Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Tiếng Anh

Giáo viên: Cô Minh Vân

Số bài: 166

Hạn sử dụng: 10/08/2021

Chuyên đề 1: Thì của động từ 21
Chuyên đề 2: Các vấn đề liên quan đến Động từ 13
Chuyên đề 3: Câu điều kiện 5
Chuyên đề 4: Câu bị động 5
Chuyên đề 5: Câu trực tiếp, gián tiếp 3
Chuyên đề 6: Câu hỏi đuôi 2
Chuyên đề 7: Các loại Mệnh đề 9
Chuyên đề 8: Giới từ và Cụm giới từ 7
Chuyên đề 9: Từ loại 11
Chuyên đề 10: Đảo ngữ 4
Chuyên đề 11: Thức Giả định 4
Chuyên đề 12: Cụm từ cố định (Collocations), Thành ngữ 8
Chuyên đề 13: Phát âm và trọng âm 4
Chuyên đề 14: Các tình huống Giao tiếp 4
Chuyên đề 15: Từ đồng nghĩa, trái nghĩa, Sửa lỗi sai 4
Đề thi thử ngữ pháp 10