Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Live T : Tổng ôn Nâng cao Hóa học 2023

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Số bài: 233

Hạn sử dụng: 30/07/2023

Tổng ôn lý thuyết HÓA HỮU CƠ 25
Tổng ôn lý thuyết HÓA VÔ CƠ 19
Một số chủ để lý thuyết TỔNG HỢP 21
Tổng ôn các chủ đề BÀI TẬP 31
Chủ đề 12. MỘT SỐ CHỦ ĐỀ ĐẶC BIỆT 4
BỘ ĐỀ VIP (SOẠN MỚI) 37
Bài mới phát hành
1.Bài tập kết hợp đốt cháy và tính chất hóa học nhóm chức AMIN
2.Thi online - Bài tập kết hợp đốt cháy và tính chất hóa học nhóm chức AMIN
3.Bài toán thuần đốt cháy hỗn hợp AMIN và hợp chất hữu cơ khác
4.Thi online - Bài toán thuần đốt cháy hỗn hợp AMIN và hợp chất hữu cơ khác
5.Bài tập đốt cháy và tính chất khác của CHẤT BÉO
6.Thi online - Bài tập đốt cháy và tính chất khác của CHẤT BÉO
7.Bài tập biện luận - nâng cao về CHẤT BÉO
8.Bài tập nâng cao - mở rộng về hỗn hợp CHẤT BÉO và AXIT BÉO
9.Cơ sở nền tảng - Các dạng bài tập thủy phân CHẤT BÉO
10.Thi online - Các dạng bài tập thủy phân CHẤT BÉO
11.Hệ đặc trưng – kết hợp quá trình cho từ từ H+ vào (cacbonat; hiđrocacbonat) và ngược lại
12.Thêm từ từ dung dịch chứa H+ vào hỗn hợp cacbonat, hiđrocacbonat
13.Thêm từ từ hỗn hợp cacbonat, hiđrocacbonat vào dung dịch chứa H+
14.CĐ ĐIỆN PHÂN - Hệ xử lí đặc trưng các mốc thời gian điện phân khác nhau
15.Thi online - Hệ xử lí đặc trưng các mốc thời gian điện phân khác nhau
16.CĐ ĐIỆN PHÂN - Hệ Fe tác dụng với dung dịch sau điện phân chứa (ion kim loại; H+; NO3–)
17.Thi online - Hệ Fe tác dụng với dung dịch sau điện phân chứa (ion kim loại; H+; NO3–)
18.CĐ ĐIỆN PHÂN - Hệ Fe tác dụng với dung dịch sau điện phân Cu(NO3)2 và NaCl
19.Thi online - Hệ Fe tác dụng với dung dịch sau điện phân Cu(NO3)2 và NaCl
20.Một số đặc trưng nâng cao hệ HCl, H2SO4 loãng và cacbonat