Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Tiếng Anh - Cô Vân

 Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Tiếng Anh - Cô Vân

Giáo viên: Cô Vân Moon

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Cô Vân Moon

Số bài: 157

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Nhóm Live: https://moon.vn/s/b0s

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [68192]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Câu chủ động, bị động (P2)
2 Thi online - Liên từ
3 Câu chủ động, bị động (P1)
4 Đề thi thử số 3
5 Câu điều kiện hỗn hợp và Đảo ngữ của câu điểu kiện
6 Câu điều kiện
7 Thi online - Động từ khuyết thiếu 2
8 Động từ khuyết thiếu (P2)
9 Thi online - Câu chủ động, bị động 2
10 Động từ khuyến thiếu (P1)
11 Đề thi thử số 2
12 Thi online - Câu điều kiện 3
13 Danh động từ và Động từ nguyên mẫu (P2)
14 Danh động từ và Động từ nguyên mẫu (P1)
15 Câu điều kiện - Phần 1
16 Thi online - Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ 2
17 Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ (P2)
18 Thi online - Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ 1
19 Thi online - Động từ khuyết thiếu 1
20 Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ (P1)
21 Danh động từ, động từ nguyên mẫu - Gerunds and infinitives - Part 2
22 Đề thi thử số 1
23 Đề thi tổng ôn về thì
24 Tổng ôn lại thì và sự kết hợp thì
25 Danh động từ, động từ nguyên mẫu - Gerunds and infinitives - Part 1
26 Sự kết hợp thì (P2)
27 Thi online - sự kết hợp thì 1
28 Sự kết hợp thì (P1)
29 Thi online - thì của động từ
30 Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ - Phần 1
31 Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ - 01
32 SỰ HÒA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ PHẦN 1
33 Thì của động từ (P1)
34 CHỮA ĐỀ TỔNG ÔN UNIT 1-4 LỚP 12
35 Đề tổng ôn ngữ pháp và từ vựng (unit 1 - 4)
36 Tổng ôn lại thì và sự kết hợp thì
37 Thì và sự kết hợp thì - Phần 3
38 ĐỀ THI THỬ GIỮA KÌ I
39 Đề ôn thi giữa học kì - Đề 1
40 Từ đồng nghĩa, trái nghĩa - Phần 1
41 Sự kết hợp thì (P1)
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Minh Huong Moon

facebook.com/minhhuongmoon04

0981921639

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Thi online - Câu bị động 2 26/11
2 Câu trực tiếp gián tiếp (P1) 27/11
3 Câu trực tiếp gián tiếp (P2) 28/11
4 Đề thi thử số 4 29/11
5 Câu hỏi đuôi 30/11
6 Thi online - câu hỏi đuôi 01/12
7 Mệnh đề quan hệ (P1) 02/12
8 Thi online - MĐQH 03/12
9 Mệnh đề quan hệ (P2) 04/12
10 Mệnh đề danh từ 05/12
KHÓA HỌC KHÁC

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán - Thầy Nguyễn Thế Duy

Thầy Nguyễn Thế Duy

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán -Thầy Lê Văn Tuấn

Thầy Lê Văn Tuấn

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Vật Lý

Thầy Lại Đắc Hợp

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Thầy Phạm Hùng Vương