Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Sinh học lớp 11 Khóa 2022 - Thầy Phan Khắc Nghệ

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Số bài: 107

Hạn sử dụng: 30/07/2022

Ôn tập Sinh học 10 và giới thiệu khái quát về sinh học 11 6
Trao đổi nước và trao đổi khoáng ở thực vật 16
Quang hợp và hô hấp ở thực vật 16
Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật 18
Tính cảm ứng của sinh vật 20
Sinh trưởng và phát triển 15
Sinh sản 16