Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Hóa học lớp 11 Khóa 2023 - Thầy Phạm Hùng Vương

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Số bài: xx

Hạn sử dụng: 30/07/2023

Học phí: 600.000 300.000 VNĐ

Đăng ký

BÀI HỌC NỀN TẢNG 1
Chương 1. Sự điện li 26
Chương 2. Nitơ - Photpho 42
Chương 3. Cacbon - Silic 15
Chương 4. Đại cương về hóa học hữu cơ 10
Chương 5. Hiđrocacbon no 8
Chương 6. Hiđrocacbon không no 15
Chương 7. Hiđrocacbon thơm 5
Chương 8. Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol 14
Chương 9. Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic 15
Tổng ôn HÓA HỮU CƠ 11 - học kỳ 2 24