Giải tích (Toán B)

Giải tích (Toán B)

Giáo viên: Nguyễn Đức Trung

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

300.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Đức Trung

Số bài: 74

Hạn sử dụng: 30/06/2019

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 300.000 đ

Đăng ký

ID: [106471]

Tác giả:

Giá: 300.000đ 300.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Tài liệu Lý thuyết
2 GT_01_01 - Số thực (R: Real number)
3 GT_01_02 - Số phức (C: Complex number)
4 Bài tập Giới hạn dãy số
5 Bài tập số phức
6 Tìm giới hạn bằng phương pháp giải phương trình đại số
7 GT_01_03 - Giới hạn dãy số thực
8 Tìm giới hạn bằng phương pháp tính tích phân
9 GT_01_04 - Căn bản về chuỗi số
10 GT_01_05 - Tiêu chuẩn hội tụ chuỗi số (Phần 1)
11 GT_01_05 - Tiêu chuẩn hội tụ chuỗi số (Phần 2)
12 GT_01_06 - Chuỗi lũy thừa và sự hội tụ
13 GT_01_07 - Chuỗi Furier
14 Bài tập chuỗi số, chuỗi hàm
15 Bài tập chuỗi lũy thừa
16 GT_02_01 - Các khái niệm cơ bản về hàm số (KNCB)
17 GT_02_02 - Giới hạn của hàm số(GHHS)
18 GT_02_03 - Sự liên tục của hàm số
19 Bài tập giới hạn hàm số
20 Bài tập giới hạn hàm số + tính liên tục
21 GT_03_01 - Đạo hàm hàm số một biến số (ĐH HS MBS)
22 GT_03_02 - Vi phân của hàm số một biến số (VP HS MBS)
23 GT_03_03 - Đạo hàm cấp cao và vi phân cấp cao(ĐH CC & VP CC)
24 GT_03_04 - Các định lí về giá trị trung bình và công thức của hàm số1 biến &đạo hàm của hàm số 1 biến
25 GT_03_05 - Khảo sát sự biến thiên của hàm số và ứng dụng (Phần 1)
26 GT_03_05 - Khảo sát sự biến thiên của hàm số và ứng dụng (Phần 2)
27 Bài tập chuyên đề 3 (phần 1)
28 Bài tập chuyên đề 3 (phần 2)
29 GT_04_01 - Tóm lược kiến thức về tích phân được học ở cấp III có mở rộng (Phần 1)
30 GT_04_01 - Tóm lược kiến thức về tích phân được học ở cấp III có mở rộng (Phần 2)
31 GT_04_01 - Tóm lược kiến thức về tích phân được học ở cấp III có mở rộng (Phần 3)
32 GT_04_02 - Một số ứng dụng của TPXĐ (Phần 1)
33 GT_04_02 - Một số ứng dụng của TPXĐ (Phần 2)
34 GT_04_04 - Tích phân suy rộng và các biến đổi toán trong kinh tế và kỹ thuật (Phần 1)
35 GT_04_04: Tích phân suy rộng và các biến đổi toán trong kinh tế và kỹ thuật (phần 2)
36 GT_04_05: Luyện tập tích phân suy rộng (phần 2)
37 GT_04_05: Luyện tập tích phân suy rộng (phần 1)
38 GT_04_05: Luyện tập tích phân suy rộng (phần 3)
39 Bài tập tích phân suy rộng
40 Bài tập tích phân xác định
41 Bài tập tích phân hữu tỉ
42 Bài tập tích phân vô tỉ
43 Bài tập tích phân hàm mũ
44 Bài tập tích phân lượng giác
45 Bài tập tích phân từng phần
46 Bài tập tích phân tổ hợp nhiều tham số
47 Bài tập tích phân bất định
48 GT_05_01 - Khái niệm cơ bản về hàm số nhiều biến số
49 GT_05_02 - Giới hạn và tính liên tục hàm số nhiều biến số
50 GT_05_03 - Đạo hàm riêng hàm nhiều biến
51 GT_05_05 - Cực trị hàm nhiều biến
52 Bài tập chuyên đề Hàm nhiều biến
53 GT_06_01: Giới thiệu về phương trình vi phân
54 GT_06_05: Phương trình vi phân toàn phần
55 GT_06_02: Phương trình vi phân phân ly biến số và dạng thuần nhất
56 GT_06_07: Tổng quan về phương trình vi phân bậc cao
57 GT_06_06: Dạng khuyết của phương trình vi phân cấp 1
58 GT_06_03: Phương trình vi phân tuyến tính bậc nhất
59 GT_06_08: Phương trình vi phân phân bậc 2 giảm cấp
60 GT_06_04: Một số dạng đưa về Phương trình vi phân tuyến tính bậc nhất
61 GT_06_09: Phương trình vi phân tuyến tính bậc hai hệ số hàm
62 GT_07_01 - Tích phân kép
63 GT_06_10: Phương trình vi phân tuyến tính bậc hai hệ số hằng
64 GT_07_02 - Phương pháp đổi cận tích phân (tích phân kép)
65 GT_07_03 - Ứng dụng tích phân kép
66 GT_07_04 - Tích phân ba lớp (tích phân bội ba)
67 GT_07_05 - Tọa độ trụ và tọa độ cầu (phương pháp đổi cận tích phân ba lớp)
68 GT_06_04 - Luyên tập GT_06
69 GT_04_03 - Luyện tập chuyên đề 4 (phần 1)
70 GT_03_06 - Luyện tập chuyên đề 3
71 GT_05_04 - Vi phân hàm nhiều biến và ứng dụng
72 GT_07_06 - Luyên tập chuyên đề: GT_08
73 Luyện đề Giải tích – Toán C các trường Đại học những năm gần đây
74 GT_05_06 - Luyện tập GT_05