Live T : Tổng ôn Nâng cao môn Vật Lý 2021

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Số bài: 2

Hạn sử dụng: 25/08/2021

Học phí: 400.000 VNĐ

Đăng ký

10 ĐỀ ĐẶC BIỆT KHÓA 2020 26
DAO ĐỘNG VÀ SÓNG CƠ 40
ĐIỆN XOAY CHIỀU VÀ DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 25
SÓNG ÁNH SÁNG, LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG, HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 28
ÔN TẬP KIẾN THỨC LỚP 11 13
CHUYÊN ĐỀ CHINH PHỤC CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO 12
Bài mới phát hành
1.Sóng Âm 25/05/2021
2.Thi online - Phóng xạ 23/05/2021
3.Bài giảng - Phóng xạ 22/05/2021
4.Live - Cấu tạo hạt nhân nguyên tử- Phản ứng hạt nhân 21/05/2021
5.Bài giảng - Tán sắc ánh sáng 20/05/2021
6.Luyện tập - Tán sắc ánh sáng 20/05/2021
7.Live - Tán sắc ánh sáng 20/05/2021
8.Bài giảng - Giao thoa ánh sáng - Phần 1 20/05/2021
9.Thi online - Giao thoa ánh sáng 20/05/2021
10.Live - Giao thoa ánh sáng - Phần 1 20/05/2021

Phản hồi từ học sinh