Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Live S plus : Luyện thi Nâng cao môn Học 2022

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Số bài: 39

Hạn sử dụng: 30/07/2022

Học phí: 800.000 VNĐ

Đăng ký

Lý thuyết HỮU CƠ nâng cao 18
Bài tập HỮU CƠ nâng cao 21
Lý thuyết VÔ CƠ nâng cao 0
Bài tập VÔ CƠ nâng cao 0
Bài mới phát hành
1.Thi online - Bài tập cần biện luận xác định dạng cấu tạo hợp chất CxHyNzOt
2.Dạng hợp chất CxHyNzOt - Bài tập cần biện luận xác định dạng cấu tạo hợp chất CxHyNzOt
3.Thi online - Bài tập biết giả thiết chữ về dạng cấu tạo hợp chất CxHyNzOt
4.Dạng hợp chất CxHyNzOt - Bài tập biết giả thiết chữ về dạng cấu tạo hợp chất CxHyNzOt
5.Thi online - LT tổng hợp 1-2-3 - Phát biểu mệnh đề đúng sai
6.LT tổng hợp 1-2-3 - Phát biểu mệnh đề đúng sai
7.Thi online - LT tổng hợp 1-2-3 - Đếm số chất trong dãy thỏa mãn và LT bảng
8.LT tổng hợp 1-2-3 - Đếm số chất trong dãy thỏa mãn và LT bảng
9.Thi online - LT CACBOHIĐRAT - Dãy chuyển hóa tổng hợp
10.LT CACBOHIĐRAT - Dãy chuyển hóa tổng hợp
11.Thi online - LT ESTE - CHẤT BÉO - Bố trí và giải thích thí nghiệm
12.Thi online - Bài tập điều chế ESTE và kết hợp tính chất ancol - axit - este đề hay khó
13.Thi online - Bài tập điều chế ESTE và kết hợp tính chất ancol - axit - este đề nâng cao
14.LT ESTE - CHẤT BÉO - Bố trí và giải thích thí nghiệm
15.Thi online - LT ESTE - CHẤT BÉO - Lý thuyết phát biểu - mệnh đề - đếm số chất thỏa mãn
16.Thi online - Bài tập điều chế ESTE và kết hợp tính chất ancol - axit - este đề cơ bản
17.Bài tập điều chế ESTE và kết hợp tính chất ancol - axit - este
18.LT ESTE - CHẤT BÉO - Lý thuyết phát biểu - mệnh đề - đếm số chất thỏa mãn
19.Thi online - Kết hợp cơ bản giải bài tập ESTE và đếm số đồng phân
20.Kết hợp cơ bản giải bài tập ESTE và đếm số đồng phân