Kiến thức nền tảng và trọng tâm hàm số

Kiến thức nền tảng và trọng tâm hàm số

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 150.000đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Số bài: 19

Hạn sử dụng: 20/08/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [106424]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 150.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Tính đồng biến và nghịch biến của hàm số không chứa tham số
2 Đề thi: Tính đồng biến, nghịch biến của hàm số không chứa tham số
3 Tính đồng biến, nghịch biến của hàm số bậc ba và phân thức bậc nhất chứa tham số m
4 Đề thi: Tính đồng biến, nghịch biến của hàm số bậc 3 và phân thức chứa tham số m
5 Cực trị của hàm số không chứa tham số
6 Đề thi: Cực trị của hàm số không chứa tham số
7 Cực trị của hàm số bậc 3 chứa tham số phần 1
8 Đề thi: Cực trị của hàm số bậc 3 chứa tham số phần 1
9 Cực trị của hàm số bậc 3 chứa tham số phần 2
10 Đề thi: Cực trị của hàm số bậc 3 chứa tham số phần 2
11 Cực trị của hàm số trùng phương
12 Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
13 Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
14 Nhận diện đồ thị hàm số bậc 3
15 Nhận diện đồ thị hàm số trùng phương
16 Nhận diện đồ thị hàm số phân thức
17 Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số
18 Tính đồng biến nghịch biến của hàm hợp
19 Tương giao