{5}}-2{{x}^{3}}+2020$ là

Trong không gian, cho tam giác $ABC$ vuông cân tại $A,AB = AC = a$. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay tam giác ?

Trong không gian, cho tam giác $ABC$ vuông cân tại $A,AB = AC = a$. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay tam giác quay quanh cạnh huyền $BC$ bằng

Gọi $A,B$ là giao điểm của đồ thị hàm số $y = \frac{{x + 3}}{{x - 1}}$ và đường thẳng $y = x$. Độ dài đoạn thẳng $AB$ bằ?

Gọi $A,B$ là giao điểm của đồ thị hàm số $y = \frac{{x + 3}}{{x - 1}}$ và đường thẳng $y = x$. Độ dài đoạn thẳng $AB$ bằng

Gọi ${{z}{1}}$ là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình ${{z}^{2}}-4z+5=0$. Giả sử ${{z}{1}}^{2}=a+bi$, $\left( a\,?

Gọi ${{z}_{1}}$ là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình ${{z}^{2}}-4z+5=0$. Giả sử ${{z}_{1}}^{2}=a+bi$, $\left( a\,,\,b\in \mathbb{R} \right)$. Giá trị $a+b$ bằng

Giá trị lớn nhất của hàm số $f\left( x \right)=\frac{{{x}^{2}}+{{\pi }^{2}}}{x}$ trên khoảng $\left( -\infty \,;\,0 \rig?

Giá trị lớn nhất của hàm số $f\left( x \right)=\frac{{{x}^{2}}+{{\pi }^{2}}}{x}$ trên khoảng $\left( -\infty \,;\,0 \right)$ bằng

Xét tích phân $\int\limits{0}^{\frac{\pi }{2}}{{{\sin }^{3}}x\text{d}x}$, nếu đặt $u=\cos x$ thì $\int\limits{0}^{\frac{?

Xét tích phân $\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{2}}{{{\sin }^{3}}x\text{d}x}$, nếu đặt $u=\cos x$ thì $\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{2}}{{{\sin }^{3}}x\text{d}x}$ bằng

Cho số phức $z$ thỏa mãn $\left( 2-3i \right)z=4+7i$. Phần ảo của số phức $z$ bằng

Cho số phức $z$ thỏa mãn $\left( 2-3i \right)z=4+7i$. Phần ảo của số phức $z$ bằng

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d:\frac{x}{1}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z-1}{2}$. Điểm $M$ thuộc $d$ có hoành độ dư?

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d:\frac{x}{1}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z-1}{2}$. Điểm $M$ thuộc $d$ có hoành độ dương sao cho $OM=\sqrt{11}$. Tung độ điểm $M$ là

Trong không gian $Oxyz$, Gọi $(P)$ là mặt phẳng đi qua $O$ và vuông góc với đường thẳng $d:\left\{ \begin{array}{l} x = ?

Trong không gian $Oxyz$, Gọi $(P)$ là mặt phẳng đi qua $O$ và vuông góc với đường thẳng $d:\left\{ \begin{array}{l} x = 1 + t\\ y = - 2t\\ z = 2 - t \end{array} \right.$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của $(P)$?

Cho $a$ và $b$ là hai số thực thỏa mãn ${4^a}{.2^b} = 12$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Cho $a$ và $b$ là hai số thực thỏa mãn ${4^a}{.2^b} = 12$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Tập nghiệm của bất phương trình ${{\log }{\frac{1}{2}}}(2x-1)\ge -2$ là

Tập nghiệm của bất phương trình ${{\log }_{\frac{1}{2}}}(2x-1)\ge -2$ là

Họ nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)=6{{x}^{2}}-\frac{1}{\sqrt{x}}$ là

Họ nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)=6{{x}^{2}}-\frac{1}{\sqrt{x}}$ là

Cho hình trụ có bán kính đáy $r=3$ và chiều cao $h=5$. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

Cho hình trụ có bán kính đáy $r=3$ và chiều cao $h=5$. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như sau. Hàm số đạt cực tiểu tại

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như sau.

Hàm số đạt cực tiểu tại

Cho khối hộp $ABCD.{{A}{1}}{{B}{1}}{{C}{1}}{{D}{1}}$ có thể tích bằng $12$. Thể tích khối chóp${{A}{1}}.ABCD$ bằng

Cho khối hộp $ABCD.{{A}_{1}}{{B}_{1}}{{C}_{1}}{{D}_{1}}$ có thể tích bằng $12$. Thể tích khối chóp${{A}_{1}}.ABCD$ bằng

Nghiệm của phương trình ${{\log }{2}}\left( {{3}^{x}}-1 \right)=3$ là

Nghiệm của phương trình ${{\log }_{2}}\left( {{3}^{x}}-1 \right)=3$ là

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm của phương trình $2f\left( x \right)+1=0$ là

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như sau:

Số nghiệm của phương trình $2f\left( x \right)+1=0$ là

Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 4 và thể tích bằng 32. Chiều cao của khối chóp bằng

Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 4 và thể tích bằng 32. Chiều cao của khối chóp bằng

Có bao nhiêu cách chọn một bộ áo quần từ 3 cái quần khác nhau và 4 cái áo khác nhau?

Có bao nhiêu cách chọn một bộ áo quần từ 3 cái quần khác nhau và 4 cái áo khác nhau?

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\frac{x+2}{{{x}^{2}}+3x+2}$.

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\frac{x+2}{{{x}^{2}}+3x+2}$.

Đường cong bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Đường cong bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Nếu $\int\limits{1}^{5}{2f\left( x \right)dx=4}$ và $\int\limits{1}^{3}{f\left( x \right)dx=7}$ thì $\int{3}^{5}{f}\left?

Nếu $\int\limits_{1}^{5}{2f\left( x \right)dx=4}$ và $\int\limits_{1}^{3}{f\left( x \right)dx=7}$ thì $\int_{3}^{5}{f}\left( x \right)dx$.

Tập xác định của hàm số $y={{\left( 2x-4 \right)}^{-\frac{2}{5}}}$

Tập xác định của hàm số $y={{\left( 2x-4 \right)}^{-\frac{2}{5}}}$

Cho khối nón có độ dài đường sinh $l=5$, bán kính đáy $r=3$. Thể tích của khối nón đã cho bằng

Cho khối nón có độ dài đường sinh $l=5$, bán kính đáy $r=3$. Thể tích của khối nón đã cho bằng

Nghiệm của phương trình ${{2}^{3x+1}}=\frac{1}{4}$ là

Nghiệm của phương trình ${{2}^{3x+1}}=\frac{1}{4}$ là

Với $a$ và $b$ là các số thực dương tùy ý, ${{\log }{4}}{{\left( 2a \right)}^{2}}+{{\log }{3}}\frac{b}{3}$ bằng

Với $a$ và $b$ là các số thực dương tùy ý, ${{\log }_{4}}{{\left( 2a \right)}^{2}}+{{\log }_{3}}\frac{b}{3}$ bằng

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho cấp số cộng $\left( {{un}} \right)$ với ${u1} = - 2$ và ${u8} = 19$. Tổng của $10$ số hạng đầu của cấp số cộng đã ch?

Cho cấp số cộng $\left( {{u_n}} \right)$ với ${u_1} = - 2$ và ${u_8} = 19$. Tổng của $10$ số hạng đầu của cấp số cộng đã cho bằng

Cho khối cầu có đường kính bằng 12. Thể tích của khối cầu đã cho bằng

Cho khối cầu có đường kính bằng 12. Thể tích của khối cầu đã cho bằng

Although they always argue with each other, but they are good friends.

Although they always argue with each other, but they are good friends.

No sooner had the wind stopped blowing when it started to rain heavily.

No sooner had the wind stopped blowing when it started to rain heavily.

Tom is one of the students which get the worst result in the latest exam.

Tom is one of the students which get the worst result in the latest exam.

Difficult though the exam was, he still passed it with flying colours.

Difficult though the exam was, he still passed it with flying colours.

“You're always making terrible mistakes”, said the teacher.

“You're always making terrible mistakes”, said the teacher.

Your coffee is not as good as mine.

Your coffee is not as good as mine.

No one but the experts was able to realize that the painting was an imitation. It greatly resembled the original.

No one but the experts was able to realize that the painting was an imitation. It greatly resembled the original.

It isn't just that the level of education of this school is high. It's that it's also been consistent for years.

It isn't just that the level of education of this school is high. It's that it's also been consistent for years.

How does the writer seem to feel about the future of banks?

How does the writer seem to feel about the future of banks?

The word "their” in the third paragraph refers to

The word "their” in the third paragraph refers to

The author mentions the case of commuters in the third paragraph to illustrate

The author mentions the case of commuters in the third paragraph to illustrate

The word "grip" in the third paragraph is closest in meaning to

The word "grip" in the third paragraph is closest in meaning to

The word "embedded” in the second paragraph is closest in meaning to

The word "embedded” in the second paragraph is closest in meaning to

Which of the following is NOT true about the strong point of e-cash?

Which of the following is NOT true about the strong point of e-cash?

Why does the author mention "a small flat-screen device" in the first paragraph?

Why does the author mention "a small flat-screen device" in the first paragraph?

What is the main idea of the first paragraph?

What is the main idea of the first paragraph?

The author mentions all of the following in the passage EXCEPT

The author mentions all of the following in the passage EXCEPT

It is stated in paragraph 2 that

It is stated in paragraph 2 that ____________

According to the paragraph 2, which of the following is NOT true about the Singapore Science Centre?

According to the paragraph 2, which of the following is NOT true about the Singapore Science Centre?

The word “It” in paragraph 2 refers to

The word “It” in paragraph 2 refers to

What can be the best title of the passage?

What can be the best title of the passage?

(5)

(5)

(4)

(4)

(3)

(3)

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn ${{x}^{2}}f\left( 1-x \right)+2f\left( \frac{2x-?

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn ${{x}^{2}}f\left( 1-x \right)+2f\left( \frac{2x-2}{x} \right)=\frac{-{{x}^{4}}+{{x}^{3}}+4x-4}{x},\ \forall x\ne 0,\ x\ne 1.$ Khi đó $I=\int\limits_{-1}^{1}{f\left( x \right)\text{d}x}$ có giá trị bằng

(2)

(2)

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ {0;1} \right]$ và $\int\limits0^{\frac{\pi }{2}} {f\left( ?

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ {0;1} \right]$ và $\int\limits_0^{\frac{\pi }{2}} {f\left( {\sin x} \right){\rm{d}}x} = 5$. Tính $I = \int\limits_0^\pi {xf\left( {\sin x} \right){\rm{d}}x} $

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có $f\left( 1 \right) = \frac{1}{2}$ và $f'\left( x \right) = \frac{x}{{{{\left( {x +?

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có $f\left( 1 \right) = \frac{1}{2}$ và $f'\left( x \right) = \frac{x}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}}$ với $x > - 1.$ Biết $\int\limits_1^2 {f\left( x \right)dx} = a\ln \frac{b}{c} - d$ (với $a,b,c,d$ là các số nguyên dương, $\frac{b}{c}$ tối giản). Khi đó $a + b + c + d$ bằng

(1)

(1)

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thoả mãn $xf\left( {{x}^{3}} \right)+f\left( {{x}^{2}}-1 \r?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thoả mãn $xf\left( {{x}^{3}} \right)+f\left( {{x}^{2}}-1 \right)={{e}^{{{x}^{2}}}},\,\,\forall x\in \mathbb{R}$. Khi đó $\int\limits_{-1}^{0}{f\left( x \right)\text{d}x}$ bằng:

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ {0;1} \right]$ thoả mãn $6{x^2}.f\left( {{x^3}} \right) + 4f\l?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ {0;1} \right]$ thoả mãn $6{x^2}.f\left( {{x^3}} \right) + 4f\left( {1 - x} \right) = 3\sqrt {1 - {x^2}} $. Tính $\int\limits_0^1 {f\left( x \right){\rm{d}}x} $.

Cho $f\left( x \right)$ là hàm số có đạo hàm liên tục trên $\left[ {0;1} \right]$ và $f\left( 1 \right) = \frac{{ - 1}}{?

Cho $f\left( x \right)$ là hàm số có đạo hàm liên tục trên $\left[ {0;1} \right]$ và $f\left( 1 \right) = \frac{{ - 1}}{{18}},\,\,\int_0^1 {xf'\left( x \right)dx} = \frac{1}{{36}}$. Giá trị của $\int_0^1 {f\left( x \right)dx} $ bằng.

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có $f'\left( x \right) = \left( {x + 4} \right)\sqrt {x + 1} $ với mọi $x > - 1$ và $f\le?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có $f'\left( x \right) = \left( {x + 4} \right)\sqrt {x + 1} $ với mọi $x > - 1$ và $f\left( 0 \right) = 2$. Tích phân $\int_0^3 {f\left( x \right){\rm{d}}x} $ bằng

We enjoy .................... time together in the evening when the family members gather in the living room after a day?

We enjoy .................... time together in the evening when the family members gather in the living room after a day of working hard.

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ xác định và dương trên khoảng $\left( {0; + \infty } \right)$, thỏa mãn ${\left[ {f'\?

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ xác định và dương trên khoảng $\left( {0; + \infty } \right)$, thỏa mãn ${\left[ {f'\left( x \right)} \right]^2} = 12{x^2} - f\left( x \right)f''\left( x \right)$ với mọi $x \in \left( {0; + \infty } \right)$ và $f'\left( 1 \right) = 1;\,f\left( 1 \right) = 4$. Giá trị của $f\left( 2 \right)$ bằng

Cho hàm số $f\left( x \right) = \left\{ \begin{array}{l} 3{x^2} - 4x + 6\,\,{\rm{khi}}\,\,x \ge 1\\ 7 - 2x\,\,\,\,\,\,\,?

Cho hàm số $f\left( x \right) = \left\{ \begin{array}{l} 3{x^2} - 4x + 6\,\,{\rm{khi}}\,\,x \ge 1\\ 7 - 2x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{\rm{khi}}\,\,x < 1 \end{array} \right.$. Khi đó $\int\limits_0^{\frac{\pi }{2}} {\cos x.f\left( {\sin x} \right){\rm{d}}x} + 4\int\limits_e^{{e^3}} {\frac{{f\left( {\ln x} \right)}}{x}{\rm{d}}x} $ bằng

My sister is very fond.......... eating chocolate candy.

My sister is very fond.......... eating chocolate candy.

Cho hàm số $+\infty $ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $2f\left( 1 \right)-3f\left( 0 \right)=0$, $\int\limits{0}^{1}{f\lef?

Cho hàm số $+\infty $ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $2f\left( 1 \right)-3f\left( 0 \right)=0$, $\int\limits_{0}^{1}{f\left( x \right)\text{d}x}=7$. Tính $I=\int\limits_{0}^{2}{\left( 6-x \right){f}'\left( \frac{x}{2} \right)\text{d}x}$

He advised them ........................in class.

He advised them ........................in class.

Cho hàm số$f\left( x \right)$ có $f\left( 0 \right)=-1$và ${f}'\left( x \right)=x\left( 6+12x+{{e}^{-x}} \right),\forall?

Cho hàm số$f\left( x \right)$ có $f\left( 0 \right)=-1$và ${f}'\left( x \right)=x\left( 6+12x+{{e}^{-x}} \right),\forall x\in \mathbb{R}$. Khi đó $\int\limits_{0}^{1}{f\left( x \right)}\text{d}x$bằng

I asked him ..........., but he said nothing.

I asked him ..........., but he said nothing.

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\int\limits{0}^{1}{f\left( x \right)d\text{x}+\int?

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\int\limits_{0}^{1}{f\left( x \right)d\text{x}+\int\limits_{0}^{5}{f\left( x \right)dx=9}}$. Tính tích phân $I=\int\limits_{-1}^{1}{f\left( \left| 3x-2 \right| \right)}dx$

Cho hàm số $f\left( x \right)$thỏa mãn $f\left( 4 \right) = \frac{{36}}{5}$ và $f'\left( x \right) = x\sqrt {x + 5} $, $?

Cho hàm số $f\left( x \right)$thỏa mãn $f\left( 4 \right) = \frac{{36}}{5}$ và $f'\left( x \right) = x\sqrt {x + 5} $, $\forall x \in \left[ { - 5; + \infty } \right)$. Khi đó $\int\limits_4^{11} {f\left( x \right)dx} $ bằng

My responsibility is to ................... my little brothers.

My responsibility is to ................... my little brothers.

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ {0;\,4} \right]$ và thỏa mãn điều kiện $4xf\left( {{x^2}}?

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ {0;\,4} \right]$ và thỏa mãn điều kiện $4xf\left( {{x^2}} \right) + 6f\left( {2x} \right) = \sqrt {4 - {x^2}} $. Tính tích phân $\int\limits_0^4 {f\left( x \right){\kern 1pt} } {\rm{d}}x$.

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $x\sin x$ là một nguyên hàm của hàm số $\frac{f\left( ?

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $x\sin x$ là một nguyên hàm của hàm số $\frac{f\left( x \right)}{{{x}^{2}}}$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $\frac{{f}'\left( x \right)}{x}$ là

Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $5f(x)-7f(1-x)=4x-6{{x}^{2}},\text{ }\forall x\in ?

Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $5f(x)-7f(1-x)=4x-6{{x}^{2}},\text{ }\forall x\in $ $\mathbb{R}$. Biết rằng $\int\limits_{2}^{3}{{{\left| f'(x) \right|}^{2}}}\text{d}x=\frac{a}{b}$ ($\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Tính $a-143b?$

Jim ............ a book at the moment.

Jim ............ a book at the moment.

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ thỏa mãn các điều kiện $f'\left( x \right) = \frac{1}{{{x^2} + 9 + 2\sqrt {{x^2} + 9}?

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ thỏa mãn các điều kiện $f'\left( x \right) = \frac{1}{{{x^2} + 9 + 2\sqrt {{x^2} + 9} }}\,,\,f\left( 4 \right) = 1$. Khi đó $\int\limits_0^4 {f\left( x \right)} dx$ bằng

This is .............. most beautiful song I've ever listened to.

This is .............. most beautiful song I've ever listened to.

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có $f\left( 2 \right) = 1$ và $3f\left( x \right) = \left( {1 - 3x} \right)f'\left( x \ri?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có $f\left( 2 \right) = 1$ và $3f\left( x \right) = \left( {1 - 3x} \right)f'\left( x \right) + \frac{x}{{\sqrt {{x^2} + 5} }},\forall x \in \left( {\frac{1}{3}; + \,\infty } \right)$. Khi đó $\int\limits_1^2 {\frac{{f\left( x \right)}}{{\sqrt {{x^2} + 5} + 2}}{\rm{d}}x} $ bằng

I have lived here .................... 5 years.

I have lived here .................... 5 years.

Cho tích phân $I = \int\limits1^e {\frac{{\sqrt {1 - \ln x} }}{{2x}}{\rm{d}}x} $. Đặt $u = \sqrt {1 - \ln x} $. Khi đó $?

Cho tích phân $I = \int\limits_1^e {\frac{{\sqrt {1 - \ln x} }}{{2x}}{\rm{d}}x} $. Đặt $u = \sqrt {1 - \ln x} $. Khi đó $I$ bằng

Cho hàm số $f\left( x \right)$ là hàm số chẵn và liên tục trên $\left[ { - 1;1} \right]$ thảo mãn $\int\limits{ - 1}^1 {?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ là hàm số chẵn và liên tục trên $\left[ { - 1;1} \right]$ thảo mãn $\int\limits_{ - 1}^1 {f\left( x \right){\rm{d}}x} = \frac{{86}}{{15}},f\left( 1 \right) = 5$. Khi đó $\int\limits_0^1 x f'\left( x \right){\rm{d}}x$ bằng

In my free-time, I often help mom with ............................the house.

In my free-time, I often help mom with ............................the house.

Hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$thỏa $f\left( 2x \right)-xf\left( {{x}^{2}} \right)=2-{{x}^{3}},\,\?

Hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$thỏa $f\left( 2x \right)-xf\left( {{x}^{2}} \right)=2-{{x}^{3}},\,\forall x\in \mathbb{R}$. Khi đó, $\int\limits_{1}^{2}{f\left( x \right)dx}$ bằng?

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình bên. Giá trị $T = \int\limits0^4 {f'\left?

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình bên.
44.png
Giá trị $T = \int\limits_0^4 {f'\left( {x - 2} \right).{\rm{d}}x} + \int\limits_0^1 {f'\left( {x + 2} \right).{\rm{d}}x} $ bằng

Cho $\int\limits0^3 {\frac{{x - 1}}{{1 + \sqrt {1 + x} }}} dx = a + b\ln 2 + c\ln 3$. Tổng $3a + b + c$ bằng

Cho $\int\limits_0^3 {\frac{{x - 1}}{{1 + \sqrt {1 + x} }}} dx = a + b\ln 2 + c\ln 3$. Tổng $3a + b + c$ bằng

Sometimes she does not agree ...................... her husband about child reading but they soon find the solutions.

Sometimes she does not agree ...................... her husband about child reading but they soon find the solutions.

You stayed at home last night, ......................?

You stayed at home last night, ......................?

Claire wanted to know what time .........

Claire wanted to know what time .........

He .................. to the cinema yesterday evening.

He .................. to the cinema yesterday evening.

The boy waved his hands to his mother, who was standing at the school gate, to ................... her attention.

The boy waved his hands to his mother, who was standing at the school gate, to ................... her attention.

When he passes the entrance exam, his parents will be walking on the air.

When he passes the entrance exam, his parents will be walking on the air.

“That is a well-behaved boy whose behaviour has nothing to complain about.”

“That is a well-behaved boy whose behaviour has nothing to complain about.”

How many countries took part in the last Olympic Games?

How many countries took part in the last Olympic Games?

There was a long period without rain in the countryside last year so the harvest was poor.

There was a long period without rain in the countryside last year so the harvest was poor.

Kate: “How lovely your cats are!" - David: “”

Kate: “How lovely your cats are!" - David: “___________”

Jim: “This dictionary is for you. I hope you will find it useful.” - Mai:“”

Jim: “This dictionary is for you. I hope you will find it useful.” - Mai:“___________”

As Joe's roommate, I find him a fairly nice fellow, even if at times it is not easy to his noisy behavior.

As Joe's roommate, I find him a fairly nice fellow, even if at times it is not easy to _______his noisy behavior.

Nobody took any of the warning and they went swimming in the contaminated water.

Nobody took any _______of the warning and they went swimming in the contaminated water.

Sometimes at weekends, my father helps my mom with meals.

Sometimes at weekends, my father helps my mom with _______ meals.

as the most important crop in Hawaii is sugar cane.

_______as the most important crop in Hawaii is sugar cane.

Finding a job in this time of economic crisis is becoming.

Finding a job in this time of economic crisis is becoming_______.

I'm really sleepy today. I wish IBob to the airport last night.

I'm really sleepy today. I wish I_______Bob to the airport last night.

E-mail allows people in touch, regardless of distance.

E-mail allows people _______in touch, regardless of distance.

The song by our listeners as their favorite of the week is "Goodbye Baby" by Tunesmiths.

The song _______by our listeners as their favorite of the week is "Goodbye Baby" by Tunesmiths.

I wonder if you could me a favour, Jackon.

I wonder if you could _______me a favour, Jackon.

You look so tired! Youout too late last night.

You look so tired! You_______out too late last night.

Some modern couples organize their marriage and work out the tasks and duties, which may gradually turn their marriage i?

Some modern couples organize their marriage and work out the tasks and duties, which may gradually turn their marriage into a business or_______ relationship.

While Peter the rose bush in the back yard, the phone rang.

While Peter _______the rose bush in the back yard, the phone rang.

Please accept our apology for the inconvenience this delay is causing all the passengers here at Pearson International A?

Please accept our _______apology for the inconvenience this delay is causing all the passengers here at Pearson International Airport.

If you a wallet in the street, what would you do with it?

If you _______a wallet in the street, what would you do with it?

"I’m sorry for sending the wrong information, Kate" said Rita.

"I’m sorry for sending the wrong information, Kate" said Rita.

People say that Cameron was the best director of his time.

People say that Cameron was the best director of his time.

The news surprised everyone in the family.

The news surprised everyone in the family.

The result of the studies have had a strong impact on future developments.

The result of the studies have had a strong impact on future developments.

The novel was such interesting that I read it from the beginning to the end in 4 hours.

The novel was such interesting that I read it from the beginning to the end in 4 hours.

Sleeping, resting, and to drink fruit juice are the best ways to cure for a cold.

Sleeping, resting, and to drink fruit juice are the best ways to cure for a cold.

It is stated in paragraph 1 that a cultured person

It is stated in paragraph 1 that a cultured person

The word "static" in paragraph 2 could best be replaced by

The word "static" in paragraph 2 could best be replaced by

The word "attributes" in paragraph 1 most likely means

The word "attributes" in paragraph 1 most likely means

The author remarks that culture and civilization are the two words that

The author remarks that culture and civilization are the two words that

Which of the following is NOT true about the word culture?

Which of the following is NOT true about the word culture?

The passage mainly discusses

The passage mainly discusses

The word "It" in paragraph 1 refers to

The word "It" in paragraph 1 refers to

It can be inferred from the passage that since the 20th century

It can be inferred from the passage that since the 20th century________

In spite of her embarrassment before Rodya's urgent and challenging look, she could not deny herself that satisfaction.

In spite of her embarrassment before Rodya's urgent and challenging look, she could not deny herself that satisfaction.

Every time he opens his mouth, he immediately regrets what he said. He is always putting his foot in his mouth.

Every time he opens his mouth, he immediately regrets what he said. He is always putting his foot in his mouth.

The word "ludicrous" paragraph 3 mostly means

The word "ludicrous" paragraph 3 mostly means

What is TRUE according to the passage?

What is TRUE according to the passage?

The pronoun "they" in paragraph 2 refers to

The pronoun "they" in paragraph 2 refers to

What would be an appropriate title for this passage?

What would be an appropriate title for this passage?

Children who spend a lot of time on their computers

Children who spend a lot of time on their computers

Many women prefer to use cosmetics to enhance their beauty and make them look younger.

Many women prefer to use cosmetics to enhance their beauty and make them look younger.

Some people think their abilities have limitations but with encouragement they can perform much better than expected.

Some people think their abilities have limitations but with encouragement they can perform much better than expected.

(5)

(5)

(4)

(4)

(3)

(3)

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm ${f}'\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ 1;e \right]$ thỏa mãn $f\lef?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm ${f}'\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ 1;e \right]$ thỏa mãn $f\left( 1 \right)=\frac{1}{2}$ và $x{f}'\left( x \right)=x{{f}^{2}}\left( x \right)-3f\left( x \right)+\frac{1}{x},\ \left( \forall x\in \left[ 1;e \right] \right).$ Giá trị của $f\left( e \right)$ là

Cho hàm số $f\left( x \right)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}\backslash \left\{ 0 \right\}$ thỏa mãn ${{x}^{2}}{{?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}\backslash \left\{ 0 \right\}$ thỏa mãn ${{x}^{2}}{{f}^{2}}\left( x \right)+\left( 2x-1 \right)f\left( x \right)=x.{f}'\left( x \right)-1,\ \forall x\in \mathbb{R}\backslash \left\{ 0 \right\}$ và $f\left( 1 \right)=-2.$ Tính tích phân $I=\int\limits_{1}^{2}{f\left( x \right)\text{d}x}$

(2)

(2)

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $\left[ 2;4 \right]$ và ${f}'\left( x \right) > 0\ \left(?

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $\left[ 2;4 \right]$ và ${f}'\left( x \right) > 0\ \left( \forall x\in \left[ 2;4 \right] \right).$ Biết rằng $f\left( 2 \right)=\frac{7}{4}$ và $4{{x}^{3}}.f\left( x \right)={{\left[ {f}'\left( x \right) \right]}^{3}}-{{x}^{3}},\ \left( \forall x\in \left[ 2;4 \right] \right),$ giá trị của $f\left( 4 \right)$ bằng

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\left( x-1 \right){f}'\left( x \right)=\f?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\left( x-1 \right){f}'\left( x \right)=\frac{f\left( x \right)}{x+2}$ và $f\left( 2 \right)=2$. Giá trị của $\left| f\left( \frac{86}{85} \right) \right|$ bằng

Cho hàm số $y=f\left( x \right) > 0$ và có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R},$ thỏa mãn $\left( x+1 \right).{f}'\left( x?

Cho hàm số $y=f\left( x \right) > 0$ và có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R},$ thỏa mãn $\left( x+1 \right).{f}'\left( x \right)=\frac{\sqrt{f\left( x \right)}}{x+2}$ và $f\left( 0 \right)={{\left( \frac{\ln 2}{2} \right)}^{2}}.$ Giá trị của $f\left( 3 \right)$ bằng

(1)

(1)

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f\left( x \right) > 0,\ \forall x\in \mathbb{R}?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f\left( x \right) > 0,\ \forall x\in \mathbb{R}.$ Biết $f\left( 0 \right)=1$ và ${f}'\left( x \right)=\left( 2-3x \right).f\left( x \right),$ khi đó giá trị của $f\left( 1 \right)$ bằng

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ 0;1 \right]$ thỏa mãn điều kiện $f\left( x \right)+2f\left( 1-?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ 0;1 \right]$ thỏa mãn điều kiện $f\left( x \right)+2f\left( 1-x \right)=3{{x}^{2}}-6x$, $\forall x\in \left[ 0;1 \right]$. Tính tích phân $I=\int\limits_{0}^{1}{f\left( 1-{{x}^{2}} \right)\text{d}x}$.

Cho hàm số ${y=f\left( x \right)}$ liên tục trên ${\mathbb{R}}$. Biết ${{f}^{3}}\left( x \right)+3f\left( x \right)={{x}?

Cho hàm số ${y=f\left( x \right)}$ liên tục trên ${\mathbb{R}}$. Biết ${{f}^{3}}\left( x \right)+3f\left( x \right)={{x}^{6}}+3{{x}^{4}}+6{{x}^{2}}+4,\ \forall x\in \mathbb{R}.$ Tính tích phân $\int\limits_{0}^{1}{f\left( x \right)\text{d}x}$

Cho hàm số ${y=f\left( x \right)}$ liên tục trên ${\mathbb{R}}$. Biết $f\left( 2x \right)=f\left( x \right)+15{{x}^{4}}+?

Cho hàm số ${y=f\left( x \right)}$ liên tục trên ${\mathbb{R}}$. Biết $f\left( 2x \right)=f\left( x \right)+15{{x}^{4}}+7{{x}^{3}}-6{{x}^{2}},\ \forall x\in \mathbb{R}$ và $f\left( 0 \right)=-2.$ Tính tích phân $\int\limits_{0}^{2}{f\left( x \right)\text{d}x}$

Cho hàm số ${y=f\left( x \right)}$ liên tục trên ${\mathbb{R}}$. Biết $f\left( 3x \right)=f\left( x \right)+26{{x}^{3}}-?

Cho hàm số ${y=f\left( x \right)}$ liên tục trên ${\mathbb{R}}$. Biết $f\left( 3x \right)=f\left( x \right)+26{{x}^{3}}-32{{x}^{2}},\ \forall x\in \mathbb{R}.$ Tính tích phân $\int\limits_{0}^{1}{x.{f}'\left( x \right)\text{d}x}$

Mark is talking to his brother about his favorite color. Mark: “Why do you like red color?” Mark's brother: “”

Mark is talking to his brother about his favorite color.
Mark: “Why do you like red color?”
Mark's brother: “______________________”

Teacher: “Jenny, you've made a good job on the project”. Jenny: “”

Teacher: “Jenny, you've made a good job on the project”.
Jenny: “___________________________”

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $2f\left( x \right)+f\left( 1-x \right)={{x}^{2}},?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $2f\left( x \right)+f\left( 1-x \right)={{x}^{2}},\ \forall x\in \mathbb{R}.$ Tính tích phân $I=\int\limits_{0}^{1}{x.{f}'\left( x \right)\text{d}x}$

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $xf\left( 1-{{x}^{4}} \right)+f\left( {{x}^{3}} \r?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $xf\left( 1-{{x}^{4}} \right)+f\left( {{x}^{3}} \right)={{x}^{9}}+{{x}^{6}}-2{{x}^{5}}+2x+1,$$\forall x\in \mathbb{R}.$ Khi đó $\int\limits_{-1}^{0}{x.{f}'\left( x \right)dx}$ bằng

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f\left( 1-{{x}^{2}} \right)+xf\left( {{x}^{3}} \r?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f\left( 1-{{x}^{2}} \right)+xf\left( {{x}^{3}} \right)=-2{{x}^{10}}+2{{x}^{7}}+2{{x}^{6}}-4{{x}^{4}}+2{{x}^{2}}+x+1,$$\forall x\in \mathbb{R}.$ Khi đó $\int\limits_{-1}^{0}{f\left( x \right)dx}$ bằng

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $xf\left( 1-{{x}^{4}} \right)+f\left( {{x}^{3}} \r?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $xf\left( 1-{{x}^{4}} \right)+f\left( {{x}^{3}} \right)={{x}^{13}}-{{x}^{9}}+3{{x}^{6}}-3{{x}^{5}}+3x+1,$$\forall x\in \mathbb{R}.$ Khi đó $\int\limits_{-1}^{0}{f\left( x \right)dx}$ bằng

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f\left( 1-{{x}^{2}} \right)+xf\left( {{x}^{3}} \r?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f\left( 1-{{x}^{2}} \right)+xf\left( {{x}^{3}} \right)={{x}^{10}}-{{x}^{6}}+{{x}^{4}}-{{x}^{2}}+4x+3,$$\forall x\in \mathbb{R}.$ Khi đó $\int\limits_{-1}^{0}{f\left( x \right)dx}$ bằng

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f\left( 1+{{x}^{3}} \right)+xf\left( {{x}^{4}} \r?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f\left( 1+{{x}^{3}} \right)+xf\left( {{x}^{4}} \right)={{x}^{9}}+{{x}^{6}}-4{{x}^{5}}-2{{x}^{3}}+3x,$ $\forall x\in \mathbb{R}.$ Khi đó $\int\limits_{-1}^{0}{f\left( x \right)dx}$ bằng

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn ${{x}^{2}}.f\left( x \right)+f\left( 1-x \right)?

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn ${{x}^{2}}.f\left( x \right)+f\left( 1-x \right)=2x-{{x}^{4}}.$ Tính tích phân $I=\int\limits_{0}^{1}{f\left( x \right)\text{d}x}$

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $2f\left( x \right)-3f\left( 2-x \right)=-2{{x}^?

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $2f\left( x \right)-3f\left( 2-x \right)=-2{{x}^{2}}+9x-6,\ \forall x\in \mathbb{R}.$ Tính giá trị của tích phân $I=\int\limits_{0}^{2}{x.{f}'\left( x \right)\text{d}x}$

Sports clear my mind. They also help me maintain a healthy lifestyle.

Sports clear my mind. They also help me maintain a healthy lifestyle.

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f\left( x \right)+\left( x-1 \right)f\left( {{x}^?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f\left( x \right)+\left( x-1 \right)f\left( {{x}^{2}}-2x \right)=2{{x}^{5}}-10{{x}^{4}}+15{{x}^{3}}-3{{x}^{2}}-x\ \left( \forall x\in \mathbb{R} \right).$ Tính tích phân $I=\int\limits_{0}^{1}{x.{f}'\left( x \right)\text{d}x}$

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $xf\left( 1-{{x}^{3}} \right)+f\left( {{x}^{2}} \r?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $xf\left( 1-{{x}^{3}} \right)+f\left( {{x}^{2}} \right)=3{{x}^{7}}+{{x}^{4}}-4{{x}^{2}}+1$ $\forall x\in \mathbb{R}.$ Tính tích phân $I=\int\limits_{0}^{1}{x.{f}'\left( x \right)\text{d}x}$

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f\left( 1-{{x}^{2}} \right)+xf\left( {{x}^{3}} \r?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f\left( 1-{{x}^{2}} \right)+xf\left( {{x}^{3}} \right)=2{{x}^{7}}-{{x}^{4}}-{{x}^{2}}+2x+1,\ \forall x\in \mathbb{R}.$ Tính tích phân $I=\int\limits_{-1}^{0}{f\left( x \right)\text{d}x}?$

The proposal seemed like a good idea. The manager refused it.

The proposal seemed like a good idea. The manager refused it.

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f\left( x \right)+\left( 5x-2 \right)f\left( 5{?

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f\left( x \right)+\left( 5x-2 \right)f\left( 5{{x}^{2}}-4x \right)=50{{x}^{3}}-60{{x}^{2}}+23x-1\ \left( \forall x\in \mathbb{R} \right).$ Giá trị của biểu thức $\int\limits_{0}^{1}{f\left( x \right)\text{d}x}$ bằng

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có $f\left( 0 \right)=0$ và ${f}'\left( x \right)={{\left( \cos 2x+\cos x \right)}^{2}}-1?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có $f\left( 0 \right)=0$ và ${f}'\left( x \right)={{\left( \cos 2x+\cos x \right)}^{2}}-1\,,\,\forall x\in \mathbb{R}$. Khi đó tích phân $\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{2}}{f\left( x \right)}\text{d}x$ bằng

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có $f\left( 2 \right)=0$ và ${f}'\left( x \right)=\frac{x+7}{\sqrt{2x-3}},\forall x\in \l?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có $f\left( 2 \right)=0$ và ${f}'\left( x \right)=\frac{x+7}{\sqrt{2x-3}},\forall x\in \left( \frac{3}{2};+\infty \right)$. Biết rằng $\int\limits_{4}^{7}{f\left( \frac{x}{2} \right)\text{d}x}=\frac{a}{b}$ ($a,b\in \mathbb{Z},b > 0,\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Khi đó $a+b$ bằng

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có $f\left( 0 \right) = 0$ và $f'\left( x \right) = \left( {2x + 1} \right){e^{2x}}$,$\fo?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có $f\left( 0 \right) = 0$ và $f'\left( x \right) = \left( {2x + 1} \right){e^{2x}}$,$\forall x\in \mathbb{R}$. Khi đó $\int\limits_0^1 {f\left( x \right){\rm{d}}x} $ bằng

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có $f\left( \frac{\pi }{2} \right)=0$ và ${f}'\left( x \right)=\sin x.{{\sin }^{2}}2x,\ \?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có $f\left( \frac{\pi }{2} \right)=0$ và ${f}'\left( x \right)=\sin x.{{\sin }^{2}}2x,\ \forall x\in \mathbb{R}.$ Khi đó $\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{2}}{f\left( x \right)\text{d}x}$ bằng

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có $f\left( 1 \right)={{e}^{2}}$ và ${f}'\left( x \right)=\frac{2x-1}{{{x}^{2}}}{{e}^{2x}?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có $f\left( 1 \right)={{e}^{2}}$ và ${f}'\left( x \right)=\frac{2x-1}{{{x}^{2}}}{{e}^{2x}}\ \left( \forall x\ne 0 \right).$ Khi đó $\int\limits_{1}^{\ln 3}{xf\left( x \right)\text{d}x}$ bằng

Cho hàm số $f(x)$ biết $f(0)=1$ và ${f}'\left( x \right)=\frac{1}{1+\sin x},\forall x\in \left[ 0;\frac{\pi }{2} \right]?

Cho hàm số $f(x)$ biết $f(0)=1$ và ${f}'\left( x \right)=\frac{1}{1+\sin x},\forall x\in \left[ 0;\frac{\pi }{2} \right].$ Tích phân $\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{2}}{f\left( x \right)\text{d}x}$ bằng

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\left( -1;+\infty \right)$ có ${f}'\left( x \right)=\frac{x+1}{x+2-\sqrt{x?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\left( -1;+\infty \right)$ có ${f}'\left( x \right)=\frac{x+1}{x+2-\sqrt{x+2}}$ và $f\left( 2 \right)=7,$ tính tích phân $I=\int\limits_{2}^{7}{xf\left( x \right)\text{d}x}$

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có $f\left( 0 \right)=2$ và ${f}'\left( x \right)=\frac{x}{\sqrt{x+1}},\ \forall x > -1?

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có $f\left( 0 \right)=2$ và ${f}'\left( x \right)=\frac{x}{\sqrt{x+1}},\ \forall x > -1.$ đó $\int\limits_{3}^{8}{f\left( x \right)\text{d}x}$ bằng

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có $f\left( \ln 3 \right)=4$ và ${f}'\left( x \right)=\frac{{{e}^{x}}}{\sqrt{{{e}^{x}}+?

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có $f\left( \ln 3 \right)=4$ và ${f}'\left( x \right)=\frac{{{e}^{x}}}{\sqrt{{{e}^{x}}+1}},\ \forall x\in \mathbb{R}.$ Khi đó $\int\limits_{\ln 3}^{\ln 8}{{{e}^{x}}f\left( x \right)\text{d}x}$ bằng

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có $f\left( 0 \right)=\frac{1}{2}$ và ${f}'\left( x \right)=\frac{2}{{{\left( {{e}^{x}}+{?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có $f\left( 0 \right)=\frac{1}{2}$ và ${f}'\left( x \right)=\frac{2}{{{\left( {{e}^{x}}+{{e}^{-x}} \right)}^{2}}},\ \forall x\in \mathbb{R}.$ Khi đó $\int\limits_{0}^{1}{f\left( x \right)\text{d}x}$ bằng

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có $f\left( 1 \right)=\frac{-1}{4}$ và ${f}'\left( x \right)=x\ln x,\ \forall x\in \left(?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có $f\left( 1 \right)=\frac{-1}{4}$ và ${f}'\left( x \right)=x\ln x,\ \forall x\in \left( 0;+\infty \right).$ Tích phân $\int\limits_{1}^{e}{f\left( x \right)\text{d}x}$ bằng

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có $f\left( 0 \right)=0$ và ${f}'\left( x \right)={{\sin }^{4}}x,\ \forall x\in \mathbb{R?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có $f\left( 0 \right)=0$ và ${f}'\left( x \right)={{\sin }^{4}}x,\ \forall x\in \mathbb{R}.$ Tích phân $\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{2}}{f\left( x \right)\text{d}x}$ bằng

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có $f\left( 0 \right)=0$ và ${f}'\left( x \right)=\cos x.{{\cos }^{2}}2x,\ \forall x\in \?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có $f\left( 0 \right)=0$ và ${f}'\left( x \right)=\cos x.{{\cos }^{2}}2x,\ \forall x\in \mathbb{R}.$ Khi đó $\int\limits_{0}^{\pi }{f\left( x \right)\text{d}x}$ bằng

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có $f\left( 3 \right)=7$ và ${f}'\left( x \right)=\frac{x}{x+1-\sqrt{x+1}},\ \forall x > ?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có $f\left( 3 \right)=7$ và ${f}'\left( x \right)=\frac{x}{x+1-\sqrt{x+1}},\ \forall x > 0.$
Khi đó $\int\limits_{3}^{8}{xf\left( x \right)\text{d}x}$ bằng

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có $f\left( 3 \right)=3$ và ${f}'\left( x \right)=\frac{x}{x+1-\sqrt{x+1}},\ \forall x > ?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có $f\left( 3 \right)=3$ và ${f}'\left( x \right)=\frac{x}{x+1-\sqrt{x+1}},\ \forall x > 0.$ Khi đó $\int\limits_{3}^{8}{x.f\left( x \right)\text{d}x}$ bằng

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có $f\left( 3 \right)=3$ và ${f}'\left( x \right)=\frac{x}{x+1-\sqrt{x+1}},\ \forall x > ?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có $f\left( 3 \right)=3$ và ${f}'\left( x \right)=\frac{x}{x+1-\sqrt{x+1}},\ \forall x > 0.$ Khi đó $\int\limits_{3}^{8}{f\left( x \right)\text{d}x}$ bằng

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}.$ Biết $f\left( 1 \right)=2$ và $\int\limits{0}^{1}{{{x}^{2}}?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}.$ Biết $f\left( 1 \right)=2$ và $\int\limits_{0}^{1}{{{x}^{2}}{f}'\left( x \right)\text{d}x}=2\int\limits_{e}^{{{e}^{2}}}{\frac{\ln x}{x}f\left( 2-\ln x \right)\text{d}x=6}.$ Giá trị của $\int\limits_{0}^{1}{f\left( x \right)\text{d}x}$ bằng

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}.$ Biết $f\left( 1 \right)=2$ và $\int\limits{0}^{1}{{{x}^{2}}?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}.$ Biết $f\left( 1 \right)=2$ và $\int\limits_{0}^{1}{{{x}^{2}}{f}'\left( x \right)\text{d}x}=\int\limits_{1}^{4}{\frac{1+3\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}f\left( 2-\sqrt{x} \right)dx}=4.$ Giá trị của tích phân $\int\limits_{0}^{1}{f\left( x \right)dx}$ bằng

Cho hàm số $f\left( x \right)$ thỏa mãn $f\left( 1 \right)=2$ và $\int\limits{0}^{1}{x{f}'\left( x \right){{e}^{x}}\text?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ thỏa mãn $f\left( 1 \right)=2$ và $\int\limits_{0}^{1}{x{f}'\left( x \right){{e}^{x}}\text{d}x}=10.$ Giá trị của tích phân $I=\int\limits_{0}^{1}{\left( 1+\frac{1}{\sqrt{x}} \right){{e}^{\sqrt{x}}}f\left( \sqrt{x} \right)\text{d}x}$ thuộc khoảng nào dưới đây?

Nếu $\int\limits{0}^{\pi }{f\left( x \right)\sin x\text{d}x}=20,\ \int\limits{0}^{\pi }{x.{f}'\left( x \right)\sin x\tex?

Nếu $\int\limits_{0}^{\pi }{f\left( x \right)\sin x\text{d}x}=20,\ \int\limits_{0}^{\pi }{x.{f}'\left( x \right)\sin x\text{d}x}=5$ thì $\int\limits_{0}^{{{\pi }^{2}}}{f\left( \sqrt{x} \right)\cos \sqrt{x}\text{d}x}$ bằng

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f\left( 4 \right)=1$;$\,\int\limits{?

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f\left( 4 \right)=1$;$\,\int\limits_{0}^{4}{f\left( x \right)}dx=2$. Tính $I=\,\,\int\limits_{0}^{2}{x.{f}'\left( 2x \right)}dx$.

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\left[ 0;3 \right]$ thỏa mãn các điều kiện $f\left( 3 \right)=0,\ \int\l?

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\left[ 0;3 \right]$ thỏa mãn các điều kiện $f\left( 3 \right)=0,\ \int\limits_{0}^{3}{{{\left[ {f}'\left( x \right) \right]}^{2}}\text{d}x}=\frac{7}{6}$ và $\int\limits_{0}^{3}{\frac{f\left( x \right)\text{d}x}{\sqrt{x+1}}=\frac{-7}{3}.}$ Tích phân $\int\limits_{0}^{3}{f\left( x \right)\text{d}x}$ bằng

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm xác định và nhận giá trị dương trên đoạn $\left[ 0;3 \right].$ Biết rằng $\i?

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm xác định và nhận giá trị dương trên đoạn $\left[ 0;3 \right].$ Biết rằng $\int\limits_{0}^{3}{\frac{{{\left( {f}'\left( x \right) \right)}^{2}}\text{d}x}{1+f\left( x \right)}=\frac{4}{3},\ f\left( 0 \right)=3,\ f\left( 3 \right)=8.}$ Giá trị của $f\left( 2 \right)$ bằng

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $\left[ 1;2 \right]$, thỏa mãn $\int\limits{1}^{2}{{{x}^{4}?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $\left[ 1;2 \right]$, thỏa mãn $\int\limits_{1}^{2}{{{x}^{4}}{{\left[ {f}'\left( x \right) \right]}^{2}}}\text{d}x=\frac{21}{8}.$ Biết rằng $f\left( 1 \right)=2,\ f\left( 2 \right)=\frac{9}{8}.$ Tính tích phân $I=\int\limits_{1}^{2}{f\left( x \right)\text{d}x}$

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $\left[ 1;2 \right]$, thỏa mãn $\int\limits{1}^{2}{\frac{{{?

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $\left[ 1;2 \right]$, thỏa mãn $\int\limits_{1}^{2}{\frac{{{\left[ {f}'\left( x \right) \right]}^{2}}}{{{x}^{4}}}}\text{d}x=155.$ Biết rằng $f\left( 1 \right)=3,\ f\left( 2 \right)=34.$ Tính tích phân $I=\int\limits_{1}^{2}{f\left( x \right)\text{d}x}$