Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Đăng nhập
Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Số bài: 517

Hạn sử dụng: 10/08/2021

☆ GIẢI ĐÁP HÓA HỌC - Một số câu hỏi tại sao trong chương hình THPT 19
Chủ đề 1. Một số chủ đề nền tảng 37
Chủ đề 2. ESTE - LIPIT 80
Chủ đề 3. CACBOHIĐRAT 42
Chủ đề 4. AMIN - AMINO AXIT VÀ PROTEIN 66
Chủ đề 5. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME 22
Chủ đề 6. Chuyên đề nâng cao ESTE - PEPTIT 31
Chủ đề 7. Các chủ đề lý thuyết HÓA VÔ CƠ 65
Chủ đề 8. Các chủ đề bài tập HÓA VÔ CƠ cơ bản 78
Chủ đề 9. Các chuyên đề bài tập HÓA VÔ CƠ đặc trưng 67
Chủ đề 10. Chuyên đề nâng cao HNO₃ 10
Bài mới phát hành
1.Live S Hóa - Trọng tâm lý thuyết về tính chất hóa học của hợp chất cacbohiđrat
2.Live S - Tổng hợp lý thuyết về khái niệm - Cấu tạo - Tên gọi - Tính chất vật lý của hợp chất cacbohiđrat
3.Live S Hóa - Chữa đề lý thuyết trọng tâm về Tinh bột và xenlulozơ
4.Live S Hóa - Tổng quan về hợp chất cacbohiđrat - FRUCTOZƠ và SACCAROZƠ
5.Live S Hóa - Tổng quan lý thuyết về hợp chất CACBOHIĐRAT
6.Live S Hóa - Tổng quan lý thuyết hợp chất CACBOHIĐRAT
7.Live S Hóa - Bài tập đốt cháy và tính chất khác của CHẤT BÉO
8.Live S Hóa - Lý thuyết tổng hợp về tính chất hóa học của LIPIT - CHẤT BÉO
9.Live S Hóa - Bài tập đốt cháy kết hợp thủy phân ESTE thường
10.Live S hóa - Chữa đề Hệ làm khó - Tăng số lượng este đem đốt cháy thuần
11.Live S Hóa - Chữa đề các cách cho giả thiết bài tập thuần đốt cháy một este
12.Live S Hóa - Chữa đề bài tập thủy phân ESTE thường - Phần 3
13.Live S Hóa - Chữa đề bài tập thủy phân ESTE thường - Phần 2
14.Chủ đề ESTE - LIPIT - Câu hỏi lý thuyết và bài tập về phản ứng thủy phân este thường
15.Live S hóa - Khái niệm và gọi tên ESTE
16.CĐ rời rạc - Một số đặc trưng nâng cao hệ HCl, H2SO4 loãng và cacbonat
17.Thi online - Một số đặc trưng nâng cao hệ HCl, H2SO4 loãng và cacbonat
18.CĐ rời rạc - Hệ đặc trưng xử lý tinh tế hỗn hợp khí than
19.Thi online - CĐ rời rạc - Hệ đặc trưng xử lý tinh tế hỗn hợp khí than
20.CĐ rời rạc - Hệ nhiệt phân hiđroxit - muối nitrat - cacbonat...