Moon.vn - Tìm ID
02432 99 98 98 MoonBook.vn Tài liệu miễn phí Xếp hạng Box
Kích hoạt Sách ID
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Chiếu một chùm sáng song song hẹp gồm bốn thành phần đơn sắc: đỏ, vàng, lam và tím từ một môi trường trong suốt tới mặt ?

Chiếu một chùm sáng song song hẹp gồm bốn thành phần đơn sắc: đỏ, vàng, lam và tím từ một môi trường trong suốt tới mặt phẳng phân cách với không khí có góc tới 37°. Biết chiết suất của môi trường này đối với ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng, lam và tím lần lượt là 1,643; 1,657; 1,672 và 1,685. Thành phần đơn sắc không thể ló ra không khí là 

Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, cam?

Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, cam, vàng, lam, đỏ. Tia ló đơn sắc màu lam đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường). Không kể tia sáng màu lam, trong số các tia sáng đơn sắc ló ra ngoài không khí thì tia sát với mặt phân cách nhất là

Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, lam?

Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, cam. Tia ló đơn sắc màu lam đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường). Không kể tia đơn sắc màu lam các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu

Chiếu xiên một tịa sáng hẹp gồm 4 ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng, lục, lam từ thủy tinh ra ngoài không khí. Biết cả bốn tia ?

Chiếu xiên một tịa sáng hẹp gồm 4 ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng, lục, lam từ thủy tinh ra ngoài không khí. Biết cả bốn tia đều có tia ló ra ngoài không khí. So với phương tia tới, tia khúc xạ nào bị lệch ít nhất

Chiếu xiên từ nước ra không khí một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, và?

Chiếu xiên từ nước ra không khí một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, vàng và tím. Biết cả 3 tia đều có tia ló ra ngoài không khí. Gọi rđ, rv, rt lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu vàng và tia màu tím. Hệ thức đúng là

Chiếu một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc lục và tím từ không khí tới mặt nước thì

Chiếu một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc lục và tím từ không khí tới mặt nước thì

Trong các ánh sáng đơn sắc sau: đỏ, cam, vàng, lục, tím, vận tốc của các ánh sáng đơn sắc trong thủy tinh là nhỏ nhất

Trong các ánh sáng đơn sắc sau: đỏ, cam, vàng, lục, tím, vận tốc của các ánh sáng đơn sắc trong thủy tinh là nhỏ nhất

Chiết suất của thủy tinh đối với thành phần ánh sáng đơn sắc nào nhỏ nhất trong các ánh sáng đơn sắc sau: lục, cam, vàng?

Chiết suất của thủy tinh đối với thành phần ánh sáng đơn sắc nào nhỏ nhất trong các ánh sáng đơn sắc sau: lục, cam, vàng, tím, chàm

Chiết suất của một môi trường trong suốt nhất định đối với ánh sáng

Chiết suất của một môi trường trong suốt nhất định đối với ánh sáng 

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chiết suất của một môi trường?

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chiết suất của một môi trường? 

Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu đỏ vào nước trong suốt, ánh sáng nhìn từ dưới mặt nước

Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu đỏ vào nước trong suốt, ánh sáng nhìn từ dưới mặt nước

Các chiến dịch Việt Bắc (thu - đông 1947), Biên giới (thu - đông 1950) và Điện Biên Phủ (1954) của quân dân Việt Nam?

Các chiến dịch Việt Bắc (thu - đông 1947), Biên giới (thu - đông 1950) và Điện Biên Phủ (1954) của quân dân Việt Nam có điểm chung nào sau đây?

Điểm mới trong nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (5 - 1941) So với Luận cương chính trị (10 - 1930) c?

Điểm mới trong nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (5 - 1941) So với Luận cương chính trị (10 - 1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương là

Sự phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành hai tổ chức cộng sản (1929) chứng tỏ

Sự phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành hai tổ chức cộng sản (1929) chứng tỏ

Sự thất bại của phong trào yêu nước ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX chứng tỏ

Sự thất bại của phong trào yêu nước ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX chứng tỏ

Hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (9 - 1953) xác định phương hướng chiến lược trong ?

Hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (9 - 1953) xác định phương hướng chiến lược trong động - xuân 1953 - 1954 là tiến công vào những hướng

Quân Anh và quân Trung Hoa dân quốc vào Việt Nam sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đều có hành động nào s?

Quân Anh và quân Trung Hoa dân quốc vào Việt Nam sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đều có hành động nào sau đây?

Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga có điểm giống nhau nào sau đây?

Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga có điểm giống nhau nào sau đây?

Một trong những đặc điểm của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

Một trong những đặc điểm của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

Phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam mang tính thống nhất cao vì

Phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam mang tính thống nhất cao vì

Sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925) và Việt Nam Quốc dân đảng (1927) đều

Sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925) và Việt Nam Quốc dân đảng (1927) đều

Hình thức cạnh tranh chủ yếu giữa các cường quốc từ sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt đến năm 2000 là

Hình thức cạnh tranh chủ yếu giữa các cường quốc từ sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt đến năm 2000 là

Việc kí kết Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức năm 1972

Việc kí kết Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức năm 1972

Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam trong những năm 1975 - 1976 đã

Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam trong những năm 1975 - 1976 đã

Chiến thắng Đường 14 - Phước Long (từ ngày 22 - 12 - 1974 đến ngày 6 - 1 - 1975) của quân dân miền Nam cho thấy

Chiến thắng Đường 14 - Phước Long (từ ngày 22 - 12 - 1974 đến ngày 6 - 1 - 1975) của quân dân miền Nam cho thấy

Trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam (1965 - 1968), Mĩ sử dụng chiến lược quân sự mới nào sau đây?

Trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam (1965 - 1968), Mĩ sử dụng chiến lược quân sự mới nào sau đây?

Trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam (1961 - 1965), Mĩ sử dụng chiến thuật nào sau đây?

Trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam (1961 - 1965), Mĩ sử dụng chiến thuật nào sau đây?

Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương đã

Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương đã

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 - 1941) đã

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 - 1941) đã

Phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam diễn ra trong điều kiện lịch sử nào sau đây?

Phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam diễn ra trong điều kiện lịch sử nào sau đây?

Khi mới thành lập (1927), Việt Nam Quốc dân đảng nếu chủ trương

Khi mới thành lập (1927), Việt Nam Quốc dân đảng nếu chủ trương

Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1952 - 1973?

Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1952 - 1973?

Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở châu Phi đặc biệt phát triển từ những năm 50 của thế kỉ XX, trước hết là?

Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở châu Phi đặc biệt phát triển từ những năm 50 của thế kỉ XX, trước hết là khu vực

Từ những năm 60 - 70 của thế kỉ XX, các nước sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) chuyển sang thực hiện c?

Từ những năm 60 - 70 của thế kỉ XX, các nước sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) chuyển sang thực hiện chiến lược kinh tế hướng ngoại là do tác động của yếu tố nào sau đây?

Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2 - 1945), nước nào cần trở thành một quốc gia thống nhất và dân chủ?

Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2 - 1945), nước nào cần trở thành một quốc gia thống nhất và dân chủ?

Từ Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (12 - 1986), Việt Nam

Từ Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (12 - 1986), Việt Nam

Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954 - 1975) kết thúc bằng thắng lợi của chiến dịch

Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954 - 1975) kết thúc bằng thắng lợi của chiến dịch

Ngay sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết, Mĩ có hành động nào sau đây ở miền Nam Việt Nam?

Ngay sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết, Mĩ có hành động nào sau đây ở miền Nam Việt Nam?

Với thắng lợi của chiến dịch nào trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), quân đội Việt Nam giành đượ?

Với thắng lợi của chiến dịch nào trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), quân đội Việt Nam giành được thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ)?

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 - 1939 xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Đ?

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 - 1939 xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Đông Dương là

Kẻ thù trực tiếp, trước mắt của nhân dân Việt Nam trong những năm 1936 - 1939 là

Kẻ thù trực tiếp, trước mắt của nhân dân Việt Nam trong những năm 1936 - 1939 là

Phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam dẫn đến sự hình thành của

Phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam dẫn đến sự hình thành của

Tổ chức nào sau đây được lập ra tại Hà Nội vào tháng 3 - 1929?

Tổ chức nào sau đây được lập ra tại Hà Nội vào tháng 3 - 1929?

Năm 1927, những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc trong các lớp huấn luyện cán bộ tại Quảng Châu (Trung Quốc) được xuất bản t?

Năm 1927, những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc trong các lớp huấn luyện cán bộ tại Quảng Châu (Trung Quốc) được xuất bản thành tác phẩm

Lực lượng xã hội nào ở Việt Nam đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn của tư bản Pháp (1923)?

Lực lượng xã hội nào ở Việt Nam đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn của tư bản Pháp (1923)?

Trong những năm 1960 - 1973, nền kinh tế của quốc gia nào có sự phát triển “thần kỳ”?

Trong những năm 1960 - 1973, nền kinh tế của quốc gia nào có sự phát triển “thần kỳ”?

Trong những năm 90 của thế kỉ XX, nền kinh tế Mĩ có biểu hiện nào sau đây?

Trong những năm 90 của thế kỉ XX, nền kinh tế Mĩ có biểu hiện nào sau đây?

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra đời năm 1967 do các nước trong khu vực nhận thấy cần

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra đời năm 1967 do các nước trong khu vực nhận thấy cần

Quốc gia nào sau đây tuyên bố độc lập và thành lập nước cộng hòa vào năm 1950?

Quốc gia nào sau đây tuyên bố độc lập và thành lập nước cộng hòa vào năm 1950?

Sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga kế thừa địa vị pháp lí của Liên Xô tại

Sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga kế thừa địa vị pháp lí của Liên Xô tại

Năm 1921, Đảng Bonsevich Nga quyết định

Năm 1921, Đảng Bonsevich Nga quyết định

Hỗn hợp E gồm chất X (CnH2n+4O4N2) và chất Y (CmH2m+3O2N) đều là các muối amoni của axit cacboxylic với amin. Cho 0,12 m?

Hỗn hợp E gồm chất X (CnH2n+4O4N2) và chất Y (CmH2m+3O2N) đều là các muối amoni của axit cacboxylic với amin. Cho 0,12 mol E tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,19 mol NaOH, đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ gồm 18,24 gam một muối và 7,15 gam hỗn hợp hai amin. Phần trăm khối lượng của Y trong E là

Đốt cháy hoàn toàn 6,46 gam hỗn hợp E gồm ba este no, mạch hở X, Y, Z (đều tạo bởi axit cacboxylic và ancol; MX Y Z 2, t?

Đốt cháy hoàn toàn 6,46 gam hỗn hợp E gồm ba este no, mạch hở X, Y, Z (đều tạo bởi axit cacboxylic và ancol; MX < MY < MZ < 248) cần vừa đủ 0,235 mol O2, thu được 5,376 lít khí CO2. Cho 6,46 gam E tác dụng hết với dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với lượng phản ứng) rồi chưng cất dung dịch, thu được hỗn hợp hai ancol đồng đẳng kế tiếp và hỗn hợp chất rắn khan T. Đốt cháy hoàn toàn T, thu được Na2CO3, CO2 và 0,18 gam H2O. Phân tử khối của Z là

Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở đều tạo bởi axit cacboxylic với ancol no, trong đó có hai este đơn chức và một este hai ch?

Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở đều tạo bởi axit cacboxylic với ancol no, trong đó có hai este đơn chức và một este hai chức. Đốt cháy hoàn toàn 3,82 gam X trong O2, thu được H2O và 0,16 mol CO2. Mặt khác, cho 3,82 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol đồng đẳng kế tiếp và dung dịch chứa 3,38 gam hỗn hợp muối. Đun nóng toàn bộ Y với H2SO4 đặc, thu được tối đa 1,99 gam hỗn hợp ba ete. Phần trăm khối lượng của este có phân tử khối nhỏ nhất trong X là

Tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa chất béo: Bước 1: Cho vào bát sử nhỏ khoảng 2 ml dầu dừa và 6 ml dung dịch NaOH 40%. ?

Tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa chất béo:
Bước 1: Cho vào bát sử nhỏ khoảng 2 ml dầu dừa và 6 ml dung dịch NaOH 40%.
Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 30 phút và thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi rồi để nguội hỗn hợp.
Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 7 - 10 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên hỗn hợp.
Phát biểu nào sau đây đúng?

Điện phân dung dịch X gồm 0,2 mol NaCl và a mol Cu(NO3)2 (với các điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không ?

Điện phân dung dịch X gồm 0,2 mol NaCl và a mol Cu(NO3)2 (với các điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không thay đổi), thu được dung dịch Y có khối lượng giảm 17,5 gam so với khối lượng của X. Cho m gam Fe vào Y đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Z, khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và (m – 0,5) gam hỗn hợp kim loại. Giả thiết hiệu suất điện phân là 100%, nước bay hơi không đáng kể. Giá trị của a là

Cho các phát biểu sau: (a) Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ hay tinh bột đều thu được glucozơ. (b) Thủy phân hoàn toàn cá?

Cho các phát biểu sau:
(a) Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ hay tinh bột đều thu được glucozơ.
(b) Thủy phân hoàn toàn các triglixerit luôn thu được glixerol.
(c) Tơ poliamit kém bền trong dung dịch axit và dung dịch kiềm.
(d) Muối mononatri glutamat được ứng dụng làm mì chính (bột ngọt).
(e) Saccarozơ có phản ứng tráng bạc.
Số phát biểu đúng là

Dẫn từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch chứa 0,01 mol Ca(OH)2. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (y gam) vào thể tích k?

Dẫn từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch chứa 0,01 mol Ca(OH)2. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (y gam) vào thể tích khí CO2 tham gia phản ứng (x lít) được biểu diễn như đồ thị:
806660[de].png
Giá trị của m là

Nung nóng a mol hỗn hợp gồm: axetilen, vinylaxetilen và hiđro (với xúc tác Ni, giả thiết chỉ xảy ra phản ứng cộng H2), t?

Nung nóng a mol hỗn hợp gồm: axetilen, vinylaxetilen và hiđro (với xúc tác Ni, giả thiết chỉ xảy ra phản ứng cộng H2), thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 là 20,5. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được 0,3 mol CO2 và 0,25 mol H2O. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

Cho este hai chức, mạch hở X (C7H10O4) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng, thu được ancol Y (no, hai chức) v?

Cho este hai chức, mạch hở X (C7H10O4) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng, thu được ancol Y (no, hai chức) và hai muối của hai axit cacboxylic Z và T (MZ < MT). Chất Y không hòa tan được Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. Phát biểu nào sau đây sai?

Cho các phát biểu sau: (a) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch AlCl3 có xuất hiện kết tủa. (b) Nhiệt phân hoàn toàn Cu(NO3?

Cho các phát biểu sau:
(a) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch AlCl3 có xuất hiện kết tủa.
(b) Nhiệt phân hoàn toàn Cu(NO3)2 tạo thành Cu.
(c) Hỗn hợp Na2O và Al (tỉ lệ mol 1 : 1) tan hết trong nước dư.
(d) Trong công nghiệp dược phẩm, NaHCO3 được dùng để điều chế thuốc đau dạ dày.
(e) Trong công nghiệp, Al được sản xuất bằng phương pháp điện phân nóng chảy AlCl3.
Số phát biểu đúng là

Xà phòng hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm các triglixerit bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol và hỗn hợp X gồm ba mu?

Xà phòng hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm các triglixerit bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol và hỗn hợp X gồm ba muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa hoàn toàn m gam E, thu được 68,96 gam hỗn hợp Y. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam E thì cần vừa đủ 6,14 mol O2. Giá trị của m là

Cho 0,56 gam hỗn hợp X gồm C và S tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3 đặc, nóng, thu được 0,16 mol hỗn hợp khí gồm ?

Cho 0,56 gam hỗn hợp X gồm C và S tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3 đặc, nóng, thu được 0,16 mol hỗn hợp khí gồm NO2 và CO2. Mặt khác, đốt cháy 0,56 gam X trong O2 dư rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào dung dịch Y chứa 0,02 mol NaOH và 0,03 mol KOH, thu được dung dịch chứa m gam chất tan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Thực hiện phản ứng este hóa giữa 4,6 gam ancol etylic với lượng dư axit axetic, thu được 4,4 gam este. Hiệu suất phản ứn?

Thực hiện phản ứng este hóa giữa 4,6 gam ancol etylic với lượng dư axit axetic, thu được 4,4 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa là

Để hòa tan hoàn toàn 1,02 gam Al2O3 cần dùng tối thiểu V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là

Để hòa tan hoàn toàn 1,02 gam Al2O3 cần dùng tối thiểu V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là

Cho các polime sau: poli(vinyl clorua), poli(metyl acrylat), poli(etylen terephtalat), nilon-6,6. Số polime được điều ch?

Cho các polime sau: poli(vinyl clorua), poli(metyl acrylat), poli(etylen terephtalat), nilon-6,6. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

Cho lượng dư Fe lần lượt tác dụng với các dung dịch: CuSO4, HCl, AgNO3, H2SO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn to?

Cho lượng dư Fe lần lượt tác dụng với các dung dịch: CuSO4, HCl, AgNO3, H2SO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số trường hợp sinh ra muối sắt(II) là

Thủy phân este X có công thức C4H8O2, thu được ancol etylic. Tên gọi của X là

Thủy phân este X có công thức C4H8O2, thu được ancol etylic. Tên gọi của X là 

Phát biểu nào sau đây là sai?

Phát biểu nào sau đây là sai?

Chất rắn X vô định hình, màu trắng, không tan trong nước nguội. Thủy phân X với xúc tác axit hoặc enzim, thu được chất Y?

Chất rắn X vô định hình, màu trắng, không tan trong nước nguội. Thủy phân X với xúc tác axit hoặc enzim, thu được chất Y. Chất X và Y lần lượt là

Phản ứng hóa học nào sau đây có phương trình ion rút gọn: H+ + OH– → H2O?

Phản ứng hóa học nào sau đây có phương trình ion rút gọn: H+ + OH → H2O? 

Cho 0,1 mol Gly-Ala tác dụng với dung dịch KOH dư, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol KOH đã phản ứ?

Cho 0,1 mol Gly-Ala tác dụng với dung dịch KOH dư, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol KOH đã phản ứng là

Cho 90 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 80%, thu được V lút khí CO2. Giá trị của V là

Cho 90 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 80%, thu được V lút khí CO2. Giá trị của V là

Phát biểu nào sau đây đúng?

Phát biểu nào sau đây đúng?

Nghiền nhỏ 1 gam CH3COONa cùng với 2 gam vôi tôi xút (CaO và NaOH) rồi cho vào đáy ống nghiệm. Đun nóng đều ống nghiệm, ?

Nghiền nhỏ 1 gam CH3COONa cùng với 2 gam vôi tôi xút (CaO và NaOH) rồi cho vào đáy ống nghiệm. Đun nóng đều ống nghiệm, sau đó đun tập trung phần có chứa hỗn hợp phản ứng. Hiđrocacbon sinh ra trong thí nghiệm trên là

Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam Mg bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2. Giá trị của V là

Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam Mg bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2. Giá trị của V là

Cho khí H2 dư qua ống đựng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 5,6 gam Fe. Giá trị củ?

Cho khí H2 dư qua ống đựng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 5,6 gam Fe. Giá trị của m là

Công thức của sắt(III) hiđroxit là

Công thức của sắt(III) hiđroxit là

Nước chứa nhiều ion nào sau đây được gọi là nước cứng?

Nước chứa nhiều ion nào sau đây được gọi là nước cứng?

Hiđroxit nào sau đây dễ tan trong nước ở điều kiện thường?

Hiđroxit nào sau đây dễ tan trong nước ở điều kiện thường? 

Số nguyên tử oxi trong phân tử glucozơ là

Số nguyên tử oxi trong phân tử glucozơ là

Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp?

Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp?

Sắt có số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau đây?

Sắt có số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau đây? 

Công thức của nhôm clorua là

Công thức của nhôm clorua là 

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?

Kim loại Fe tác dụng với dung dịch nào sau đây sinh ra khí H2?

Kim loại Fe tác dụng với dung dịch nào sau đây sinh ra khí H2?

Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được

Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được 

Khí X được tạo ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch, gây hiệu ứng nhà kính. Khí X là

Khí X được tạo ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch, gây hiệu ứng nhà kính. Khí X là 

Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường?

Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường?

Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất?

Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất?

The weather was perfect. The girls were playing soccer.

The weather was perfect. The girls were playing soccer.

Some of these factories have been torn down. Some of them have been converted to artists’ studios.

Some of these factories have been torn down. Some of them have been converted to artists’ studios.

Whatever the methods used to obtain the results, drugs were definitely not involved.

Whatever the methods used to obtain the results, drugs were definitely not involved.

It is the ability to incorporate loan words that makes English so rich in vocabulary.

It is the ability to incorporate loan words that makes English so rich in vocabulary.

The report has still not been written.

The report has still not been written.

Each of functions of the body, even thinking, requires the expenditure of energy.

Each of functions of the body, even thinking, requires the expenditure of energy.

Perhaps the most distinctive features of insects and undoubtedly one of the most important reasons for their success is ?

Perhaps the most distinctive features of insects and undoubtedly one of the most important reasons for their success is their quite well-developed sensory system.

Fuel is any substance or material that reacts chemically with another substance or material to produce hot.

Fuel is any substance or material that reacts chemically with another substance or material to produce hot.

It can be inferred from the passage that the use of asphalt rubber will .

It can be inferred from the passage that the use of asphalt rubber will ______________.

The writer’s tone in the passage is .

The writer’s tone in the passage is _____________.

The word “sparingly” in paragraph 4 is closet in meaning to .

The word “sparingly” in paragraph 4 is closet in meaning to _______________.

In addition to cost, another concern about asphalt rubber is .

In addition to cost, another concern about asphalt rubber is ___________________.

According to the passage, we learn that .

According to the passage, we learn that ________________.

The word “elimination” in paragraph 2 is closet in meaning to .

The word “elimination” in paragraph 2 is closet in meaning to ___________________.

According to the passage, asphalt rubber can be .

According to the passage, asphalt rubber can be _______________.

What is the main topic of this passage?

What is the main topic of this passage?

This passage supports which of the following conclusions?

This passage supports which of the following conclusions?

The word “which” in the last paragraph refers to .

The word “which” in the last paragraph refers to ____________________.

It can be inferred that all of the following contribute to the popularity of microwave ovens EXCEPT .

It can be inferred that all of the following contribute to the popularity of microwave ovens EXCEPT ____________.

The word “induces” in paragraph 1 is closet in meaning to .

The word “induces” in paragraph 1 is closet in meaning to ______________.

What is the main topic of this passage?

What is the main topic of this passage?

(29)

(28)

(27)

(26)

(25)

-: “Do you want me to help you with those suitcases?” -: “”

-: “Do you want me to help you with those suitcases?”
-: “_______________”

-: “I have a terrible headache.” -: “”

-: “I have a terrible headache.”
-: “____________________”

I clearly remember talking to him in a chance meeting last summer.

I clearly remember talking to him in a chance meeting last summer.

Because John defaulted on his bank loan, the bank decided to take him to court.

Because John defaulted on his bank loan, the bank decided to take him to court.

I’ll take the new job whose salary is fantastic.

I’ll take the new job whose salary is fantastic.

The lecturer gave some suggestions on what could come out at the examination.

The lecturer gave some suggestions on what could come out at the examination.

Ann is very temperamental. How do you her?

Ann is very temperamental. How do you _____________ her?

The Smiths will move to New York. But we hope to with them.

The Smiths will move to New York. But we hope to ____________ with them.

The managers are a new work schedule now.

The managers are _____________ a new work schedule now.

Who when John is likely to turn up?

Who ____________ when John is likely to turn up?

My parents often after dinner.

My parents often _______________ after dinner.

I think our guests will .

I think our guests will ________________.

We have only another five minutes. I think we .

We have only another five minutes. I think we _____________.

-: “I don’t think it will rain at all today, do you?” -: “No, I so.”

-: “I don’t think it will rain at all today, do you?”
-: “No, I ___________ so.”

-: “Where did you work before?” -: “I worked only minutes railroad track.”

-: “Where did you work before?”
-: “I worked only minutes ___________ railroad track.”

the hotel rooms are reserved throughout peak season.

_____________ the hotel rooms are reserved throughout peak season.

Your clarification reasonable.

Your clarification _____________ reasonable.

-: “I don’t want to buy anything, what about you?” -: “Yes, I’d like .”

-: “I don’t want to buy anything, what about you?”
-: “Yes, I’d like _______________.”

My brother loves to watch cricket; I basketball.

My brother loves to watch cricket; I _____________ basketball.

Many fans showed up at the stadium. They were the big game.

Many fans showed up at the stadium. They were ____________ the big game.

Cho khối tứ diện $ABCD$ có thể tích là $V$. Biết khoảng cách giữa các cặp cạnh đối $AB$ và $CD$, $AC$ và $BD$, $AD$ và $?

Cho khối tứ diện $ABCD$ có thể tích là $V$. Biết khoảng cách giữa các cặp cạnh đối $AB$ và $CD$, $AC$ và $BD$, $AD$ và $BC$ lần lượt là 3, 4, 5. Giá trị nhỏ nhất của $V$ là

Cho hàm số $f\left( x \right) = {2020^x} - {2020^{ - x}} + {\ln ^{2019}}\left( {x + \sqrt {{x^2} + 1} } \right).$ Gọi ${?

Cho hàm số $f\left( x \right) = {2020^x} - {2020^{ - x}} + {\ln ^{2019}}\left( {x + \sqrt {{x^2} + 1} } \right).$ Gọi ${m_0}$là giá trị nhỏ nhất của tham số thực $m$ để tập nghiệm của bất phương trình $f\left( {\sqrt {{{\log }_2}x}.\log _2^22x} \right) + f\left( {\sqrt {\left( {m + 1} \right){{\log }_2}} - \left( {4 + \sqrt {m + 1} } \right)\sqrt {\log _2^3x} } \right) \le 0$ chứa đúng 15 giá trị nguyên. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Cho hàm số $f\left( t \right) = {t^{2019}} + \sqrt[3]{{1 + t}} - \sqrt[3]{{1 - t}}$. Cho hai số thực thay đổi $x,\,y$ th?

Cho hàm số $f\left( t \right) = {t^{2019}} + \sqrt[3]{{1 + t}} - \sqrt[3]{{1 - t}}$. Cho hai số thực thay đổi $x,\,y$ thuộc nửa khoảng $\left( {0;1} \right]$ thỏa mãn $f\left( {\frac{{5xy + 1}}{{x + 1}}} \right) + f\left( { - y - 1} \right) = 0$. Gọi $S$ là tập tất cả các giá trị của tham số $m$ để giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \left| {2\left( {{x^2} + {y^2}} \right) - 5\left( {x + y} \right) + {m^2} - 2m} \right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tích các phần tử của $S$ bằng

Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = a,AD = 2a.$ Gọi $I$ là giao điểm của hai đường chéo $AC$ và $BD$, $J$ là trung điểm củ?

Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = a,AD = 2a.$ Gọi $I$ là giao điểm của hai đường chéo $AC$ và $BD$, $J$ là trung điểm của $BC$, đường thẳng qua $I$ vuông góc với $AC$ cắt $CD$ tại điểm $K$. Thể tích $V$ của khối tròn xoay tạo thành khi quay tứ giác $CKIJ$ quanh trục $CK$ bằng

Cho đường cong $\left( {{Cm}} \right):y = \frac{{{x^3}}}{3} - m{x^2} - x + \frac{m}{3}$ có hai điểm cực trị $A,\,B$. Gọi?

Cho đường cong $\left( {{C_m}} \right):y = \frac{{{x^3}}}{3} - m{x^2} - x + \frac{m}{3}$ có hai điểm cực trị $A,\,B$. Gọi $S$ là tập tất cả các giá trị của $m$ để khoảng cách từ điểm $C\left( {2\,;\,1} \right)$ đến đường thẳng $AB$ đạt giá trị lớn nhất. Tích các phần tử của $S$ bằng

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác cân tại $B$, $AB = 2a$, cạnh $SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi ${B1},?

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác cân tại $B$, $AB = 2a$, cạnh $SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi ${B_1},\,{C_1}$ lần lượt là hình chiếu của $A$ trên $SB,\,SC$. Biết khoảng cách từ điểm $B$ đến mặt phẳng $\left( {SAC} \right)$ bằng $a$. Diện tích mặt cầu đi qua năm điểm $A,\,B,\,C,\,{B_1},\,{C_1}$ bằng

Để đủ tiền mua nhà, anh Bắc phải vay ngân hàng $600$trăm triệu đồng theo hình thức trả góp với lãi suất $0,9\% $/tháng. ?

Để đủ tiền mua nhà, anh Bắc phải vay ngân hàng $600$trăm triệu đồng theo hình thức trả góp với lãi suất $0,9\% $/tháng. Nếu sau mỗi tháng, kể từ thời điểm vay, anh Bắc trả nợ cho ngân hàng số tiền cố định là $10$ triệu đồng bao gồm cả tiền vay và tiền gốc. Biết phương thức trả lãi và gốc không thay đổi trong suốt quá trình anh Bắc trả nợ. Hỏi sau bao nhiêu tháng thì anh trả hết nợ ngân hàng (tháng cuối có thể trả dưới $10$ triệu đồng)?

Cho hình lăng trụ$ABC.{A}'{B}'{C}'$ có đáy là tam giác đều cạnh $a$, hình chiếu vuông góc của $A$ xuống mặt phẳng $({A}'?

Cho hình lăng trụ$ABC.{A}'{B}'{C}'$ có đáy là tam giác đều cạnh $a$, hình chiếu vuông góc của $A$ xuống mặt phẳng $({A}'{B}'{C}')$ là trung điểm của ${B}'{C}'$.Biết khoảng cách giữa $C$ và $(AB{B}'{A}')$ bằng $\frac{a\sqrt{15}}{5}$. Sin của góc tạo bởi hai mặt phẳng $({A}'B{C}')$ và $(A{B}'{C}')$

Biết rằng $x\sin x$ là một nguyên hàm của hàm số $f\left( { - x} \right)$ trên $mathbb{R.} Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm ?

Biết rằng $x\sin x$ là một nguyên hàm của hàm số $f\left( { - x} \right)$ trên $\mathbb{R}$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $\left[ {f'(x) + f'(\pi - x)} \right]\cos x$ thỏa mãn $F\left( 0 \right) = 0$. Giá trị của $F\left( {\frac{\pi }{4}} \right)$ bằng

Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA$ vuông góc với mặt phẳng $\left( ABCD \right)$, $SA=2a$ và $ABCD$ là hình vuông cạnh $a$. ?

Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA$ vuông góc với mặt phẳng $\left( ABCD \right)$, $SA=2a$ và $ABCD$ là hình vuông cạnh $a$. Gọi $M$ là điểm nằm trên $SB$ sao cho $SM=4MB$, $E$ là trung điểm $AB$. Mặt phẳng $\left( \alpha \right)$ chứa $A, M$ và song song với đường thẳng $BD$ cắt $SC, SD$ lần lượt tại $N, P.$ Tính thể tích khối chóp $E.AMNP.$

Số hạng không chứa $x$ trong khai triển $T\left( x \right) = {\left( {{x^6} - 9{x^3} - \frac{{27}}{{{x^3}}} + 27} \right?

Số hạng không chứa $x$ trong khai triển $T\left( x \right) = {\left( {{x^6} - 9{x^3} - \frac{{27}}{{{x^3}}} + 27} \right)^{20}}$ bằng

Cho phương trình $2{{x}^{3}}\sqrt{6x+4m}(3x+2m+2)=8{{x}^{6}}+20{{x}^{4}}+10{{x}^{2}}+1$. Biết $\left( \frac{a}{b};+\in?

Cho phương trình $2{{x}^{3}}\sqrt{6x+4m}(3x+2m+2)=8{{x}^{6}}+20{{x}^{4}}+10{{x}^{2}}+1$. Biết $\left( \frac{a}{b};+\infty \right)$ (với $a, b$ là các số nguyên dương và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản) là tập tất cả các giá trị của tham số $m$ để phương trình có hai nghiệm dương phân biệt. Khi đó ${{a}^{2}}+{{b}^{2}}$ bằng

Cho hai số thực $a,b$ thỏa mãn ${2^{a + b + 1}}{.3^{{a^2} - {b^2} + 2}} = 18,a + b \ne 0$. Giá trị của $a - b$ bằng

Cho hai số thực $a,b$ thỏa mãn ${2^{a + b + 1}}{.3^{{a^2} - {b^2} + 2}} = 18,a + b \ne 0$. Giá trị của $a - b$ bằng

Số nghiệm của phương trình ${\rm{co}}{{\rm{s}}^2}x - \sin 2x = \sqrt 2 + {\rm{co}}{{\rm{s}}^2}\left( {x + \frac{\pi }{2}?

Số nghiệm của phương trình ${\rm{co}}{{\rm{s}}^2}x - \sin 2x = \sqrt 2 + {\rm{co}}{{\rm{s}}^2}\left( {x + \frac{\pi }{2}} \right)$ trên khoảng $\left( {0;4\pi } \right)$ là

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như sau: Hàm số $y = \left| {f\left( x \right)} \right|$ có bao nh?

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như sau:

Hàm số $y = \left| {f\left( x \right)} \right|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Gọi $S$ là tập tất cả giá trị của tham số $m$ để phương trình ${4^x} - \left( {m + 3} \right){.2^x} + 2m + 2 = 0$ có hai?

Gọi $S$ là tập tất cả giá trị của tham số $m$ để phương trình ${4^x} - \left( {m + 3} \right){.2^x} + 2m + 2 = 0$ có hai nghiệm phân biệt ${x_1},{x_2}$ thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = 2$. Số phần tử của $S$ là

Cho hàm số $y=f\left( x \right)=a{{x}^{4}}+b{{x}^{2}}+c\,\left( a\ne 0 \right)$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ. Tổn?

Cho hàm số $y=f\left( x \right)=a{{x}^{4}}+b{{x}^{2}}+c\,\left( a\ne 0 \right)$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ.

Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $g\left( x \right)=\frac{2019{{\left( x-2 \right)}^{3}}\sqrt{{{x}^{2}}+2020}}{f\left( x \right)}$ là

Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA$ vuông góc với mặt phẳng $\left( {ABCD} \right)$, $SA = 3a$, đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh?

Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA$ vuông góc với mặt phẳng $\left( {ABCD} \right)$, $SA = 3a$, đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a$. Gọi $M$ là trung điểm cạnh $SB$. Khoảng cách giữa $SC$, $DM$ bằng

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}\backslash \left\{ -1 \right\}$ và có bảng biến thiê?

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}\backslash \left\{ -1 \right\}$ và có bảng biến thiên như sau:

Mệnh đề nào sau đây sai?

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như sau: Hàm số đạt cực đại tại

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đạt cực đại tại

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm ${f}'\left( x \right)={{x}^{4}}+1$, $\forall x\in \mathbb{R}$. Khẳng định nà?

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm ${f}'\left( x \right)={{x}^{4}}+1$, $\forall x\in \mathbb{R}$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi $M$, $N$, $P$ lần lượt là trung điểm $SA$, $SB$, $SC$. Tỉ số thể tích $\frac{{{V}{S.ABC}}}{{{?

Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi $M$, $N$, $P$ lần lượt là trung điểm $SA$, $SB$, $SC$. Tỉ số thể tích $\frac{{{V}_{S.ABC}}}{{{V}_{S.MNP}}}$ bằng

Hàm số $y=2{{\cos }^{2}}x-5\cos x+4$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng

Hàm số $y=2{{\cos }^{2}}x-5\cos x+4$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng

Trong không gian với tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt cầu tâm $I\left( -2;1;1 \right)$ và đi qua điểm $A\left( 0;-1;0 \ri?

Trong không gian với tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt cầu tâm $I\left( -2;1;1 \right)$ và đi qua điểm $A\left( 0;-1;0 \right)$ là

Số giao điểm của đường thẳng $y = - x + 1$ và đồ thị hàm số $y = \frac{{x - 3}}{{x + 1}}$ là

Số giao điểm của đường thẳng $y = - x + 1$ và đồ thị hàm số $y = \frac{{x - 3}}{{x + 1}}$ là

Có bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}-3x+2$ song song với đường thẳng $9x-y-14=0$?

Có bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}-3x+2$ song song với đường thẳng $9x-y-14=0$?

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số $m$ để hàm số $y=\frac{x+2}{2x+m+1}$ nghịch biến trên từng khoảng x?

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số $m$ để hàm số $y=\frac{x+2}{2x+m+1}$ nghịch biến trên từng khoảng xác định?

Cho hình lăng trụ $ABC.{A}'{B}'{C}'$ có đáy $ABC$ là tam giác đều cạnh $a$, $A{A}'=\frac{3a}{2}$. Biết rằng hình chiếu v?

Cho hình lăng trụ $ABC.{A}'{B}'{C}'$ có đáy $ABC$ là tam giác đều cạnh $a$, $A{A}'=\frac{3a}{2}$. Biết rằng hình chiếu vuông góc của ${A}'$ lên $\left( ABC \right)$ là trung điểm $BC$. Thể tích của khối lăng trụ đó bằng

Cho hình nón có thiết diện qua trục là tam giác đều cạnh $a$. Thể tích của hình nón này bằng

Cho hình nón có thiết diện qua trục là tam giác đều cạnh $a$. Thể tích của hình nón này bằng

Cho biểu thức $P=\sqrt{x\sqrt[3]{{{x}^{2}}\sqrt[4]{{{x}^{3}}}}}$ với $x>0$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Cho biểu thức $P=\sqrt{x\sqrt[3]{{{x}^{2}}\sqrt[4]{{{x}^{3}}}}}$ với $x>0$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Số cạnh của một hình bát diện đều là

Số cạnh của một hình bát diện đều là

Đường cong trong hình là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm?

Đường cong trong hình là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?

Thể tích của khối lập phương cạnh $3\,cm$ bằng

Thể tích của khối lập phương cạnh $3\,cm$ bằng

Từ các chữ số 1; 2; 3;...; 9 lập được bao nhiêu số có 3 chữ số đôi một khác nhau?

Từ các chữ số 1; 2; 3;...; 9 lập được bao nhiêu số có 3 chữ số đôi một khác nhau?

Mệnh đề nào sau đây đúng?

Mệnh đề nào sau đây đúng?

Tập xác định của hàm số $y={{\log }{\frac{1}{3}}}\left( 4-2x \right)$ là

Tập xác định của hàm số $y={{\log }_{\frac{1}{3}}}\left( 4-2x \right)$ là

Mệnh đề nào sau đây sai?

Mệnh đề nào sau đây sai?

Cho $a$ là số thực dương khác $1$. Giá trị của ${{\log }{a}}\sqrt[3]{a}$ bằng

Cho $a$ là số thực dương khác $1$. Giá trị của ${{\log }_{a}}\sqrt[3]{a}$ bằng

Cho hình trụ có đường cao bằng $5$ và đường kính đáy bằng $8$. Diện tích toàn phần của hình trụ đó bằng

Cho hình trụ có đường cao bằng $5$ và đường kính đáy bằng $8$. Diện tích toàn phần của hình trụ đó bằng

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $\overrightarrow{a}=-\overrightarrow{i}+2\overrightarrow{j}-3\overrighta?

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $\overrightarrow{a}=-\overrightarrow{i}+2\overrightarrow{j}-3\overrightarrow{k}$, khi đó

Họ nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)={{x}^{2}}$ là

Họ nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)={{x}^{2}}$ là

Tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y=\frac{x-2}{2x-1}$ là

Tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y=\frac{x-2}{2x-1}$ là

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ để phương trình ${{\left( \frac{1}{2} \right)}^{{{x}^{2}}-4}}=m$ có nghiệm?

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ để phương trình ${{\left( \frac{1}{2} \right)}^{{{x}^{2}}-4}}=m$ có nghiệm?

Phương trình ${{4}^{3x-2}}=16$ có nghiệm là

Phương trình ${{4}^{3x-2}}=16$ có nghiệm là

Bất phương trình ${\log {\frac{1}{2}}}\left( {x + 1} \right) < {\log {\frac{1}{2}}}\left( {2x - 1} \right)$ có tập nghiệ?

Bất phương trình ${\log _{\frac{1}{2}}}\left( {x + 1} \right) < {\log _{\frac{1}{2}}}\left( {2x - 1} \right)$ có tập nghiệm là

Mặt cầu $\left( S \right)$ bán kính 5 có tâm $J$ cách mặt phẳng $\left( P \right)$ một khoảng bằng 3 thì giao tuyến của ?

Mặt cầu $\left( S \right)$ bán kính 5 có tâm $J$ cách mặt phẳng $\left( P \right)$ một khoảng bằng 3 thì giao tuyến của $\left( S \right)$và $\left( P \right)$ là một đường tròn có chu vi là bao nhiêu?

Họ nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right) = \left( {2x - 1} \right){e^x}$.

Họ nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right) = \left( {2x - 1} \right){e^x}$.

Trên giá sách có $9$ quyển sách khác nhau gồm $4$ quyển sách Toán, $3$ quyển sách Vật lí, $2$ quyển sách Hóa học. Lấy ng?

Trên giá sách có $9$ quyển sách khác nhau gồm $4$ quyển sách Toán, $3$ quyển sách Vật lí, $2$ quyển sách Hóa học. Lấy ngẫu nhiên $3$ quyển sach. Xác suất để trong $3$ quyển sách lấy ra có ít nhất một quyển là Toán bằng

Trong các hàm số sau, hàm số nào có tập xác định $\mathbb{R}$?

Trong các hàm số sau, hàm số nào có tập xác định $\mathbb{R}$?

Cho $a$ là số thực dương và khác $1$. Mệnh đề nào sau đây là sai?

Cho $a$ là số thực dương và khác $1$. Mệnh đề nào sau đây là sai?

Perhaps John has forgotten about our meeting. Perhaps he's got lost.

Perhaps John has forgotten about our meeting. Perhaps he's got lost.

There are not more than a thousand people. They live in the village.

There are not more than a thousand people. They live in the village.

"I was writing a story," said Tina.

"I was writing a story," said Tina.

"It's the funniest show I've ever seen," Susan said.

"It's the funniest show I've ever seen," Susan said.

You know you're in love when you can't fall asleep because reality is finally better than your dreams.

You know you're in love when you can't fall asleep because reality is finally better than your dreams.

Would you like some tea or do you prefer coffee?

Would you like some tea or do you prefer coffee?

Try to accept that some things cannot explain by reason.

Try to accept that some things cannot explain by reason.

We had made chicken soup so the kitchen was still hot and steamy as she came in.

We had made chicken soup so the kitchen was still hot and steamy as she came in.

What is the tone of the passage?

What is the tone of the passage?

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017