Live T : Tổng ôn Nâng cao môn Toán 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Thế Duy

Số bài: xx

Hạn sử dụng: 25/08/2021

Học phí: 400.000 VNĐ

Đăng ký

TỔNG ÔN HÀM SỐ VÀ ỨNG DỤNG 24
TỔNG ÔN MŨ, LÔGARIT VÀ ỨNG DỤNG 11
TỔNG ÔN HÌNH KHÔNG GIAN 7
LUYỆN TẬP 10 ĐỀ THI THỬ CẤU TRÚC ĐỀ THAM KHẢO 2020 13
TỔNG ÔN NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG 11
TỔNG ÔN HÌNH TỌA ĐỘ OXYZ 3
TỔNG ÔN SỐ PHỨC 18
TỔNG ÔN KIẾN THỨC LỚP 11 0
Bài mới phát hành
1.Ôn tập cách lập bảng xét dấu & thế hàm 20/05/2021
2.Tính đơn điệu của hàm hợp & hàm tổng 20/05/2021
3.Live - Tính đơn điệu của hàm hợp & hàm tổng 20/05/2021
4.Tổng quan về cực trị hàm số - Buổi 2A 20/05/2021
5.Kĩ năng xử lí cực trị hàm hợp y = f(u) - Buổi 2B 20/05/2021
6.Live - Tổng quan, kĩ năng xử lí cực trị hàm số 20/05/2021
7.Tìm số nghiệm của phương trình f(u) = k (hàm hợp) 20/05/2021
8.Live - Tìm số nghiệm của phương trình f(u) = k (hàm hợp) 20/05/2021
9.Cực trị của hàm trị tuyệt đối y = |f(x)| 20/05/2021
10.Live - Cực trị của hàm trị tuyệt đối y = |f(x)| 20/05/2021

Phản hồi từ học sinh