Bí kíp giải các bài tập Hóa Vô Cơ

Bí kíp giải các bài tập Hóa Vô Cơ

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 150.000đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Số bài: 54

Hạn sử dụng: 20/08/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [67106]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 150.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Chuyên đề KMnO₄ - Cách lập sơ đồ quá trình
2 Bài tập KMnO₄ phần 1 - dạng cơ bản
3 Bài tập KMnO₄ phần 2 - dạng nâng cao, tổng hợp
4 Ba dạng bài tập vô cơ CƠ BẢN cần nắm
5 CB₁ – CO, H₂ khử oxit kim loại
6 CB₂ – HCl, H₂SO₄ tác dụng với kim loại, oxit kim loại
7 CB₃ – HNO₃, H₂SO₄ đặc tác dụng với kim loại, oxit kim loại (P₁)
8 CB₃ – HNO₃, H₂SO₄ đặc tác dụng với kim loại, oxit kim loại (P₂)
9 Ba Ý TƯỞNG HÓA HỌC quan trọng cần nắm
10 YTHH01 – Sự đặc biệt của nguyên tố trong hỗn hợp
11 YTHH02 – Natri đi về đâu ?
12 YTHH03 – Quy đổi hỗn hợp (số lượng) – quy đổi quá trình (chất lượng)
13 Bài tập tổng hợp 3 BTCB và 3 YTHH
14 Chuyên đề bài tập NHIỆT NHÔM (phương pháp nhiệt luyện)
15 Bài tập nhiệt nhôm cơ bản (nhiệt nhôm + CB₁ + CB₂)
16 Bài tập nhiệt nhôm nâng cao (nhiệt nhôm + CB₃)
17 Bài tập nhiệt nhôm tổng hợp nâng cao
18 Chuyên đề KIM LOẠI ĐẨY MUỐI (phương pháp thủy luyện)
19 Bài tập kim loại đẩy muối cơ bản + biện luận dãy điện hóa
20 Kim loại đẩy muối kết hợp 3 BTCB và 3 YTHH
21 Bài tập tổng hợp KIM LOẠI ĐẨY MUỐI
22 Chuyên đề HNO₃ – Xử lí hỗn hợp kim loại, oxit ban đầu bằng bài tập CB₁ và CB₂
23 Xử lí hỗn hợp kim loại, oxit ban đầu bằng CO, H₂ (CB₁)
24 Xử lí hỗn hợp kim loại, oxit ban đầu bằng dung dịch HCl, H₂SO₄ (CB₂)
25 Tổng hợp xử lí hỗn hợp kim loại, oxit ban đầu trong chuyên đề HNO₃
26 Chuyên đề HNO₃ – Xử lí dung dịch muối sau phản ứng
27 dung dịch kiềm NaOH, KOH xử lí cơ bản dung dịch muối
28 Tổng hợp xử lí dung dịch muối sau phản ứng
29 Chuyên đề HNO₃ – Xử lí hỗn hợp axit phức tạp (H⁺; NO₃⁻); sản phẩm khử phức tạp (N; O; H₂; ...)
30 Bài tập xử lí hỗn hợp axit phức tạp (H⁺; NO₃⁻)
31 Bài tập xử lí hỗn hợp sản phẩm khử phức tạp (N; O; H₂; ...)
32 Chuyên đề HNO₃ – Bài tập TỔNG HỢP (phần 1)
33 Chuyên đề HNO₃ – Bài tập TỔNG HỢP (phần 2)
34 TÁCH - GỘP quá trình xử lí dạng đặc trưng (Ag; Cl; Fe và muối cacbonat CO₃).
35 Bài tập tách hỗn hợp xử lí dạng muối cacbonat
36 Bài tập gộp quá trình xử lí dạng Ag, Cl, Fe (phần 1)
37 Bài tập gộp quá trình xử lí dạng Ag, Cl, Fe (phần 2)
38 Ứng dụng của các xử lí đặc trưng trong bài tập HNO₃ tổng hợp
39 Chuyên đề bài tập ĐIỆN PHÂN dung dịch (phương pháp điện phân)
40 Bài tập điện phân xử lí dung dịch sau điện phân cơ bản (dùng pH; Al₂O₃; ZnO)
41 Bài tập điện phân – xử lí giả thiết khối lượng DUNG DỊCH GIẢM
42 Bài tập điện phân – xử lí thời gian điện phân t, 2t giây
43 Tổng hợp các bài tập điện phân nâng cao
44 Chuyên đề hay bổ sung – nhiệt phân muối NITRAT và xác định chất và hợp chất.
45 Bài tập xác định chất và hợp chất
46 Bài tập nhiệt phân MUỐI NITRAT
47 Tổng hợp các bài tập hay và khó (nhiệt phân và xác định)
48 Chuyên đề tổng kết tư duy vô cơ – bài tập SUNFUA (CĐ tự học)
49 Bài tập SUNFUA thuần - ẩn và giả thiết đầy đủ
50 Bài tập SUNFUA thuần - ẩn và giả thiết đặc biệt
51 Bài tập SUNFUA thuần - ẩn và giả thiết đầy đủ nhưng thay đổi cách cho
52 Bài tập SUNFUA không thuẩn bởi hỗn đầu phức tạp
53 Bài tập SUNFUA không thuẩn bởi quá trình phức tạp
54 Xử lí dung dịch muối sau phản ứng nâng cao.!