Phương pháp giải nhanh và ứng dụng Casio trong bài toán nguyên hàm