Live T : Tổng ôn Tiếng Anh 2021

Giáo viên: Cô Minh Vân

Số bài: 45

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Học phí: 800.000 VNĐ

Đăng ký

LIVE T: LUYỆN ĐỀ THPT QUỐC GIA 2021 45
Bài mới phát hành
1.Cấu tạo từ (P2) 20/06/2021
2.Trật tự sắp sắp tính từ 20/06/2021
3.Từ chỉ số lượng 20/06/2021
4.Cụm động từ_Phrasal Verbs (P2) 18/06/2021
5.Mạo từ 18/06/2021
6.Cấu tạo từ (P1) 18/06/2021
7.Giới từ (P1) 16/06/2021
8.Giới từ (P2) 16/06/2021
9.Cụm động từ_Phrasal Verbs (P1) 16/06/2021
10.Mệnh đề danh từ 14/06/2021

Phản hồi từ học sinh