Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Live S - Luyện thi Đại học Hóa học 2023

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Số bài: xx

Hạn sử dụng: 30/07/2023

Học phí: 1.000.000 800.000 VNĐ

Đăng ký

GIẢI ĐÁP HÓA HỌC - Một số câu hỏi tại sao trong chương hình THPT 4
Chủ đề 1. Một số chủ đề nền tảng - Lớp 11 25
Chủ đề 2. ESTE 57
Chủ đề 3. LIPIT - CHẤT BÉO 19
Chủ đề 4 - Các hợp chất CACBOHIĐRAT 48
Chủ đề 5 - AMIN 39
Chủ đề 6 - AMINO AXIT 39
Chủ đề 7 - PEPTIT - PROTEIN 24
Chủ đề 8. POLIME 27
Chủ đề 9 - Các chủ đề lý thuyết HÓA VÔ CƠ 54
Chủ đề 10 - Các chủ đề bài tập HÓA VÔ CƠ cơ bản 40
Chủ đề 11 - Phối hợp cơ bản các hệ chủ đề bài tập VÔ CƠ 27
Chủ đề 12 - Kim loại KIỀM - KIỀM THỔ - NHÔM 28
Chủ đề 13 - Các chuyên đề NHIỆT NHÔM - THỦY LUYỆN - ĐIỆN PHÂN 26
Bài mới phát hành
1.LT.II.4. Tính chất hóa học - Thủy phân este đa chức - tạp chức
2.Thi online - Câu hỏi lý thuyết về phản ứng thủy phân este đa chức - tạp chức
3.Live S hóa - Chữa đề lý thuyết và bài tập về phản ứng thủy phân ESTE loại II (este của phenol)
4.BT.CB. I.3. Bài tập thủy phân este của phenol
5.Thi online - Bài tập thủy phân este loại II (este của phenol)
6.LT.II.3. Tính chất hóa học - Thủy phân este loại II (este của phenol)
7.Thi online - Câu hỏi lý thuyết về phản ứng thủy phân este loại II (este của phenol)
8.Live S Hóa - Chữa đề LT và BT về tính chất nối đôi C=C - C=O và liên hệ thủy phân ESTE loại I
9.BT.CB. I.2. Bài tập về tính chất nối đôi C=C - C=O và thủy phân este loại I
10.Thi online - Bài tập về tính chất nối đôi C=C - C=O và thủy phân este loại I
11.LT. II.2. Tính chất nối đôi C=C - C=O và liên hệ phản ứng thủy phân este loại I
12.Thi online - Tính chất nối đôi C=C - C=O và liên hệ phản ứng thủy phân este loại I
13.Live S Hóa - Chữa đề bài tập thủy phân ESTE thường - Phần 3
14.BT.CB. I.1. Bài tập thủy phân hỗn hợp este thường - Phần 3
15.Thi online: Bài tập thủy phân hỗn hợp este thường - Phần 3
16.Live S Hóa - Chữa đề bài tập thủy phân ESTE thường - Phần 2
17.BT.CB. I.1. Bài tập thủy phân este thường - Phần 2
18.Thi online: Bài tập thủy phân este thường - Phần 2
19.Live S Hóa - Câu hỏi lý thuyết và bài tập về phản ứng thủy phân este thường - P1
20.BT.CB. I.1. Bài tập thủy phân este thường - Phần 1