Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Chuyên đề ngữ pháp 11 - 2024

Giáo viên: Cô Trang Anh

Số bài: 972

Hạn sử dụng: 30/07/2024

Hướng dẫn 1
Tài liệu khóa học 41
BÀI TẬP LUYỆN VIẾT 148
KHÓA CẤU TRÚC 130
KHÓA CẤU TRÚC (Tiếp) 158
Tổng hợp Live 47
Thi thử hàng ngày 195
[CĐ11]_Bài tập tuần 1 (từ 21/5/2023 - 27/5/2023) 12
[CĐ11]_Bài tập tuần 2 (từ 28/5/2023 - 3/6/2023) 13
[CĐ11]_Bài tập tuần 3 (từ 4/6/2023 - 10/6/2023) 11
[CĐ11]_Bài tập tuần 4 (từ 11/6/2023 - 17/6/2023) 11
[CĐ11]_Bài tập tuần 5 (từ 18/6/2023 - 24/6/2023) 11
[CĐ11]_Bài tập tuần 6 (từ 25/6/2023 - 1/7/2023) 12
[CĐ11]_Bài tập tuần 7 (từ 3/7/2023 - 9/7/2023) 12
[CĐ11]_Bài tập tuần 8 (từ 9/7/2023 - 15/7/2023) 12
[CĐ11]_Bài tập tuần 9 (từ 16/7/2023 - 23/7/2023) 14
[CĐ11]_Bài tập tuần 10 (từ 23/7/2023 - 29/7/2023) 12
[CĐ11]_Bài tập tuần 11 (từ 30/7/2023 - 5/8/2023) 12
[CĐ11]_Bài tập tuần 12 (từ 7/8/2023 - 13/8/2023) 12
[CĐ11]_Bài tập tuần 13 (Từ 13/8/2023 - 19/8/2023) 11
[CĐ11]_Bài tập tuần 14 (Từ 20/8/2023 - 26/8/2023) 11
[CĐ11]_Bài tập tuần 15 (Từ 27/8/2023 - 2/9/2023) 11
[CĐ11]_Bài tập tuần 16 (Từ 4/9/2023 - 10/9/2023) 12
[CĐ11]_Bài tập tuần 17 (Từ 10/9/2023 - 17/9/2023) 13
[CĐ11]_Bài tập tuần 18 (Từ 17/9/2023 - 24/9/2023) 13
[CĐ11]_Bài tập tuần 19 (Từ 24/9/2023 - 1/10/2023) 14
[CĐ11]_Bài tập tuần 20 (từ 1/10/2023 - 7/10/2023) 11
[CĐ11]_Bài tập tuần 21 (Từ 9/10/2023 - 15/10/2023) 12