Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Đăng nhập
Hóa học lớp 11 Khóa 2022 - Thầy Phạm Hùng Vương

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Số bài: xx

Hạn sử dụng: 30/07/2022

BÀI HỌC NỀN TẢNG 1
Chương 1. Sự điện li 26
Chương 2. Nitơ - Photpho 42
Chương 3. Cacbon - Silic 15
Chương 4. Đại cương về hóa học hữu cơ 10
Chương 5. Hiđrocacbon no 8
Chương 6. Hiđrocacbon không no 15
Chương 7. Hiđrocacbon thơm 5
Chương 8. Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol 14
Chương 9. Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic 15
Tổng ôn HÓA HỮU CƠ 11 - học kỳ 2 24
Bài mới phát hành
1.Thi online - Bài toán định lượng CO₂ bằng dùng dịch bazơ (NaOH, Ca(OH)₂)
2.Bài toán định lượng CO₂ bằng dùng dịch bazơ (NaOH, Ca(OH)₂)
3.Thi online - Lý thuyết nền tảng hóa hữu cơ
4.Liên kết hóa học - Phản ứng hữu cơ
5.Thuyết cấu tạo hóa học - Đồng đăng - Đồng phân
6.Thi online - Sơ lược về hợp chất hữu cơ và các phương pháp phân tích lập công thức phân tử
7.Sơ lược về hợp chất hữu cơ và các phương pháp phân tích lập công thức phân tử
8.Thi online - Bài tập về phương pháp định tính - Phương pháp định lượng - Đốt cháy hợp chất hữu cơ
9.Bài tập về phương pháp định tính - Phương pháp định lượng - Đốt cháy hợp chất hữu cơ
10.Thi online - Silic và hợp chất của silic
11.Thi online - Silic và hợp chất của silic
12.Thi online - Hệ oxit axit CO2 phản ứng với hỗn hợp dung dịch bazơ
13.Hệ oxit axit CO2 phản ứng với hỗn hợp dung dịch bazơ
14.Thi online - Hệ oxit axit CO2 phản ứng với dung dịch bazơ
15.Hệ oxit axit CO2 phản ứng với dung dịch bazơ
16.Thi online - Hỗn hợp khí (CO, H₂) tác dụng với hỗn hợp oxit
17.Hỗn hợp khí (CO, H₂) tác dụng với hỗn hợp oxit
18.Một khí (CO, H2) tác dụng với một oxit kim loại
19.Thi online - Lý thuyết về cacbon và hợp chất
20.Lý thuyết trọng tâm về Cacbon và hợp chất