Sinh học lớp 11 Khóa 2022 - Thầy Phan Khắc Nghệ

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Số bài: xx

Hạn sử dụng: 30/06/2022

Học phí: 1.000.000 600.000 VNĐ

Đăng ký

ÔN TẬP SINH HỌC 10 VÀ GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ SINH HỌC 11 6
TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ TRAO ĐỔI KHOÁNG Ở THỰC VẬT 16
QUANG HỢP VÀ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT 16
CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT 18
TÍNH CẢM ỨNG CỦA SINH VẬT 20
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN 15
SINH SẢN 16
Bài mới phát hành
1.THI ONLINE: Trao đổi nitơ 17/06/2021
2.Trao đổi nitơ (Phần 1) 16/06/2021
3.THI ONLINE: Vai trò của nguyên tố khoáng 14/06/2021
4.Giới thiệu chung về khóa sinh học 11 14/06/2021
5.Vai trò của nguyên tố khoáng 12/06/2021
6.THI ONLINE: Thoát nước 10/06/2021
7.Thoát nước 09/06/2021
8.THI ONLINE: Vận chuyển nước 07/06/2021
9.Vận chuyển nước 05/06/2021
10.Hút nước 04/06/2021

Phản hồi từ học sinh