Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Live T : Tổng ôn Nâng cao môn Toán 2023

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Số bài: xx

Hạn sử dụng: 30/07/2023

Chủ đề 1: Tính đơn điệu của hàm số 10
Chủ đề 3: Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số 9
Chủ đề 2: Cực trị của hàm số 9
Chủ đề 1: Nhận diện đồ thị hàm số 14
Chủ đề 6. Tiệm cận của đồ thị hàm số 11
Chủ đề 5. Bài toán về tương giao đồ thị 11
Chủ đề 7. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số 12
Chủ đề 8. Lũy thừa 11
Chủ đề 9. Logarit 6
Chủ đề 10. Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ - Hàm số logarit 7
Chủ đề 14. Nguyên hàm - phần 2 10
Chủ đề 12. Bất phương trình mũ - Bất phương trình logarit 11
Chủ đề 13. Nguyên hàm - phần 1 11
Chủ đề 11. Phương trình mũ - Phương trình logarit 11
Chủ đề 15. Nguyên hàm - phần 3 5
Chủ đề 16. Mở đầu về tích phân 5
Chủ đề 17. Ứng dụng của tích phân 13
Chủ đề 19. Phương trình phức 11
Chủ đề 18. Mở đầu về số phức 11
Chủ đề 20. Góc trong không gian 12
Chủ đề 24. Đại cương hình Oxyz 10
Chủ đề 22. Thể tích khối lăng trụ Khối hộp - Lập phương 10
Chủ đề 23. Khối Nón - Khối Trụ - Khối Cầu 9
Chủ đề 21. Thể tích khối chóp 10
Chủ đề 26. Phương trình đường thẳng 5
Chủ đề 25. Phương trình mặt phẳng 5
Chủ đề 28. Bài Toán Khoảng Cách – Góc – Vị Trí Tương Đối 16
Chủ đề 30. Hoán Vị - Tổ Hợp - Chỉnh Hợp 16
Chủ đề 27. Phương trình mặt cầu 15
Chủ đề 29. Cấp Số Cộng – Cấp Số Nhân 16
Chủ đề 4. Nguyên hàm tích phân hàm ẩn 22
Chủ đề 1. Hàm số chứa tham số - phần 1 23
Chủ đề 2. Hàm số chứa tham số - phần 2 22
Chủ đề 3. Mũ - Logarit Chứa Tham Số 23
Chủ đề 5. Tìm số phức thỏa mãn yêu cầu - Quỹ tích phức 13
Chủ đề 8. Thiết diện hình nón - Hình trụ - Bài toán thực tế 11
Chủ đề 7. Tính bán kính mặt cầu 13
Chủ đề 6. Góc – Khoảng Cách Trong Không Gian 14
Chủ đề 9. Phương trình mặt phẳng và đường thẳng – phần 1 7
Chủ đề 10. Phương trình mặt phẳng và đường thẳng – phần 2 7
Chủ đề 1. Tương giao hàm hợp 10
Chủ đề 11. Lãi suất và tăng trưởng 8
Chủ đề 12. Tổ hợp – Xác xuất và nhị thức niutơn 10
Chủ đề 2. Cực trị hàm hợp 8
Chủ đề 3. Đơn điệu hàm hợp 8
Chủ đề 5. Hàm trị tuyệt đối 8
Chủ đề 4. Min - Max hàm hợp 8
Chủ đề 7. Hàm hợp chứa tham số m – phần 2 9
Chủ đề 8. Hàm đặc trưng 8
Chủ đề 9. Min - Max - Mũ và logarit 9
Chủ đề 6. Hàm hợp chứa tham số m – phần 1 9
Chủ đề 12. Tích phân hàm ẩn – phần 2 10
Chủ đề 11. Tích phân hàm ẩn – phần 1 9
Chủ đề 10. Bất phương trình mũ và logarit 8
Chủ đề 13. Ứng dụng của tích phân 9
Chủ đề 15. Hình Oxyz nâng cao 16
Chủ đề 14. Số phức nâng cao 15
Chủ đề 16. Hình không gian nâng cao 15