Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Tiếng Anh - Cô Vân

 Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Tiếng Anh - Cô Vân

Giáo viên: Cô Vân Moon

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Cô Vân Moon

Số bài: 159

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Nhóm Live: https://moon.vn/s/b0s

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [68192]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Mệnh đề quan hệ (P1)
2 Thi Online - Thi thử ngữ pháp số 2
3 Thi online - câu hỏi đuôi
4 Câu hỏi đuôi
5 Đề thi thử số 4
6 Thi Online - Thi thử ngữ pháp
7 Câu trực tiếp gián tiếp (P2)
8 Câu trực tiếp gián tiếp (P1)
9 Thi online - Câu bị động 2
10 Câu chủ động, bị động (P2)
11 Thi online - Liên từ
12 Câu chủ động, bị động (P1)
13 Đề thi thử số 3
14 Câu điều kiện hỗn hợp và Đảo ngữ của câu điểu kiện
15 Câu điều kiện
16 Thi online - Động từ khuyết thiếu 2
17 Động từ khuyết thiếu (P2)
18 Thi online - Câu chủ động, bị động 2
19 Động từ khuyến thiếu (P1)
20 Đề thi thử số 2
21 Thi online - Câu điều kiện 3
22 Danh động từ và Động từ nguyên mẫu (P2)
23 Danh động từ và Động từ nguyên mẫu (P1)
24 Câu điều kiện - Phần 1
25 Thi online - Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ 2
26 Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ (P2)
27 Thi online - Động từ khuyết thiếu 1
28 Thi online - Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ 1
29 Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ (P1)
30 Danh động từ, động từ nguyên mẫu - Gerunds and infinitives - Part 2
31 Đề thi thử số 1
32 Đề thi tổng ôn về thì
33 Tổng ôn lại thì và sự kết hợp thì
34 Danh động từ, động từ nguyên mẫu - Gerunds and infinitives - Part 1
35 Sự kết hợp thì (P2)
36 Thi online - sự kết hợp thì 1
37 Sự kết hợp thì (P1)
38 Thi online - thì của động từ
39 Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ - Phần 1
40 Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ - 01
41 SỰ HÒA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ PHẦN 1
42 Thì của động từ (P1)
43 CHỮA ĐỀ TỔNG ÔN UNIT 1-4 LỚP 12
44 Đề tổng ôn ngữ pháp và từ vựng (unit 1 - 4)
45 Tổng ôn lại thì và sự kết hợp thì
46 Thì và sự kết hợp thì - Phần 3
47 ĐỀ THI THỬ GIỮA KÌ I
48 Đề ôn thi giữa học kì - Đề 1
49 Từ đồng nghĩa, trái nghĩa - Phần 1
50 Sự kết hợp thì (P1)
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Bích Phượng Moon

facebook.com/bichphuongmoon06

0981374884

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Thi online - MĐQH 03/12
2 Mệnh đề quan hệ (P2) 04/12
3 Mệnh đề danh từ 05/12
4 Đề thi thử số 5 06/12
5 Liên từ (P1) 07/12
6 Liên từ (P2) 09/12
7 Thi online - Liên từ 2 10/12
8 Giới từ (P1) 11/12
9 Giới từ (P2) 12/12
10 Đề thi thử số 5 13/12
KHÓA HỌC KHÁC

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán - Thầy Nguyễn Thế Duy

Thầy Nguyễn Thế Duy

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán -Thầy Lê Văn Tuấn

Thầy Lê Văn Tuấn

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Vật Lý

Thầy Lại Đắc Hợp

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Thầy Phạm Hùng Vương