Collocations in English

Collocations in English

Giáo viên: Cô Phạm Liễu

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 150.000đ Đăng ký

Giáo viên: Cô Phạm Liễu

Số bài: 10

Hạn sử dụng: 25/06/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [106431]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 150.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Sự kết hợp từ (collocations)
2 Sự kết hợp từ với động từ (collocation with verbs)
3 Luyện tập (Collocation practice)
4 Thi online - Sự kết hợp từ 1
5 Thi online - Sự kết hợp từ 2
6 Thi online - Sự kết hợp từ 3
7 Thi online - Sự kết hợp từ 4
8 Thi online - Sự kết hợp từ 5
9 Luyện tập (Collocation practice) 2
10 Luyện tập (Collocation practice) 3