Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Live T : Tổng ôn Nâng cao môn Toán 2023

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Số bài: 175

Hạn sử dụng: 30/07/2023

Chủ đề 1: Tính đơn điệu của hàm số 3
Chủ đề 3: Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số 2
Chủ đề 2: Cực trị của hàm số 2
Chủ đề 1: Nhận diện đồ thị hàm số 3
Chủ đề 6. Tiệm cận của đồ thị hàm số 2
Chủ đề 5. Bài toán về tương giao đồ thị 2
Chủ đề 7. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số 3
Chủ đề 8. Lũy thừa 2
Chủ đề 9. Logarit 3
Chủ đề 10. Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ - Hàm số logarit 4
Chủ đề 14. Nguyên hàm - phần 2 2
Chủ đề 12. Bất phương trình mũ - Bất phương trình logarit 3
Chủ đề 13. Nguyên hàm - phần 1 3
Chủ đề 11. Phương trình mũ - Phương trình logarit 3
Chủ đề 15. Nguyên hàm - phần 3 2
Chủ đề 16. Mở đầu về tích phân 2
Chủ đề 17. Ứng dụng của tích phân 4
Chủ đề 19. Phương trình phức 2
Chủ đề 18. Mở đầu về số phức 2
Chủ đề 20. Góc trong không gian 3
Chủ đề 24. Đại cương hình Oxyz 3
Chủ đề 22. Thể tích khối lăng trụ Khối hộp - Lập phương 3
Chủ đề 23. Khối Nón - Khối Trụ - Khối Cầu 2
Chủ đề 21. Thể tích khối chóp 3
Chủ đề 26. Phương trình đường thẳng 2
Chủ đề 25. Phương trình mặt phẳng 2
Chủ đề 28. Bài Toán Khoảng Cách – Góc – Vị Trí Tương Đối 3
Chủ đề 30. Hoán Vị - Tổ Hợp - Chỉnh Hợp 3
Chủ đề 27. Phương trình mặt cầu 2
Chủ đề 29. Cấp Số Cộng – Cấp Số Nhân 3
Chủ đề 4. Nguyên hàm tích phân hàm ẩn 3
Chủ đề 1. Hàm số chứa tham số - phần 1 4
Chủ đề 2. Hàm số chứa tham số - phần 2 3
Chủ đề 3. Mũ - Logarit Chứa Tham Số 4
Chủ đề 5. Tìm số phức thỏa mãn yêu cầu - Quỹ tích phức 4
Chủ đề 8. Thiết diện hình nón - Hình trụ - Bài toán thực tế 2
Chủ đề 7. Tính bán kính mặt cầu 4
Chủ đề 6. Góc – Khoảng Cách Trong Không Gian 5
Chủ đề 9. Phương trình mặt phẳng và đường thẳng – phần 1 3
Chủ đề 10. Phương trình mặt phẳng và đường thẳng – phần 2 3
Chủ đề 1. Tương giao hàm hợp 5
Chủ đề 11. Lãi suất và tăng trưởng 3
Chủ đề 12. Tổ hợp – Xác xuất và nhị thức niutơn 5
Chủ đề 2. Cực trị hàm hợp 3
Chủ đề 3. Đơn điệu hàm hợp 3
Chủ đề 5. Hàm trị tuyệt đối 3
Chủ đề 4. Min - Max hàm hợp 3
Chủ đề 7. Hàm hợp chứa tham số m – phần 2 4
Chủ đề 8. Hàm đặc trưng 3
Chủ đề 9. Min - Max - Mũ và logarit 4
Chủ đề 6. Hàm hợp chứa tham số m – phần 1 4
Chủ đề 12. Tích phân hàm ẩn – phần 2 4
Chủ đề 11. Tích phân hàm ẩn – phần 1 3
Chủ đề 10. Bất phương trình mũ và logarit 2
Chủ đề 13. Ứng dụng của tích phân 3
Chủ đề 15. Hình Oxyz nâng cao 4
Chủ đề 14. Số phức nâng cao 3
Chủ đề 16. Hình không gian nâng cao 3