Live S : Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Live S : Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

600.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Số bài: 529

Hạn sử dụng: 25/08/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Nhóm học: https://moon.vn/s/b0s

600.000 đ Đăng ký

ID: [500825]

Tác giả:

Giá: 600.000đ 600.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Live 20h - Chữa đề tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –OH ancol - phenol
2 Thi online - Đề tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –OH ancol - phenol
3 Tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –OH của ancol - phenol
4 Live - Chữa các bài tập hiđrocacbon qua các kỳ thi của Bộ Giáo dục
5 Tổng quan bài tập hiđrocacbon qua các kỳ thi của Bộ Giáo dục
6 Live20h - Chữa chuyên đề bài tập hiđrocacbon tổng hợp - nâng cao
7 Thi online - Chuyên đề bài tập hiđrocacbon tổng hợp - nâng cao
8 Chuyên đề bài tập hiđrocacbon tổng hợp - nâng cao
9 Live20h - Chữa đề Kết hợp đốt cháy hiđrocacbon và tính chất của nhóm chức C=C
10 Thi online - Kết hợp đốt cháy hiđrocacbon và tính chất của nhóm chức C=C
11 Kết hợp đốt cháy hiđrocacbon và tính chất của nhóm chức C=C
12 Live20h - Chữa đề Tính chất hóa học của nhóm chức "C=C" trong gốc hiđrocacbon
13 Thi online - Tính chất hóa học của nhóm chức "C=C" trong gốc hiđrocacbon
14 Tính chất hóa học của nhóm chức "C=C" trong gốc hiđrocacbon
15 Thi online - Bài toán định lượng CO₂ bằng dùng dịch bazơ (NaOH, Ca(OH)₂)
16 Bài toán định lượng CO₂ bằng dùng dịch bazơ (NaOH, Ca(OH)₂)
17 Live20h - Chữa đề Bài toán thuần đốt cháy hợp chất hữu cơ cơ bản
18 Thi online - Bài toán thuần đốt cháy hợp chất hữu cơ cơ bản
19 Phương pháp định tính - định lượng và Bài toán đốt cháy hợp chất hữu cơ
Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Chuyên đề bài tập ancol - phenol cơ bản 30/05
2 Thi online - Chuyên đề bài tập ancol - phenol cơ bản 31/05
3 Live20h - Chữa chuyên đề bài tập ancol - phenol cơ bản 01/06
4 Tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –CHO của anđehit 03/06
5 Thi online - Đề tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –CHO của anđehit 04/06
6 Live 20h - Chữa đề tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –CHO của anđehit 05/06
7 Chuyên đề bài tập anđehit cơ bản 06/06
8 Thi online - Chuyên đề bài tập anđehit cơ bản 07/06
9 Live20h - Chữa chuyên đề bài tập anđehit cơ bản 08/06
10 Tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –COOH của axit cacboxylic 10/06
KHÓA HỌC KHÁC

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán - Thầy Nguyễn Thế Duy

Nguyễn Thế Duy

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán -Thầy Lê Văn Tuấn

Lê Văn Tuấn

Live S : Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Vật Lý

Lại Đắc Hợp