02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Ổ sinh thái của một loài là nơi ở của loài đó. II. Nơi ?

Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Ổ sinh thái của một loài là nơi ở của loài đó.
II. Nơi ở chỉ nơi cư trú, còn ổ sinh thái biểu hiện cách sinh sống của loài đó.
III. Ổ sinh thái đặc trưng cho loài.
IV. Kích thước thức ăn, loại thức ăn của mỗi loài tạo nên các ổ sinh thái về dinh dưỡng.

Khi nói về sự phân bố cá thể trong quần thể, phát biểu nào sau đây đúng?

Khi nói về sự phân bố cá thể trong quần thể, phát biểu nào sau đây đúng?

Cho biết ở Việt Nam, Cá chép phát triển mạnh ở khoảng nhiệt độ $25\,\,\div \,\,35{}^\circ C$. Khi nhiệt độ xuống dưới $2?

Cho biết ở Việt Nam, Cá chép phát triển mạnh ở khoảng nhiệt độ $25\,\,\div \,\,35{}^\circ C$. Khi nhiệt độ xuống dưới $2{}^\circ C$ hoặc cao hơn $44{}^\circ C$ thì cá bị chết. Cá Rô phi phát triển mạnh ở khoảng nhiệt độ $20\,\,\div \,\,35{}^\circ C$, khi nhiệt độ xuống dưới $5,6{}^\circ C$ hoặc cao hơn $42{}^\circ C$ thì cá bị chết. Trong các nhận định sau đây, nhận định nào là sai?

Trong các đặc điểm sau đây có bao nhiêu đặc điểm đặc trưng cho loài có tốc độ tăng trưởng quần thể chậm I. Kích thước cơ?

Trong các đặc điểm sau đây có bao nhiêu đặc điểm đặc trưng cho loài có tốc độ tăng trưởng quần thể chậm
I. Kích thước cơ thể lớn
II. Tuổi thọ cao
III. Tuổi sinh sản lần đầu đến sớm
IV. Dễ bị ảnh hưởng bởi nhân tố sinh thái vô sinh của môi trường

Khi nói về quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Cạnh tranh giành ?

Khi nói về quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Cạnh tranh giành nguồn sống, cạnh tranh giữa các con đực giành con cái (hoặc ngược lại) là hình thức phổ biến.
II. Quan hệ cạnh tranh đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.
III. Cạnh tranh gay gắt làm quan hệ giữa các cá thể trở nên đối kháng là nguyên nhân chủ yếu gây diễn thế sinh thái.
IV. Hiện tượng tỉa thưa ở thực vật và di cư ở động vật làm giảm nhẹ sự cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài.

Đặc trưng nào sau đây là đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật?

Đặc trưng nào sau đây là đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật?

Giả sử 4 quần thể của một loài thú được kí hiệu là A,B,C,D có diện tích khu phân bố và mật độ cá thể như sau:Cho biết di?

Giả sử 4 quần thể của một loài thú được kí hiệu là A,B,C,D có diện tích khu phân bố và mật độ cá thể như sau:
92.png
Cho biết diện tích khu phân bố của mỗi quần thể đều không thay đổi, không có hiện tượng xuất cư và nhập cư. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Quần thể A có kích thước nhỏ nhất
II. Kích thước quần thể B bằng khích thước quần thể D
III. Kích thước quần thể B lớn hơn kích thước quần thể C
IV. Giả sử kích thước quần thể D tăng 1%/ năm thì sau 1 năm, quần thể D tăng thêm 50 cá thể.

Giả sử 4 quần thể của một loài thú được kí hiệu là A,B,C,D có diện tích khu phân bố và mật độ cá thể như sau:Mật độ (cá ?

Giả sử 4 quần thể của một loài thú được kí hiệu là A,B,C,D có diện tích khu phân bố và mật độ cá thể như sau:
91.png
Mật độ (cá thể/ha) 22 25 26 21 Cho biết diện tích khu phân bố của 4 quần thể không thay đổi, không có hiện tượng xuất cư và nhập cư. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Quần thể D có kích thước nhỏ nhất.
II. Kích thước quần thể A lớn hơn kích thuóc quần thể C.
III. Nếu kích thước quần thể B tăng 5%/ năm thì sau 1 năm mật độ cá thể của quần thể này là 26,25 cá thể/ha.
IV. Nếu kích thước của quần thể C tăng 5%/năm thi sau 1 năm quần thể này tăng thêm 152 cá thể.

Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố vô sinh?

Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố vô sinh?

Khi nói về mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể sinh vật, phát biểu nào sai?

Khi nói về mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể sinh vật, phát biểu nào sai?

Nhân tố nào sau đây là nhân tố sinh thái hữu sinh?

Nhân tố nào sau đây là nhân tố sinh thái hữu sinh?

Khi nói về cấu trúc tuổi của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai

Khi nói về cấu trúc tuổi của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai

Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?

Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?

Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật phát biểu nào sau đây sai?

Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật phát biểu nào sau đây sai?

Ví dụ nào sau đây minh họa cho kiểu biến động số lượng các thể của quần thể sinh vật theo chu kì?

Ví dụ nào sau đây minh họa cho kiểu biến động số lượng các thể của quần thể sinh vật theo chu kì?

Số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể được gọi là

Số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể được gọi là

Khi nói về quan hệ giữa cá thể trong quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?

Khi nói về quan hệ giữa cá thể trong quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?

Khi nói về quan hệ giữa các cá thể trong quần thể, có các nội dung: I. Quan hệ cạnh tranh trong quần thể thường gây hiệ?

Khi nói về quan hệ giữa các cá thể trong quần thể, có các nội dung:
I. Quan hệ cạnh tranh trong quần thể thường gây hiện tượng suy thoái dẫn đến diệt vong
II. Khi mật độ vượt quá mức chịu đựng của môi trường các cá thể cạnh tranh với nhau làm tăng khả năng sinh sản
III. Sự phân công trách nhiệm của ong chúa, ong thợ, ong mật trong cùng một đàn ong biểu thị mối quan hệ hỗ trợ cùng loài
IV. Các cá thể trong quần thể có khả năng chống lại dịch bệnh khi sống theo nhóm
Số nội dung nói đúng là:

Giả sử 4 quần thể của một loài thú được kí hiệu A, B, C, D có diện tích khu phân bố và mật độ các thể như sau:Cho biết d?

Giả sử 4 quần thể của một loài thú được kí hiệu A, B, C, D có diện tích khu phân bố và mật độ các thể như sau:
91.png
Cho biết diện tích và khu phân bố của 4 quần thể đều không thay đổi, không có hiện tượng xuất cư và nhập cư. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu đúng?
I. Quần thể A có kích thước nhỏ nhất.
II. Kích thước quần thể B lớn hơn kích thước quần thể C.
III. Nếu kích thước của quần thể B và quần thể D đều tăng 2%/ năm thì sau một năm kích thước của hai quần thể sẽ bằng nhau.
IV. Thứ tự sắp xếp của các quần thể từ kích thước nhỏ đến kích thước lớn là: A, B, C, D.

Một quần thể có kích thước giảm dưới mức tối thiểu dễ đi vào trạng thái suy vong vì:

Một quần thể có kích thước giảm dưới mức tối thiểu dễ đi vào trạng thái suy vong vì:

Phát biểu nào dưới đây là chính xác về các đặc trưng cơ bản của quần thể?

Phát biểu nào dưới đây là chính xác về các đặc trưng cơ bản của quần thể?

Ở miền Bắc Việt Nam, năm nào có nhiệt độ môi trường xuống dưới 8℃ thì năm đó có số lượng bò sát giảm mạnh. Đây là ví dụ ?

Ở miền Bắc Việt Nam, năm nào có nhiệt độ môi trường xuống dưới 8℃ thì năm đó có số lượng bò sát giảm mạnh. Đây là ví dụ về kiểu biến động số lượng cá thể

Khi kích thước của quần thể sinh vật vượt quá mức tối đa, nguồn sống của môi trường không đủ cung cấp cho mọi cá thể tro?

Khi kích thước của quần thể sinh vật vượt quá mức tối đa, nguồn sống của môi trường không đủ cung cấp cho mọi cá thể trong quần thể thì có thể dẫn tới khả năng nào sau đây?

Cho các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Cho các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Các cá thể trong một quần thể có quan hệ sinh thái nào sau đây? 1. Quan hệ hỗ trợ 2. Quan hệ cạnh tranh khác loài?

Các cá thể trong một quần thể có quan hệ sinh thái nào sau đây?
1. Quan hệ hỗ trợ
2. Quan hệ cạnh tranh khác loài
3. Quan hệ đối địch 5. Quan hệ vật ăn thịt - con mồi
Đáp án đúng:

Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?

Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?

Đúc kết từ quá trình cải tổ ở Liên Xô (1985 - 1991) và cải cách - mở cửa ở Trung Quốc (từ năm 1978), bài học kinh nghiệm?

Đúc kết từ quá trình cải tổ ở Liên Xô (1985 - 1991) và cải cách - mở cửa ở Trung Quốc (từ năm 1978), bài học kinh nghiệm hàng đầu cho Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước là gì?

Yếu tố quyết định cho ý thức giữ gìn hòa bình của các quốc gia, dân tộc trên thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai l?

Yếu tố quyết định cho ý thức giữ gìn hòa bình của các quốc gia, dân tộc trên thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?

Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?

Trong xu thế “hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển”, Đảng Cộng sản Việt Nam nhận định đất nước ta có những thời cơ, ?

Trong xu thế “hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển”, Đảng Cộng sản Việt Nam nhận định đất nước ta có những thời cơ, thuận lợi gì khi bước vào thế kỉ XXI?

So với Cách mạng tháng Hai, cuộc Cách mạng tháng Mười Nga (1917) đã giành thắng lợi to lớn và triệt để, vì đã

So với Cách mạng tháng Hai, cuộc Cách mạng tháng Mười Nga (1917) đã giành thắng lợi to lớn và triệt để, vì đã

Khi nói về mối quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Quan?

Khi nói về mối quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Quan hệ cạnh tranh xảy ra khi nguồn sống khan hiếm.
II. Quan hệ cạnh tranh là đặc điểm thích nghi của quần thể.
III. Quan hệ cạnh tranh giúp cho số lượng cá thể trong quần thể được đuy trì ở mức độ phù hợp.
IV. Quan hệ cạnh tranh gay gắt thì các cá thể trở lên đối kháng nhau.

Một trong những tác động to lớn của phong trào giải phóng dân tộc đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ h?

Một trong những tác động to lớn của phong trào giải phóng dân tộc đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Trong cùng một khu vực, hai loài có ổ sinh thái giao nh?

Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Trong cùng một khu vực, hai loài có ổ sinh thái giao nhau càng nhiều thì sự cạnh tranh giữa chúng càng lớn.
II. Trong mỗi môi truờng sống chỉ có một ổ sinh thái nhất định.
III. Kích thước thức ăn, loại thức ăn.... của mỗi loài tạo nên ổ sinh thái về dinh dưỡng của loài đó.
IV. Ổ sinh thải của một loài chính là nơi ở của loài đó.

Đâu là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện xu thế hòa hoãn Đông – Tây trong quan hệ quốc tế (từ đầu những n?

Đâu là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện xu thế hòa hoãn Đông – Tây trong quan hệ quốc tế (từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX)?

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, bản đồ chính trị thế giới thay đổi to lớn và sâu sắc chủ yếu là do

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, bản đồ chính trị thế giới thay đổi to lớn và sâu sắc chủ yếu là do

Một đặc điểm nổi bật trong quan hệ quốc tế giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) là gì?

Một đặc điểm nổi bật trong quan hệ quốc tế giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) là gì?

Từ kết quả cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của các nước ở khu vực Đông Nam Á trong năm 1945 chứng tỏ

Từ kết quả cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của các nước ở khu vực Đông Nam Á trong năm 1945 chứng tỏ

Thực tiễn cho thấy, cả hai cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỉ XX đều liên quan đến

Thực tiễn cho thấy, cả hai cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỉ XX đều liên quan đến

Cho đoạn tư liệu: “Xu thế toàn cầu hóa đã thúc đẩy nhanh sự phát triển và xã hội hóa của lực lượng sản xuất, đưa lại sự ?

Cho đoạn tư liệu: “Xu thế toàn cầu hóa đã thúc đẩy nhanh sự phát triển và xã hội hóa của lực lượng sản xuất, đưa lại sự tăng trưởng cao, góp phần chuyển biến cơ cấu kinh tế…”. Đoạn trích trên phản ánh về

Dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật, xu hướng phát triển chung của các nước tư bản hiện nay là

Dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật, xu hướng phát triển chung của các nước tư bản hiện nay là

Khi nói về cấu trúc tuổi của quần thể, xét các kết luận sau đây: I. Cấu trúc tuổi của quần thể có thể bị thay đổi khi ?

Khi nói về cấu trúc tuổi của quần thể, xét các kết luận sau đây:
I. Cấu trúc tuổi của quần thể có thể bị thay đổi khi có thay đổi của điều kiện môi trường.
II. Cấu trúc tuổi của quần thể phản ánh tỉ lệ của các loại nhóm tuổi trong quần thể.
III. dựa vào cấu trúc tuổi của quần thể có thể biết được thành phần kiểu gen của quần thể.
IV. Cấu trúc tuổi của quần thể không phản ánh tỉ lệ đực cái trong quần thể. Có bao nhiêu kết luận đúng?

Kẻ thù trực tiếp của nhân loại trong hai cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỉ XX là

Kẻ thù trực tiếp của nhân loại trong hai cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỉ XX là

Xét các trường hợp sau: I. Những cá thể có sức sống kém sẽ bị đào thải, kết quả giảm mật độ cá thể của quần thể. II. ?

Xét các trường hợp sau: I. Những cá thể có sức sống kém sẽ bị đào thải, kết quả giảm mật độ cá thể của quần thể.
II. Các cá thể đánh nhau, dọa nạt nhau bằng tiếng hú dẫn tới một số cá thể buộc phải tách ra khỏi đàn.
III. Khi thiếu thức ăn, một số động vật ăn thịt lẫn nhau.
IV. Thực vật tự tỉa thưa làm giảm số lượng cá thể của quần thể.
V. Sự quần tụ giữa các cá thể cùng loài làm tăng khả năng thác nguồn sống của môi trường. Những trường hợp do cạnh tranh cùng loài gây ra là:

Biểu hiện nào dưới đây phản ánh đúng xu thế chủ đạo của thế giới từ sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt đến năm 2000?

Biểu hiện nào dưới đây phản ánh đúng xu thế chủ đạo của thế giới từ sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt đến năm 2000?

Các nước thắng trận trong Chiến tranh thế giới thứ nhất đã họp Hội nghị ở Vécxai (Pháp, 1919 - 1920), nhưng vẫn tiếp tục?

Các nước thắng trận trong Chiến tranh thế giới thứ nhất đã họp Hội nghị ở Vécxai (Pháp, 1919 - 1920), nhưng vẫn tiếp tục họp ở Oastinhtơn (Mĩ, 1920 – 1921) vì lí do nào dưới đây?

Nguyên tắc hàng đầu chỉ đạo những hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc là

Nguyên tắc hàng đầu chỉ đạo những hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc là

Tính chất bao trùm của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga (1917) là gì?

Tính chất bao trùm của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga (1917) là gì?

Hệ thống hòa ước Vécxai - Oasinhtơn được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ nhất không chứa đựng mâu thuẫn nào dưới?

Hệ thống hòa ước Vécxai - Oasinhtơn được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ nhất không chứa đựng mâu thuẫn nào dưới đây?

Một trong những vấn đề được các cường quốc quan tâm khi Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối là gì?

Một trong những vấn đề được các cường quốc quan tâm khi Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối là gì?

Trong hai cuộc chiến tranh thế giới của thế kỉ XX, quốc gia nào không bị chiến tranh tàn phá, đồng thời tận dụng được cơ?

Trong hai cuộc chiến tranh thế giới của thế kỉ XX, quốc gia nào không bị chiến tranh tàn phá, đồng thời tận dụng được cơ hội để làm giàu từ cuộc chiến tranh?

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về mối quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật? ?

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về mối quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật?
I. Khi quan hệ cạnh tranh gay gắt thì các cá thể cạnh tranh yếu có thể bị đào thải khỏi quần thể.
II. Quan hệ cạnh tranh xảy ra khi mật độ cá thể của quần thể tăng lên quá cao, nguồn sống của môi trường không đủ cung cấp cho mọi cá thể trong quần thể.
III. Quan hệ cạnh tranh giúp duy trì số lượng cá thể của quần thể ở mức độ phù hợp, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.
IV. Quan hệ cạnh tranh làm tăng nhanh kích thước của quần thể.

Nhân tố sinh thái có ảnh hưởng thường xuyên rõ rệt nhất đối với sinh vật là

Nhân tố sinh thái có ảnh hưởng thường xuyên rõ rệt nhất đối với sinh vật là

Môi trường sống của vi khuẩn nốt sần Rhizobium cộng sinh trong rễ cây họ đậu là

Môi trường sống của vi khuẩn nốt sần Rhizobium cộng sinh trong rễ cây họ đậu là

Phân bố đều ở thực vật như bụi cây sồi thường liên quan đến:

Phân bố đều ở thực vật như bụi cây sồi thường liên quan đến:

Ở vùng biển Peru, sự biến động số lượng cá cơm liên quan đến hoạt động của hiện tượng El – Nino là kiểu biến động?

Ở vùng biển Peru, sự biến động số lượng cá cơm liên quan đến hoạt động của hiện tượng El – Nino là kiểu biến động?

Khi nói về các đặc trưng cơ bản của quần thể, phát biểu nào sau đây đúng ?

Khi nói về các đặc trưng cơ bản của quần thể, phát biểu nào sau đây đúng ?

Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng? I. Chim ăn sâu và chim ăn hạt cùng sống trên cây nên ổ ?

Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
I. Chim ăn sâu và chim ăn hạt cùng sống trên cây nên ổ sinh thái dinh dưỡng trùng nhau hoàn toàn.
II. Ổ sinh thái đặc trưng cho loài.
III. Kích thước thức ăn, loại thức ăn, hình thức ăn, hình thức bắt mồi của loài tạo nên các ổ sinh thái về dinh dưỡng.
IV. Ổ sinh thái của loài là nơi ở của loài đó.

Hiện tượng nào sau đây là biểu hiện của mối quan hệ hỗ trợ cùng loài?

Hiện tượng nào sau đây là biểu hiện của mối quan hệ hỗ trợ cùng loài?

Cho các yếu tố sau đây: I. Sức sinh sản và mức độ tử vong của quần thể II. Mức độ nhập cư và xuất cư của các cá thể hoặ?

Cho các yếu tố sau đây:
I. Sức sinh sản và mức độ tử vong của quần thể
II. Mức độ nhập cư và xuất cư của các cá thể hoặc ra khỏi quần thể
III. Tác động của các nhân tố sinh thái và lượng thức ăn trong môi trường
IV. sự tăng giảm lượng cá thể của kẻ thù, mức độ phát sinh bệnh tật trong quần thể.
Những yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi kích thước của quần thể là

Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?

Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?

Kiểu phân bố nào thường xuất hiện khi quần thể sống trong điều kiện môi trường đồng nhất?

Kiểu phân bố nào thường xuất hiện khi quần thể sống trong điều kiện môi trường đồng nhất?

Cho các tập hợp cá thể sau: I. Một đàn sói sống trong rừng. II. Một lồng gà bán ngoài chợ. III. Đàn cá rô phi đơn t?

Cho các tập hợp cá thể sau:
I. Một đàn sói sống trong rừng.
II. Một lồng gà bán ngoài chợ.
III. Đàn cá rô phi đơn tính sống dưới ao.
IV. Các con ong thợ lấy mật ở vườn hoa.
V. Một rừng cây.
Có bao nhiêu tập hợp cá thể sinh vật không phải là quần thể?

Số lượng cá thể của ba quần thể thuộc một loài thú được thống kê ở bảng sau:Cho biết diện tích cư trú của ba quần thể nà?

Số lượng cá thể của ba quần thể thuộc một loài thú được thống kê ở bảng sau:87.png
Cho biết diện tích cư trú của ba quần thể này bằng nhau, khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường cho ba quần thể này là như nhau. Phân tích bảng số liệu trên, phát biểu nào sau đây đúng?

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về mối quan hệ cạnh tranh trong quần thể? I. Cạnh tranh xảy ra khi thức ăn hoặc các?

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về mối quan hệ cạnh tranh trong quần thể?
I. Cạnh tranh xảy ra khi thức ăn hoặc các nguồn sống khác trở nên khan hiếm.
II. Cạnh tranh làm xuất hiện đặc điểm thích nghi của các cá thể trong quần thể.
III. Cạnh tranh giúp cho sự phân bố của các cá thể được duy trì ở mức độ phù hợp.
IV. Cạnh tranh gay gắt làm cho các cá thể trở nên đối kháng nhau.

Khi nói về môi trường và nhân tố sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng?

Khi nói về môi trường và nhân tố sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng?

Có bao nhiêu ví dụ sau đây thể hiện mối quan hệ hỗ trợ trong quần thể? I. Bồ nông xếp thành hàng bắt được nhiều cá hơn ?

Có bao nhiêu ví dụ sau đây thể hiện mối quan hệ hỗ trợ trong quần thể?
I. Bồ nông xếp thành hàng bắt được nhiều cá hơn bồ nông đi kiếm ăn riêng rẽ.
II. Khi thiếu thức ăn, cá mập con mới nở ăn các trứng chưa nở.
III. Các cây thông nhựa liền rễ sinh trưởng nhanh hơn, chịu hạn tốt hơn cây sống riêng rẽ.
IV. Các con linh dương đực tranh giành nhau các con linh dương cái trong mùa sinh sản.
V. Chó rừng đi kiếm ăn thành đàn nên bắt được trâu rừng có kích thước lớn hơn.

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về kích thước của quần thể sinh vật? I. Kích thước quần thể là không gian cần thiết ?

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về kích thước của quần thể sinh vật?
I. Kích thước quần thể là không gian cần thiết để quần thể tồn tại và phát triển.
II. Kích thước tối đa là giới hạn lớn nhất về số lượng mà quần thể có thể đạt được, phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.
III. Nếu kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong.
IV. Kích thước quần thể luôn ổn định và giống nhau ở tất cả các quần thể cùng loài.

Giả sử 4 quần thể của một loài thú được kí hiệu là A, B, C, D có diện tích khu phân bố và mật độ cá thể như sau: Cho biế?

Giả sử 4 quần thể của một loài thú được kí hiệu là A, B, C, D có diện tích khu phân bố và mật độ cá thể như sau:
85.png
Cho biết diện tích khu phân bố của 4 quần thể đều không thay đổi, không có hiện tượng xuất cư và nhập cư. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Quần thể A có kích thước nhỏ nhất.
II. Kích thước quần thể B lớn hơn kích thước quần thể C.
III. Nếu kích thước của quần thể B và quần thể D đều tăng 2%/năm thì sau một năm kích thước của hai quần thể này sẽ bằng nhau.
IV. Thứ tự sắp xếp của các quần thể từ kích thước nhỏ đến kích thước lớn là: A, C, B, D.

Khi nói về mối liên quan giữa ADN, ARN và protein ở sinh vật nhân thực, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. ADN làm ?

Khi nói về mối liên quan giữa ADN, ARN và protein ở sinh vật nhân thực, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. ADN làm khuôn để tổng hợp ARN và ngược lại.
II. Một phân tử ADN có thể mang thông tin di truyền mã hóa cho nhiều phân tử protein khác nhau.
III. ADN trực tiếp làm khuôn cho quá trình phiên mã và dịch mã.
IV. Quá trình phiên mã, dịch mã đều diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Một mã di truyền có thể mã hoá cho một hoặc một số loại axít amin. II. Đơn phân ?

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Một mã di truyền có thể mã hoá cho một hoặc một số loại axít amin.
II. Đơn phân cấu trúc của ARN gồm 4 loại nuclêôtít là A, T, G, X.
III. Ở sinh vật nhân thực, axít amin mở đầu cho chuỗi pôlipeptit là mêtiônin.
IV. Phân tử tARN và rARN là những phân tử có cấu trúc mạch kép.
V. Ở trong tế bào, trong các loại ARN thì mARN có hàm lượng cao nhất.
VI. Ở trong cùng một tế bào, ADN là loại axit nucleic có kích thước lớn nhất.

Cho biết các cô đon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: 5’GGX3’ – Gly; 5’XXG3’ – Pro; 5’GXX3’ – Ala; 5’XGG3’ – Arg; ?

Cho biết các cô đon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: 5’GGX3’ – Gly; 5’XXG3’ – Pro; 5’GXX3’ – Ala; 5’XGG3’ – Arg; 5’UXG3’ – Ser; 5’AGX3’ – Ser. Một đoạn mạch gốc của một gen ở vi khuẩn có trình tự các nuclêôtit là 5’GGXXGAXGGGXX3’. Nếu đoạn mạch gốc này mang thông tin mã hóa cho đoạn pôlipeptit có 4 axit amin thì trình tự của 4 axit amin đó là

Có mấy đặc điểm nào sau đây có ở cả quá trình nhân đôi của ADN và quá trình phiên mã? I. Sử dụng nucleotit làm nguyên l?

Có mấy đặc điểm nào sau đây có ở cả quá trình nhân đôi của ADN và quá trình phiên mã?
I. Sử dụng nucleotit làm nguyên liệu cho quá trình tổng hợp.
II. Mạch mới được tổng hợp kéo dài theo chiều từ 5' đến 3'.
III. Đều diễn ra theo nguyên tắc bổ sung.
IV. Sử dụng cả hai mạch của ADN làm khuôn để tổng hợp mạch mới.

Cho biết các cô đon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: 5’GGG3’ – Gly; 5’XXX3’ – Pro; 5’GXU3’ – Ala; 5’XGA3’ – Arg; ?

Cho biết các cô đon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: 5’GGG3’ – Gly; 5’XXX3’ – Pro; 5’GXU3’ – Ala; 5’XGA3’ – Arg; 5’UXG3’ – Ser; 5’AGX3’ – Ser. Một đoạn mạch gốc của một gen ở vi khuẩn có trình tự các nuclêôtit là 3’XXX-AGX-XGA-GGG5’. Nếu đoạn mạch gốc này mang thông tin mã hóa cho đoạn pôlipeptit có 4 axit amin thì trình tự của 4 axit amin đó là

Ở một phân tử mARN, tính từ mã mở đầu đến mã kết thúc có tổng số 690 nuclêôtit. Phân tử mARN này tiến hành dịch mã có 10?

Ở một phân tử mARN, tính từ mã mở đầu đến mã kết thúc có tổng số 690 nuclêôtit. Phân tử mARN này tiến hành dịch mã có 10 ribôxôm trượt qua 1 lần, số lượng axit amin (aa) mà môi trường cung cấp cho quá trình dịch mã là

Một phân tử mARN có 1200 nuclêôtit, trong đó có một bộ ba mở đầu và 3 bộ ba có khả năng kết thúc dịch mã (bộ ba UAA nằm ?

Một phân tử mARN có 1200 nuclêôtit, trong đó có một bộ ba mở đầu và 3 bộ ba có khả năng kết thúc dịch mã (bộ ba UAA nằm cách bộ ba mở đầu 44 bộ ba; bộ ba UGA nằm cách bộ ba mở đầu 50 bộ ba; bộ ba UAG nằm cách bộ ba mở đầu 69 bộ ba. Khi dịch mã, trên phân tử mARN này có 10 ribôxom trượt qua 1 lần thì số axit amin mà môi trường cung cấp cho quá trình dịch mã là

Đặc điểm nào sau đây không đúng với quá trình dịch mã?

Đặc điểm nào sau đây không đúng với quá trình dịch mã?

Khi nói về bộ ba mở đầu ở trên mARN, phát biểu nào sau đây đúng?

Khi nói về bộ ba mở đầu ở trên mARN, phát biểu nào sau đây đúng?

Một phân tử mARN có 2400 nuclêôtit nhưng tính từ bộ ba mở đầu đến bộ ba kết thúc thì có tổng số 900 nuclêôtit. Phân tử m?

Một phân tử mARN có 2400 nuclêôtit nhưng tính từ bộ ba mở đầu đến bộ ba kết thúc thì có tổng số 900 nuclêôtit. Phân tử mARN này dịch mã, các riboxom đều trượt qua 1 lần đã cần môi trường cung cấp 1794 axit amin. Số ribôxôm tham gia dịch mã là

Một phân tử mARN có 1800 nuclêôtit nhưng tính từ bộ ba mở đầu đến bộ ba kết thúc thì có tổng số 903 nuclêôtit. Phân tử m?

Một phân tử mARN có 1800 nuclêôtit nhưng tính từ bộ ba mở đầu đến bộ ba kết thúc thì có tổng số 903 nuclêôtit. Phân tử mARN này dịch mã, các riboxom đều trượt qua 1 lần đã cần môi trường cung cấp 2100 axit amin. Số ribôxôm tham gia dịch mã là

Một phân tử mARN có 1200 nuclêôtit nhưng tính từ bộ ba mở đầu đến bộ ba kết thúc thì có tổng số 420 nuclêôtit. Phân tử m?

Một phân tử mARN có 1200 nuclêôtit nhưng tính từ bộ ba mở đầu đến bộ ba kết thúc thì có tổng số 420 nuclêôtit. Phân tử mARN này dịch mã có 7 riboxom trượt qua 1 lần đã cần môi trường cung cấp bao nhiêu axit amin.

Một phân tử mARN có 1200 nuclêôtit nhưng tính từ bộ ba mở đầu đến bộ ba kết thúc thì có tổng số 303 nuclêôtit. Phân tử m?

Một phân tử mARN có 1200 nuclêôtit nhưng tính từ bộ ba mở đầu đến bộ ba kết thúc thì có tổng số 303 nuclêôtit. Phân tử mARN này dịch mã có 6 riboxom trượt qua 1 lần đã cần môi trường cung cấp bao nhiêu axit amin.

Theo nguyên tắc dịch mã, bộ ba đối mã khớp bổ sung với các bộ ba mã sao 5'AUG3' là.

Theo nguyên tắc dịch mã, bộ ba đối mã khớp bổ sung với các bộ ba mã sao 5'AUG3' là.

Ở một phân tử mARN, tính từ mã mở đầu đến mã kết thúc có chiều dài 306 nm. Phân tử mARN này tiến hành dịch mã có 8 ribôx?

Ở một phân tử mARN, tính từ mã mở đầu đến mã kết thúc có chiều dài 306 nm. Phân tử mARN này tiến hành dịch mã có 8 ribôxôm trượt qua 1 lần. Số lượng axit amin (aa) mà môi trường cung cấp cho quá trình dịch mã là:

Một phân tử mARN có 90 bộ ba. Phân tử mARN này dịch mã có 10 ribôxôm trượt qua 1 lần. Tổng số axit amin mà môi trường cầ?

Một phân tử mARN có 90 bộ ba. Phân tử mARN này dịch mã có 10 ribôxôm trượt qua 1 lần. Tổng số axit amin mà môi trường cần phải cung cấp cho quá trình trên là:

Thông tin di truyền ở trên gen được biểu hiện thành tính trạng trên cơ thể sinh vật thông qua những cơ chế nào?

Thông tin di truyền ở trên gen được biểu hiện thành tính trạng trên cơ thể sinh vật thông qua những cơ chế nào?

Loại phân tử nào sau đây được cấu trúc bởi các đơn phân là axit amin?

Loại phân tử nào sau đây được cấu trúc bởi các đơn phân là axit amin?

Trong tự nhiên, có bao nhiêu loại axit amin cấu trúc nên phân tử protein?

Trong tự nhiên, có bao nhiêu loại axit amin cấu trúc nên phân tử protein?

Trong quá trình phiên mã, tính theo chiều trượt của enzim ARN pôlimeraza thì mạch đơn của gen được dùng làm khuôn tổng h?

Trong quá trình phiên mã, tính theo chiều trượt của enzim ARN pôlimeraza thì mạch đơn của gen được dùng làm khuôn tổng hợp ARN là

Loại enzim nào sau đây có khả năng làm tháo xoắn, tách 2 mạch của 1 đoạn ADN và xúc tác tổng hợp mạch polilnucleotit mới?

Loại enzim nào sau đây có khả năng làm tháo xoắn, tách 2 mạch của 1 đoạn ADN và xúc tác tổng hợp mạch polilnucleotit mới bổ sung với đoạn mạch khuôn?

Một phân tử mARN có 930 đơn phân, trong đó tỷ lệ A:U:G:X = 1:2:2:5. Sử dụng phân tử mARN này để phiên mã ngược thành phâ?

Một phân tử mARN có 930 đơn phân, trong đó tỷ lệ A:U:G:X = 1:2:2:5. Sử dụng phân tử mARN này để phiên mã ngược thành phân tử ADN mạch kép. Nếu phân tử ADN mạch kép có chiều dài bằng chiều dài phân tử ARN thì số nucleotit loại T của ADN mạch kép là

Đặc điểm nào sau đây chỉ có ở quá trình phiên mã của sinh vật nhân thực mà không có ở phiên mã của sinh vật nhân sơ.

Đặc điểm nào sau đây chỉ có ở quá trình phiên mã của sinh vật nhân thực mà không có ở phiên mã của sinh vật nhân sơ.

Tỉ lệ các loại nucleotit trên mạch bổ sung 5’ – 3’ của gen là A:T:G:X = 3:2:2:4. Gen phiên mã 2 lần đã cần môi trường cu?

Tỉ lệ các loại nucleotit trên mạch bổ sung 5’ – 3’ của gen là A:T:G:X = 3:2:2:4. Gen phiên mã 2 lần đã cần môi trường cung cấp 600A. Số nucleotit loại G môi trường cung cấp cho quá trình phiên mã là.

Một phân tử mARN có 720 đơn phân, trong đó tỷ lệ A:U:G:X = 1:3:2:4. Sử dụng phân tử ARN này làm khuôn để phiên mã ngược ?

Một phân tử mARN có 720 đơn phân, trong đó tỷ lệ A:U:G:X = 1:3:2:4. Sử dụng phân tử ARN này làm khuôn để phiên mã ngược tổng hợp nên phân tử ADN mạch kép có chiều dài bằng chiều dài phân tử ARN này.
Theo lí thuyết, có mấy phát biểu sau đây là đúng:
I. Trên phân tử mARN này sẽ có tối đa 240 bộ ba.
II. Có 288 nuclêôtit loại X của mARN này.
III. Số nuclêôtit loại A của ADN này là 288.
IV. Chiều dài của mARN là 2448 Å.

Trên mạch gốc của một gen không phân mảnh có 250 ađênin, 300 timin, 350 guanin, 200 xitôzin. Gen phiên mã 5 lần tạo ra c?

Trên mạch gốc của một gen không phân mảnh có 250 ađênin, 300 timin, 350 guanin, 200 xitôzin. Gen phiên mã 5 lần tạo ra các mARN. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Số nuclêôtit mỗi loại của mỗi phân tử mARN là 300A, 250U, 350X, 200G.
II. Gen có mỗi loại nucleotit chiếm 25%.
III. Số liên kết hóa trị được hình thành giữa các nuclêôtit trong quá trình phiên mã là 5495 liên kết.
IV. Chiều dài của mARN là 374 nm.

Trên mạch gốc của một gen không phân mảnh có 250 ađênin, 300 timin, 350 guanin, 200 xitôzin. Gen phiên mã 5 lần, số liên?

Trên mạch gốc của một gen không phân mảnh có 250 ađênin, 300 timin, 350 guanin, 200 xitôzin. Gen phiên mã 5 lần, số liên kết hóa trị được hình thành giữa các nuclêôtit trong quá trình phiên mã là.

Trên mạch gốc của một gen không phân mảnh có 300 ađênin, 350 timin, 350 guanin, 450 xitôzin. Gen phiên mã tạo ra mARN số?

Trên mạch gốc của một gen không phân mảnh có 300 ađênin, 350 timin, 350 guanin, 450 xitôzin. Gen phiên mã tạo ra mARN số nuclêôtit mỗi loại của phân tử mARN là .

Trên mạch gốc của một gen không phân mảnh có 200 ađênin, 350 timin, 350 guanin, 250 xitôzin. Gen phiên mã tạo ra mARN số?

Trên mạch gốc của một gen không phân mảnh có 200 ađênin, 350 timin, 350 guanin, 250 xitôzin. Gen phiên mã tạo ra mARN số nuclêôtit mỗi loại của phân tử mARN là .

Một phân tử mARN có chiều dài 3366 Å, trong đó tỷ lệ A:U:G:X = 1:3:2:3. Số nuclêôtit mỗi loại của mARN này là.

Một phân tử mARN có chiều dài 3366 Å, trong đó tỷ lệ A:U:G:X = 1:3:2:3. Số nuclêôtit mỗi loại của mARN này là.

Một phân tử mARN có chiều dài 612 nm và tỷ lệ A : U : G : X = 1:2:2:4. Sử dụng phân tử mARN này làm khuôn để phiên mã ng?

Một phân tử mARN có chiều dài 612 nm và tỷ lệ A : U : G : X = 1:2:2:4. Sử dụng phân tử mARN này làm khuôn để phiên mã ngược tổng hợp nên phân tử ADN mạch kép. Nếu phân tử ADN được tổng hợp có chiều dài bằng chiều dài bằng phân tử ARN này thì số nucleotit mỗi loại của ADN là

Một phân tử mARN có chiều dài 2142 A0 và tỷ lệ A : U : G : X = 1:2:2:4. Sử dụng phân tử mARN này làm khuôn để phiên mã n?

Một phân tử mARN có chiều dài 2142 A0 và tỷ lệ A : U : G : X = 1:2:2:4. Sử dụng phân tử mARN này làm khuôn để phiên mã ngược tổng hợp nên phân tử ADN mạch kép. Nếu phân tử ADN được tổng hợp có chiều dài bằng chiều dài bằng phân tử ARN này thì số nucleotit mỗi loại của ADN là

Một phân tử mARN có tỷ lệ A:U:G:X = 1:2:3:4, trong đó số nuclêôtit loại G của mARN này là 390. Số nucleotit loại A của p?

Một phân tử mARN có tỷ lệ A:U:G:X = 1:2:3:4, trong đó số nuclêôtit loại G của mARN này là 390. Số nucleotit loại A của phân tử mARN này là

Một phân tử mARN có chiều dài 0,51 micromet (µm), trong đó tỷ lệ A:U:G:X = 1:3:2:4. Số nuclêôtit loại X của mARN này là

Một phân tử mARN có chiều dài 0,51 micromet (µm), trong đó tỷ lệ A:U:G:X = 1:3:2:4. Số nuclêôtit loại X của mARN này là

Một phân tử mARN có 720 đơn phân, trong đó tỷ lệ A:U:G:X = 1:3:2:4. Số nuclêôtit loại G của mARN này là

Một phân tử mARN có 720 đơn phân, trong đó tỷ lệ A:U:G:X = 1:3:2:4. Số nuclêôtit loại G của mARN này là

Khi thống kê tỉ lệ cá đánh bắt trong các mẻ lưới ở 3 vùng khác nhau, người ta thu được kết quả như sau:

Khi thống kê tỉ lệ cá đánh bắt trong các mẻ lưới ở 3 vùng khác nhau, người ta thu được kết quả như sau
:84.png

Loại axit nuclêic nào sau đây mang bộ ba đối mã (anticôđon)? A. B. C. D.

Loại axit nuclêic nào sau đây mang bộ ba đối mã (anticôđon)? A. B. C. D.

Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Kích thước quần thể dao động từ g?

Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Kích thước quần thể dao động từ giá trị tối thiểu tới giá trị tối đa và sự dao động này khác nhau giữa các loài.
II. Kích thước quần thể là khoảng không gian cần thiết để quần thể tồn tại và phát triển.
III. Kích thước tối đa là giới hạn lớn nhất về số lượng mà quần thể có thể đạt được, phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.
IV. Kích thước tối thiểu là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển.

Cho các phát biểu sau: I. Quần thể sinh vật tăng trưởng theo tiềm năng sinh học có mức độ sinh sản giảm và mức độ tử v?

Cho các phát biểu sau:
I. Quần thể sinh vật tăng trưởng theo tiềm năng sinh học có mức độ sinh sản giảm và mức độ tử vong tăng.
II. Quần thể sinh vật tăng trưởng theo tiềm năng sinh học khi điều kiện môi trường không bị giới hạn.
III. Quần thể sinh vật tăng trưởng theo tiềm năng sinh học khi điều kiện môi trường bị giới hạn và không đồng nhất.
IV. Quần thể sinh vật tăng trưởng theo tiềm năng sinh học khi cá thể có kích thước nhỏ, sinh sản nhiều, đòi hỏi điều kiện chăm sóc nhiều. Theo phương diện lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu đúng:

Về phương diện lí thuyết, quần thể sinh vật tăng trưởng theo tiềm năng sinh học khi xảy ra bao nhiêu điều kiện điều tron?

Về phương diện lí thuyết, quần thể sinh vật tăng trưởng theo tiềm năng sinh học khi xảy ra bao nhiêu điều kiện điều trong số các điều kiện dưới đây?
I. Mức độ sinh sản giảm và mức độ tử vong tăng.
II. Nguồn sống của môi trường rất dồi dào.
III. Điều kiện môi trường bị giới hạn và không đồng nhất.
IV. Không gian cư trú của quần thể không bị giới hạn.
V. Mức độ sinh sản và mức độ tử vong xấp xỉ như nhau.
VI. Điều kiện ngoại cảnh hoàn toàn thuận lợi.
VII. Khả năng sinh học của cá thể thuận lợi cho sự sinh sản.

Để bảo quản các loại hạt ngũ cốc được lâu hơn, người ta thường tiến hành sấy khô. Ví dụ trên cho thấy vai trò của nhân t?

Để bảo quản các loại hạt ngũ cốc được lâu hơn, người ta thường tiến hành sấy khô. Ví dụ trên cho thấy vai trò của nhân tố nào đối với hoạt động sống của vi sinh vật?

Kiểu phân bố ngẫu nhiên có ý nghĩa sinh thái là

Kiểu phân bố ngẫu nhiên có ý nghĩa sinh thái là

Cho các phát biểu sau về nguyên nhân gây biến động và điều chỉnh số lượng của quần thể, có bao nhiêu phát biểu đúng? I. ?

Cho các phát biểu sau về nguyên nhân gây biến động và điều chỉnh số lượng của quần thể, có bao nhiêu phát biểu đúng?
I. Trong các nhân tố vô sinh, nhân tố khí hậu ảnh hưởng thường xuyên và rõ rệt nhất.
II. Trong tự nhiên, quần thể luôn có xu hướng tự điều chỉnh về trạng thái cân bằng.
III. Biến động không theo chu kì xảy ra do những hoạt động bất thường của môi trường tự nhiên hay do hoạt động khai thác quá mức của con người.
IV. Biến động theo chu kì xảy ra do con người can thiệp.

Kiểu phân bố ngẫu nhiên của các cá thể trong quần thể thường gặp khi

Kiểu phân bố ngẫu nhiên của các cá thể trong quần thể thường gặp khi

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về mối quan hệ giữa các cá thể của quần thể sinh vật trong tự nhiên?

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về mối quan hệ giữa các cá thể của quần thể sinh vật trong tự nhiên?

Khi nói về kích thước quầ n thể, phát biểu nào sau đây đúng? I. Nếu kích thước quầ n thể giả m xuống dư ớ i mức t ố i t?

Khi nói về kích thước quần thể, phát biểu nào sau đây đúng?
I. Nếu kích thước quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu thì quần thể sẽ rơi vào trạng thái tuyệt chủ ng.
II. Nếu không có nhập cư và tỉ lệ sinh sản bằng tỉ lệ tử vong thì kích thư ớc quần thể sẽ được duy trì ổn định.
III. Cạnh tranh cùng loài góp phần duy trì ổn định kích thước quầ n thể phù hợp với sức chứa của môi trường.
IV. Nếu môi trường số ng thuận lợi, nguồn sống dồi dào thì tỉ lệ sinh sản tăng và thường dẫn tới làm tăng kích thước quần thể.

Giới hạn sinh thái là gì?

Giới hạn sinh thái là gì?

Cho các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng? I. Mật độ cá thể của quần thể là một trong những đặc trưng cơ bản ?

Cho các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?
I. Mật độ cá thể của quần thể là một trong những đặc trưng cơ bản của quần thể.
II. Trong điều kiện môi trường không giới hạn, quần thể tăng trưởng theo tiềm năng sinh học.
III. Phát tán chỉ bao gồm sự xuất cư của các cá thể.
IV. Mức độ tử vong là số lượng cá thể của quần thể bị chết đi trong một đơn vị thời gian.

Quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật:

Quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật:

Trong các kiểu phân bố cá thể của quần thể sinh vật, kiểu phân bố phổ biến nhất là

Trong các kiểu phân bố cá thể của quần thể sinh vật, kiểu phân bố phổ biến nhất là

Cho các nhận xét sau về kích thước quần thể, có bao nhiêu nhận xét đúng? I. Nếu kích thước quần xuống dưới mức tối thiể?

Cho các nhận xét sau về kích thước quần thể, có bao nhiêu nhận xét đúng?
I. Nếu kích thước quần xuống dưới mức tối thiểu thì chắc chắn sẽ bị diệt vong.
II. Kích thước quần thể (tính theo số lượng cá thể) luôn tỉ lệ thuận với kích thước của cá thể trong quần thể.
III. Kích thước quần thể giao động từ giá trị tối thiểu đến giá trị tối đa và sự giao động này khác nhau giữa các loài.
IV. Kích thước tối đa là giới hạn lớn nhất về số lượng mà quần thể có thể đạt được, phù hợp với điều kiện sống của môi trường.

Kiểu phân bố nào sau đây không phải là phân bố cá thể củ a quầ n thể sinh vật trong t ự nhiên?

Kiểu phân bố nào sau đây không phải là phân bố cá thể củ a quần thể sinh vật trong tự nhiên?

Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng của quần thể giao phối?

Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng của quần thể giao phối?

Khi nói về mức sinh sản và mức tử vong của quần thể, kết luận nào sau đây sai?

Khi nói về mức sinh sản và mức tử vong của quần thể, kết luận nào sau đây sai?

Có bao nhiêu nhận xét sau là đúng khi nói về ổ sinh thái? I. Giới hạn sinh thái của một nhân tố sinh thái là ổ sinh thái?

Có bao nhiêu nhận xét sau là đúng khi nói về ổ sinh thái?
I. Giới hạn sinh thái của một nhân tố sinh thái là ổ sinh thái của loài về nhân tố sinh thái đó.
II. Tổ hợp các giới hạn sinh thái của các nhân tố sinh thái làm thành một ổ sinh thái chung của loài.
III. Các loài cùng chung nơi ở đều có các ổ sinh thái giống nhau.
IV. Kích thước thức ăn, loại thức ăn, hình thức bắt mồi,… của mỗi loài tạo nên các ổ sinh thái về dinh dưỡng.

Khi nói về các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?

Khi nói về các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?

Có các loại môi trường sống phổ biến là

Có các loại môi trường sống phổ biến là

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật?

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật?

Cho các nhận xét sau về mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể, có bao nhiêu nhận xét đúng? I. Mật độ cá thể của q?

Cho các nhận xét sau về mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể, có bao nhiêu nhận xét đúng?
I. Mật độ cá thể của quần thể càng tăng thì cạnh tranh cùng loài càng giảm.
II. Khi nguồn thức ăn của quần thể càng đồi dào thì sự cạnh tranh về dinh dưỡng càng gay gắt.
III. Cạnh tranh cùng loài có thể dẫn đến hiện tượng tự tỉa thưa ở thực vật.
IV. Ăn thịt lẫn nhau là hiện tượng xảy ra phổ biến ở các quần thể động vật.

Loại nuclêôtit nào sau đây không phải là đơn phân cấu tạo nên phân tử ARN?

Loại nuclêôtit nào sau đây không phải là đơn phân cấu tạo nên phân tử ARN?

Khi nghiên cứu về nguyên tắc bổ sung ở ARN, phát biểu nào sau đây đúng?

Khi nghiên cứu về nguyên tắc bổ sung ở ARN, phát biểu nào sau đây đúng?

Một phân tử mARN có chiều dài 816 nm và có tỉ lệ A:U:G:X = 2:3:3:4. Số nuclêôtit loại A của mARN này là

Một phân tử mARN có chiều dài 816 nm và có tỉ lệ A:U:G:X = 2:3:3:4. Số nuclêôtit loại A của mARN này là

Một phân tử mARN có tổng số 2400 nucleotit, trong đó tỉ lệ A:U:G:X = 1:3:2:4. Số nuclêôtit mỗi loại của mARN này là

Một phân tử mARN có tổng số 2400 nucleotit, trong đó tỉ lệ A:U:G:X = 1:3:2:4. Số nuclêôtit mỗi loại của mARN này là

Một phân tử ARN có tổng số 1800 nucleotit, trong đó tỉ lệ của các loại nucleotit là: 15%A; 20%U; 30%G; 35%X. Số nucleoti?

Một phân tử ARN có tổng số 1800 nucleotit, trong đó tỉ lệ của các loại nucleotit là: 15%A; 20%U; 30%G; 35%X. Số nucleotit mỗi loại của ARN là.

Khi kích thước của quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu thì

Khi kích thước của quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu thì

Khi nói về đặc trưng cơ bản của quần thể, phát biểu nào sau đây sai?

Khi nói về đặc trưng cơ bản của quần thể, phát biểu nào sau đây sai?

Cho các phát biểu sau về sự phân bố các cá thể trong quần thể, có bao nhiêu phát biểu đúng? I. Phân bố theo nhóm là kiể?

Cho các phát biểu sau về sự phân bố các cá thể trong quần thể, có bao nhiêu phát biểu đúng?
I. Phân bố theo nhóm là kiểu phân bố phổ biến nhất.
II. Phân bố ngẫu nhiên thường gặp khi điều kiện sống phân bố không đồng đều, các cá thể không cạnh tranh gay gắt.
III. Sự phân bố các cây thông trong rừng thông là một ví dụ về phân bố đồng đều.
IV. Phân bố đồng đều có ý nghĩa làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.

Phát biểu nào sau đây khi nói về kích thước của quần thể sinh vật là đúng?

Phát biểu nào sau đây khi nói về kích thước của quần thể sinh vật là đúng?

Cho các thông tin sau: I. Điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể. II. Giảm bớt tính chất căng thẳng của sự cạnh tranh.?

Cho các thông tin sau:
I. Điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể.
II. Giảm bớt tính chất căng thẳng của sự cạnh tranh.
III. Tăng khả năng sử dụng nguồn sống từ môi trường.
IV. Tìm nguồn sống mới phù hợp với từng cá thể.
Có bao nhiêu thông tin nói về ý nghĩa của sự nhập cư hoặc di cư của những cá thể cùng loài từ quần thể này sang quần thể khác?

Quan sát số lư ợ ng voi ở trong mộ t quần xã sinh vật, người ta đếm được 125 con/km2. S ố liệu trên cho ta biết được đặc?

Quan sát số lư ợ ng voi ở trong mộ t quần xã sinh vật, người ta đếm được 125 con/km2. S ố liệu trên cho ta biết được đặc trưng nào của quần thể ?

Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể không dẫn tới:

Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể không dẫn tới:

Nếu kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong. Có bao nhiê?

Nếu kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong. Có bao nhiêu trường hợp sau đây không phải là nguyên nhân làm cho quần thể suy giảm và dẫn tới diệt vong?
I. Số lượng cá thể quá ít nên sự giao phối gần thường xảy ra, đe dọa sự tồn tại của quần thể.
II. Do số lượng cá thể giảm nên dễ làm phát sinh đột biến, dẫn tới làm tăng tỉ lệ kiểu hình có hại.
III. Khả năng sinh sản suy giảm do cá thể đực ít có cơ hội gặp gỡ với cá thể cái.
IV. Sự cạnh tranh cùng loài làm suy giảm số lượng cá thể của loài dẫn tới diệt vong.

Khi nói về các đặc trưng cơ bản của quần thể, phát biểu nào sau đây đúng?

Khi nói về các đặc trưng cơ bản của quần thể, phát biểu nào sau đây đúng?

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về mối quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật? ?

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về mối quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật?
I. Khi quan hệ cạnh tranh gay gắt thì các cá thể cạnh tranh yếu có thể bị đào thải khỏi quần thể.
II. Quan hệ c ạnh tranh chỉ xảy ra khi mật độ cá thể của quần thể tăng lên quá cao, nguồn sống của môi trường không đủ cung cấp cho mọi cá thể trong quần thể.
III. Quan hệ cạnh tranh giúp duy trì số lư ợng cá thể của quần thể ở mức độ phù hợp, đảm bảo sự tồn t ại và phát triển của quần thể.
IV. Quan hệ cạnh tranh làm tăng nhanh kích thước của quần thể.

Trong các ví dụ sau, có bao nhiêu ví dụ về sự biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật theo chu kì? I. Số lượng?

Trong các ví dụ sau, có bao nhiêu ví dụ về sự biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật theo chu kì?
I. Số lượng cây tràm ở rừng U Minh Thư ợng bị giảm mạnh do cháy rừng vào năm 2002.
II. Số lượng cá chép ở Hồ Tây bị giảm mạnh do ô nhiễm môi trường nư ớc.
III. Số lư ợng sâu hại lúa bị giảm mạnh khi người nông dân sử dụng thuốc trừ sâu hóa học.
IV. Cứ 7 năm, số lượng cá cơm ở vùng biển Pêru bị giảm do có dòng nư ớc nóng chảy qua làm cá chết hàng lo ạt.

Khi nói về cấu trúc tuổi của quần thể, xét các kết luận sau đây: I. Cấu trúc tuổi của quần thể có thể bị thay đổi khi ?

Khi nói về cấu trúc tuổi của quần thể, xét các kết luận sau đây:
I. Cấu trúc tuổi của quần thể có thể bị thay đổi khi có sự thay đổi của điều kiện môi trường.
II. Dựa vào cấu trúc tuổi của quần thể có thể biết được thành phần kiểu gen của quần thể
III. Cấu trúc tuổi của quần thể phản ánh tỉ lệ đực:cái trong quần thể
V. Trong t ự nhiên, quần thể của mọi loài sinh vật đều có cấu trúc tuổi gồm 3 nhóm tuổi: tuổi trước sinh sả n, tuổi sinh sản và tuổi sau sinh sản
VI. Cấu trúc tuổi của quần thể đơn giản hay phức tạp liên quan đến tuổi thọ của quần thể và vùng phân bố của loài Có bao nhiêu k ết luận đúng ?

Trên một cây to, có nhiều loài chim sinh sống, có loài sống trên cao, loài sống dưới thấp là ví dụ về

Trên một cây to, có nhiều loài chim sinh sống, có loài sống trên cao, loài sống dưới thấp là ví dụ về

Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập, tương tác bổ sung, trong đó có A và B quy?

Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập, tương tác bổ sung, trong đó có A và B quy định quả đỏ; các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng. Cho hai cây giao phấn với nhau, thu được F1 có 100% kiểu hình hoa trắng. Có tối đa bao nhiêu sơ đồ lai cho kết quả như vậy?

Immediate and easy access to information in the world is a standard expectation.

Immediate and easy access to information in the world ____________ is a standard expectation.

Lifespans have increased pretty dramatically over the last century or so, in large part due to in medicine that have ne?

Lifespans have increased pretty dramatically over the last century or so, in large part due to _____ in medicine that have nearly eliminated certain deadly infectious diseases.

Many retail outlets emphasize lifestyle themes, such as the outdoors, to increase the of their products.

Many retail outlets emphasize lifestyle themes, such as the outdoors, to increase the ____ of their products.

Eating right and exercising are essential to a healthy lifestyle.

Eating right and exercising are essential to ____ a healthy lifestyle.

Everything that parents do will be very likely to their children through the learning process.

Everything that parents do will be very likely ____ to their children through the learning process.

Technology has people live in communities that are more responsive to their needs and that can actually improve their l?

Technology has ____ people live in communities that are more responsive to their needs and that can actually improve their lives.

It can be argued that the future of human life on the planet rests on smooth transition to cities that are more efficie?

It can be argued that the future of human life on the planet rests on ____ smooth transition to cities that are more efficient and less wasteful.

It was an awkward situation, and so there was a great silence from ends of the telephone line, since person could find?

It was an awkward situation, and so there was a great silence from _________ ends of the telephone line, since _________ person could find anything to say.

In David Copperfield, Charles Dickens gives fictionalized account of early life.

In David Copperfield, Charles Dickens gives _________ fictionalized account of _________ early life.

Although we are making good progress at the moment, it seems that we’ll need two weeks or so to complete the project pr?

Although we are making good progress at the moment, it seems that we’ll need _________ two weeks or so to complete the project properly.

the furniture delivered, except for one of the chairs.

_________ the furniture _________ delivered, except for one of the chairs.

If you've got a crush on someone you can't wait to see them. If it's just an acquaintance you probably wait until tomor?

If you've got a crush on someone you can't wait to see them.
If it's just an acquaintance you ____ probably wait until tomorrow, or the day after.

When children have strong, positive relationship with their parents, they are to succeed in school. A

When children have strong, positive relationship with their parents, they are ____ to succeed in school. A

We are in search of happiness, but to of us, it means a different thing.

We are _________ in search of happiness, but to _________ of us, it means a different thing.

Human beings can clash very easily, is why it's hard for some people to maintain many friendships.

Human beings can clash very easily, ____ is why it's hard for some people to maintain many friendships.

When you move into a new place, it's not just your inner space that you need . Make friends with your neighbors, the sta?

When you move into a new place, it's not just your inner space that you need ____. Make friends with your neighbors, the staff in your building or village.

That old man is not mad at all; he is just as sane as else.

That old man is not mad at all; he is just as sane as _________ else.

Having good friends who love and support you you are is really important to your happiness.

Having good friends who love and support you ____ you are is really important to your happiness.

Friends will come and go in your life, but more important than is your friends' acceptance of you for who you are.

Friends will come and go in your life, but more important than ____ is your friends' acceptance of you for who you are.

“How much are those melons?” – “Two dollars .”

“How much are those melons?” – “Two dollars _________.”

Generation gaps when two age groups begin to see the world from significantly different perspectives.

Generation gaps ____ when two age groups begin to see the world from significantly different perspectives.

We can go by road, because are normally free from heavy traffic at this time of day.

We can go by _________ road, because _________ are normally free from heavy traffic at this time of day.

The new student is a real snob: he refuses to mix with in his class.

The new student is a real snob: he refuses to mix with _________ in his class.

The great French novelist Honore de Balzac would make revision when he was proofreading his work that was left of the ?

The great French novelist Honore de Balzac would make _________ revision when he was proofreading his work that _________ was left of the original text in the end.

of the great libraries of ancient times survived; were destroyed in fires, or by volcanoes, others in wars and invasio?

_________ of the great libraries of ancient times survived; _________ were destroyed in fires, or by volcanoes, others in wars and invasions.

I like to go the cinema twice on day.

I like to go the cinema twice on _________ day.

You should always make your own decisions by yourself, no matter what it is.

You should always make ___________your own decisions by yourself, no matter what it is.

Adolescents' friendships tend to last longer than do of childhood.

Adolescents' friendships tend to last longer than do ____ of childhood.

The friendship between Byron and Shelley as one of the closest in English literature history.

The friendship between Byron and Shelley ____ as one of the closest in English literature history.

We are so accustomed to using the Internet it seems almost natural, and we often forget that it's not.

We are so accustomed to using the Internet ____ it seems almost natural, and we often forget that it's not.

Many people are afraid to think for themselves because that involves their own lives.

Many people are afraid to think for themselves because that involves ____ their own lives.

There has never been, nor , anything quite so special as the love between the mother and a son.

There has never been, nor ____, anything quite so special as the love between the mother and a son.

Being independent is a mixture of many things from teaching yourself new things to on an adventure all on your own.

Being independent is a mixture of many things from teaching yourself new things to ____ on an adventure all on your own.

A generation gap is commonly perceived differences between generations that cause conflict and complicate communication?

A generation gap is commonly perceived ____ differences between generations that cause conflict and complicate communication, creating a "gap."

Due to generation gaps, a child may explain to an adult how to use technology, an older man passes the time reading.

Due to generation gaps, a child may explain to an adult how to use technology, ____ an older man passes the time reading.

One factor that generation gaps is the accelerating rate of change in society.

One factor that ____ generation gaps is the accelerating rate of change in society.

Generations can be divided group's language, technological influences, workplace attitudes, general consciousness and w?

Generations can be divided ____ group's language, technological influences, workplace attitudes, general consciousness and way of life.

Among the benefits of doing voluntary work you can step out of your comfort zone, you more self-aware.

Among the benefits of doing voluntary work ______ you can step out of your comfort zone, _______ you more self-aware.

Getting smart about the causes of poverty will allow you to connect on a deeper level.

Getting smart about the _________________causes of poverty will allow you to connect on a deeper level.

By reaching out and smiling, showing compassion, listening, offering a of gentle advice, you remind both yourself and t?

By reaching out and smiling, showing compassion, listening, offering a _____ of gentle advice, you remind both yourself and the _____ what the bigger picture is, and bring a little burst of more light and happiness into the world.

If we are all too busy someone who is in emotional need, it can leave the person wondering what's the real point of eve?

If we are all too busy ____ someone who is in emotional need, it can leave the person wondering what's the real point of everything.

I tell them the truth, regardless of they want to hear.

I tell them the truth, regardless of _________they want to hear.

It was a change for Timor-Leste when it became a member of ASEAN.

It was a ____ change for Timor-Leste when it became a member of ASEAN.

No matter what the future , the member countries should always be cooperated for the development of ASEAN.

No matter what the future ____, the member countries should always be cooperated for the development of ASEAN.

Yesterday, she her colleague for criticizing her work. She said she was very sorry.

Yesterday, she ____ her colleague for criticizing her work. She said she was very sorry.

When you find money on the street and you don't know it belongs to, collect and help save someone's life.

When you find money on the street and you don't know ____ it belongs to, collect and help save someone's life.

Dyslexia is a lifelong condition that .

Dyslexia is a lifelong condition that _________________.

of the candidates an opportunity to discuss his point of view.

_________ of the candidates _________ an opportunity to discuss his point of view.

We can, if you agree, watch the sunset time, when Jane and Mary are free, too.

We can, if you agree, watch the sunset _________ time, when Jane and Mary are free, too.

When nests during spring nesting season, Canadian geese are fiercely territorial.

When _____________ nests during spring nesting season, Canadian geese are fiercely territorial.

The number of employees who (not finish) their work yet (have) to work on the weekend.

The number of employees who ________ (not finish) their work yet _______ (have) to work on the weekend.

The leaves of the white mulberry provide food for silkworms, silk fabrics are woven.

The leaves of the white mulberry provide food for silkworms, ______ silk fabrics are woven.

If you don't want to see his posts any more, his Facebook page.

If you don't want to see his posts any more, _________his Facebook page.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

DMCA.com Protection Status

Khóa học online và Sách ID được phân phổi bởi

Cty cổ phần đầu tư phát triển iMus

Chính sách và quy định chung
Chính sách bảo mật thông tin