Khảo sát hàm số và ứng dụng

Khảo sát hàm số và ứng dụng

Giáo viên: Nguyễn Thế Duy

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 500.000đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Thế Duy

Số bài: 45

Hạn sử dụng: 30/08/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

100.000đ 500.000đ Đăng ký

ID: [147017]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 500.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Mở đầu về tính đơn điệu của hàm số
2 Tính đơn điệu của hàm hợp
3 Tính đơn điệu của hàm số (Đồ thị và BBT)
4 Tính đơn điệu của hàm bậc ba chứa tham số
5 Tính đơn điệu của hàm phân thức chứa tham số
6 Tính đơn điệu của hàm lượng giác chứa tham số
7 Tính đơn điệu của hàm hợp chứa tham số
8 Mở đầu về cực trị của hàm số
9 Cực trị của hàm bậc ba chứa tham số (P1)
10 Cực trị của hàm bậc ba chứa tham số (P2)
11 Cực trị của hàm trùng phương chứa tham số
12 Cực trị của hàm hợp (Đồ thị và BBT)
13 Cực trị của hàm hợp chứa tham số
14 Cực trị của hàm trị tuyệt đối (P1)
15 Cực trị của hàm trị tuyệt đối (P2)
16 Nhận diện đồ thị hàm số bậc ba
17 Nhận diện đồ thị hàm số trùng phương
18 Nhận diện đồ thị hàm số phân thức (b1/b1)
19 Nhận diện đồ thị hàm trị tuyệt đối
20 Mở đầu về max - min của hàm số
21 Max - min của hàm chứa tham số
22 Max - min của hàm hợp (Đồ thị và BBT)
23 Max - min của hàm trị tuyệt đối
24 Mở đầu về tiệm cận đồ thị hàm số
25 Tiệm cận đồ thị hàm số chứa tham số
26 Tiệm cận đồ thị hàm số nâng cao
27 Bài toán điểm thuộc đồ thị hàm số
28 Tương giao đồ thị hàm bậc ba
29 Tương giao đồ thị hàm bậc ba chứa tham số (P1)
30 Tương giao đồ thị hàm bậc ba chứa tham số (P2)
31 Tương giao đồ thị hàm trùng phương
32 Tương giao đồ thị hàm trùng phương chứa tham số
33 Tương giao đồ thị hàm phân thức
34 Tương giao đồ thị hàm phân thức chứa tham số
35 Các bài toán tiếp tuyến cơ bản (P1)
36 Các bài toán tiếp tuyến cơ bản (P2)
37 Tiếp tuyến với hàm ẩn, hàm hợp
38 Biện luận số nghiệm của phương trình (P1)
39 Biện luận số nghiệm của phương trình (P2)
40 Biện luận số nghiệm của phương trình (P3)
41 Biện luận số nghiệm phương trình với hàm số hợp
42 Bài toán thực tế - Ứng dụng hàm số (P1)
43 Bài toán thực tế - Ứng dụng hàm số (P2)
44 Bài toán thực tế - Ứng dụng hàm số (P3)
45 Đề tổng ôn chương hàm số (50 câu)