Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Hóa học lớp 11 Khóa 2023 - Thầy Phạm Hùng Vương

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Số bài: 170

Hạn sử dụng: 30/07/2023

Học phí: 600.000 300.000 VNĐ

Đăng ký

BÀI HỌC NỀN TẢNG 1
Chương 1. Sự điện li 25
Chương 2. Nitơ - Photpho 39
Chương 3. Cacbon - Silic 15
Chương 4. Đại cương về hóa học hữu cơ 9
Chương 5. Hiđrocacbon no 8
Chương 6. Hiđrocacbon không no 15
Chương 7. Hiđrocacbon thơm 5
Chương 8. Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol 13
Chương 9. Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic 16
Tổng ôn HÓA HỮU CƠ 11 - học kỳ 2 24
Bài mới phát hành
1.Thi online - Các dạng toán trọng tâm về CO2
2.Thi online - Các dạng toán trọng điểm về C, CO
3.Thi online - Tính chất gốc muối –COONa và chuyên đề bài tập muối hữu cơ
4.Tính chất gốc muối –COONa và chuyên đề bài tập muối hữu cơ
5.Thi online - Chuyên đề bài tập axit cacboxylic cơ bản
6.Chuyên đề bài tập axit cacboxylic cơ bản
7.Thi online - Tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –COOH của axit cacboxylic
8.Tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –COOH của axit cacboxylic
9.Thi online - Chuyên đề bài tập anđehit cơ bản
10.Chuyên đề bài tập anđehit cơ bản
11.Thi online - Đề tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –CHO của anđehit
12.Tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –CHO của anđehit
13.Thi online - Chuyên đề bài tập ancol - phenol cơ bản
14.Chuyên đề bài tập ancol - phenol cơ bản
15.Thi online - Đề tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –OH ancol - phenol
16.Thi online - Kết hợp đốt cháy hiđrocacbon và tính chất của nhóm chức C=C
17.Kết hợp đốt cháy hiđrocacbon và tính chất của nhóm chức C=C
18.Thi online - Tính chất hóa học của nhóm chức "C=C" trong gốc hiđrocacbon
19.Tính chất hóa học của nhóm chức "C=C" trong gốc hiđrocacbon
20.Thi online - Bài toán thuần đốt cháy hợp chất hữu cơ cơ bản