Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Hóa học lớp 11 Khóa 2023 - Thầy Phạm Hùng Vương

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Số bài: xx

Hạn sử dụng: 30/07/2023

Học phí: 600.000 300.000 VNĐ

Đăng ký

BÀI HỌC NỀN TẢNG 1
Chương 1. Sự điện li 26
Chương 2. Nitơ - Photpho 42
Chương 3. Cacbon - Silic 15
Chương 4. Đại cương về hóa học hữu cơ 10
Chương 5. Hiđrocacbon no 8
Chương 6. Hiđrocacbon không no 15
Chương 7. Hiđrocacbon thơm 5
Chương 8. Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol 14
Chương 9. Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic 15
Tổng ôn HÓA HỮU CƠ 11 - học kỳ 2 24
Bài mới phát hành
1.Chuyên đề HNO₃ - Đặc trưng hỗn hợp có sắt và muối sắt(III) với HNO₃, H₂SO₄ đặc
2.Thi online - Thêm hợp chất vào kim loại tham gia phản ứng với HNO₃
3.Chuyên đề HNO₃ - Thêm hợp chất vào kim loại tham gia phản ứng
4.Thi online - Tăng số lượng kim loại tham gia phản ứng chuyên đề HNO₃
5.Chuyên đề HNO₃ - Tăng số lượng kim loại tham gia phản ứng với HNO₃
6.Thi online - Xác định chất khử và sản phẩm khử trong bài tập HNO₃, H₂SO₄ đặc
7.Chuyên đề HNO₃ - Xác định chất khử và sản phẩm khử trong bài tập HNO₃, H₂SO₄ đặc
8.Thi online - Sắt và oxit sắt tác dụng với axit HNO₃, H₂SO₄ đặc
9.Chuyên đề HNO₃ - Sắt và oxit sắt tác dụng với axit HNO₃, H₂SO₄ đặc
10.Thi online - Đơn chất kim loại tác dụng với axit HNO₃, H₂SO₄ đặc
11.Chuyên đề HNO₃ - Đơn chất kim loại tác dụng với axit HNO₃, H₂SO₄ đặc
12.Thi online - Muối nitrat
13.Muối Nitrat
14.Thi online - Một số câu hỏi trọng tâm về axit nitric
15.Lý thuyết trọng tâm axit nitric (HNO₃)
16.Thi online – Một số câu hỏi trọng tâm về muối amoni (NH₄⁺)
17.Lý thuyết trọng tâm muối AMONI (NH₄⁺)
18.Thi online - Một số câu hỏi trọng tâm về amoniac
19.Hợp chất của nitơ: AMONIAC (NH₃)
20.Thi online - Một số câu hỏi trọng tâm về nitơ