Đề thi online môn SINH HỌC

Đề thi online môn SINH HỌC

Giáo viên: Moon

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Moon

Số bài: 4

Hạn sử dụng: 30/08/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

100.000 đ Đăng ký

ID: [106452]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 100.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Thi online: ADN và gen - Đề 1
2 Thi online: ADN và gen - Đề 2
3 Thi online: ADN và gen - Đề 3
4 Thi online: Câu hỏi tổng hợp ADN, gen, ARN và protein
5 Thi online: Mã di truyền - Đề 1
6 Thi online: Mã di truyền - Đề 2
7 Thi online: Mã di truyền - Đề 3
8 Lí thuyết nhân đôi ADN - Câu hỏi đếm
9 Nhân đôi ADN - Bài tập số nu cung cấp
10 Nhân đôi ADN - Bài tập số mạch cũ mới
11 Bài tập nâng cao ADN
12 Thi online: Nguyên tắc phiên mã
13 Thi online: Trình tự phiên mã
14 Thi online: Lí thuyết phiên mã nâng cao
15 Thi online: Lí thuyết dịch mã - Câu hỏi đếm
16 Thi online: Lí thuyết dịch mã - Câu hỏi trình tự aa
17 Thi online: Lí thuyết dịch mã - Cơ chế dịch mã
18 Thi online: Cấu trúc của operon
19 Thi online: Cơ chế hoạt động Operon
20 Thi online: Bất thường, khác biệt nhân sơ nhân chuẩn
21 Thi online: Lí thuyết nâng cao điều hòa gen
22 Đột biến gen : Lí thuyết đột biến gen
23 Đột biến gen : Lí thuyết đột biến gen - Đề 2
24 Đột biến gen : Lí thuyết đột biến gen - Đề 3
25 Đột biến gen : Lí thuyết đột biến gen - Đề 4
26 Đột biến gen: Bài tập cơ bản đột biến gen
27 Đột biến gen: Bài tập nâng cao đột biến gen
28 Thi online: ADN và Gen - Đề 1
29 Thi online: ADN và Gen - Đề 2
30 Thi online: Nhân đôi ADN - Đề 1
31 Thi online: Nhân đôi ADN - Đề 2
32 Thi online: Nhân đôi ADN - Đề 3
33 Thi online: Ôn tập di truyền cấp độ phân tử - Đề 1
34 Thi online: Ôn tập di truyền cấp độ phân tử - Đề 2
35 Thi online: Ôn tập di truyền cấp độ phân tử - Đề 3
36 Thi online: Chuyên đề 1: Cấu trúc của NST - Đề 1
37 Thi online: Chuyên đề 2: Nguyên phân - Đề 1
38 Thi online: Chuyên đề 2: Nguyên phân - Đề 2
39 Thi online: Chuyên đề 2: Nguyên phân - Đề 3
40 Thi online: Chuyên đề 3: Giảm phân - Đề 1
41 Thi online: Chuyên đề 3: Giảm phân - Đề 2
42 Thi online: Chuyên đề 3: Giảm phân - Đề 3
43 Thi online: Chuyên đề 4: Thụ tinh - Đề 1
44 Thi online: Chuyên đề 5: Đột biến cấu trúc NST - Đề 1
45 Thi online: Chuyên đề 5: Đột biến cấu trúc NST - Đề 2
46 Thi online: Chuyên đề 5: Đột biến cấu trúc NST - Đề 3
47 Thi online: Chuyên đề 6: Đột biến lệch bội - Đề 1
48 Thi online: Chuyên đề 6: Đột biến lệch bội - Đề 2
49 Thi online: Chuyên đề 6: Đột biến lệch bội - Đề 3
50 Thi online: Chuyên đề 7: Đột biến đa bội - Đề 1
51 Thi online: Chuyên đề 7: Đột biến đa bội - Đề 2
52 Thi online: Chuyên đề 7: Đột biến đa bội - Đề 3
53 Thi online: Chuyên đề 8: Ôn tập di truyền cấp độ tế bào - Đề 1
54 Thi online: Chuyên đề 8: Ôn tập di truyền cấp độ tế bào - Đề 2