02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2020

Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Số bài: 90

Số lần xem: 10/ bài

Hạn sử dụng: 29/06/2020

Lọc bài tập

Bài làm sai

Học phí: 1.000.000 đ

Đăng ký

STT Bài học
1 Trật tự "hai cực" Ianta và tác động của nó (1945 - 1991)
2 Thi online - Trật tự "hai cực" Ianta và tác động của nó (1945 - 1991)
3 Phong trào cách mạng thế giới trong thế kỉ XX
4 Thi online - Phong trào cách mạng thế giới trong thế kỉ XX
5 Những sự kiện lớn của thế giới (thế kỉ XIX – 1945) tác động đến Việt Nam (phần 1)
6 Thi online - Những sự kiện lớn của thế giới (thế kỉ XIX – 1945) tác động đến Việt Nam (phần 1)
7 Những sự kiện lớn của thế giới (thế kỉ XIX – 1945) tác động đến Việt Nam (phần 2)
8 Thi online - Những sự kiện lớn của thế giới (thế kỉ XIX – 1945) tác động đến Việt Nam (phần 2)
9 Những sự kiện lớn của thế giới (1945 – 2000) tác động đến Việt Nam (phần 1)
10 Thi online - Những sự kiện lớn của thế giới (1945 – 2000) tác động đến Việt Nam (phần 1)
11 Những sự kiện lớn của thế giới (1945 – 2000) tác động đến Việt Nam (phần 2)
12 Thi online - Những sự kiện lớn của thế giới (1945 – 2000) tác động đến Việt Nam (phần 2)
13 Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1858 -1930) - Phần 1. Nguyên nhân và quá trình Pháp xâm lược Việt Nam
14 Thi online - Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1858 -1930) - Phần 1. Nguyên nhân và quá trình Pháp xâm lược Việt Nam
15 Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1858 – 1930) - Phần 2. So sánh phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam (1885 - đầu thế kỉ XX)
16 Thi online - Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1858 – 1930) - Phần 2. So sánh phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam (1885 - đầu thế kỉ XX)
25-06-2019
17 Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1858 – 1930). - Phần 3. So sánh hai xu hướng cứu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX
27-06-2019
18 Thi online - Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1858 – 1930). - Phần 3. So sánh hai xu hướng cứu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX
28-06-2019
19 Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1858 – 1930) - Phần 4. Biểu hiện của các khuynh hướng cứu nước ở Việt Nam (1858 – 1930)
01-07-2019
20 Thi online - Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1858 – 1930) - Phần 4. Biểu hiện của các khuynh hướng cứu nước ở Việt Nam (1858 – 1930)
02-07-2019
21 Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1858 – 1930). - Phần 5. Hoạt động của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam (1911 - 1930)
04-07-2019
22 Thi online - Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1858 – 1930).- Phần 5. Hoạt động của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam (1911 - 1930)
05-07-2019
23 Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản (1945 – 2000). Phần 1. Sự phát triển kinh tế, khoa học-kĩ thuật và chính sách đối ngoại
08-07-2019
24 Thi online - Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản (1945 – 2000). Phần 1. Sự phát triển kinh tế, khoa học-kĩ thuật và chính sách đối ngoại
09-07-2019
25 Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản (1945 – 2000). Phần 2. Những điểm tương đồng và khác biệt (về kinh tế, khoa học – kĩ thuật và chính sách đối ngoại)
11-07-2019
26 Thi online - Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản (1945 – 2000). Phần 2. Những điểm tương đồng và khác biệt (về kinh tế, khoa học – kĩ thuật và chính sách đối ngoại)
12-07-2019
27 Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 1. Quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1921 – 1930)
15-07-2019
28 Thi online - Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 1. Quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1921 – 1930)
16-07-2019
29 Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 2. So sánh Cương lĩnh chính trị và Luận cương của Đảng và ba cuộc tập dượt đấu tranh
18-07-2019
30 Thi online - Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 2. So sánh Cương lĩnh chính trị và Luận cương của Đảng và ba cuộc tập dượt đấu tranh
19-07-2019
31 Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 3. So sánh chủ trương, đường lối đấu tranh của Đảng và quá trình chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa
22-07-2019
32 Thi online - Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 3. So sánh chủ trương, đường lối đấu tranh của Đảng và quá trình chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa
23-07-2019
33 Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 4. Nghệ thuật chớp thời cơ giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 1945
25-07-2019
34 Thi online - Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 4. Nghệ thuật chớp thời cơ giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 1945
26-07-2019
35 Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 5. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945: Quá trình, kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm
29-07-2019
36 Thi online - Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 5. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945: Quá trình, kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm
30-07-2019
37 Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 6. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Toàn cảnh (từ tháng 9/1945 đến trước ngày 19/12/1946)
01-08-2019
38 Thi online - Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 6. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Toàn cảnh (từ tháng 9/1945 đến trước ngày 19/12/1946)
02-08-2019
39 Việt Nam giải quyết những khó khăn do chế độ cũ để lại (1945 – 1946)
05-08-2019
40 Thi online - Việt Nam giải quyết những khó khăn do chế độ cũ để lại (1945 – 1946)
06-08-2019
41 Việt Nam giải quyết mối quan hệ với Pháp và Trung Hoa Dân quốc (1945 – 1946)
08-08-2019
42 Thi online - Việt Nam giải quyết mối quan hệ với Pháp và Trung Hoa Dân quốc (1945 – 1946)
09-08-2019
43 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp bắt buộc bùng nổ (19 – 12 – 1946)
12-08-2019
44 Thi online - Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp bắt buộc bùng nổ (19 – 12 – 1946)
13-08-2019
45 Sự chuyển biến về thế và lực của kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1945 – 1954) phần 1
15-08-2019
46 Thi online - Sự chuyển biến về thế và lực của kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1945 – 1954) phần 1
16-08-2019
47 Sự chuyển biến về thế và lực của kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1945 – 1954) phần 2
19-08-2019
48 Thi online - Sự chuyển biến về thế và lực của kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1945 – 1954) phần 2
20-08-2019
49 Xây dựng và phát triển hậu phương trong kháng chiến chống Pháp (1945 – 1946)
22-08-2019
50 Thi online - Xây dựng và phát triển hậu phương trong kháng chiến chống Pháp (1945 – 1946)
23-08-2019
51 Đấu tranh chính trị, quân sự và ngoại giao trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)
26-08-2019
52 Thi online - Đấu tranh chính trị, quân sự và ngoại giao trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)
27-08-2019
53 Sơ kết ôn luyện lịch sử Việt Nam (1945 – 1954)
29-08-2019
54 Thi online - Sơ kết ôn luyện lịch sử Việt Nam (1945 – 1954)
30-08-2019
55 Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương – Toàn cảnh
02-09-2019
56 Thi online - Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương – Toàn cảnh
03-09-2019
57 Đường lối độc đáo, sáng tạo của Đảng lao động Việt Nam thời kì 1954 – 1975
05-09-2019
58 Thi online - Đường lối độc đáo, sáng tạo của Đảng lao động Việt Nam thời kì 1954 – 1975
06-09-2019
59 Nhiệm vụ, vai trò của cách mạng miền Bắc thời kì 1954 – 1975 (phần 1)
09-09-2019
60 Thi online - Nhiệm vụ, vai trò của cách mạng miền Bắc thời kì 1954 – 1975 (phần 1)
10-09-2019
61 Nhiệm vụ, vai trò của cách mạng Bắc thời kì 1954 – 1975 (phần 2)
12-09-2019
62 Thi online - Nhiệm vụ, vai trò của cách mạng Bắc thời kì 1954 – 1975 (phần 2)
13-09-2019
63 Sự chuyển biến về thế và lực của cách mạng miền Nam (1954 – 1960)
16-09-2019
64 Thi online - Sự chuyển biến về thế và lực của cách mạng miền Nam (1954 – 1960)
17-09-2019
65 Cách mạng miền Nam đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mĩ (1961 - 1965)
19-09-2019
66 Thi online - Cách mạng miền Nam đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mĩ (1961 - 1965)
20-09-2019
67 Cách mạng miền Nam đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ của Mĩ (1965 - 1968)
23-09-2019
68 Thi online - Cách mạng miền Nam đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ của Mĩ (1965 - 1968)
24-09-2019
69 Cách mạng miền Nam đánh bại chiến lược Việt Nam hóa và Đông Dương hóa chiến tranh của Mĩ (1969 – 1973)
26-09-2019
70 Thi online - Cách mạng miền Nam đánh bại chiến lược Việt Nam hóa và Đông Dương hóa chiến tranh của Mĩ (1969 – 1973)
27-09-2019
71 Đấu tranh chính trị, quân sự và ngoại giao trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975)
30-09-2019
72 Thi online - Đấu tranh chính trị, quân sự và ngoại giao trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975)
01-10-2019
73 Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam (1974 – 1975)
03-10-2019
74 Thi online - Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam (1974 – 1975)
04-10-2019
75 Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 qua ba chiến dịch – Toàn cảnh
07-10-2019
76 Thi online - Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 qua ba chiến dịch – Toàn cảnh
08-10-2019
77 Vai trò, nghệ thuật lãnh đạo của Đảng trong hai cuộc kháng chiến (1945 – 1975)
10-10-2019
78 Thi online - Vai trò, nghệ thuật lãnh đạo của Đảng trong hai cuộc kháng chiến (1945 – 1975)
11-10-2019
79 Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân 1975 – Toàn cảnh
14-10-2019
80 Thi online - Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân 1975 – Toàn cảnh
15-10-2019
81 Việt Nam trên con đường đổi mới đất nước (1986 – 2020). Phần 1. Lí do, quan điểm và nội dung của đường lối đổi mới
17-10-2019
82 Thi online - Việt Nam trên con đường đổi mới đất nước (1986 – 2020). Phần 1. Lí do, quan điểm và nội dung của đường lối đổi mới
18-10-2019
83 Việt Nam trên con đường đổi mới đất nước (1986 – 2020). Phần 2. Đánh giá thành tựu bước đầu của công cuộc đổi mới – so sánh với Liên Xô và Trung Quốc
21-10-2019
84 Thi online - Việt Nam trên con đường đổi mới đất nước (1986 – 2020). Phần 2. Đánh giá thành tựu bước đầu của công cuộc đổi mới – so sánh với Liên Xô và Trung Quốc
22-10-2019
85 Tổng kết những bài học kinh nghiệm của lịch sử Việt Nam (1930 – 2020)
24-10-2019
86 Thi online - Tổng kết những bài học kinh nghiệm của lịch sử Việt Nam (1930 – 2020)
25-10-2019
87 Bật mí bí quyết chinh phục điểm cao môn Lịch sử (phần 1)
28-10-2019
88 Thi online - Bật mí bí quyết chinh phục điểm cao môn Lịch sử (phần 1)
29-10-2019
89 Bật mí quyết chinh phục điểm cao môn Lịch sử (phần 2)
31-10-2019
90 Thi online - Bật mí bí quyết chinh phục điểm cao môn Lịch sử (phần 2)
01-11-2019
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
BÀI TẬP ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM
STTAvatarThành viênBTĐL Đạt
1 Nguyentiencong2301
Nguyễn Tiến Công
2355 85
2 trandinhquoc2709
Milo caroto
1962 83
3 phamtienminhka
Phạm Tiến Minh
1764 85
4 chinhtruczz
nguyễn chính trực
1788 86
5 tuanmau24
Nguyễn anh tuấn
1733 83
6 huonngson
nguyễn văn thanh
1533 87
7 daobahop
Đào Bá Hợp
1473 87
8 DungDoraBSB
Trần Phạm Anh Dũng
1271 91
9 01669290241
Nguyễn Văn Nghiệp
1396 85
10 vanloitv
Lỗ Diễm Quỳnh
1315 80
11 syhau7100
Lê Sỹ Hậu
1385 - -
12 thuyancut446805
Nguyễn Hồng Thúy
1329 - -
13 Baoanhcld
Never give up
1176 100
14 legiangchi
Lê Giang Chi
1308 - -
15 huyhoa3004
vũ hồng văn
1116 85
16 Vuhongtiep
Vũ hồng tiệp
1290 - -
17 kapo9x
Phan Linh Chi
1214 - -
18 yenbinhdt
Tiểu bối bối
1231 100
19 tuyetnkc
Đào Ánh Tuyết
1256 - -
20 Trangiagia
Tran Gia Gia
1090 100
21 nguyenhaidangcm
NGUYỄN HẢI ĐĂNG
872 89
22 nguyenhuyhoang2000
Nguyễn Huy Hoàng
1012 88
23 lequanghuy642001
lê quang huy
875 100
24 quanghuy2019
nguyen quang huy
836 87
25 phihung210521
Đặng Phi Hùng
878 100
26 HUONG12A9THPT
Nguyễn Thanh Hương
864 80
27 Hth1811
Hoàng Thu Hường
897 100
28 thaophuong6521
Trần Thị Thảo Phương
832 100
29 lucluongvutrang
Thái Văn Định
807 84
30 conganvn123
An ninh
800 86

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang

Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 02 năm 2009 - Do Sở kế hoạch và Đầu từ Thành Phố Hà Nội.

Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang; Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

Khóa học online và Sách ID được phân phổi bởi

Cty cổ phần đầu tư phát triển iMus

Chính sách và quy định chung
Chính sách bảo mật thông tin