Hóa học 11 khóa 2020 - thầy Nguyễn Anh Tuấn

Hóa học 11 khóa 2020 - thầy Nguyễn Anh Tuấn

Giáo viên: Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 600.000đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Số bài: 182

Hạn sử dụng: 06/09/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [41237]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 600.000đ

Mua sách

+ Xem thêm


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Bài tập nâng cao tổng hợp về hỗn hợp về hiđrocacbon mạch hở
2 Thi online - Nâng cao về Anđehit, Axit cacboxylic.
3 Các bài toán nâng cao về Andehit, Axit cacboxylic
4 Thi online - Các dạng toán về Axit cacboxylic.
5 Các dạng toán trọng điểm về axit cacboxylic – phần 3
6 Các dạng toán trọng điểm về axit cacboxylic – phần 2
7 Các dạng toán trọng điểm về axit cacboxylic – phần 1
8 Thi online - Axit cacboxylic.
9 Lý thuyết trọng tâm về axit cacboxylic – phần 2
10 Lý thuyết trọng tâm về axit cacboxylic – phần 1
11 Thi online - Các dạng toán về Anđehit, Xetol.
12 Các dạng toán trọng điểm về Anđehit, Xetol (phần 3)
13 Các dạng toán trọng điểm về Anđehit, Xetol (phần 2)
14 Các dạng toán trọng điểm về Anđehit, Xetol (phần 1)
15 Thi online - Anđehit – Xetol.
16 Lý thuyết trọng tâm về anđehit – xeton (phần 2)
17 Lý thuyết trọng tâm về anđehit – xeton (phần 1)
18 Thi online - Dẫn xuất Halogen.
19 Tổng ôn ancol – phenol
20 Thi online - Nâng cao về Ancol, Phenol.
21 Bài ĐB9: Nâng cao về Ancol, Phenol.
22 Thi online - Phenol.
23 Phenol.
24 Thi online - Các dạng toán về Ancol.
25 Các dạng toán trọng tâm về Ancol (phần 5)
26 Các dạng toán trọng tâm về Ancol (phần 4)
27 Các dạng toán trọng tâm về Ancol (phần 3)
28 Các dạng toán trọng tâm về Ancol (phần 2)
29 Các dạng toán trọng tâm về Ancol (phần 1)
30 Thi online - Ancol
31 Lý thuyết trọng tâm về Ancol (phần 2)
32 Lý thuyết trọng tâm về Ancol (phần 1)
33 Thi online - Nâng cao về Hidrocacbon thơm.
34 Bài ĐB8: Nâng cao về Hidrocacbon thơm.
35 Thi online - hiđrocacbon thơm
36 Các Hidrocacbon thơm khác.
37 Benzen và Ankylbenzen.
38 Thi online - Bài tập nâng cao về hỗn hợp Hidrocacbon mạch hở.
39 Bài tập nâng cao về hỗn hợp Hidrocacbon mạch hở
40 Thi online - Ankađien, Ankin.
41 Các dạng toán trọng điểm về ankađien
42 Các dạng bài lý thuyết trọng điểm về ankađien
43 Lý thuyết trọng tâm về ankađien
44 Thi online - Ankin.
45 Các dạng bài tập trọng điểm về ankin – phần 2
46 Các dạng bài tập trọng điểm về ankin – phần 1
47 Lý thuyết trọng tâm về ankin
48 Thi online - Bài tập nâng cao về hỗn hợp Ankan, Anken.
49 Bài tập nâng cao về hỗn hợp Ankan, Anken
50 Thi online - Anken.