Hóa học lớp 11 Khóa 2022 - Thầy Phạm Hùng Vương

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Số bài: xx

Hạn sử dụng: 30/06/2022

Học phí: 1.000.000 600.000 VNĐ

Đăng ký

BÀI HỌC NỀN TẢNG 1
CHƯƠNG 1. SỰ ĐIỆN LI 26
CHƯƠNG 2. NITƠ - PHOTPHO 42
CHƯƠNG 3. CACBON - SILIC 15
CHƯƠNG 4. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ 10
CHƯƠNG 5. HIĐROCACBON NO 8
CHƯƠNG 6. HIĐROCACBON KHÔNG NO 15
CHƯƠNG 7. HIĐROCACBON THƠM 5
CHƯƠNG 8. DẪN XUẤT HALOGEN - ANCOL - PHENOL 14
CHƯƠNG 9. ANĐEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC 15
TỔNG ÔN HÓA HỮU CƠ 11 - HỌC KỲ 2 24
Bài mới phát hành
1.Định nghĩa - phân loại và tính chất của muối 21/06/2021
2.Thi online - Câu hỏi về định nghĩa và phân loại MUỐI 21/06/2021
3.Thi online - Câu hỏi về định nghĩa và phân loại AXIT - BAZƠ 20/06/2021
4.Định nghĩa - phân loại AXIT - BAZƠ 19/06/2021
5.Thi online - Các dạng câu hỏi về độ điện li và cân bằng điện li 18/06/2021
6.Nâng cao - Độ điện li và cân bằng điện li 17/06/2021
7.Thi online - Câu hỏi lý thuyết về sự điện li - phân loại chất điện li 15/06/2021
8.Lý thuyết trọng tâm về sự điện li 14/06/2021
9.Thẻ NÃO - Tìm hiểu về một cách học của thầy Phạm Hùng Vương 12/06/2021

Phản hồi từ học sinh